> Koupil Ondřej, PhDr., Ph.D.

Koupil Ondřej, PhDr., Ph.D.

Kontakty
e-mail: koupil(et)ujc.cas.cz
telefon: +420 225 391 452

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6855-434X
SCOPUS ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=38761723800

Web of Science ResearcherID: HOH-8451-2023 (https://www.webofscience.com/wos/author/record/38698637)

Google Scholar: https://scholar.google.cz/citations?user=3a1RDjUAAAAJ&hl=cs
Odborné zaměření
dějiny češtiny

 

Vzdělání

FF UK Praha (čeština a latina), doktorát na FF UK Praha

 

Dosažená praxe v ÚJČ
2012–dosud: vědecký pracovník v oddělení vývoje jazyka

 

Publikační činnost

(výběrově, pouze práce vzniklé v rámci činnosti v ÚJČ; kompletní bibilografie dostupná z: https://imprimatur.cz/ondrejkoupil/opera.html)

 

Monografie a podíl na nich:
Koupil, Ondřej. Grammatyka Cžeska: mluvnice češtiny v 16. až 19. století (katalog výstavy). Praha: Akropolis, 2015. ISBN 978-80-7470-093-4.
Orthographia Bohemica. Ed. Kateřina Voleková, do češtiny přel. Ondřej Koupil, do angl. přeložili Marcela Koupilová a David Livingstone. Praha: Akropolis, 2019. ISBN 978-80-7470-234-1; ISBN 978-80-7470-235-8 (PDF).
Optát, Beneš, Gzel, Petr, Philomathes, Václav. Gramatika česká (1533). Ed. Ondřej Koupil. Praha: Akropolis, 2019. ISBN 978-80-7470-232-7; ISBN 978-80-7470-233-4 (PDF).

Studie a úvahy:

Koupil, Ondřej, a Dmitrij Timofejev. Slavica у Филономуса (1587): церковнославянские псалмы в чешской языковой среде. Zeitschrift für Slavische Philologie, 2023, roč. 79, č. 2, s. 283–316.

Koupil, Ondřej. Když dva dělají totéž: dvakrát dva překlady téhož textu do češtiny v 16. století. Česká literatura, 2022, roč. 7, č. 4, s. 395–428. DOI: https://doi.org/10.51305/cl.2022.04.01. ISSN 0009-0468. Dostupné také z: https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:27f6e8cd-3692-4eba-9a33-fbda22f9f683.

Koupil, Ondřej. August Schleicher „o spisovnej češtině“ (1849). Listy filologické, 2021, roč. 114, s. 139–172. ISSN 0024-4457

Koupil, Ondřej. Veleslavínův „trojjazyčný“ nomenklátor a komprimace/dilatace v českém pravopisu raného novověku. Listy filologické, 2019, roč. 142, s. 49–84. ISSN 0024-4457.
Koupil, Ondřej. Písničky čtyři evanjelické (1534) v triádě Optátových biblik. Česká literatura, 2019, roč. 67, č. 2, s. 188–212. ISSN 0009-0468. Dostupné z: https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:bd105004-f0dd-4feb-8146-beb824cb131b.
Koupil, Ondřej. Veleslavínská čeština a veleslavínská doba. Česká literatura. 2018, 66(2), s. 263–280. ISSN 0009-0468. Dostupné z: https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:513a7a14-3557-4ec0-9901-8fa0868f38ba.
Koupil, Ondřej, a Veronika Štěpánová. Naše řeč v roce 1817. Naše řeč. 2017, 100(4), s. 193–206. ISSN 0027-8203. Dostupn z: https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:e250f15a-0cf5-44c8-84e1-3ed0617b1eef.
Koupil, Ondřej. Čeština a slovenština v „modulu digitalizovaných mluvnic“. In: Ondrejovič, S., Behýlová, J., eds. Fenomén Ďurovič. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2016, roč. 75 (2016), s. 107–118. Philologica, 75. ISBN 978-80-223-4183-7.
Koupil, Ondřej. Druhé vydání náměšťské mluvnice (1543) znovu nalezeno: podnět k úvahám o hláskosloví, typografii a ediční technice. Česká literatura. 2016, 64(2), s. 243-266. ISSN 0009-0468. Dostupné z: https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:b36f888a-e698-41f6-b821-c8985db0444b.
Koupil, Ondřej. Konvence a experiment: Rosova pravidla českého pravopisu. Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Slavica Pragensia. 2015, (3 /42/), s. 93–104. ISSN 0323-0813. Dostupné z: https://karolinum.cz/data/clanek/1191/AUC%203-14_93-104.pdf.

Koupil, Ondřej. Hájek jako jazyková autorita. In: Linka, J., ed. Na okraj Kroniky české. Praha: Academia, 2015, s. 187–200. Studia Hageciana. ISBN 978-80-200-2432-9.
Koupil, Ondřej. Nový zákon tzv. Svatováclavské bible (1677). Historie – Otázky – Problémy. 2013, 5(2), s. 95–106. ISSN 1804-1132.
Koupil, Ondřej. Na cestách k nové češtině. Listy filologické. 2014, 137(1/2), s. 145–158. ISSN 0024-4457. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/24623600.
Koupil, Ondřej. Alphabetum Boëmicum (1718): slabikář pro učené. Listy filologické. 2013, 136(3/4), s. 365–382. ISSN 0024-4457. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/24623242.
Koupil, Ondřej. Modul digitalizovaných mluvnic: co k čemu, pro koho. In: Krušinský, R, Vintrová, T., eds. Bibliotheca antiqua 2012. Sborník z 21. konference. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2012, s. 123–126. ISBN 978-80-7053-298-0. Dostupné z: https://kba.vkol.cz/uploads/composer/um3w8u5nke-Bibliotheca%20Antiqua%202012-Koupil.pdf.

Elektronické publikace:

Koupil, Ondřej. Modul digitalizovaných mluvnic — charakteristiky 103 mluvnic, redakce k 20. 11. 2020 [databáze]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka, 2020. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/mluvnice/digitalni-kopie.
Berger, Tilman, Černá, Alena M., Koupil, Ondřej, Nejedlý, Petr, Šimek, Štěpán, Vajdlová, Miloslava, Valenta, Petr, Zdeňková, Jana. Daniel Adam z Veleslavína, Nomenclator omnium rerum propria nomina tribus linguis – Latina, Boiemica et Germanica – explicata continens. [databáze]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2018. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/nezapojene.aspx?idz=VelNomT.
Projekty, granty

2019–2021: člen týmu standardního grantu GA ČR č. 19-05654S „Čeština Daniela Adama z Veleslavína“

2016–2018: řešitel grantového projektu GA ČR č. 16-00598S „Orthographia Bohemica a náměšťská mluvnice (filologická analýza a kritické edice)“

2015–2017 člen týmu standardního grantu č. 15-01298S „Slovní zásoba slovníků Daniela Adama z Veleslavína“ GA ČR

2012–2015 člen týmu projektu NAKI č. DF12P01OVV028 „Informační technologie ve službách jazykového kulturního bohatství (IT JAKUB)“ Ministerstva kultury ČR

 

Členství v odborných organizacích, organizační činnost

člen redakční rady časopisu Listy filologické, člen organizačního kolegia Kruhu přátel českého jazyka

 

Popularizace

Koupil, Ondřej, Hanzová, Barbora. Grammatyka Cžeska: mluvnice češtiny v 16. až 19. století. Praha, organizace výstavy, Národní muzeum ČR 16. 10. 2015 – 10. 1. 2016.