> Kopecký Jakub, Mgr., Ph.D.

Kopecký Jakub, Mgr., Ph.D.

Kontakty
e-mail: kopecky at ujc.cas.cz
telefon: +420 225 391 427

 

Odborné zaměření
sociolingvistika, analýza diskurzu, teorie argumentace, multimodalita, jazykový management

 

Vzdělání

 • 2008–2016 doktorské studium, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor český jazyk, disertační práce: Argumentace v jazykové interakci: sekvenční struktura zdůvodňování v televizním duelu
 • 2006 studijní pobyt v rámci programu Erasmus, Humboldt-Universität zu Berlin, Philosophische Fakultät II, obory germanistická lingvistika, nová německá literatura, bohemistika/čeština
 • 2001–2008 magisterské studium, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor český jazyk a literatura, němčina

 

Dosažená praxe

 • Od r. 2016 Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení stylistiky a lingvistiky textu (od r. 2019 přejmenováno na oddělení stylistiky a sociolingvistiky) (vědecký asistent)
 • Od r. 2016 výkonný redaktor časopisu Slovo a slovesnost
 • 2012–2015 Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení jazykové kultury (odborný pracovník výzkumu a vývoje)
 • 2011–2012 Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Slawistik (vědecký pracovník ve výzkumném projektu)
 • 2009–2011 výkonný redaktor časopisu Naše řeč
 • 2007–2011 Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení jazykové kultury (odborně technický pracovník, od r. 2008 odborný pracovník výzkumu a vývoje)

 

Publikace

 

Monografie a kolektivní publikace

 • Homoláč, J. – Mareš, P. – Hoffmannová, J. – Jílková, L. – Kopecký, J. – Mrázková, K. (2022): Míšení žánrů, stylů a diskurzů v internetové komunikaci. Praha: Academia. 375 s.
 • Internetová jazyková příručka (2008–). Praha: ÚJČ AV ČR, v. v. i. Dostupné online na adrese: <http://prirucka.ujc.cas.cz/>. Autorství 5 kapitol ve výkladové části a 3 600 hesel ve slovníkové části.

 

Kapitoly v monografii

 • Kopecký, J. (2022): Divergent interests and argumentation in Czech Language Consulting Center interactions. In: M. Nekula – T. Sherman – H. Zawiszová (eds.), Interests and Power in Language Management. Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Warszawa – Wien: Peter Lang, s. 73–99.
 • Pravdová, M. – Svobodová, I. (eds.) (2019): Akademická příručka českého jazyka. 2. vydání. Praha: Academia. Autorství 5 kapitol a spoluautorství 1 kapitoly.
 • Kopecký, J. (2012): Metaphorische Verwendung von Bezeichnungen religiöser Texte (anhand des Tschechischen). In: A. Nagórko (ed.), Wortsemantik zwischen Säkularisierung und (Re)Sakralisierung öffentlicher Diskurse. Hildesheim – Zürich – New York: Georg Olms Verlag, s. 113–128.

 

Články

 • Kopecký, J. (2022): Interdiskurzivita v autobiograficky zaměřených dokumentárních filmech. Slovo a slovesnost, 83, č. 1, s. 28–61. [pdf]
 • Kopecký, J. (2018): Argumentace v jazykové interakci. Slovo a slovesnost, 79, č. 4, s. 322–344. [pdf]
 • Kopecký, J. (2016): Poznámky k signalizaci argumentace v jazykové interakci. Naše řeč, 99, č. 1, s. 19–32. [pdf]
 • Kopecký, J. (2014): Přechylování příjmení v češtině jako případ jazykového managementu. Slovo a slovesnost, 75, č. 4, s. 271–293. [pdf]
 • Kopecký, J. (2013): Argumentace v Prezidentském duelu České televize. Lingvistika Praha 2013. Dostupné online na adrese: <http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz/node/166 >.
 • Kopecký, J. (2012): Klad a zápor po slovesech bránění. Naše řeč, 95, č. 5, s. 225–237. [text online]
 • Kopecký, J. (2011): Topos. Naše řeč, 94, č. 5, s. 264–267. [text online]
 • Kopecký, J. (2010): Komunikační funkce záporných otázek zjišťovacích. Naše řeč, 93, č. 1, s. 1–15. [text online]

 

Recenze a zprávy

 • Kaderka, P. – Kopecký, J. (2021): Dirk vom Lehn: Ethnomethodologische Interaktionsanalyse: Videodaten analysieren und die Organisation von Handlungen darstellen. Slovo a slovesnost, 82, č. 4, s. 326–332. [pdf]
 • Kopecký, J. – Nekvapil, J. – Özörencik, H. – Sherman, T. (2019): Superdiverzita, komplexita a multimodálnost. Slovo a slovesnost, 80, č. 1, s. 68–74. [pdf]
 • Kopecký, J. – Smejkalová, K. (2014): Mezinárodní sympozium o jazykovém managementu v Praze. Slovo a slovesnost, 75, č. 2, s. 156–160. [pdf]
 • Kopecký, J. (2011): Co je to argument? (O. Klein: Argumentace v komunikaci). Naše řeč, 94, č. 2, s. 95–101. [text online]
 • Dřímal, J. (2009): Druhý díl popularizační příručky (M. Pravdová – I. Saturková: O češtině 2). Naše řeč, 92, č. 3, s. 160–163. [text online]

 

Popularizační texty

 • Pravdová, M. (ed.) (2016): Čeština nově od A do Ž. Praha: Academia / Lidové noviny. Autorství 4 textů.
 • Pravdová, M. (ed.) (2012): Jsme v češtině doma? Praha: Academia. Autorství 21 výkladových hesel.
 • 4 jazykové sloupky pro Literární noviny (rubrika Jazykové zákampí, 2012–2013).

 

Granty

 • 2021–2023 Frázová banka akademické češtiny a její využití ve výzkumu a výuce akademického psaní (TA ČR, reg. č. TL05000309, řešitel: Jiří Homoláč)
 • 2018–2020 Míšení žánrů, stylů a diskurzů v současné české veřejné komunikaci (GA ČR, reg. č. 18-08651S, řešitel: Jiří Homoláč)
 • 2016–2019 Zpřístupnění dotazů jazykové poradny v lingvisticky strukturované databázi (Ministerstvo kultury, grantový projekt programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), reg. č. DG16P02B009, řešitel: Martin Prošek)
 • 2012–2015 Projekt LINDAT-CLARIN: Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat (MŠMT ČR, reg. č. LM2010013, řešitel: Jan Hajič, spoluřešitel: Karel Oliva)
 • 2011–2012 Säkularisierung religiöser Lexik vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Veränderungen (Polnisch, Slowakisch, Tschechisch, Deutsch) (Deutsche Forschungsgemeinschaft, reg. č. NA 445/8-1, řešitelka: Alicja Nagórko)

 

Expertní a posuzovatelská činnost

 • Posudky pro vědecké časopisy: Slovo a slovesnost, Naše řeč, Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics
 • Analýzy a hodnocení jazykové úrovně pořadů České televize (od r. 2019)
 • Člen oponentní rady projektů COST-cz PARSEME: Parsing a víceslovné výrazy – k jazykovědné přesnosti a výpočetní efektivitě ve zpracování přirozeného jazyka (LD14117) a TextLink: Skladba diskurzu v evropských jazycích (LD15052) (Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK, 25. 1. 2018)
 • Revize úloh didaktických testů maturitní zkoušky a přijímacích zkoušek na SŠ z předmětu český jazyk a literatura v Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) (od r. 2015)
 • Posudky a vyjádření v rámci činnosti jazykové poradny ÚJČ AV ČR, v. v. i. (2007–2015)