> Mrázková Kamila, Mgr., Ph.D.

Mrázková Kamila, Mgr., Ph.D.

Kontakty
e-mail: mrazkova@ujc.cas.cz
telefon: +420 225 391 439
profil na ResearchGate

 

Odborné zaměření
funkční stylistika, teorie jazykového managementu, teorie spisovného jazyka, jazyk v médiích

 

Vzdělání

 • 1997–2005 doktorské studium (Ph.D.), Ústav lingvistiky a ugrofinistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, disertační práce: Text a kontext v médiích: Řečnická otázka v televizních diskusních pořadech
 • 1991–1997 magisterské studium (Mgr.), Ústav českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor český jazyk a literatura,
 • od r. 1994 doplňkové studium oboru lingvistika a fonetika

Dosažená praxe

 • Od r. 2011 Ústav pro jazyk český AV ČR, oddělení stylistiky a lingvistiky textu
 • 2000–2006 Ústav pro jazyk český AV ČR, oddělení stylistiky a lingvistiky textu

 

Publikace
Knižní publikace

 • Homoláč, J. – Mareš, P. – Hoffmannová, J. – Jílková, L. – Kopecký, J. – Mrázková, K. (2022): Míšení žánrů, stylů a diskurzů v internetové komunikaci. Praha: Academia.
  Hoffmannová, J. – Homoláč, J. – Mrázková, K. (2019): Syntax mluvené češtiny. Praha: Academia.
 • Hoffmannová, J. – Homoláč, J. – Chvalovská, E. – Jílková, L. – Kaderka, P. – Mareš, P. – Mrázková, K. (2016): Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha: Academia. 528 s.
 • Homoláč, J. – Karhanová, K. – Nekvapil, J. (eds.): Obraz Romů ve středoevropských masmédiích po roce 1989. Brno: Doplněk.

 

Kapitoly v monografii

 • Mrázková, K. (2022): Zdvořilostní normy na českém Twitteru. In: J. Homoláč, – P. Mareš – J. Hoffmannová – L. Jílková – J. Kopecký – K. Mrázková (2022): Míšení žánrů, stylů a diskurzů v internetové komunikaci. Praha: Academia, s. 276–292.
 • Mrázková, K. – Homoláč, J. (2022): Twitterové profily českých institucí. In: J. Homoláč – P. Mareš – J. Hoffmannová – L. Jílková – J. Kopecký – K. Mrázková, Míšení žánrů, stylů a diskurzů v internetové komunikaci. Praha: Academia, s. 216 – 275.
 • Homoláč, J. – Mareš, P. – Hoffmannová, J. – Jílková, L. – Kopecký, J. – Mrázková, K. (2022): Internetová komunikace: charakteristické rysy a prostředky. In: J. Homoláč – P. Mareš – J. Hoffmannová – L. Jílková – J. Kopecký – K. Mrázková, Míšení žánrů, stylů a diskurzů v internetové komunikaci. Praha: Academia, s. 15–122.
 • Mrázková, K. – Homoláč, J. (2020): „Ó fretná chrochtobuznosti!“ Mezitextové navazování na twitterových profilech českých novinářů a politiků. [„Oh frettled gruntbuggly!” Intertextuality on the Twitter profiles of Czech journalists and politicians.] In: L. Jílková, K. Mrázková & H. Özörencik (eds.), Jak je důležité míti styl: Pocta Janě Hoffmannové. Praha: NLN, s. 337–362.
 • Homoláč, J. – Mrázková, K. (2019): Verbálně signalizované sebeopravy nahrazením ve veřejných mluvených textech. In: J. Hoffmannová – J. Homoláč – K. Mrázková (eds), Syntax mluvené češtiny. Praha: Academia, s. 67–101.
 • Mrázková, K.: Sféra reklamní komunikace, In: Hoffmannová, J. – Homoláč, J. – Chvalovská, E. – Jílková, L. – Kaderka, P. – Mareš, P. – Mrázková, K. (2016): Stylistika mluvené a psané češtiny, s. 338–395.
 • Homoláč, J. – Mrázková, K.: Sféra institucionální komunikace, In: Hoffmannová, J. – Homoláč, J. – Chvalovská, E. – Jílková, L. – Kaderka, P. – Mareš, P. – Mrázková, K. (2016): Stylistika mluvené a psané češtiny, s. 144-181.
 • Homoláč, J. – Karhanová, K: „Tajná zpráva české vlády“. Analýza jedné politické a mediální události. In:  J. Homoláč – K. Karhanová – J. Nekvapil (eds.), Obraz Romů ve středoevropských masmédiích po roce 1989. Brno: Doplněk, s. 35–62. [online]
 • Karhanová, K.: Respekt – jiná podoba mediálního diskurzu o Romech. In:  J. Homoláč – K. Karhanová – J. Nekvapil(eds.), Obraz Romů ve středoevropských masmédiích po roce 1989. Brno: Doplněk, s. 63–80.
 • Homoláč, J. – Karhanová, K. – Šabatová, A: Je trestné topit Roma? Prezentace násilné smrti Tibora Danihela v českém tisku. In:  J. Homoláč – K. Karhanová – J. Nekvapil (eds.), Obraz Romů ve středoevropských masmédiích po roce 1989. Brno: Doplněk, s. 81–102.

 

Články

 • Homoláč, J. – Mrázková, K. (2021): A skirmish on the Czech political scene: The glocalization of Greta Thunberg’s UN Climate Action Summit speech in the Czech media. Discourse Context & Media, č. 44 (2021), číslo článku 100547. [abstrakt online]
 • Mrázková, K. (2021): Pomáhat a bavit: komunikace policie na sociálních sítích [Assist and Entertain: Communication of the Police on Social Networks]. In: Z. Popovičová Sedláčková (ed.) Štýl – komunikácia – kultúra [Style –Communication – Culture]. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, pp. 242–255. [text online]
 • Homoláč, J. – Mrázková, K. (2019): „S dovolením si na svém soukromém Twitteru budu dál psát, co chci“: Míšení diskurzních praktik a identit v twitterových účtech českých novinářů a vyjednávání jejich soukromého charakteru. Slovo a slovesnost, 80 (4), 2019, s. 243–264.
 • Mrázková, K. – Homoláč, J.: Dosavadní výzkum oprav a zvláště sebeoprav jako inspirace pro výzkum syntaxe mluvené češtiny. Slovo a slovesnost, ročník 79 (2018), číslo 2, s. 141-156. [abstrakt online]
 • Mrázková, K.: Jazykový management na sociálních sítích: jazyk jako předmět diskuse a jako index sociální identity autora. In O. Bláha (ed.), Spisovná čeština a jazyková kultura 2018, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 172-183.
 • Mrázková, K.: Mluvenost a psanost v syntaxi českých reklamních textů. In Odaloš, P. (ed.), Zborník materiálov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii. Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica: Belianum. Vydavatel´stvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018, s. 261-269.
 • Mrázková, K.: The focus group discussion as a source of data for language management research. Discussing the use of non-standard language on television. In L. Fairbrother, J. Nekvapil, M. Sloboda, (eds.), The Language Management Approach, A Focus on Research Methodology. Berlin: Peter Lang GmbH International Verlag der Wissenschaften, 2018, s. 329-345. Prague Papers on Language, Society and Interaction, 5.
 • Mrázková, K.: Opisanije jazykovoj situaciji kak otpravnaja točka stilističeskoj klasifikaciji jazykovych sredstv. In G. Neščimenko (ed.), Aktual´nyje etnojazykovyje i etnokul´turnyje problémy sovremennosti III. Moskva: Izdatel´skij Dom JaSK, 2017, s. 69-83.
 • Mrázková, K.: Užívání pasivního participia v mluvené češtině: srovnání institucionální komunikace a běžného dorozumívání. Časopis pro moderní filologii. Roč. 99, č. 2 (2017), s. 181-192. [text online]
 • Homoláč, J. – Mrázková, K.: Znovuuvedení kritické analýzy diskurzu do českého prostředí. Slovo a slovesnost, ročník 78 (2017), číslo 3, s. 237–253. [text online]
 • Mrázková, K.: Způsoby signalizace a realizace sebeopravy v mluvené češtině. In O. Orgoňová, A. Bohunická, G. Múcsková, K. Muziková, Z. Popovičová Sedláčková (eds.), Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2017, s. 311-322.
 • Mrázková, K.: Výraz „nebo“ jako signál sebeopravy v mluvené češtině. Nová čeština doma a ve světě. Č. 1 (2017), s. 45-56. [text online]
 • Homoláč, J. – Mrázková, K. – Veroňková, J.: Protetické v- mezi statistikou a rétorikou: K článku Vliv jazykových faktorů na užívání protetického v- v pražské mluvě. Slovo a slovesnost 2, r. 77 (2016), s. 143–154.
 • Mrázková, K.: The reader’s report in the pre-publication reviewing process as a genre in communication. In: Duszak, A. – Kowalski, G. (eds.) Academic (Inter)genres: between Texts, Contexts and Identities. Frankfurt am Main: Peter Lang, 139–152.
 • Homoláč, J. – Mrázková, K.: K stylistickému hodnocení prostředků, zvláště lexikálních. Slovo a slovesnost, 75 (1), s. 3–38. [abstrakt online]
 • Mrázková, K.: Termín registr v soustavě pojmů sociolingvistiky a funkční stylistiky. In Kesselová, J. – Imrichová, – M. Ološtiak, M (eds.), Registre jazyka a jazykovedy 1. Prešov: FF Prešovskej univerzity, 2014, s. 102-108.
 • Mrázková, K.: Reklamní komunikát jako předmět interpretace. In Orgoňová, O. – Muziková, K. – Popovičová Sedláčková, Z.(eds.): Jazyk a jazykoveda v interpretácii. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014, s. 360-368.
 • Mrázková, K.: Obecná čeština v SSJČ a v lingvistické bohemistice obecně. Jazykovědné aktuality, 3–4,  2013, s. 148–153. [text online]
 • Mrázková, K.: Emotivní funkce a lexikální expresivita v současné české publicistice. In: Klímová, K. – I. Kolářová – J. M. Tušková (eds.), Stylistika v kontextu historie a současnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 199–207.
 • Mrázková, K.: Recenzja w ramach procedury recenzenckiej jako dialog między autorem a recenzentem. Tekst i Dyskurs / Text und Diskurs, Universytet Warszawski – Universytet Rzeszovski: Warszawa – Rzeszów, 6, 2013, s. 347–358.
 • Homoláč, J. – Mrázková, K.: Jazyková regulace jako věc dohody. Slovo a slovesnost, 72 (3), 2011, s. 196–222. [abstrakt online]
 • Mrázková, K.: Co je řečnická otázka? Slovo a slovesnost, 71 (1), 2011, s. 31–52. [abstrakt online]
 • Mrázková, K.: Řečnické otázky v televizních diskusních projevech. Slovo a slovesnost, 71 (3), 2010, s. 192–214. [abstrakt online]
 • Mrázková, K.: Užívání trpných příčestí v současných veřejných dialogických projevech. Slovo a slovesnost, 68 (1), 2007, s. 3–22. [abstrakt online]
 • Karhanová K.: Understanding a rhetorical question: How is it defined, and how is one used and recognised in communication? In: P. Cap (ed.), Pragmatics Today. Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften, 2005, s. 341–355.
 • Karhanová, K.: Rhetorical questions in polemical media dialogue. In: A. Betten – M. Dannerer (eds.), Dialogue Analysis IX: Dialogue  in Literature and the Media. Selected Papers from the 9th IADA Conference Salzburg 2003. Niemeyer Tübingen, 2005, s. 203–213.
 • Mrázková, K.: Řečnické otázky v televizních diskusních pořadech. In: H. Srpová (ed.), Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích. Ostrava: FF OU, 2005, s. 136–139.
 • Kaderka, P. – Karhanová, K.: „Byl jednou jeden strom…“: lingvistická analýza psaných narativů jedenáctiletých dětí. In: P. Macek – J. Dalajka (eds.), Vývoj a utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech – víceoborový přístup. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 273–298.
 • Karhanová, K.: „Tvář oděl v junácký výraz“ – verbální a nonverbální sdělování v Poláčkově próze. In: Karel Poláček a podoby humory v české literatuře 19. a 20. století (sborník z konference). František Šalé – ALBERT, Boskovice, 2004, s. 121–130.
 • Karhanová, K.: The Presentation of Foreigners in the Czech Press. In: M. Bayer – M. Betsch – J. Błaszczak (eds.), Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 7. München: Verlag Otto Sagner, 2004, s. 101–108.
 • Karhanová, K.: „Nejde jen o formu, ale i o obsah“: Ideál dobrého řečníka v zrcadle průzkumu názorů české veřejnosti. Naše řeč, 87 (2), 2004, s. 76–92.  [text online]
 • Homoláč, J. – Hulíková, T. – Karhanová, K.: Roztrhaný šat svatého Bernarda (Textová analýza barokního kazání). Listy filologické, 126 (3–4), 2003,  s.188–227.
 • Karhanová, K. : Mezitextové navazování a politické ideologie v českých novinách 90. letech. In: M. Nábělková – M. Šimková (eds.): Varia 10. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2003, s. 183–190. [text online]
 • Karhanová, K.: Kritická analýza současného politického diskurzu: Nový jazyk britských labouristů.  Slovo a slovesnost, 63 (2), 2, s. 111–117. [text online]
 • Karhanová, K.: Ani to s ní nehnulo aneb O bulváru a bulvárnosti. Kritická příloha Revolver revue, 24, 2002, s. 8–21.
 • Karhanová, K.: Oni jsou Romové a my jsme kdo? In: I. Bogoczová – J. Hubáček – H. Srpová (eds.), Naše a cizí v interetnické a interpersonální komunikaci. Ostrava, Ostravská univerzita, 2001, s. 129–136.
 • Karhanová, K.: Funkce mezitextového navazování v novinách. Slovo a slovesnost, 60 (1), 1999, s. 19–36. [text online]
 • Karhanová, K.: Zvířata jako lidé a lidé jako zvířata v prózách Karla Poláčka. Česká literatura, 47 (2), 1999, s.130–143.
 • Čechová, M. – Karhanová, K.: K recepci kulturních frazémů v současné komunikaci. Naše řeč, 78 (3), 1995, s.138–144.

Recenze a zprávy

 • Mrázková, K: (2020): Šesté mezinárodní sympozium o jazykovém managementu. Slovo a slovesnost, 81 (1), s. 85–88. [abstrakt online]
 • Homoláč, J. – Mrázková, K.: Renata Weinerová: Romové a stereotypy. Výzkum stereotypizace Romů v Ústeckém kraji [R. Weinerová: Romové a stereotypy. Výzkum stereotypizace Romů v Ústeckém kraji. Praha: Karolinum 2014]. Romano Džaniben, 23 (1), s. 162–165.
 • Milroyová, L. – Gordon, M.: Sociolingvistika. Metody a interpretace. Praha, 2012. Slovo a slovesnost, 75 (3), 2016, s. 220–226.
 • Kaderka, P. – Sloboda, M. – Sherman, T. – Mrázková, K. – Dovalil, V. – Havlík, M.: Sociolingvistické sympozium v Berlíně. Slovo a slovesnost, 74 (3), 2013, 227–236.
 • Mrázková, K.: James Wilson: Moravians in Prague, Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 48 (6), 2012, s. 1207–1210. [text online]
 • Mrázková, K.: Sociologický časopis / Czech Sociological Review, roč. 46, č. 4, 2010: Monotematické číslo Etnometodologické inspirace, Slovo a slovesnost, 73 (3), 2012, s. 224–229.
 • Mrázková, K.: Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 42 (2), 2006: Monotematické číslo: Analýza promluv a textů, analýza diskurzu. Hostující editor Jiří Nekvapil. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky. 216 s. Slovo a slovesnost, 70 (1), 2009, s. 62–68.
 • Karhanová, K.: Jazyk a Just. Kritická příloha Revolver revue, č. 29, 2004, s. 81–85 (recenze na knihu Vladimíra Justa Slovník floskulí).
 • Karhanová, K.: O pragmatické konferenci v Lodži. Slovo a slovesnost, 65, 2004, s. 315–319.
 • Karhanová, K.: Karel Poláček popáté. Česká literatura, 52 (5), 2004, s. 739–742.
 • Karhanová, K.: O politice a české literatuře. Kritická příloha Revolver revue, 26, 2003, s. 46–52 (recenze na knihu Petra Steinera Lustrování literatury). [pdf]
 • Karhanová, K. – Slezáková, M.: Znovu o interakční lingvistice. Slovo a slovesnost, 64 (1), 2003, s. 75–79.
 • Karhanová, K.: Sprachliche Interaktion (Peter Auer: Sprachliche Interaktion). Sociologický časopis, 38 (4), 2002, s. 506–511.
 • Karhanová, K.: Metafory v politice (Vladimír Chrz: Metafory v politice). Časopis pro moderní filologii, 83 (1), 2001, s. 34–36.
 • Karhanová, K.: O zločinech a textech. (Jiří Homoláč:  A ta černá kronika…) Česká literatura, 49 (1), 2000, s. 90.
 • Karhanová, K.: Methoden der Textanalyse (Stefen Tischer: Methoden der Textanalyse). Časopis pro moderní filologii, 82 (1), 2000, s. 44–47.
 • Karhanová, K.: S. H. Riggins: The Language and Politics of Exclusion. Slovo a slovesnost, 60 (4), 1999, s. 313–313. [text online]
 • Karhanová, K.: Norman Fairclough: Discourse and Social Change. Slovo a slovesnost, 59 (3), 1998, s. 225–228. [text online]

Encyklopedická hesla
Karlík, P. – Nekula, M. – Pleskalová, J. (eds.), CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny. Nový encyklopedický slovník češtiny. První vydání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. (Autorství hesel Řečnická otázka, Název textu a Rejstřík.) [slovník online]
Editorská činnost

 • Hoffmannová, J. – Homoláč, J. – Chvalovská, E. – Jílková, L. – Kaderka, P. – Mareš, P. – Mrázková, K. (2016): Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha: Academia. 528 s.
 • Homoláč, J. – Karhanová, K. – Nekvapil, J. (eds.): Obraz Romů ve středoevropských masmédiích po roce 1989. Brno: Doplněk.

 

Granty

 • 2018–2020 Míšení žánrů, stylů a diskurzů v současné české veřejné komunikaci. Grant č. 18-08651S. (Řešitel J. Homoláč.)
 • 2015–2017 Syntax mluvené češtiny. (GA ČR, reg. č. 16-06012S, řešitelka: Jana Hoffmannová)
 • 2012–2014 Stylistika mluvené a psané češtiny. Grant č. 406/12/1829. (Řešitelka S. Čmejrková, od r. 2013 J. Hoffmannová.)
 • 2003–2007 Jazyk a diskurz (doktorský grant GA ČR, identifikační kód GD405/03/H053, řešitel: Jiří Nekvapil, spoluřešitelka: Světla Čmejrková)
 • 2003–2005 Mluvená čeština v televizních diskusních pořadech (juniorský badatelský grantový projekt GA AV ČR, identifikační kód KJB9061304, řešitelka: Lucie Hašová, od r. 2004 Zdeňka Svobodová)

 

Výuka
Filozofická fakulta UK – Ústav translatologie: kurz Čeština pro překladatele III., IV. (stylistika, textová lingvistika), od 1. 10. 2018.

 

Popularizace

 • Mrázková, K.: „S dovolením si na svém soukromém Twitteru budu dál psát, co chci“: Diskurzní analýza twitterových účtů českých novinářů, 5. 12. 2018, přednáška v Kruhu přátel českého jazyka, spolu s Jiřím Homoláčem.
 • Mrázková, K.: Persvaze, manipulace, reklama, 9. 11. 2016, přednáška v Kruhu přátel českého jazyka.
 • Mrázková, K.: Co je špatného na mluveném jazyce? Lidové noviny, 3. 2. 2014
 • Mrázková, K.: Jména slovanských předků, Jména vlastní a obecná, Cizí slova v češtině, In: J. Králík a kol., Každý den s češtinou. Zajímavosti a zvláštnosti. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009, s. 202–203, 218–221, 285–287.
 • Mrázková, K.: Jednou v životě padá sníh i v našich snech. Tvar, 21 (11), s. 23 (recenze románu Orhana Pamuka Sníh).
 • Mrázková, K.: Vidět svět, jak ho vidí Bůh. Tvar, 19 (5), 2008, s. 18 (recenze románu Orhana Pamuka  Jmenuji se Červená).
 • Kaderka, P. – Karhanová, K.: Jazyk, styl a etnicita v masových médiích. In: Nečitelní cizinci: Jak se (ne)píše o cizincích v českém tisku / Hard to Make Out Foreigners: How Foreigners Are (Not) Written about in the Czech Press. Praha: Multikulturní centrum Praha, 2003, s. 11–13.
 • Karhanová, K.: Cenzura přichází z nevědomí. Respekt, 23. 12. 2002 (recenze knihy P. Bourdieua O televizi).
 • Homoláč, J. – Karhanová, K.: Protežují novináři Romy? Mladá fronta Dnes 27. 1. 2001.

 

Účast na konferencích a sympóziích (výběrově)
Mezinárodní

 • 2nd International Conference on Sociolinguistics: Insights from Superdiversity, Complexity and Multimodality. Budapest, 6.–8. 9. 2018 (spolu s J. Homoláčem autorka referátu „Besides government‘s falls, elections and political scandals, I like skiing and wine”: Discourse Analysis of Twitter accounts of Czech journalists).
 • Jazyk a jazykoveda v súvislostiach, 11.-12. 9. 2017 Bratislava (autorka referátu: Způsoby signalizace a realizace sebeopravy v mluvené češtině).
 • 3rd International Language Management Symposium: Special Focus on Research Methodology. FF UK, ÚJČ AV, Praha, 13.–14. 9. 2013 (autorka referátu: The focus group discussion as a source of data for language management research.)
 • Sociolinguistics Symposium 19, Berlín, 21.–24. 8. 2012 (autorka referátu: Code-switching and code-mixing in media talk: linguistic description and lay perceptions).

 

Tuzemské

 • Spisovná čeština a jazyková kultura 2018, Olomouc, 18. – 19. 10. 2018 (autorka referátu: Jazykový management na sociálních sítích: jazyk jako předmět diskuse a jako index sociální identity autora).
 • 100 let Naší řeči. Ústav pro jazyk český, Praha 9.–11. 1. 2017 (spolu s J. Homoláčem autorka referátu: Sebeopravy v syntaktické výstavbě mluvených projevů (na materiálu veřejných zasedání městských zastupitelstev)).
 • Korpusová lingvistika Praha 2016, 17. 9. 2016 (autorka referátu: Užívání pasivního participia v mluvené češtině: srovnání institucionální komunikace a běžného dorozumívání).