> Kreisingerová Hana, Mgr., Ph.D.

Kreisingerová Hana, Mgr., Ph.D.

Kontakty

kreisingerova@ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 458

 

Odborné zaměření
diachronní lexikologie a lexikografie, diachronní textologie se zvláštním zaměřením na staročeské biblické texty a problematiku jejich překladu

 

Vzdělání
2019: titul Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor český jazyk; téma disertační práce: Základní problémy II. staročeské biblické redakce)
2003: titul Mgr. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor český jazyk a literatura – historie; téma diplomové práce: Slovníky Daniela Adama z Veleslavína coby kulturně-historický pramen)

 

Dosažená praxe v ÚJČ

2003–dosud: oddělení vývoje jazyka

Publikační činnost

On-line databáze:

Elektronický slovník staré češtiny [online]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2006–. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx. Členka autorského kolektivu.
Vokabulář webový – webové hnízdo pramenů k poznání historické češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/. Členka autorského kolektivu.

 

Monografie a kolektivní publikace:

Kreisingerová, Hana: Identical Translation Choices and the Issue of the Origin of the Third Old Czech Psalter Translation, in: Translation Automatisms in the Vernacular Texts of the Middle Ages and Early Modern Period. Eds. Vladimir Agrigoroaei – Ileana Sasu, Turnhout: Brepols Publishers, 2023, s. 115–121. ISBN 978-2-503-60033-8.
Pytlíková, Markéta; Kreisingerová, Hana: 1 Samuel Explanatory Notes in the Earliest Czech Bible Translation and the Perceprion of the Biblical Text, in: Translation Automatisms in the Vernacular Texts of the Middle Ages and Early Modern Period. Eds. Vladimir Agrigoroaei – Ileana Sasu, Turnhout: Brepols Publishers, 2023, s. 369–374. ISBN 978-2-503-60033-8.

Voleková, Kateřina; Svobodová, Andrea; Kreisingerová, Hana; Michalcová, Anna: První tištěný žaltář. Kritická edice staročeského překladu, Praha: Scriptorium, 2023. ISBN 978-80-7649-046-8.

Voleková, Kateřina; Svobodová, Andrea; Kreisingerová, Hana; Homolková, Milada: Český biblický překlad v době vzniku Lipnické bible, in: Lipnická bible. Štít víry v neklidných časech pozdního středověku. Eds. Lucie Doležalová – Karel Pacovský, Okrouhlice: Spolek Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici, 2021, s. 206–239. ISBN 978-80-908223-0-6.

Homolková, Milada; Dragoun, Michal; Čornej, Petr; Mutlová, Petra; Studničková, Milada; Pytlíková, Markéta; Voleková, Kateřina; Kreisingerová, Hana; Lukšová, Zuzana; Svobodová, Andrea: Tabule staré a nové barvy Mikuláše z Drážďan ve staročeském překladu, Praha: Scriptorium, 2016. ISBN 978-80-88013-41-9.
Pečírková, Jaroslava; Sobalíková, Hana; Pytlíková, Markéta; Homolková, Milada; Kyas, V.; Kyasová, V.: Staročeská Bible drážďanská a olomoucká, V/1 Izaiáš – Daniel, V/2 Ozeáš – 2. Makabejská, Praha: Academia, 2009. ISBN 978-80-200-1822-9.
Braunšteinová, Zlatuše; Černá, Alena M.; Homolková, Milada; Chládková, Věra; Jamborová, Martina; Nejedlý, Petr; Pečírková, Jaroslava; Povejšil, Jaromír; Pytlíková, Markéta; Sobalíková, Hana; Stluka, Martin; Tyl, Z.; Vajdlová, Miloslava; Vintr, J.: Staročeský slovník 26: přěpuščený – při, Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1635-5.

 

Ediční příprava:
Němec, Igor: Práce z historické jazykovědy. Eds.: Dittmann, R.; Sobalíková, H.; Vajdlová, M., Praha: Academia, 2009. ISBN 978-80-200-1820-5
Články:

Kreisingerová, Hana; Voleková, Kateřina: Ze zvířecího světa staročeských žalmistů, in: Inspirace slovy. Sborník příspěvků k 70. narozeninám Petra Nejedlého. Eds. Alena M. Černá – Tereza Hejdová – Štěpán Šimek – Miloslava Vajdlová, Dolní Břežany: Scriptorium, 2023, s. 164–173. ISBN 978-80-7649-051-2.

Kreisingerová, Hana; Voleková, Kateřina: Jednoduché minulé časy v staročeských žaltářích, Clavibus unitis 11/2, 2022, s. 19–28. ISSN 1803-7747. Dostupné z: https://www.acecs.cz/media/cu_2022_11_02_kreisingerova_volekova.pdf.

Kreisingerová, Hana: Nastínění vztahů mezi staročeskými překlady žaltáře, Clavibus unitis 10, č. 2, 2021, s. 13–18. ISSN 1803-7747. Dostupné z: https://www.acecs.cz/media/cu_2021_10_02_kreisingerova.pdf.

Voleková, Kateřina; Kreisingerová, Hana: Palaeoslovenisms in the Second Translation of the Old Czech Psalter, in: Old Church Slavonic Heritage in Slavonic and Other Languages. Eds. Ilona Janyšková – Helena Karlíková – Vít Boček, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2021, s. 179–191. ISBN 978-80-7422-780-6. Dostupné: PDF

Agrigoroaei, Vladimir; Kreisingerová Hana; Voleková, Kateřina et al.: The Musical Instruments in the Early Vernacular Translations of the Psalms. Colective Research, Museikon 3, 2019, s. 67–140. ISSN 2601-220. Dostupné z: https://www.academia.edu/41370130/Museikon_3_2019?fbclid=IwAR2DxEifcq865hEESblv-8TdqemkSq79-DLczIaNJaOWnn4YKzKbXkr71CQ.
Kreisingerová, Hana: Vliv Lupáčova Nového zákonu na znění českého převodu Tabulí Mikuláše z Drážďan, In: Bednaříková, B., Jensenová, D., Stůjová, P., eds.: Jazyková euromozaika. sborník z 14. mezinárodního setkání mladých lingvistů, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 10–22. ISBN 978-80-244-5282-1.
Kreisingerová, Hana: Tabule Mikuláše z Drážďan a biblický text. In: Dudová, K., ed.: Varia 22. Zborník plných príspevkov z 22. kolokvia mladých jazykovedcov, Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF, 2014, s. 207–216. ISBN 978-80-558-0565-8. Dostupné z: http://www.juls.savba.sk/ediela/varia/22/Varia22.pdf.
Kreisingerová, Hana: Sémantická struktura lexému kluk ve stč. textech a její pozdější proměny. USTA ad Albim BOHEMICA 13, č. 2, s. 35–44. Dostupné z: https://www.pf.ujep.cz/wp-content/uploads/2018/06/Usta_2013-2.pdf.
Kreisingerová, Hana: Biblické prology ve staročeských biblích. In: Vajdlová, M.; Nejedlý, P. eds.: Cesty slov, Praha:  Ústav pro jazyk český, 2012, s. 134–150. ISBN 978-80-86496-62-7. (spoluautor s J. Pečírkovou).
Kreisingerová, Hana: Vysvětlivky ve staročeském biblickém překladu prorockých knih. Linguistica Copernicana, 2 (6), 2011, s.  211–220. ISSN 2080-1068.
Kreisingerová, Hana: K staročeským výrazům „bezpeč, bezpečný“ a jejich čeledi. In: Jazykovědné aktuality 48, 2011, č. 1–2, s. 51–55. ISSN 1212-5326.
Kreisingerová, Hana; Pytlíková, Markéta: Nejstarší český biblický překlad jako pramen poznání historické češtiny. In: Čmejrková, S., Hoffmannová, J., Klímová, J., eds.: Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, Praha: Karolinum, 2012, s. 143–147. ISBN 978-80-246-2121-0.
Pečírková, Jaroslava; Kreisingerová, Hana; Pytlíková, Markéta: Interpunkce a členění textu v staročeských biblických rukopisech. In: Čornejová, M., Rychnovská, L., Zemanová, J., eds.: Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). Sborník příspěvků z mezinárodní konference, Brno: Host, 2010, s. 167–187. ISBN 978-80-7294-508-5.
Pytlíková, Markéta; Sobalíková, Hana: České glosy k latinským biblím z přelomu 14. a 15. století a jejich vztah k staročeskému biblickému překladu. In: Bohemica Olomucensia, 2009, 1(3), s. 25–35. ISSN 1803-876X.
Kreisingerová, Hana: Vliv M. Jana Husa na formování biblického překladu. In: Gianitsová-Ološtiaková, L.; Ivanová, M.; Ološtiak, M. eds.: Varia 18. Zborník materiálov z 18. kolokvia mladých jazykovedcov, Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerziy, 2009, s. 637–643. ISBN 978-80-555-0083-6. Dostupné z: http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Olostiak1/index.html
Pytlíková, Markéta; Sobalíková, Hana: Ke starozákonním textům první redakce staročeského biblického překladu. In: Nejedlý, P., Vajdlová, M. eds.: Verba et historia: Igoru Němcovi k 80. narozeninám, Ústí nad Labem: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005, s. 305–312. ISBN 80-86496-20-1.
Vědecké edice textů:

Kreisingerová, Hana; Voleková, Kateřina: Šafaříkův a Tomášský zlomek žaltáře, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2022 [cit. 19. 12. 2022]. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/{2bd3f95b-a0d0-4a4c-9d60-acc4a166dcbf},/.
Kreisingerová, Hana; Voleková, Kateřina: Truhlářův zlomek žaltáře, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2022 [cit. 19. 12. 2022]. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/{2860635c-4512-4b0f-8ead-da4a21b4db09},/.
Kreisingerová, Hana; Voleková, Kateřina: Žaltář klementinský, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2022 [cit. 19. 12. 2022]. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/{1014dc28-d2af-4f20-8d13-894494d1fcf0},/.

 

Projekty, granty

2020–2022: První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice), GA ČR č. 20-06229S, členka řešitelského týmu.
2012–2014: Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období, GA ČR č. P405/12/G148, členka řešitelského týmu.
2010–2014: Slovní zásoba staré češtiny a její lexikografické zpracování, GA ČR č. P406/10/1153, členka řešitelského týmu.
2010–2014: Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází), GA ČR č. P406/10/1140, členka řešitelského týmu.
2008–2009: Knihy prorocké a Knihy makabejské v nejstarším českém překladu bible (kritická edice), GA ČR č. 405/08/0877, členka řešitelského týmu.
2005–2007: Nejstarší český překlad bible. Knihy prorocké a Knihy makabejské, GA ČR č. 405/05/2528, členka řešitelského týmu.
2005–2011: Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny, MŠMT ČR č. LC 546, členka řešitelského týmu.

 

Výuka

seminář Staročeský překlad bible. Ústav českého jazyka a teorie komunikace, FF UK, Praha. LS 2010 (spolu s Markétou Pytlíkovou a Miladou Homolkovou), LS 2012 (spolu s Markétou Pytlíkovou).