> Mžourková Hana, PhDr., Ph.D.

Mžourková Hana, PhDr., Ph.D.

 

 

Kontakty:

e-mail: mzourkova at ujc.cas.cz

tel.: +420 225 391 445

 

Odborné zaměření:

jazykové poradenství, postoje k jazyku, laická reflexe jazykových pravidel, uživatel jazykových příruček, vytváření jazykových příruček a jejich uživatelská vstřícnost

 

Vzdělání:

2004–2011 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 • doktorské studium
 • obor: slovanské literatury

1998–2004 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 • magisterské studium
 • obory: český jazyk a literatura – slovenistika

 

Dosažená praxe:

 • 2004–dosud Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky
 • 2022–dosud výkonná redaktorka časopisu Naše řeč
 • 2020–dosud zástupkyně ředitele pro věci provozní a organizační
 • 2017–dosud vědecká tajemnice ÚJČ
 • 2017–dosud pracovnice oddělení jazykové kultury
 • 2017–2021 správkyně webových stránek ÚJČ a Facebooku ÚJČ
 • 2015–2016 pracovnice oddělení současné lexikologie a lexikografie
 • 2008–2015 pracovnice oddělení současné lexikologie a lexikografie, úsek cizojazyčné lexikologie
 • 2004–2008 pracovnice oddělení jazykové kultury

 

Zahraniční stáže:

zimní semestr 2001/2002 Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (stipendium MŠMT)

 

Publikační činnost:

Monografie a kolektivní publikace:

 • Dufek, O. – Dvořáková, K. – Beneš, M. – Mžourková, H. – Martinkovičová, B. – Smejkalová, K. – Štěpánová, V.: Jazyková poradna, dobrý den. O češtině a jejích uživatelích.Autorství kapitol Kdesi jsem kdysi viděl… Laická pravidla; Já jsem se totiž dívala do té vaší příručky, ale nevím, co doporučujete. Užívání jazykových příruček. In: Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2022, s. 69–86, 103–121.
 • Lengar Verovnik, T. – Vranjek Ošljak, U. (eds.) Pravopis na zrnu graha. Razprave o pravopisnih vprašanjih. Autorství kapitoly Pravopisna kodifikacija na Češkem. Ljubljana: Založba SAZU, 2022, s. 41–56. DOI: 10.3986/9789610506201.
 • Pravdová, M., Svobodová, I. (eds.) Akademická příručka českého jazyka. 2., opravené a doplněné vydání. Praha: Academia, 2019. ISBN 978-80-200-2327-8. Autorství kapitol Psaní spřežek a spřahování (s. 118–123), Přístavek (s. 154–157), Psaní čárky před výrazy eventuálně, respektive, případně (s. 172–173), Číslo podstatných jmen (dvoje housle, hromady listí) (s. 312–316), Spojení typu ve městě Olomouc (s. 317–318), Shoda přísudku s podmětem jednoduchým (s. 483–487), Shoda přísudku s podmětem několikanásobným (s. 487–492), Složitější případy shody přísudku s podmětem (s. 492–502), Shoda postponovaného přívlastku (týkající se, vztahující se) (s. 502).
 • Kol. autorů. Akademický slovník současné češtiny, hesla s náslovím a-, (2017, členka autorského kolektivu).
 • Kochová, P. – Opavská, Z. (eds.) Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016. ISBN 978-80-86496-89-4. Autorství kapitol Tvaroslovná charakteristika: Ke zpracování zájmen (s. 55–57), Výklad významu podle slovních druhů: Zájmena (s. 104–107).
 • Pravdová, M., Svobodová, I. (eds.) Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2327-8. Autorství kapitol Psaní spřežek a spřahování (s. 67–71), Přístavek (s. 103–106), Psaní čárky před výrazy eventuálně, respektive, případně (s. 123–124), Číslo podstatných jmen (dvoje housle, hromady listí) (s. 246–250), Spojení typu ve městě Olomouc (s. 251–252), Shoda přísudku s podmětem jednoduchým (s. 419–423), Shoda přísudku s podmětem několikanásobným (s. 423–428), Složitější případy shody přísudku s podmětem (s. 428–437), Shoda postponovaného přívlastku (týkající se, vztahující se) (s. 438).
 • Kol. autorů: Internetová jazyková příručka. 2008, autorství 9 výkladových hesel.

 

Články v periodikách a konferenčních sbornících:

 • Mžourková, H. – Dvořáková, K. „Většina z nás používá prosté Dobrý den“: Výzkum postojů ke kontaktovým formulím v současné české korespondenci, Slovo a slovesnost, 84, 2023(4), s. 273–302. <https://doi.org/10.58756/s3248472>
 • Mžourková, H. Dezolát, Naše řeč, 106, 2023(5), s. 314–322. <https://doi.org/10.58756/n51062305>
 • Mžourková, H. Stížnosti uživatelů jazykové poradny v  Databázi jazykových dotazů. Nová čeština doma a ve světě, 2022(1), s. 17–32.
 • Mžourková, H. Let Me Show You My Picture of the Czech Language – Instagram Posts about Czech Language Norms. 3rd International Conference on Sociolinguistics. Diversities, New Media and Language Management. August 24–26, 2022, Prague, Czech Republic. Book of Abstract. <www.ics3.org>
 • Mžourková, H. – Dobrovoljc, H.: Ženská podoba příjmení v češtině a ve slovinštině pohledem lingvistů a v názorech veřejnosti, Acta onomastica, LXII/2, 2021, s. 353–376.
 • Mžourková, H. „Kde jsou jitra třpytná“: Překlady slovinské poezie jako zdroj pro výzkum lexikální příznakovosti. In: Darja Pavlič (ed.). Obdobja 40. Slovenska poezija. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2021, s. 459–468.
 • Mžourková, H. Dotazy na jazykové zdroje a nástroje v databázi jazykové poradny, Naše řeč, 104, 2021(2), s. 80–99.
 • Mžourková, H. Tvořilka, Naše řeč, 103, 2020(3), s. 288–293.
 • Mžourková, H. Eponyma v lékařské terminologii, Achillova pata tazatelů jazykové poradny. In: L. Janovec (ed.) Propria a apelativa – Aktuální otázky. Proper Names and Common Nouns – Current Issues. Praha: Pedagogická fakulta UK – Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2019, s. 295–302.
 • Mžourková, H. Kolik je bílých zlat?, Naše řeč, 102, 2019(4), s. 287–291.
 • Mžourková, H. – Křivan, J. Pusťme uživatele do slovníku! Aneb o neprobádané cestě v české lexikografii. Naše řeč, 102, 2019(1–2), s. 36–50.
 • Mžourková, H. K výkladu významu neurčitých zájmen v českých a slovinských výkladových slovnících. In: B. Niševa – D. Blažek – I. Krejčířová – K. Skwarska – E. Šlaufová – M. Vašíček (eds.). Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha 20.–22. 4. 2016. Praha: Slovanský ústav, v. v. i., 2019, s. 343–349.
 • Mžourková, H. Laická pravidla a jejich místo v jazykové kultuře. In: O. Bláha (ed.) Spisovná čeština a jazyková kultura 2018, příspěvky z mezinárodní konference konané ve dnech 18. a 19. října 2018 na Univerzitě Palackého v Olomouci. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 195–204.
 • Mžourková, H. Usage Notes – Cinderella in the Dictionary-Making Process. In: J. Čibej, V. Gorjanc, I. Kosem, S. Krek (eds.). The XVIII EURALEX International Congress: Lexicography in Global Contexts. Book of Abstract. Ljubljana: Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2018, s. 78–80. Dostupné na: http://euralex2018.cjvt.si/wp-content/uploads/sites/6/2018/07/Euralex2018_book_of_abstracts_FINAL.pdf.
 • Mžourková, H. K lexikografickému zpracování nedeiktických funkcí demonstrativa ten. Nová čeština doma a ve světě 2017(2), s. 49–55. Dostupné na: https://ncds.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/109/2017/11/Hana_Mzourkova_49-55.pdf.
 • Nová, J. – Mžourková, H.: Terminology and Labelling Words by Subject in Monolingual Dictionaries – What Do Domain Labels Say to Dictionary Users? Jazykovedný časopis, 2017(2), s. 296–304. Dostupné na: http://www.juls.savba.sk/ediela/jc/2017/2/jc17-02.pdf.
 • Mžourková, H. – Nová, J. – Pernicová, H.: Proměny lékařské terminologie v jednojazyčných výkladových slovnících. Naše řeč, 100, 2017(4), s. 215–224.
 • Mžourková, H. Jazyk, prostor a čas románu Anděl zapomnění Maji Haderlapové. In: A. Jensterle-Doležalová, J. Honzak Jahić, A. Šurla (eds.) Sto let slovenistiky na Univerzitě Karlově v Praze. Pedagogové a vědci ve stínu dějin. Praha: FF UK – Varia, 2014., s. 439–446.
 • Mžourková, H. Čefurové, raus! aneb O překládání jazykově heterogenního textu Plav 2013(12), 2013, s. 43–46.
 • Mžourková, H. Dílo Svetlany Makarovičové v českých překladech. In: Vzájemným pohledem. V očeh drugega. Praha: Národní knihovna České republiky – Slovanská knihovna, 2011, s. 211–220.
 • Mžourková, H. Tři sestry zahrály v našem městě (Složitější případy shody přísudku s podmětem). In: Ty, já a oni v jazyce a v literatuře (sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 2.– 4. září 2008.) Univerzita J. E. Purkyně: Ústí nad Labem 2009, s. 158–161.
 • Mžourková, H. Diskuse na zpravodajských serverech, prostor pro vyjádření postojů v jazyce. In: Svět za slovy a jejich tvary, svět za spojením slov. Sborník příspěvků ze 7. mezinárodní konference, Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 15.–17. května 2006. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2008, s. 131–138.
 • Mžourková, H. Prostor druhého jazyka v překladu (Nejen o nestandardních formách jazyka v překladu slovinské prózy). In: Prostor v jazyce a v literatuře. Sborník z mezinárodní konference. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2007, s. 207–210.
 • Mžourková, H. Interdialekty a slang v překladu (Nad překladem románu A. Skubice Fužinské blues). In: Preklad a tlmočenie 7. Sociokultúrne aspekty prekladu a tlmočenia: prítomnosť a budúcnosť. (Zborník prednášok). Banská Bystrica: Vyd. Univerzity Mateja Bela, Filologická fakulta, 2007, s. 253–262
 • Mžourková, H. Postoje k pravopisu v diskusích na internetu. Čeština doma a ve světě, 2006(1–4), s. 126–131.
 • Mžourková, H. Specifika komentáře se zaměřením na persvazi. In: Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích. (Sborník textů z mezinárodní vědecké konference, Ostrava 13.–15. 9. 2005). Ostrava: FF Ostravské univerzity, 2005, s. 140–144.

 

Recenze a zprávy:

 • Mžourková, H.: O dědictví, slovnících a jejich uživatelích: K jubilejní konferenci EFNIL 2023. Naše řeč, 107, 2024(1), s. 48–50.
 • Beneš, M. – Mžourková, H. – Sláma, J. – Svobodová, I.: Bohemistické disertace roku 2022. Naše řeč, 106, 2023(5), s. 305–313.
 • Mžourková, H. – Sláma, J. – Smejkalová, K. – Svobodová, I.: Bohemistické disertace roku 2021. Naše řeč, 105, 2022(4), s. 230–236.
 • Mžourková, H. Slovinská publikace o jazykovém poradenství (a nejen o něm), Naše řeč, 104, 2021(3), s. 189–195.
 • Mžourková, H. Silvo Torkar: Zgodovinska antroponimija in toponimija vzhodne Tolminske. Acta onomastica, LXII/1, 2021, s. 206–211.
 • Mžourková, H. O věrnosti překladu. Jazykovědné aktuality, LVI, 2019, 1–2, s. 42–45.
 • Mžourková, H. Oratio et ratio (recenze na Sborník k životnímu jubileu Jiřího Krause). Naše řeč, 89, 2006(5), s. 263–266.
 • Mžourková, H. 41. seminář slovinského jazyka, literatury a kultury. Naše řeč, 89, 2006(2), s. 96–97.

 

Projekty, granty:

 • 2024–2025 Dialogue between lexicographers and language users (projekt Mobility Plus, partnerská země Slovinsko). Hlavní řešitel: PhDr. David Blažek, Ph.D.
 • 2023–2024 Tell me how to say it right! (TELMER, 2014-1-CZ01-KA104-000378), Evropská komise – Program Erasmus+. Hlavní řešitel: Eesti Keele Instituut (Institute of the Estonian Language). Spoluřešitelka: PhDr. Kamila Smejkalová, Ph.D.; od r. 2023 PhDr. Ondřej Dufek, Ph.D.
 • 2017–2019 Zpřístupnění dotazů jazykové poradny v lingvisticky strukturované databázi (DG16P02B009, 2016–2019), projekt udělený Ministerstvem kultury ČR, řešitel: PhDr. Martin Prošek, Ph.D., spoluřešitel: doc. Ing. Luděk Müller, Ph.D.
 • 2015–2016 Nová cesta k modernímu jednojazyčnému výkladovému slovníku současné češtiny, projekt udělený Ministerstvem kultury ČR (DF13P01OVV011, 2013–2016), řešitelka: PhDr. Pavla Kochová
 • 2012–2015 Konfrontační popis současného slovenského a českého lexika (systémové vztahy a komunikační koexistence), Grantová agentura ČR (P406/11/2304), řešitelka PhDr. Mira Nábělková, CSc.
 • 2008–2011 úkol účelového výzkumu: vytváření hesláře kódovacího slovinsko-českého slovníku (úsek cizojazyčné lexikologie)
 • 2004–2008 Jazyková poradna na internetu, grant AV ČR, reg. č.: 1ET200610406, řešitelka: PhDr. Ivana Svobodová

 

Členství v institucionálních orgánech:

Od r. 2017 členka Rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

 

Jiná členství:

Od r. 2024 členka odborné rady časopisu Jezikoslovni zapiski (vydavatel: Institut pro slovinský jazyk Frana Ramovše SAVU)

 

Výuka:

 • Překlad a styl, lexikum a lexikon (Katedra jihoslovanských a balkanistických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Jihovýchodoevropská studia, navazující magisterské studium, zimní semestr 2016/2017)
 • Úvod do překládání (Katedra jihoslovanských a balkanistických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Jihovýchodoevropská studia, navazující magisterské studium, zimní semestr 2015/2016)

 

Popularizační práce:

 • červen 2019–dosud příspěvky do rubriky Zajímavé dotazy, dostupné z: http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/zajimave-dotazy/.
 • září 2019  – červen 2022 jazykové sloupky pro Týdeník Rozhlas (1 x měsíčně)
 • Mžourková, H. Takový dobrák! Vesmír 95, 2016/10. Dostupné na: https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2016/cislo-10/takovy-dobrak.html.
 • Kurz slovenštiny pro Čechy. Lidové noviny, 18. 3. – 2. 4. 2016, autorství tematických článků Přejímání cizích slov (s M. Kroupovou), Kolik příbuzných máš…; autorství a spoluautorství 11 dílů kvízu Znáte slovenštinu?, autorství 4 dílů rubriky Domluvte se slovensky, 4 dílů rubriky (Ne)máme to stejně, Slovenština a čeština IV. Co se píše v kalendáři? (s M. Nábělkovou), Slovenština v češtině IV. Nad ránem na vině na čele?, rovněž ediční příprava a jazyková redakce textů (s M. Kroupovou).
 • Mžourková, H. Učme se překladem, Slovinci jdou příkladem (Dějiny překladu). Plav 9/2014, 2013, s. 44–48.
 • Česká televize: seriál O češtině (2006–2008), autorství tří námětů na scénář
 • Pravdová, M. – Saturková, J. (eds.): O češtině 2. Edice ČT, Praha 2008, 202 s., ISBN 978-80-7404-011-5. Autorství 3 kapitol a 2 odpověden, s. 44–48, 72–76, 80–83, 150–153, 158–164
 • Saturková, J. (ed.): O češtině. Edice ČT, Praha 2007, 198 s., ISBN 978-80-85005-83-7. Autorství 2 odpověden, s. 146–151, 180–185.

 

Vybrané přednášky

 • „Vybrat vhodné oslovení je na celé korespondenci to nejtěžší”: k proběhlému výzkumu postojů ke kontaktovým formulím v současné české korespondenci (s Klárou Dvořákovou). Jazykovědné sdružení, Praha, 25. 4. 2024.
 • Role kodifikace a kodifikačních příruček v jazykové kultuře a jejich (vy)užívání při překladu. Překladatelé Severu, Mrač, 27. 1. 2024.
 • Language Enquiery Database (dotazy.ujc.cas.cz) (s Barborou Martinkovičovou). Workshop Language Consultations: Traditions and Current Trends, 26. 9. 2023, online, organizátor: Latvian language Agency.
 • Predstavitev Inštituta za češki jezik Akademije znanosti Češke republike – přednáška na slavnostním sympoziu Ramovšev dan, který pořádal Ústav pro slovinský jazyk Frana Ramovše 20. 9. 2022.
 • O jazykové kultuře v překladu (i při překladu) – přednáška pro studenty slavistiky, Filozofická fakulta UK, Praha, 4. 4. 2022.
 • „Mohu zažádat o změnu kodifikace?“ aneb Kodifikace a kodifikační příručky pohledem lingvistů i běžných uživatelů jazyka – přednáška pro Česká centra 24. 3. 2022. (On-line, dostupné pod tímto odkazem.)
 • Podatkovne baze jezikovne svetovalnice Inštituta za češki jezik – přednáška a prezentace o databázích oddělení jazykové kultury pro on-line konferenci Dan slovarjev pořádanou Sekcí pro lexikum Svazu slavistických družstev Slovinska, 16. 10. 2020. (On-line přednáška ve slovinském jazyce.)
 • Podatkovna baza jezikovnih vprašanj, postavljenih češki jezikovni svetovalnici – přednáška a prezentace projektového výstupu, databáze jazykových dotazů pro pracovníky Institutu pro slovinský jazyk Frana Ramovše, Lublaň, Slovinsko, 28. 9. 2020. (On-line přednáška ve slovinském jazyce.)
 • Překládání a překlady pohledem jazykové kultury – přednáška v rámci projektu Světové dny slovinské vědy a umění, který pořádal Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Filozofická fakulta MU, Brno, 3. 12. 2019.
 • Uporabljanje jezikovnih priročnikov v luči jezikovnega svetovanja – prezentace výsledků analýzy užívání jazykových příruček, Institut pro slovinský jazyk Frana Ramovše, Lublaň, Slovinsko, 8. 8. 2019. (Přednáška ve slovinském jazyce.)
 • Jezikovna svetovalnica oddelka za jezikovno kulturo – historie, současnost i výhledy jazykové poradny ÚJČ, Institut pro slovinský jazyk Frana Ramovše, Lublaň, Slovinsko, 17. 7. 2018. (Přednáška ve slovinském jazyce.)