> Martinkovičová Barbora, Mgr.

Martinkovičová Barbora, Mgr.

Kontakty:
e-mail: martinkovicova at ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 433

 

Odborné zaměření:
jazykové poradenství, popularizace jazyka, výzkum noremnosti a příznakovosti jazykových prostředků

Vzdělání:
2015–dosud Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
doktorské studium
obor: český jazyk
disertační práce: Vnímání příznakovosti lexikálních jednotek (školitel doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.)

2014–2016 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
kurz celoživotního vzdělávání
obor: učitelství pro střední školy
2011–2014 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
magisterské studium
obor: český jazyk a literatura
diplomová práce: Problémy s jazykem administrativy z pohledu tazatelů jazykové poradny (školitelka PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA)

 

2008–2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
bakalářské studium
obor: česká filologie – žurnalistika

 

Dosažená praxe:
2014–dosud Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky
odborná pracovnice v oddělení jazykové kultury

 

Zahraniční stáže:
Letní semestr 2013 Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Humboldt-Universität zu Berlin (program Erasmus)

Granty:

2016–2019 Zpřístupnění dotazů jazykové poradny v lingvisticky strukturované databázi (DG16P02B009, 2016–2019), projekt udělený Ministerstvem kultury ČR
(řešitel: PhDr. Martin Prošek, Ph.D., spoluřešitel: doc. Ing. Luděk Müller, Ph.D.)

 

2019–dosud LINDAT/CLARIAH-CZ – Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy (LM2018101, 2019–2022), projekt udělený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
(řešitel: prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze, spoluřešitel: PhDr. Martin Prošek, Ph.D, Ústav pro jazyk český AV ČR)
* navazuje na projekt: LINDAT/CLARIN – Jazyková výzkumná infrastruktura v České republice (LM2015071, 2016–2019).

 

Publikační činnost:

 • Martinkovičová, Barbora (2022): Je v psané pozvánce toto slovo správně? Stylová příznakovost. In: Dufek, Ondřej – Dvořáková, Klára – Beneš, Martin – Mžourková, Hana – Martinkovičová, Barbora – Smejkalová, Kamila – Štěpánová, Veronika (2022): Jazyková poradna, dobrý den: O češtině a jejích uživatelích. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 122–137.
 • Martinkovičová, Barbora (2021): Kodifikace adjektiv odvozených od jmen českých obcí zakončených na konsonant + -ky, -ka, -ko. Naše řeč, 104 (3), s. 153–166.
 • Martinkovičová, Barbora (2020): Kolikaletý je mezi dvouletým a tříletým. Naše řeč, 103 (5), s. 458–462.
 • Dvořáková, K. – Martinkovičová, B. (2019): Oslovování: Co zajímá tazatele jazykové poradny. Linguistica Brunensia, 67, s. 49–57.
  Martinkovičová, B. (2019): Deminutivní tvoření oikonym na území Čech. In: Janovec, L. (ed.), Propria a apelativa – aktuální otázky. Praha: Pedagogická fakulta UK, s. 329–349.
 • Martinkovičová, B. (2019): Puzzle jako ortoepický problém. Naše řeč, 102, s. 232–235.
 • Martinkovičová, B. (2019): Kennzeichnung der Markiertheit im Wörterbuch aus Laiensicht. In: Weigl, A. – Nübler, N. – Movchan, Y. – Wilpert, R. – Lis, T. – Mrowiński, D. (eds.), Junge Slavistik im Dialog VIII. Beiträge zur XIII. Slavistischen Studentenkonferenz. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, s. 93–101.
 • Martinkovičová, B. (2017): Tvůrci administrativních textů jako tazatelé jazykové poradny. Naše řeč, 100, s. 159–167.
 • Albrechtová, B. (2016): Přechylování jmen živočichů. Naše řeč, 99, s. 243–255.
 • Albrechtová, B. (2016): Jak média zacházejí s variantními prostředky. In: Lišková, M. – Vodrážková, V. – Děngeová, Z., Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu. Praha: ÚJČ AV ČR, s. 17–18.

Popularizační práce:

 • Martinkovičová, B. (2019): Právní řeč pohledem jazykovědců. In: Právní rádce, 10, 11. 10. 2019. <https://pravniradce.ihned.cz/c1-66655550-pravni-rec-pohledem-jazykovedcu>.
  Martinkovičová, B. (20. května 2019): O jazykové poradně a dalších zdrojích informací o českém jazyce. Přednáška v Českém centru v Mnichově.
  Martinkovičová, B. – Rybová, M. (2018): Mohu Vám položit jazykový dotaz? Aneb O české jazykové poradně. Přednáška v Českém centru v Berlíně.
 • Příběh jednoho časopisu aneb 100 let Naší řeči. Literarky.cz [online] 13. 2. 2017
 • jazykové úvahy publikované v Týdeníku Rozhlas (pravidelně od 2015, dosud 30 příspěvků)

 

Různé

2017–2019 spoluorganizátorka studentského workshopu Žďárek
2016–2017 členka organizačního týmu konference 100 let Naší řeči (9.–11. 1. 2017)