> Nejedlý Petr, PhDr., Ph.D.

Nejedlý Petr, PhDr., Ph.D.

Kontakty

e-mail: nejedly@ujc.cas.cz

tel.: +420 225 391 455

 

Odborné zaměření

lexikologie, lexikografie, sémantika

 

Vzdělání

2016 titul Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)

1980 titul PhDr. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)

1978 promovaný filolog, obor čeština – latina (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)

 

Dosažená praxe

2005–2023: vedoucí Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny

1992–2004: vedoucí oddělení vývoje jazyka UJČ

1983–2008: redaktor sémantické stavby Staročeského slovníku

1978–posud: člen oddělení vývoje jazyka

 

Publikační činnost

Slovníky a online databáze:

Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny, verze 2.0. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR 2022–2023. Dostupné z: https://madla.ujc.cas.cz; vedoucí autorského kolektivu.

Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2012–. Dostupné z: http://madla.ujc.cas.cz; vedoucí autorského kolektivu.

Elektronický slovník staré češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx; člen autorského kolektivu.

Macura, V., a kol., Slovník světových literárních děl, 1–2. Praha: Odeon, 1988. ISBN 80-207-004-8; člen autorského kolektivu.

Staročeský slovník. Seš. 13–17 (ošemetný – pochlebný). Praha: Academia 1983–1987, s. 801–1060, 1–480; člen autorského kolektivu.

Staročeský slovník, Seš. 18–26 (pochlebný – při). Praha: Academia 1988–2008, s. 481–1128, 1–544; redaktor sémantické stavby a člen autorského kolektivu.

 

Monografie a kapitoly v nich:

Do smrti nejdelší. Smrt a umírání v tvorbě lidové a pololidové. In: Balowski, M. (ed.), Sytuacje graniczne w języku i w literaturze czeskiej. Bohemica Posnaniensia 30, Poznań 2023, s. 319–328. ISBN 978-83-63090-61-6 (se Š. Šimkem).

Интернет-проекты Института чешского языка АН ЧP, посвященные исторической лексикографии. In: Чернышева, М.И. (eд.), Современное развитие славянской лексикологии и лексикографии. Москва: Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН, 2022, c. 308–324 (s M. Vajdlovou a Š. Šimkem). ISBN 978-5-7164-1239-2. Dostupné z: https://doi.org/10.31912/slavic_lexicology.2022.308-324.

Vlhová-Wörner, H. – Holeton, D. R. eds. Jistebnický kancionál / The Jistebnice Kancionál. 2. Cancionale. (Monumenta liturgica Bohemica 3.) Chomutov: L. Marek, 2019. ISBN 80-87127-98-8; člen autorského kolektivu.

Nejedlý, P. a kol.: Slovotvorný vývoj deverbálních substantiv ve staré a střední češtině, Praha: Academia, 2019. ISBN 80-200-3087-0; vedoucí autorského kolektivu.

Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny. In: Piorecký, K. ed. Ostrovy spolehlivého poznání. Praha: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., 2016, s. 24–26. ISBN 80-270-3109-2.

Králík, J. ed. Každý den s češtinou. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009. ISBN 80-7106-884-6; člen autorského kolektivu.

Braunšteinová, Z. – Černá, A. M. – Homolková M. – Chládková, V. – Jamborová, M. – Lehečka, B. – Nejedlý, P. – Němec, I. – Pečírková, J. – Stluka, M. – Vajdlová, M. Výstavba hesla v diachronním slovníku. Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR, 2002, interní tisk.

Němec, I. – Horálek, J., a kol. Dědictví řeči. Praha: Panorama, 1986; člen autorského kolektivu.

 

Učební texty:

Durmeková, S. – Hříbková, L. – Nejedlý, P. – Zhouf, J., IDENA. Posuzovací škály a didaktické testy k vyhledávání nadaných žáků. Praha: NÚV MŠMT, 2013. ISBN 80-7481-009-1.

Dittmann, R. – Fidlerová, A. – Kučera, K. – Nejedlý, P. – Martínek, F. – Rejzek, J. – Vajdlová, M. – Zikánová, Š. Historická mluvnice a historická lexikologie. Praha, 2013, elektronický dokument.

Ibrahim, R. a kol. Interpretace textů (nejen) ke státní maturitě. Praha: Akropolis, 2010. ISBN 80-87481-05; člen autorského kolektivu.

Čechová, M. – Nejedlý, P. – Oliva, K. Hrátky s češtinou. Praha: SPN, 2001. ISBN 80-7235-349-1; 2. rozšířené vydání, Praha: SPN, 2007).

Forst, V. – Karfíková, V. – Poláková, H. Literární výchova pro 7. ročník základní školy. Praha: SPN, 1982.

Forst, V. – Karfíková, V. – Poláková, H. Metodická příručka k učebnici Literární výchova pro 7. ročník základní školy. Praha: SPN, 1982 (edice a novočeský překlad starších českých textů: s. 21–23 / s. 10–11).

 

Studie a odborné články:

Poezie Václava Hanky na pozadí lidových písní sebraných jeho otcem. Slovo a slovesnost 85, č. 2, 2024, s. 112–126, ISSN 0037-7031.

Z raněnovočeského slovníku: Odkud se vzal sluzej? Naše řeč 106, 2023, s. 240–243.
Místo folkloru v literární výchově (na příkladu lidové písně). Český jazyk a literatura 74, 2023/2024, č. 1, s. 22–29, ISSN 0009-0786.

Mantl, mantlík, mantlíček (Od polysémie k homonymii). Naše řeč 105, 2022, s. 304–310. ISSN 0027-8203.

Ke gramatickým charakteristikám folklorního písňového jazyka. Bohemica Olomucensia 13, 2021, č. 2 – Linguistica, 10–35. ISSN 1803-876X. Some Names of Winds in Early Modern Czech. In: Janyšková, I. – Karlíková, H. – Boček, V. (eds.), Old Church Slavonic Heritage in Slavonic and Other Languages. Praha: NLN 2021, s. 217–226. ISBN 978-80-7422-780-6.

Promluvy postav jako základ textové výstavby (K jazyku a stylu prózy A. V. Šmilovského Za ranních červánků). In: Bakardžieva, G. – Giger, M. – Lah, K. (eds.), Slovanské a slavistické reflexe (Sborník k životnímu jubileu profesorky Hany Gladkové). Červený Kostelec: Pavel Mervart 2021, s. 81–94 (s J. Hoffmannovou). ISBN 978-80-7465-466-4.

Stylová specifičnost folklorního písňového textu. In: Jílková, L. – Mrázková, K. – Özörenczik, H. (eds.), Jak je důležité míti styl. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2020, s. 250–262. ISBN 978-80-7422-767-7.

Staročeské Zrcadlo lidského spasení jako text a překlad. In: Rakič, Tanja – Korda Petrovič, Aleksandra (eds.), XVI meždunarodni kongres slavista, Beograd 20-27. VIII 2018. Teze i rezimei u dva toma. Tom 2 – književnost, kultura, folklor. Pitanja slavistike. Beograd: Meždunarodni komitet slavista, 2018, s. 283 (abstrakt referátu). ISBN 978-86-917949-5-8.

K připravovanému Slovníku raněnovověké češtiny. Naše řeč. 2019, 102 (1–2), s. 76–87. (s I. Fukovou, Š. Šimkem) ISSN 0027-8203.

Deverbativní nomina instrumenti ve starší češtině a jejich kategorizace. In: Gębka-Wolak, M. – Kaproń-Charzyńska, I. – Kamper-Warejko, J. eds. Jezyki slowianskie w kontekstach kultur dawnych i wspolczesnych. Toruń: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018, s. 109–119. ISBN 978-83-231-4148-8.
Cesty k slovníku raněnovověké češtiny. In: Niševa, B. – Blažek, D. – Krejčířová, I. – Skwarska, K. – Šlaufová, E. – Vašíček, M. eds., Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2018, s. 489–494. ISBN 978-80-86420-65-3.

České raněnovověké organologické názvosloví (hudební nástroje ve veleslavínských slovnících). Listy filologické 141, 2018, s. 131–157. ISSN 0024-4457.

Diachronie jako přítěž? Bohemica Olomucensia 10, 2018, s. 84–98. ISSN 1803-876X.

Ze slovníku raněnovověké češtiny: klorýt. Naše řeč 101, 2018, č. 3, s. 185–188. ISSN 0027-8203.

Diachronní aspekt polysémie. In: Stluka, M. – Škrabal, M. eds., Liſka a čbán. Sborník příspěvků k 70. narozeninám prof. Karla Kučery (Studie z korpusové lingvistiky 25). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017, s. 22–27. ISBN 978-80-7422-563-5.

Emancipace češtiny jako kulturního jazyka za vlády Karla IV. In: Kubínová, K. ed. Karel IV. a Emauzy. Liturgie – text – obraz. Praha: Artefactum, 2017, s. 196–204. ISBN 978-80-86890-92-0.

Slovotvorné „excesy“ ve starší češtině? Naše řeč 100, 2017, č. 1, s. 322–331. ISSN 0027-8203.

Sluníčkář. Naše řeč 100, 2017, s. 109–111. ISSN 0027-8203.

Towards two Old Czech loanwords. In: Karlíková, H. – Janyšková, I. eds. Etymological Research into Czech. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017, s. 325–330. ISBN 978-80-7422-619-9.

Ještě ke slovu ještě. Bohemica Olomucensia 8, 2016, č. 3, s. 39–48. ISSN 1803-876X.

Raněnovověká čeština (i její zkoumání) – chaos (nebo soulad?) světa i jazyka? In: Balowski, M. ed. Chaos i ład w języku i w literaturze czeskiej. Poznań 2016, s. 375–382. ISBN 978-83-63090-72-2.

K interpretaci středověkých latinsko-českých slovníkových ekvivalentů. Bohemica Olomucensia 8, 2015, č. 3–4, s. 32–44. ISSN 1803-876X.

K periferním lexikálním přejímkám středověkého slovníkáře. Naše řeč 98, 2015, s. 238–242. ISSN 0027-8203.

On the semantic shift ,blow‘ – ,needless or frivolous talk‘. In: Karlíková, H. – Janyšková, I. eds. Etymological research into Old Church Slavonic. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015, s. 287–292. (s M. Vajdlovou) ISBN 978-80-7422-381-5.

On two expressions of negative mental state (hatred, fear). In: Janyšková, I. – Karlíková, H. eds. Etymological Research into Old Church Slavonic. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015, s. 279–286. ISBN 978-80-7422-381-5.

Poznámky k slovní zásobě staročeské Alexandreidy. In: Chýlová, H. – Novotný, J. eds. Dva z prvních. Plzeň: Pedagogická fakulta ZČU, 2015, s. 39–48. ISBN 978-80-261-0452-0.

Pojem míru ve světle staročeské slovní zásoby. In: Boubín, J. a kol., Hledání nové Evropy: projekt krále Jiřího. Praha 2015, s. 101–115. ISBN 978-80-7296-263-4.

Veřejně přístupné elektronické zdroje ke studiu historické češtiny oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR, v. v. i. In: Hlaváčová, J. ed. Sborník Semináře o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách. Praha 2015, s. 52–59. (s A. M. Černou, B. Lehečkou, Š. Šimkem, M. Vajdlovou) ISBN 80-904571-9-5. Dostupné z: http://ufallab.ms.mff.cuni.cz/~hlavacova/WDH2015/wdh2015_sbornik.pdf.

Ze Staročeského slovníku. Potejdych. Listy filologické 138, 2015, s. 149–153. (s V. Bokem) ISSN 0024-4457.

Vulgarismy v lexikálním systému i v komunikaci. Český jazyk a literatura 66, 2015/2016, s. 5–13. ISSN 0009-0786.

Enantiosémie jako výsledek slovotvorných procesů. Slovo a slovesnost 75, 2014, s. 181–192. ISSN 0037-7031.

Holičky, Naše řeč 97, 2014, s. 109–111. ISSN 0027-8203.

Korelace slovotvorného a lexikálního systému z hlediska diachronního (na příkladu sufixu -izna). In: Gębka-Wolak, M. – Kamper-Warejko, J. – Moroz, A. eds. Leksyka języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych. Toruń 2014, s. 241–252. ISBN 978-83-231-3279-0.

Lexikograficky sporné výrazy říčník, ručník, ryčník. Listy filologické 137, 2014, s. 121–128. ISSN 0024-4457.

Nad původem jednoho přirovnání (zagroškudla). Naše řeč 97, 2014, s. 308–311. ISSN 0027-8203.

Vývoj slovesné předpony po- v staré a střední češtině. Bohemica Olomucensia 4, 2013, s. 277–284. ISSN 1803-876X.

Poznámky k rozpustilé žákovské písni z přelomu 14. a 15. století. In: Nejedlý, P. – Vajdlová, M. eds. Cesty slov. Praha: Ústav pro jazyk český, s. 162–176.  ISBN 80-86496-62-7.

Reflexe prostoru v české slovní zásobě pozdního středověku. In: Čmejrková, S. – Hoffmannová, J. – Klímová, J. eds. Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Praha: Karolinum, 2012, s. 173–178. ISBN 978-80-246-2121-0.

The place and function of taboo appellations in Old Czech. In: Karlíková, H. – Janyšková, I. eds. Theory and Empiricism in Slavonic Diachronic Linguistics. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012, s. 219–226. ISBN 90-7422-185-9.

Budoucí minulé (minulé v jazyce budoucnosti)? In: Mitter, P. – Menšíková, Z. eds. Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a literatuře 1, Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2011, s. 41–46. ISBN 80-7417-362-5.

K vývoji substantiva Antikrist(us) ve staročeské slovní zásobě. In: Novotný, R. – Šámal, P. eds. Zrození mýtu: Dva životy husitské epochy. Praha, Litomyšl: Paseka, 2011, s. 285–298. ISBN 80-7432-099-6.

Nazádisté násadisté. Naše řeč 94, 2011, s. 159–161. ISSN 0027-8203.

Pragmatické aspekty ve folklorní slovní zásobě. Linguistica Copernicana 2 (6), 2011, s. 195–202. ISSN 2080-1068.

Diskontinuita jazykového vývoje a lexikální systém. In: Čmejrková, S. – Hoffmannová, J. – Havlová, E. eds. Užívání a prožívání jazyka. Praha: Karolinum, 2010, s. 183–187. ISBN 978-80-246-1756-5.

Humanistický a barokní pravopis z pohledu lexikologického. In: Čornejová, M. – Rychnovská, L. – Zemanová, J. eds. Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). Brno: Host, 2010, s. 209–217. ISBN 978-80-7294-508-5.

Nad původem českého leknouti z hlediska opozice homonymie a polysémie. Slavia 79, 2010, s. 93–98. ISSN 0037-6736.

Slovní zásoba humanistické a barokní češtiny: mezi kontinuitou a diskontinuitou. In: Janečková, M. – Alexová, J. – Pospíšilová, V., a kol. Slovesné baroko ve středoevropském prostoru. Praha: ARSCI, 2010, s. 105–117. ISBN 978-80-7420-008-3.

Neznámý kurtoazní výraz ve staré češtině? In: Karlíková, H. – Janyšková, I. eds. Studia etymologica Brunensia 6. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009, s. 275–280. ISBN 978-80-7106-209-7.

Je čeština jako menší jazyk v ohrožení? (Pohled očima historika jazyka.) Naše řeč 91, 2008, s. 225–234. ISSN 0027-8203.

K otázce parasystémového tvoření staročeských složených oikonym. In: Čornejová, M. – Kosek, P. eds. Jazyk a jeho proměny. Brno: Host, 2008, s. 171–177. ISBN 978-80-7294-301-2.

O jedné možné homonymii v staročeském apelativním i propriálním systému (aneb Málo uvěřitelné plesání nad nejistou etymologií). Acta onomastica 49, 2008, s. 258–263. ISBN 978-80-86496-44-3.

O hlavách zelených a hlavách bílých, Naše řeč 91, 2008, s. 222–223. ISSN 0027-8203.

Konotační složka lexikálního významu z hlediska diachronního (na příkladu kategorie prostoru). In: Koten, J. – Mitter, P. eds. Prostor v jazyce a literatuře. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2007, s. 186–189. ISBN 978-80-7044-863-2.

Od variantního frazému k frazeologickému modelu. In: Moldanová, D. – Balowski, M. eds. Co všechno slovo znamená. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta UJEP, 2007, s. 219–225. ISBN 978-80-7044-901-1.

Rejčert aneb rychart, Naše řeč 90, 2007, s. 50–52. ISSN 0027-8203.

Rekonstrukce sémantického vývoje lexikálních jednotek v období humanismu a baroka. In: Kamper-Warejko, J. – Kaproń-Charzyńska, I. eds. Z zagadnień leksykologii i leksykografii języków słowiańskich. Toruń 2007, s. 127–134. ISBN 978-83-231-2182-4.

Ze staročeského slovníku (Mezi exotickými a bájnými tvory starého žalmisty), Listy filologické 130, 2007, s. 148–152. (s V. Chládkovou) ISSN 0024-4457.

Nad rekonstrukcí jednoho klaretismu. In: Janyšková, I. – Karlíková, H. eds. Studia etymologica Brunensia 3. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006, s. 283–289. ISBN 978-80-7106-997-3.

Vývoj lexikální jednotky v (ne-)spisovném českém jazyce (na příkladu germanismu rajčúl, rajčúr), Wiener Slavistisches Jahrbuch 52, 2006, s. 105–112. ISSN 0074-0041.

Slovotvorný typ, polysémie a sémantický model. In: Nejedlý, P. – Vajdlová, M. eds. Verba et historia. Praha: Ústav pro jazyk český, 2005, s. 247–254. ISBN 978-80-86496-20-1.

Die Erfassung des alttschechischen lexikalischen Systems im Staročeský slovník. Wiener Slavistisches Jahrbuch 49, 2003, s. 219–230. ISSN 0074-0041.

Jazykovědné disonance aneb Ošidnost interdisciplinarity. Naše řeč 85, 2002, s. 98–102. (s Tomislavem Volkem) ISSN 0027-8203.

K rekonstrukci proprializačních procesů. In: Onomastické práce 4. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2000, s. 313–318. ISBN 978-80-901673-9-X.

Rekonstrukce sémantického vývoje a etymologie. In: Janyšková, I. – Karlíková, H. eds. Studia etymologica Brunensia 1, Praha: Euroslavica, 2000, s. 223–226. ISBN 978-80-85494-58-2.

K počátkům české hudební terminologie. In: Termina 94. (Konference o odborném stylu a terminologii. Liberec 21.–23. 6. 1994. Sborník příspěvků.) Liberec – Praha 1995, s. 175–182.

Představujeme grantové projekty: Elektronizace postupů diachronní lexikografie. Jazykovědné aktuality 36, 1999, č. 3–4, s. 28–32 (ved. aut. kol.). ISSN 1212-5326.

Co ve slovnících nenajdete: zhůvěřilost. Naše řeč 80, 1997, s. 213–215. ISSN 0027-8203.

Ze staročeského slovníku: Pojem cesty ve světle stč. slovní zásoby. Listy filologické 119, 1996, s. 52–55. ISSN 0024-4457.

K výkladu pomístního jména Vastržej. Onomastický zpravodaj 36, 1995, s. 155–156. ISSN 0232-0266.

K stylu Čapkových Hovorů s T. G. Masarykem. In: Daneš, F. – Čmejrková, S. a kol. O Čapkových Hovorech s TGM. Praha: Academia, 1994, s. 45–50. ISBN 978-80-200-0381-9.

Erscheinungen der schriftlosen Kommunikation in den ältesten schriftlichen Denkmälern. Slovo a slovesnost 54, 1993, s. 198–201 (spoluautor). ISSN 0037-7031.

Ze staročeského slovníku. Stč. kalandr a klaretovský výraz pozpěvle. In: Palaeobohemica Immanueli Michálek septuagenario oblata, Listy filologické – Supplementum II. Praha, 1992 (1993), s. 128–131. ISSN 0024-4457.

K vymezení lexikálního významu v Gebauerově Slovníku staročeském. In: Slavica Pragensia XXXV, 1992, s. 63–67. ISSN 0323-0813.

„Reket“? Naše řeč 73, 1990, s. 165–166. ISSN 0027-8203.

Archaičnost a historická lexikologie. Jazykovědné aktuality 27, 1990, č. 3 a 4, s. 79–80. ISSN 1212-5326.

O potřebě rozlišovat mezi školní výukou a soutěží. Český jazyk a literatura 39, 1988/1989, s. 428–430. ISSN 0009-0786.

Ze staročeského slovníku. (1. Staročeská nebo staropolská píseň z poč. 15. stol.?). Listy filologické 111, 1988, s. 8–11. ISSN 0024-4457.

Live nahrávka. Naše řeč 70, 1987, s. 53. ISSN 0027-8203.

Fikator. Naše řeč 68, 1985, s. 53–54. ISSN 0027-8203.

Hvozd. Naše řeč 64, 1981, s. 163–164. ISSN 0027-8203.

Ze staročeského slovníku. (1. Čeleď staročeského slova ozd.). Listy filologické 103, 1980, s. 224–226. ISSN 0024-4457.

 

Editorská činnost:

Daniel Adam z Veleslavína, Nomenclator omnium rerum propria nomina tribus linguis – Latina, Boiemica et Germanica – explicata continens. [databáze]. Praha: Ústav pro jazyk český, 2018. (s T. Bergerem, A. M. Černou, O. Koupilem, P. Nejedlým, M. Vajdlovou, P. Valentou, J. Zdeňkovou) Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/nezapojene.aspx?idz=VelNomT.

Zrcadlo člověčieho spasenie (rkp. Knihovna Národního muzea v Praze, sign. 1 A c 75/1–6, s.1a–6b, rukopis A). Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2015. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/bd52c93e-4996-4935-bbba-5ece364eb3d1/plny-text/s-aparatem/folio/1r.

Zrcadlo člověčieho spasenie (rkp. Knihovna Národního muzea v Praze, sign. III B 10, s. 1–111, rukopis K). Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2015. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/539c1c9b-c50f-49ae-a0ee-3c12319a23a2/plny-text/s-aparatem/folio/1.

Nejedlý, P. – Vajdlová, M. eds. Cesty slov. Praha: Ústav pro jazyk český 2012. ISBN 80-86496-62-7.

Nejedlý, P. – Vajdlová, M. eds. Verba et historia. Praha: Ústav pro jazyk český, 2005. ISBN 978-80-86496-20-1.

Palaeobohemica Immanueli Michálek septuagenario oblata. Listy filologické – Supplementum II. Praha, 1992 (1993); uspořádali I. Němec, A. Hadravová-Dohnalová, H. Kurzová, P. Nejedlý a J. Pečírková. ISSN 0024-4457.

 

Recenze, zprávy (výběrově):

Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2022/2023 (s Robertem Adamem, Robertem Dittmannem, Ondřejem Koupilem a Irenou Vaňkovou). Naše řeč 106, 2023, s. 235–239. ISSN 0027-8203.

Kruh přátel českého jazyka v akademických rocích 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022, Naše řeč 105, 2022, s. 297–303 (s R. Adamem, R. Dittmannem, O. Koupilem a I. Vaňkovou). ISSN 0027-8203.

The Text Structure of Czech Folk Songs from the Turn of the Eighteenth and Ninenteenth Centuries. Národopisná revue / Journal of Ethnology 5, 2021, s. 75–76 (se Z. Vejvodou).
Odborný i etický karambol. Acta onomastica 60, 2019, s. 263–267. ISSN 1211-4413.

Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2017/2018. Naše řeč 101, 2018, s. 299–302. (s R. Adamem – O. Koupilem – I. Vaňkovou). ISSN 0027-8203.

(Ref.: Komárek, M., Dějiny českého jazyka. Brno: Host, 2012. 276 s.) Slovo a slovesnost 76, 2015, s. 297–303. ISSN 0037-7031.

Skončil 38. ročník Olympiády v českém jazyce. Český jazyk a literatura 63, 2012/2013, č. 1, s. 26–30. (s K. Rysovou) ISSN 0009-0786.

V hlavní roli pragma(lingvis)tika. Slavia 80, 2011, s. 490–492. ISSN 0037-6736.

Přívětivá pomůcka k základní orientaci v etymologii. (R. Večerka a kol., K pramenům slov, NLN 2006, 355 s.). Český jazyk a literatura 58, 2007/2008, č. 2, s. 96–99. ISSN 0009-0786.

(Ref.: Jan Lehár, Studie o sémantizaci formy, Karolinum, Praha 2005, 164 s.). Wiener Slavistisches Jahrbuch 55, 2009, s. 270–274. ISSN 0074-0041.

(Ref.: Šlosar, D. – Štědroň, M., Dějiny české hudební terminologie, Brno, MU 2004, 202 s.). Slovo a slovesnost 67, 2006, s. 73–79. ISSN 0037-7031.

Polská konference o slovní zásobě slovanských jazyků. Naše řeč 89, 2006, s. 97–99. ISSN 0027-8203.

(Ref.: Pleskalová, J., Tvoření nejstarších osobních jmen. Brno, Masarykova univerzita 1998, 158 s.). Listy filologické 125, 2002, s. 35–40. ISSN 0024-4457.

První slovotvorba v české historické mluvnici. (Ref.: Lamprecht, A. – Šlosar, D. – Bauer, J., Historická mluvnice češtiny. Praha 1986, 424 s.). Listy filologické 112, 1989, s. 231-233. ISSN 0024-4457.

Jednoznačně potvrzená potřeba mezioborových výzkumů. Listy filologické 108, 1985, s. 48–49. ISSN 0024-4457.

Užitečný příspěvek k výkladu Vančurovy tvorby. (Ref.: Macurová, A., Výstavba a smysl Vančurova Rozmarného léta. Studie ČSAV, č. 21. Praha 1981, 64 s.). Naše řeč 67, 1984, s. 89–92. ISSN 0027-8203.

(Ref.: Němec, I., Rekonstrukce lexikálního vývoje. Praha 1980, 196 s.). Slavia 51, 1982, s. 92–95. ISSN 0037-6736.

Zdařilá popularizace historické lexikologie. (Ref.: Němec, I. a kol., Slova a dějiny. Praha 1980, 328 s.). Český jazyk a literatura 31, 1980/1981, s. 426–428. ISSN 0009-0786.

 

Personalia (výběrově):

K šedesátinám Karla Komárka. Český jazyk a literatura 73, 2022/2023, č. 4, s. 197–199.

Vzpomínka na Emanuela Michálka. Jazykovědné aktuality 59, 2022, s. 59–63. ISSN 1212-5326.

Mistr tesař diachronní lexikografie (Igor Němec a Staročeský slovník). Naše řeč 98, 2015, s. 1–10. ISSN 0027-8203.

Soupis prací Igora Němce. In: Němec, I., Práce z historické jazykovědy, Academia, Praha 2009, s. 488–509. ISBN 978-80-200-1820-5.

Bohemistické dílo Karla Olivy – k nedožitým osmdesátinám (15. 1. 1927 – 23. 8. 2005). Acta onomastica 48, 2007, s. 221–231. (s M. Harvalíkem) ISBN 978-80-86496-44-3.

Rozloučení se dvěma historiky jazyka, Naše řeč 89, 2006, s. 49–52. ISSN 0027-8203.

Za Karlem Olivou, Český jazyk a literatura 56, 2005/2006, č. 2, s. 97–99.

Emanuel Michálek – soupis prací za léta 1991–2004, Listy filologické 129, 2006, s. 192–195. ISSN 0024-4457.

 

Překlady:

Tomáš Mitis, Carmina Procopii …; Petrus Codicillus, Exhilarat lassos …; David Crinitus, Omnis ad ancipites …; Jan Rosinus Žatecký, Quam dedit …; Ondřej Chrysoponus, Viro clarissimo … In: Milena Sršňová. Bicinia nova Ondřeje Chrysopona Jevíčského. Časopis Národního muzea – řada historická, 151, 1982, č. 3/4, s. 167–169. ISSN 0139-9543.

 

Projekty, granty

Řešitel projektu:

2021–2023: Výstavba českých folklorních písňových textů z přelomu 18. a 19. století, GA ČR 21-04973S.

2015–2017: Slovotvorný vývoj deverbativních substantiv ve staré a střední češtině, GA ČR 15-00987S.

2010–2012: Česká slovní zásoba v období humanismu a baroka: vývojové aspekty, GA ČR P406/10/1165.

2005–2009: Slovní zásoba češtiny doby střední – „editio princeps“ (analýza lexikálního materiálu a jeho zpřístupnění v elektronické formě), NPV I, PP2 – DP3: Podpora projektů cíleného výzkumu a vývoje 1Q S 900610505.

1999–2001: Elektronizace postupů diachronní lexikografie (na materiálu Staročeského slovníku), GA ČR 405/99/0540.

1994–1996: Sémantické modely staročeských prefigovaných sloves, GA ČR 405/94/1367.

 

Člen řešitelského týmu:

2015–2017: Slovní zásoba slovníků Daniela Adama z Veleslavína, GA ČR 15-01298S, řešitelka: PhDr. Miloslava Vajdlová.

2012–2015: Inovace bohemistických studií v mezioborových kontextech, ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0178, řešitelka: Mgr. Lenka Pořízková, Ph.D.

2010–2014: Slovní zásoba staré češtiny a její lexikografické zpracování, GA ČR P406/10/1153, řešitelka: PhDr. Miloslava Vajdlová.

2010–2014: Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází), GA ČR P406/10/1140, řešitelka: PhDr. Alena Černá, Ph.D.

2005–2011: Výzkumné centrum staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů až po současný stav), MŠMT LC 546, řešitelka: PhDr. Helena Karlíková.

 

Členství v institucionálních orgánech

2001–2009: člen Akademické rady AV ČR

1990–posud: řada funkcí v orgánech Akademie věd ČR a jejích pracovišť

 

Výuka

Výuka na VŠ:

2016–posud: ÚČJTK FF UK: přednášky pro Univerzitu 3. věku

1990–posud: ÚČJTK FF UK: opakovaně historickolexikologické výběrové semináře nebo příležitostná účast na další výuce

2012–2015: katedra bohemistiky FF UP Olomouc: podíl na výuce v rámci projektu European Science Foundation

 

Výuka na SŠ:

1991–2010: Mensa gymnázium, PORG

 

Popularizační práce (výběrově)

„V českém jazyku je naše národnost“. In: Daniel Dobiáš: Božena Němcová: osobnost – dílo – mýtus (výstava). Praha: ÚČL AV ČR 2022.

Staročeský slovník: Pomník české lingvistiky. Planetárium 27. 10. 2018, ČRo Sever, s Š. Šimkem.

Paměť slov (Veřeje. Veřejnost. Ježíšek.) Naše rodina 32, 2000, č. 11–51/52.

Ex libris (P. Eisner: Chrám i tvrz; P. Eisner: Rady Čechům, jak se hravě přiučiti češtině; P. Ouředník: Šmírbuch jazyka českého – scénář a úvodní slovo). Český rozhlas 1993.
Stránky na dobrou noc (J. Smetanová: Domovní důvěrnosti; L. Fuks: Poslední ostrov; V. Mathesius – P. Eisner – J. Smetanová – M. Holub – K. Čapek, Úvahy o češtině – scénář a úvodní slovo). Československý rozhlas 1991–1992.
Jazykový koutek (Přejatá slova. Dědictví řeči. Proměny lexikálního významu ve vývoji slovní zásoby. Upálení M. Jana Husi. Pasování.) Rozhlas ’86– ’87 (vysíláno leden 1986 – červen 1987).
Z historie slov a věcí (Hvozd. Ret. Buben. Housti. Počítač. Šumař. Výtoň. Merenda. Štír.) Svobodné slovo 1980–1986.

 

Jiné činnosti

2006–2014: člen Kulatého stolu pro identifikaci mimořádně nadaných žáků při Institutu pedagogicko-psychologického poradenství MŠMT ČR

1980–2013: člen Ústřední komise Olympiády v českém jazyce