> Kubeček Filip, Mgr.

Kubeček Filip, Mgr.

Kontakty:

e-mail: kubecek at ujc.cas.cz

tel.: +420 532 290 287

Odborné zaměření:
dialektologie, běžná mluva
Vzdělání:

2019–2021  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

2016–2019  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

 

Dosažená praxe:

 • 2019–dosud dialektologické oddělení ÚJČ AV ČR, v. v. i.

 

Publikační činnost:

Kolektivní monografie a publikace:

 • IREINOVÁ, M. a kol. Atlas nářečí českého jazyka – nominativ singuláru feminin. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2023. ISBN 978‑80‑244‑6413‑5. DOI 10.5507/prf.23.24464138
 • IREINOVÁ, M. a kol. Atlas nářečí českého jazyka – instrumentál plurálu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2022. ISBN 978‑80‑244‑6244‑8. DOI 10.5507/prf.22.24462448
 • IREINOVÁ, M. a kol. Atlas nářečí českého jazyka – deklinace substantiv. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2022. ISBN 978‑80‑244‑6245‑5. DOI 10.5507/prf.22.24462455
 • IREINOVÁ, M. a kol. Kriticky ohrožené jevy našich nářečí. Brno: Ústav pro jazyk český AV ČR. 2022. ISBN 978‑80‑88211‑16‑7.
 • Slovník nářečí českého jazyka [online]. Brno: dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. © 2016–. Dostupné na: http://sncj.ujc.cas.cz (člen autorského kolektivu)

 

Články v periodikách a konferenčních sbornících:

 • KUBEČEK, F. Přirovnání v neformálních konverzacích mládeže v on-line prostředí. In: VARIA XXXI. Zborník príspevkov z XXXI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Danišovce 30. 11. − 1. 12. 2022). Ed. L. Jasinská. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika – ŠafárikPress 2024, s. 71–77. ISBN 978‑80‑574‑0295‑4. Dostupné zde.
 • ŠIMEČKOVÁ, M., KOZLOVÁ, T., KUBEČEK, F. a M. IREINOVÁ. Regionální prvky ve výuce českého jazyka. Český jazyk a literatura. Ročník 2023/2024, číslo 5, s. 110–116.
 • KUBEČEK, F. „Nauč se gramatiku a potom něco piš!“ aneb reakce mládeže na pravopisné chyby svých vrstevníků v on-line prostředí. In: VARIA XXX. Zborník príspevkov z XXX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Bratislava 3.–5. 11. 2021). Eds. K. Gajdošová – N. Kolenčíková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV 2022, s. 190–197. ISBN 978‑80‑971690‑8‑4. Dostupné zde.

 

Elektronické výstupy:

 • ŠIMEČKOVÁ, M., KUBEČEK, F., ŽIŽKA, J. a R. NÉTEK. Mapa ligy superdialektologů. Verze 1. Brno – Olomouc, FIT VUT, ÚJČ AV ČR a KGI UP, 2024. Dostupné na: https://www.jamap.cz/supermapa.
 • STUPŇÁNEK, B., KRCH, T., KUBEČEK, F. a M. POVOLNÝ. ProPONAR 1.0. 2021 Dostupné na: https://proponar.ujc.cas.cz/.
 • webový projekt Veslovech.cz (dostupný zde)

 

Konference a přednášky:

 • Dialekty v průběhu staletí / Dialects over the centuries, Běžná mluva dnešní mládeže / Common speech of today’s youth (16.–17. 4. 2024, Fakulta cizích jazyků a literatury Bukurešťské univerzity)
 • Pozdravy v neformálních skupinových konverzacích mládeže v on-line prostředí (16. 5. 2022, příspěvek na 23. mezinárodním setkání mladých lingvistů)
 • Grafické prostředky pro vyjádření důrazu v on-line komunikaci mládeže (30. 9. 2022, příspěvek na XVII. mezinárodní konferenci mladých slavistů „Junge Slavistik im Dialog“)

 

Projekty, granty:

 • 2023–2027 Atlas českého jazyka 2027: celoúzemní výzkum nářečí českého jazyka po 50 letech. NAKI III, DH23P03OVV050. Řešitelka: PhDr. Martina Ireinová, Ph.D.
 • 2023–2027 Jazyková paměť regionů České republiky. Metody strojového učení pro uchování, dokumentaci a prezentaci nářečí českého jazyka. NAKI III, DH23P03OVV010. Řešitelka za ÚJČ: Mgr. Marta Šimečková, Ph.D.
 • 2024 Vzpomínková vyprávění jako zdroj společenské odolnosti. Strategie AV21: Odolná společnost pro 21. století. Řešitelka: Mgr. Marta Šimečková, Ph.D.
 • 2023 Krizové situace perspektivou nejstarších generací. Strategie AV21: Odolná společnost pro 21. století. Řešitelka: Mgr. Marta Šimečková, Ph.D.
 • 2022 Odraz krize ve vyprávění nejstarší generace. Strategie AV21: Odolná společnost pro 21. století. Řešitelka: Mgr. Marta Šimečková, Ph.D.
 • 2020–2022 Nářečí českého jazyka interaktivně. Dokumentace a zpřístupnění mizejícího jazykového dědictví jako nedílné součásti regionálních identit (Ministerstvo kultury (NAKI II), DG20P02OVV029; hlavní řešitelka: PhDr. Martina Ireinová, Ph.D.)

 

Členství v akademických orgánech:

 • 2019–2021 Společná programová rada studijních programů Počítačová lingvistika Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

 

Pedagogická činnost:

 • 2023 Dějepis a nářečí (seminář k projektu Síť škol Paměti národa – společné vzdělávání a networking učitelů, Vlastivědné muzeum v Olomouci, 27. 11. 2023)
 • 2022–2023 Kurz správného psaní pro nebohemisty (Ústav českého jazyka, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně)
 • 2022–2023 vedení a oponování bakalářských prací na Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

 

Popularizační činnost:
Přednášky a workshopy:

 • přednášky a workshopy pro školy na výstavě Kriticky ohrožené jevy našich nářečí (2022–2024, Olomouc, Brno, Uherské Hradiště, Plzeň)
 • Nářečí – ohrožený jev? (22. 2. 2024, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, spoluautorka M. Ireinová)
 • Jak se zkoumají nářečí? (9. a 10. 11. 2023, v rámci Týdne Akademie věd ČR 2023, Gymnázium, Olomouc – Hejčín)
 • Po stopách nářečí ve 21. století (8. 11. 2023, Gymnázium Matyáše Lercha; spoluautorka M. Šimečková)
 • Jak sa kde mu̯uví? (9. 5. 2023, ZŠ Vnorovy)
 • Znáte naše nářečí? (2. 11. 2022, v rámci Týdne Akademie věd ČR 2022, Gymnázium, Olomouc – Hejčín)
 • Minulost, současnost i budoucnost našich nářečí (2. 11. 2021, v rámci Týdne Akademie věd ČR 2021, Gymnázium, Olomouc – Hejčín)
 • Specifika dialektů v jižní středomoravské nářeční podskupině (30. 10. 2021, v rámci semináře občanského sdružení Brněnsko tančí a zpívá; spoluautorka S. Spinková)
 • Proč se učit češtinu? (7. a 18. 10. 2021, Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc)
 • Seznámení s dialektologií (26. 11. 2019, v rámci literárního semináře, Gymnázium, Olomouc – Hejčín)
 • Osud českých nářečí (12. 11. 2019, v rámci Týdne vědy a techniky 2019, Gymnázium, Olomouc – Hejčín)

 

Články:

 • KUBEČEK, F. (2023). Tradiční život a mluva v Nýdku aneb nářeční výzkum v malebné Dřeviónce. Nýdecký zpravodaj 4, 2023, s. 5. Dostupné zde.
 • KUBEČEK, F. (2023). Výzkum nářečí v Dolní Lutyni: pu̯ug, bruny, štechuvka a m’esunc. Dolnolutyňské noviny, prosinec 2023, s. 8. Dostupné zde.
 • KUBEČEK, F. (2023). V „Haći“ se nářečí stále drží. Haťský zpravodaj, prosinec 2023, s. 14–15. Dostupné zde.
 • KUBEČEK, F. a B. POSPÍŠILOVÁ (2023). U̯okeť a klzaňa u Handrláků. Mapovat nářečí přijeli do Kunovic dialektologové z Akademie věd. Kunovjan, městský zpravodaj 12, 2023, s. 9. Dostupné zde.
 • KUBEČEK, F. (2023). Co byu̯o, to byu̯o. Prušánský zpravodaj 1/2023, s. 20–21. Dostupné zde.
 • Čechy versus Morava, tentokrát v jazyce (projekt Věda na doma, dostupné zde)

 

Edukační materiály:

 • pracovní listy Ve slovech (dostupné zde)
 • pracovní listy Kriticky ohrožené jevy našich nářečí (spoluautorky T. Kozlová a M. Šimečková; dostupné zde)
 • soubor kvízů Tajemství našich nářečí (dostupné zde)
 • pravopisná cvičení k projektu Věda na doma (dostupné zde)

 

Vystoupení v médiích:

 • Společnost – nářečí (ČT :D, Wifina, dostupné zde)