> Navrátilová Olga, Mgr., Ph.D.

Navrátilová Olga, Mgr., Ph.D.

Kontakt

e mail: o.navratilova@ujc.cas.cz

Odborné zaměření

vývoj češtiny, diachronní textologie, historická syntax, vliv latiny na vývoj češtiny

Vzdělání

2010–2016: doktorské studium, český jazyk, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, téma disertační práce: Slovosled posesivních zájmen ve staré češtině
2007–2010: navazující magisterské studium, český jazyk a literatura, latinský jazyk a literatura (specializace: latinská medievistika), Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, téma magisterské diplomové práce: Slovosled nominální skupiny v Bibli drážďanské a v Bibli olomoucké
2003–2007: bakalářské studium, český jazyk a literatura, latinský jazyk a literatura, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, téma bakalářské diplomové práce: Ortografie Evangelického kancionálu Václava Klejcha

 

Dosažená praxe v ÚJČ

2020–dosud: vědecký pracovník v oddělení vývoje jazyka

Publikační činnost (výběr)

Monografie (včetně podílu na nich):
NAVRÁTILOVÁ, Olga. Slovosled posesivních zájmen ve staré češtině. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018.
NAVRÁTILOVÁ, Olga, Šárka ZIKÁNOVÁ. Vývoj slovosledu nominální skupiny. In Karlík, Petr & Marek Nekula & Jana Pleskalová (eds.). Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 2064–2066.

 

Studie:
NAVRÁTILOVÁ, Olga, Pavel KOSEK, Radek ČECH, Martin HORÁK. Slovosled pronominálních forem mi, ti, si, ho, mu v Bibli kralické a otázka míry vlivu původních předloh. Bohemistyka XX, č. 4, 2020, s. 453–478.
KOSEK, Pavel, Radek ČECH, Olga NAVRÁTILOVÁ, Martin HORÁK. Slovosled pronominálních enklitik mi, si, ti, ho, mu závislých na verbu finitu v prvním vydání Bible kralické. Listy filologické. AV ČR, Filosofický ústav, Kabinet pro klasická studia, 2020, roč. 143, 1–2, s. 99–147.
KOSEK, Pavel, Olga NAVRÁTILOVÁ, Radek ČECH, Ján MAČUTEK. Word order of reflexive sě in finite verb phrases in the first edition of the Old Czech Bible translation. Part I. Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 133, č. 3, 2018, s. 177–188.
KOSEK, Pavel, Olga NAVRÁTILOVÁ, Radek ČECH, Ján MAČUTEK. Word order of reflexive sě in finite verb phrases in the first edition of the Old Czech Bible translation. Part II. Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 133, č. 3, 2018, s. 189–200.
KOSEK, Pavel, Radek ČECH, Olga NAVRÁTILOVÁ, Ján MAČUTEK. On the Development of Old Czech (En)clitics. Glottometrics. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2018, roč. 40, č. 1, s. 51–62.
NAVRÁTILOVÁ, Olga. Interpozice ve staré češtině. Naše řeč 100, č. 3, 2017, s. 139–147.
NAVRÁTILOVÁ, Olga. On Word Order and Its Relation to Genres of Old Czech Literature. Listy filologické 140, 1–2, 2017, s. 71–89.

 

Projekty, granty
členka realizačního týmu projektu DG18P02OVV021 Kramářské písně v brněnských historických fondech (2018–2022)
členka realizačního týmu projektu GA17-02545S Vývoj českých pronominálních enklitik (2017–2019)

 

Výuka
Úvod do staroslověnštiny a slavistiky pro bohemisty I, II (FF MU), Historická mluvnice češtiny (FF MU), Od praslovanštiny k češtině (FF MU), Od staré češtiny k nové češtině (FF MU), Doktorský seminář I–VIII (FF MU), Český překlad bible v průběhu 14.–18. století (FF MU), Latina pro bohemisty (FF MU), Kurz správného psaní pro nebohemisty (FF MU)