> Janyšková Ilona, PhDr., CSc.

Janyšková Ilona, PhDr., CSc.

Kontakt:
e-mail: ilona.janyskova@ujc.cas.cz

Odborné zaměření:
slovanská etymologie, paleoslovenistika, rusistika, srovnávací onomaziologie (viz J. Černý, J. Holeš (eds.): Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. Praha: Libri 2008, s. 282–283, J. Villnow Komárková, Wiener Slavistisches Jahrbuch. Neue Folge 2, 2014, s. 324–326 a Linguistica Brunensia 62, 2014, 2, s. 93–102)

 

Vzdělání:

1974–1979: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, Brno (ruština – němčina)
1980: PhDr., Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, Brno (obor: jazykověda slovanských jazyků, disertace: Věta v kontextu – navazovací signály)
1982–1985: interní vědecká aspirantura, Kabinet cizích jazyků ČSAV, pracoviště Brno (obor: jazykověda slovanských jazyků, specializace slovanská etymologie, školitelka PhDr. Eva Havlová, CSc.)
1988: vědeckým kolegiem jazykovědy ČSAV udělena vědecká hodnost kandidátky filologických věd (CSc.) v oboru jazykověda slovanských jazyků (disertace: Názvy stromů ve slovanských jazycích – vybrané kapitoly)

 

Dosažená praxe:

1979–1982: studijní pobyt, Kabinet cizích jazyků ČSAV, pracovní skupina Etymologického slovníku slovanských jazyků (tj. nynější etymologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Brno)

1982–1985: interní vědecká aspirantura

1985–1988: odborná pracovnice, Ústav pro jazyk český AV ČR, etymologické oddělení, Brno

1988–2016: vědecká pracovnice, tamtéž

1999–: iniciátorka a spoluorganizátorka mezinárodních vědeckých konferencí Etymologické symposion Brno 1990, 2002, 2005, 2008, 2011, 2014, 2017

1999–2000: externí učitelka Ústavu slavistiky FF MU (staroslověnština)

2000–: spolueditorka řady Studia etymologica Brunensia 1 (2000)–26 (2021)–

2005–: hlavní redaktorka Etymologického slovníku jazyka staroslověnského

2006–: externí učitelka Ústavu českého jazyka FF MU (staroslověnština, praslovanština, slavistika)

2016–: vedoucí vědecká pracovnice, Ústav pro jazyk český AV ČR, etymologické oddělení, Brno

 

Zahraniční stáže a zvané přednášky:
1976–1977: studijní pobyt na Kubáňské státní univerzitě v Krasnodaru, Rusko (6 měsíců)
1989: seminář bulharského jazyka a kultury pro zahraniční bulharisty a slavisty v Sofii, Bulharsko (1 měsíc)
1984–: krátkodobé studijní pobyty (max. 15 dní) na akademických a univerzitních slavistických pracovištích (Bratislava, Budyšín, Heidelberg, Lublaň, Minsk, Řezno, Sofie, Vídeň, Würzburg, opakovaně Bělehrad, Jekatěrinburg, Moskva, Petrohrad)

Zvané přednášky:
Rusko, Jekatěrinburg: Uralská státní univerzita A. M. Gorkého (2001)
Bulharsko, Blagoevgrad: Jihozápadní univerzita N. Rilského (2007)

Vydané publikace:

A. ÚČAST NA MONOGRAFIÍCH

 • Janyšková, I., ‛Vráska’ v češtině. In: И. Е. Ким (ред.), Этимология как образ жизни. Коллективная монография к 70-летию академика А. Е. Аникина. Санкт-Петербург: Алетейя 2023, 97–104. ISBN: 978-5-00165-766-8.
 • Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Rejstříky neslovanských jazyků. Seš. 21 (red. I. Janyšková). Brno: Tribun EU 2022 (hlavní redaktorka a spoluautorka). ISBN 978-80-263-1751-7.
 • Vykypěl, B. – Vykypělová, T. – Karlíková, H. – Janyšková, I. – Boček, V., Církevněslovanské dědictví ve staré, střední a nové češtině. S příspěvkem Evy Marie Hrdinové. Praha: NLN 2022, 268 str., ISBN 978-80-7422-895-7.
 • Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Rejstříky slovanských jazyků. Seš. 20 (red. I. Janyšková). Brno: Tribun EU 2021 (hlavní redaktorka a spoluautorka). ISBN 978-80-263-1692-3.
 • Vykypěl, B. – Karlíková, H. – Janyšková, I. – Boček, V., Staroslověnské dědictví ve staré češtině. S příspěvky D. Kalhouse a M. Vepřka. Praha: NLN 2021, 304 str., ISBN 978-80-7422-779-0.
 • Janyšková, I., Etymologie v Brně v proměnách času. In: Šlaufová, E., Skwarska, K., Čermák, V. (edd.): Proměny české slavistiky po roce 1989. Praha, Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2020, s. 315–319. ISBN 978-80-86420-68-4.
 • Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 19 (red. I. Janyšková). Brno: Tribun EU 2018 (hlavní redaktorka a spoluautorka). ISBN 978-80-263-1501-8.
 • Janyšková, I., Etymologický slovník jazyka staroslověnského. In: Slovník jazyka staroslověnského: historie, osobnosti a perspektivy (eds. Čajka, F. – Černý, M.). Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2016, 139–155. ISBN 978-80-86420-56-1.
 • Nový encyklopedický slovník češtiny (eds. Karlík, P. – Nekula, M. – Pleskalová, J.). Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2016 (hesla Deetymologizace s. 296, Etymologické hnízdo s. 442, Kontaminace (2) s. 883–884, Lidová etymologie s. 986–987, Metoda Wörter und Sachen s. 1021–1022, Noa s. 1192, Tabu s. 1812, Tabuová antifráze s. 1812–1813). ISBN 978-80-7422-480-5.
 • Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 18 (red. I. Janyšková). Brno: Tribun EU 2016 (hlavní redaktorka a spoluautorka). ISBN 978-80-263-1107-2.
 • Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 17 (red. I. Janyšková). Brno: Tribun EU 2014 (hlavní redaktorka a spoluautorka). ISBN 978-80-263-0843-0.
 • Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 16 (red. I. Janyšková). Brno: Tribun EU 2012 (hlavní redaktorka a spoluautorka). ISBN 978-80-263-0304-6.
 • Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 15 (red. I. Janyšková). Brno: Tribun EU 2010 (hlavní redaktorka a spoluautorka). ISBN 978-80-7399-198-2.
 • Янышкова, И., Методы работы Вацлава Махека в свете современной этимологии. In: Теориjа диjахрониjске лингвистике и проучавање словенских jезика (eds. Грковић-Меjџор, J. – Радовановић, M.). Београд: САНУ 2010, 79–88. ISBN 978-86-7025-508-1.
 • Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 14 (red. I. Janyšková). Praha: Academia 2008 (hlavní redaktorka a spoluautorka). ISBN 978-80-200-1766-6.
 • Večerka, R. a kol. (= A. Erhart, E. Havlová, I. Janyšková, H. Karlíková), K pramenům slov. Uvedení do etymologie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2006, ISBN 80-7106-858-6.
 • Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 13 (red. I. Janyšková). Praha: Academia 2006 (hlavní redaktorka a spoluautorka). ISBN 80-200-1426-8.
 • Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 12 (red. A. Erhart). Praha: Academia 2004 (spoluautorka). ISBN 80-200-1237-0.
 • Encyklopedický slovník češtiny (eds. Karlík, P. – Nekula, M. – Pleskalová, J.). Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2002 (hesla Antifráze tabuová, Deetymologizace, Etymologie lidová, Kontaminace (s P. Karlíkem), Metoda Wörter und Sachen, Noa, Tabu (s. 42, 105, 129–130, 229, 262–263, 285, 477). ISBN 80-7106-484-X.
 • Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 11 (red. A. Erhart). Praha: Academia 2002 (spoluautorka). ISBN 80-200-1002-5.
 • Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 10 (red. A. Erhart). Praha: Academia 2000 (spoluautorka). ISBN 80-200-0719-9.
 • Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 9 (red. A. Erhart). Praha: Academia 1999 (spoluautorka). ISBN 80-200-0767-9.
 • Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 8 (red. A. Erhart). Praha: Academia 1998 (spoluautorka). ISBN 80-200-0697-4.
 • Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 7 (red. A. Erhart). Praha: Academia 1997 (spoluautorka). ISBN 80-200-0530-7.
 • Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 6 (red. E. Havlová – A. Erhart). Praha: Academia 1996 (spoluautorka). ISBN 80-200-0537-4.
 • Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 5 (red. E. Havlová). Praha: Academia 1995 (spoluautorka). ISBN 80-200-0534-X.
 • Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 4 (red. E. Havlová). Praha: Academia 1994 (spoluautorka). ISBN 80-200-0491-2.
 • Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 3 (red. E. Havlová). Praha: Academia 1992 (spoluautorka). ISBN 80-200-0031-3.
 • Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 2 (red. E. Havlová). Praha: Academia 1990 (spoluautorka). ISBN 80-200-0222-7.
 • Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 1 (red. E. Havlová). Praha: Academia 1989 (spoluautorka). ISBN 80-200-0222-7.

B. STUDIE A ČLÁNKY V ČASOPISECH A SBORNÍCÍCH

 • Janyšková, I., Velký etymologický projekt byl dokončen. Rocznik Slawistyczny 72, 2023, 61–66. ISSN 0080-3588.
 • Janyšková, I., Odraz střetávání pohanství a křesťanství ve staroslověnském lexiku (etymologické poznámky). In: Толстая, С. М. (ред.), Слово и человек: к 100-летию со дня рождения академика Никиты Ильича Толстого. Москва: Индрик 2023, 298–302.
 • Janyšková, I., Z českých slov a věcí: parfém, voňavka, kolínská. In: Přednášky a besedy z LVI. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita 2023, 89–95.
 • Janyšková, I., K etymologii jednoho klaretismu: staročeské obudoň. Rocznik Slawistyczny 71, 2022, 111–116. ISSN 0080-3588.
 • Janyšková, I., Z českých slov a věcí: lžíce, nůž, vidlička. In: Přednášky a besedy z LV. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita 2022, 84–88.
 • Janyšková, I.: К изучению названий внебрачного ребенка в старославянском и чешском языках. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 56, 2021, 1–18; Article 2205. https://doi.org/10.11649/sfps.2205.
 • Janyšková, I., Úskalí tvorby etymologického slovníku. In: Лексикографиjа и лексикологиjа у светлу актуелних проблема. Eds. С. Ристић – И. Лазић Коњик, Н. Ивановић. Београд: Институт за српски jезик САНУ 2021, 533–543.
 • Janyšková, I., Reflexe starých reálií v češtině: sousedská výpomoc. In: Přednášky a besedy z LIV. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita 2021, 63–70.
 • Janyšková, I.: Церковнославянское ključьnъ и старочешское kľučný ‘aptus’ с точки зрения этимологии. In: Studia etymologica Brunensia 25: Old Church Slavonic Heritage in Slavonic and Other Languages. Eds. I. Janyšková – H. Karlíková – V. Boček. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2021, 253–258.
 • Janyšková, I.: К этимологии одного гапакса: старочешское snada. In: Sub specie aeternitatis. Сборник научных статей к 60- летию Вадима Борисовича Крысько. Ред. И. М. Ладыженский, М. А. Пузина. Москва: «Азбуковник» 2021, 505–508.
 • Janyšková, I.: Staroslověnské neřesti z pohledu etymologického: obžerství. Bohemica Olomucensia, ročník 12, 2020, číslo 2 – Linguistica, s. 52–60.
 • Janyšková, I.: K sémantice staroslověnského pozorъ. Slavia 89, 2020, seš. 2, s. 168–172.
 • Janyšková, I.: Etymologicko-dendrologický příspěvek k jednomu výročí. In: Ivanu Dorovskému ad honorem. Příspěvky z kolokvia k 85. narozeninám prof. dr. Ivana Dorovského, DrSc. Ed. V. Štěpánek. Brno: Masarykova univerzita 2020, 139–145.
 • Janyšková, I.: Протобулгаризмы в старославянском языке. In: Etymologus. Festschrift for Václav Blažek. Eds. H. Bichlmeier, O. Šefčík, R. Sukač (= Studien zur historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft, herausgegeben von H. Bichlmeier, V. Sadovski). Hamburg: Baar-Verlag 2020, 215–231.
 • Janyšková, I., Homonymie, nebo sémantická diferenciace? In: Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky 5: pragmatika – syntax – sémantika. Ed. J. Gazda. Brno: vydal Jan Sojnek – Galium 2020, 45–49.
 • Janyšková, I.: Staroslověnské názvy pro boj a válku z pohledu etymologického. In: Nasledje i stvaranje. Sveti Ćirilo : Sveti Sava 869–1219–2019. Eds. J. Radić – V. Savić. Beograd: Institut za srpski jezik SANU, 2019, 211–220.
 • Janyšková, I.: Maďarská stopa v Etymologickém slovníku jazyka staroslověnského. In: Opera Slavica Budapestinensia. Symposia Slavica. Király Péter 100. Eds. É. Császári – M. Imrichová. Budapest: ELTE BTK, Szláv Filológiai Tanszék, 2019, 1, 230–237.
 • Janyšková, I.: Staroslověnská slovní zásoba týkající se sexuálního života. In: Etymologica Slavica. Studia etymologiczne poświęcone prof. Franciszkowi Sławskiemu z okazji setnej rocznicy urodzin (= Slavica 146). Red. M. Jakubowicz – Sz. Pogwizd – B. Raszewska-Żurek. Warszawa: Instytut Sławistyki Polskiej Akademii Nauk 2019, 311–319.
 • Janyšková, I. – Karlíková, H.: Odkaz Evy Havlové etymologickému oddělení. In: Teorie a praxe české etymologické lexikografie. Eds. B. Vykypěl – V. Boček (= Studia etymologica Brunensia 24). Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2019, 41–49.
 • Janyšková, I.: Potrat ve staroslověnštině z pohledu etymologického. In: Rajko Nahtigal in 100 let slavistike na Univerzi v Ljubljani. Monografija ob 100. obletnici nastanka Oddelka za slavistiko Filozofske fakultete UL. Urednice: Petra Stankovska, Aleksandra Derganc, Alenka Šivic-Dular. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani 2019, 311–317.
 • Janyšková, I., Co nám prozrazují česká jména stromů a keřů. In: Přednášky a besedy z LII. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita 2019, 117–125.
 • Janyšková, I., K protobulharismům v Etymologickém slovníku jazyka staroslověnského. In: Славянский мир: язык, литература, культура. Материалы международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения заслуженного профессора МГУ имени М. В. Ломоносова А. Г. Широковой и 75-летию кафедры славянской филологии филологического факультета, 28‒29 ноября 2018 года, Москва. Москва: МАКС Пресс 2018, 426–429.
 • Janyšková, I. – Karlíková, H., Specifika etymologické analýzy staroslověnské slovní zásoby (na materiálu Etymologického slovníku jazyka staroslověnského). Slavia 87, 2018, seš. 1–3, 149–157 (= Česká slavistika 2018).
 • Janyšková, I., K lexikálně sémantickému poli ‘vonět, zapáchat’ v češtině. In: Přednášky a besedy z LI. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita 2018, 114–120.
 • Janyšková, I., Rejstříky v etymologických slovnících. In: Vesper Slavicus. Sborník k nedožitým devadesátinám prof. Radoslava Večerky (ed. P. Malčík). (= Studia etymologica Brunensia 23). Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2018, 105–111.
 • Janyšková, I., Роль чешской лексики в «Этимологическом словаре старославянского языка». In: Etymological Research into Czech. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12–14 September 2017, Brno. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2017, 189–194.
 • Janyšková, I., K výkladu českých názvů janovce (Sarothamnus). Jezikoslovni zapiski 23, 2017, 2, 151–158.
 • Janyšková, I., К названиям ольхи в славянских языках. In: В созвездии слов и имен. Сборник научных статей к юбилею Марии Эдуардовны Рут. Ред. Е. Л. Березович и др. Екатеринбург: Издательство Уральского университета 2017, 124–132.
 • Janyšková, I., Kam ta staročeská slova zmizela? III. In: Přednášky a besedy z L. (jubilejního) ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita 2017, 73–78.
 • Janyšková, I., Этимология чешских названий барбариса. Rocznik Slawistyczny 65, 2016, 53–60.
 • Janyšková, I., О будущем славянской этимологической лексикографии. In: Perspectives of Slavonic Etymology. Eds. B. Vykypěl – V. Boček. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2016, 9–17.
 • Janyšková, I., Kam ta staročeská slova zmizela? II. In: Přednášky a besedy ze XLIX. běhu Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita 2016, 73–78.
 • Janyšková, I., Staroslověnské názvy nemocí a jejich protějšky v makedonštině (v porovnání s češtinou). In: Studia Macedonica II. Ed. I. Dorovský. Brno: Masarykova univerzita 2015, 152–157.
 • Janyšková, I., K několika česko-ruským lexikálním paralelám. In: Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky 4. Ed. J. Gazda. Brno 2015, 47–51.
 • Janyšková, I., История этимологического исследования старославянского языка. In: Etymological Research into Old Church Slavonic. Eds. I. Janyšková – H. Karlíková. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2015, 172–182.
 • Blažek, V. – Janyšková, I., Slavic *tisъ – an evergreen problem of Slavic etymology? In: Etymological Research into Old Church Slavonic. Eds. I. Janyšková – H. Karlíková. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2015, 69–98.
 • Janyšková, I., Kam ta staročeská slova zmizela? In: Přednášky a besedy ze XLVIII. běhu Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita 2015, 53–57.
 • Janyšková, I. – Karlíková, H., Значение „Этимологического словаря старославянского языка“ для славистики и болгаристики. In: Трети международен конгрес по българистика, 23–26 май 2013 г., Секция „български език“, Подсекция „история на български език“, София: Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 2014, 76–84.
 • Janyšková, I. – Karlíková, H., Odkaz díla Václava Machka soudobé slavistice. Romanoslavica 50/4, 2014, 63–69.
 • Janyšková, I., Původ staroslověnských názvů nemocí, jejich příznaků a projevů. Slavia 83, 2014, 3, 323–332.
 • Janyšková, I., K názvům moruše ve slovanských jazycích. In: Studia Borysiana. Etymologica – Diachronica – Slavica. Eds. M. Jakubowicz – B. Raszewska-Żurek, Warszawa: Instytut Slawistyki PAN 2014, 249–260.
 • Janyšková, I., Poznámka k významu staroslověnského slovesa sъtoNžiti. In: SOPHIA SLAVICA. Sborník prací věnovaných PhDr. Žofii Šarapatkové k osmdesátým narozeninám. Eds. V. Boček – B. Vykypěl, Brno: Tribun EU 2014, 33–35.
 • Janyšková, I., Ztracená slova v češtině II. In: Přednášky a besedy ze XLVII. běhu Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita 2014, 74–80.
 • Janyšková, I., Etymologické výklady Frana Miklošiče ve světle Etymologického slovníku jazyka staroslověnského. In: MIKLOSICHIANA BICENTENNALIA. Зборник у част двестоте годишњице рођења Франца Миклошича. Уредници J. Грковић-Меjџор, А. Лома. Београд: Српска академија наука и уметности, 2013, 89–98. ke stažení zde
 • Janyšková, I., Этимологический комментарий к одному чешскому диалектизму. In: Slavica Svetlanica. Язык и картина мира. К юбилею С. М. Толстой. Редколлегия: А. В. Гура, О. В. Белова, Е. Л. Березович. Москва: «Индрик», 2013, 80–84.
 • Janyšková, I., Místo kontaminace v etymologických výkladech. Slavia 82, 2013, 149–157.
 • Janyšková, I., Ztracená slova v češtině. In: Přednášky a besedy ze XLVI. běhu Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita 2013, 73–77.
 • Janyšková, I., О некоторых славянских названиях деревьев. In: Этимология 2009–2011. Отв. ред. Ж. Ж. Варбот. Москва: Наука 2012, 309–319.
 • Janyšková, I., К названиям хвоста в старославянском языке. In: Theory and Empiricism in Slavonic Diachronic Linguistics. Eds. I. Janyšková – H. Karlíková. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2012, 147–154.
 • Janyšková, I., Из опыта работы над «Этимологическим словарем старославянского языка». In: Methods of Etymological Practice. Eds. B. Vykypěl – V. Boček. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2012, 69–82.
 • Janyšková, I., K lexikálněsémantickému poli ‘vonět, zapáchat’ ve slovanských jazycích: motivační východiska. In: Praslovanska dialektizacija v luči etimoloških raziskav. Ob stoti obletnici rojstva akademika Franceta Bezlaja. Eds. M. Furlan – A. Šivic-Dular. Ljubljana: ZRC SAZU 2012, 111–123.
 • Janyšková, I., K několika rusko-českým lexikálním paralelám. Opera Slavica 22, 2012, suppl. 1, 52–56.
 • Janyšková, I., Etymologické slovníky češtiny. In: Přednášky a besedy ze XLV. běhu Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita 2012, 81–87.
 • Janyšková, I., Прошлое, настоящее и будущее чешской этимологии. Ricerche slavistiche 9 (55), 2011, 267–283.
 • Janyšková, I., Pozapomenutá slova v češtině III. In: Přednášky a besedy ze XLIV. běhu Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita 2011, 71–76.
 • Janyšková, I., Slova a věci aneb Co zavinil fíkovník. In: W stulecie Rocznika Slawistycznego (red. M. Wojtyła-Świerzowska), Krakowskie Studia Slawistyczne 1. Kraków 2010, 169–174.
 • Janyšková, I. – Karlíková, H., Slavistika v Brně: slovanská etymologie – tradice a perspektivy. Romanoslavica 46, 2010, 1, 127–135.
 • Janyšková, I., Původ názvů pro Ficus carica ve slovanských jazycích. Slavia 79, 2010, 61–67.
 • Янышкова, И., Лингвистическое наследие Вацлава Махека. Славяноведение 2010, № 6, 27–32.
 • Янышкова, И., К этимологии церковнославянского sъnaždenije. Балканско езикознание 49, 2010, 1–2, 157–161.
 • Janyšková, I., Pozapomenutá slova v češtině II. In: Přednášky a besedy ze XLIII. běhu Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita 2010, 65–71.
 • Janyšková, I., Nad novými etymologickými slovníky ruštiny. In: Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky 3 (ed. J. Gazda). Brno: Tribun EU 2009, 129–134.
 • Janyšková, I., Odraz starých reálií v jazyce: bezplatná kolektivní pomoc u Slovanů. In: Studia etymologica Brunensia 6 (eds. I. Janyšková – H. Karlíková). Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2009, 138–149.
 • Janyšková, I., Pozapomenutá slova v češtině. In: Přednášky a besedy ze XLII. běhu Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita 2009, 64–72.
 • Janyšková, I., K některým aktuálním otázkám slovanské etymologie, Slavia 77, 2008, 77–84.
 • Янышкова, И., О названиях бесплатной помощи соседям в чешском языке. In: Етнолингвистичка и сродна проучавања српског и других словенских jезика (уред. П. Пипер – Љ. Раденковић), Београд: САНУ 2008, 433–439.
 • Janyšková, I., Církevněslovanské rogylь. In: Studia etymologica Brunensia 4: Varia Slavica. Sborník příspěvků k 80. narozeninám Radoslava Večerky (eds. I. Janyšková – H. Karlíková). Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2008, 107–110.
 • Janyšková, I., Etymologické poznámky k jihoslovanským názvům pro Ceratonia siliqua. In: Studia Macedonica. Sborník referátů přednesených na 4. česko-makedonské konferenci ve dnech 10.–13. června 2007 v Brně (eds. I. Dorovský – Lj. Mitrevski). Brno 2008, 152–162.
 • Janyšková, I., Etymologické slovníky staroslověnštiny. In: Přednášky a besedy ze XLI. běhu Letní školy slovanských studií. Brno: Masarykova univerzita 2008, 56–63.
 • Янышкова, И., Избыточное (неэтимологическое) не-. In: Словенска етимологија данас. Зборник симпозиума одржаног од 5. до 10. септембра 2006. године (уред. А. Лома). Београд: САНУ 2007, 221–228.
 • Janyšková, I., Etymologie – disciplína známá i tajemná: jazykové tabu. In: Přednášky a besedy ze XL. běhu Letní školy slovanských studií. Brno: Masarykova univerzita 2007, 32–39.
 • Янышкова, И., Названия рябины в славянских языках. In: Ad fontes verborum. Исследования по этимологии и исторической семантике. Москва: Индрик 2006, 467–478
 • Janyšková, I., K jednomu případu tabuové antifráze v českých dialektech. In: Teorie a empirie (Bichla pro Krčmovó) (eds. T. Hoskovec – O. Šefčík – R. Sova). Brno: Masarykova univerzita 2006, 223–225.
 • Janyšková, I., Etymologická lexikografie na slovanském jihu na počátku nového tisíciletí. In: Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VI (ed. V. Štěpánek). Brno 2006, sv. 2, 1101–1106.
 • Janyšková, I., Názvy pro poslední dítě v rodině. In: Studia etymologica Brunensia 3 (eds. I. Janyšková – H. Karlíková), Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2006, 127–136.
 • Janyšková, I., ‘Porodní bába’ ve staroslověnštině a v ostatních slovanských jazycích. Slavia 4, 2005, 279–284 (= Cyrillomethodiana 2005 ad honorem Zdeňka Ribarova et Ludmila Pacnerová).
 • Janyšková, I., K názvům jmelí ve slovanských jazycích. In: Verba et historia. Igoru Němcovi k 80. narozeninám (eds. P. Nejedlý – M. Vajdlová). Praha 2005, 151–159
 • Havlová, E. – Janyšková, I. – Karlíková, H. – Šarapatková, Ž. – Šaur, V. – Valčáková, P., Z materiálů Etymologického slovníku slovanských jazyků: orati, orěchъ, oriz, orzsolъ, oskranъ. Slavia 74, 2005, 77–87.
 • Janyšková, I., K církevněslovanskému potvorъ ‘ nádor’. Rocznik Slawistyczny 54, 2004, 111–114.
 • Янишкова, И., Бележки към бълг. диал. илъ. Български език 51, 2004, кн. 4, 64–66.
 • Янышкова, И., Заметки по поводу слав. *sosna. Балканско езикознание 43, 2003–2004, 2–3, 307–314.
 • Janyšková, I., K úloze tabu v etymologii. In: Studia etymologica Brunensia 2. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2002 (eds. I. Janyšková – H. Karlíková). Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2003, 179–189.
 • Janyšková, I., Vztah starých Slovanů ke stromům z hlediska jejich jmen. In: Česká slavistika 2003. České přednášky pro 13. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.–21. 8. 2003 (eds. I. Pospíšil – M. Zelenka). Praha: Academia 2003, 83–91.
 • Čapková, V. – Havlová, E. – Janyšková, I – Šarapatková, Ž. – Valčáková, P., Z materiálů Etymologického slovníku slovanských jazyků: oko, okъno, ološ, olovirъ, olovo, oluch, oluja. Slavia 72, 2003, 409–420.
 • Janyšková, I., Береза в языке и жизни славян. In: Dzieje Słowian w świetle leksyki (red. J. Rusek – W. Boryś – L. Bednarczuk). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2002, 133–138.
 • Janyšková, I. – Karlíková, H., Die Position des Etymologischen Wörterbuchs des Altkirchenslavischen in der diachronen Lexikographie. In: Proceedings of the Tenth EURALEX International Congress, EURALEX 2002 (eds. A. Braasch – C. Povlsen). Copenhagen: Center for Sprogteknologi 2002, 703–706.
 • Янышкова, И., Заметки о языковом табу. In: Русская диалектная этимология. Материалы IV Международной научной конференции. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2002, 28–29.
 • Janyšková, I., Tradice a perspektivy ruské etymologické lexikografie. In: Jazykovědná rusistika na počátku nového tisíciletí (ed. J. Gazda). Brno: Masarykova univerzita 2002, 84–93.
 • Janyšková, I., Poznámky k staroslověnskému pivo. Slavia 70, 2001, 361–363 (= Cyrillomethodiana in honorem Aemiliae Bláhová et Venceslai Konzal, Praha 2001, 361–363).
 • Janyšková, I., Etymologie názvů tisu ve slovanských jazycích. In: GRAMMATICVS. Studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata (eds. O. Šefčík – B. Vykypěl). Brno: Masarykova univerzita 2001, 91–98.
 • Janyšková, I., Отражение жизни и представлений славян в названиях можжевельника. In: Studia etymologica Brunensia 1. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 1999 (eds. I. Janyšková – H. Karlíková). Praha: Euroslavica 2000, 57–66.
 • Janyšková, I., K etymologii českých a ruských názvů meruňky. In: Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (ed. J. Gazda). Brno: Masarykova univerzita 1999, 90–93.
 • Janyšková, I., Význam makedonského jazyka v Etymologickém slovníku jazyka staroslověnského. In: Les études balkaniques tchèques X (red. M. Kvapil), Praha: Univerzita Karlova 1999, 25–28.
 • Janyšková, I., Etymologický příspěvek k jednomu výročí. In: Příspěvky ke slovanské filologii (ed. B. Skalka). Brno: Masarykova univerzita 1999, 39–41.
 • Janyšková, I., Etymologicko-onomaziologická analýza slovanských názvů dřevin. Slavia 67, 1998, 39–48. (= Česká slavistika 1998. České přednášky pro 12. mezinárodní sjezd slavistů – Krakov 1998. Praha 1998, 39–48).
 • Janyšková, I., K některým makedonským názvům dřevin. In: Македонско-чешка научна конференциjа (ред. М. Миовски). Скопjе: Филолошки факултет „Блаже Конески“ 1998, 143–150.
 • Janyšková, I. – Karlíková, H., Etymologický slovník jazyka staroslověnského a jeho význam pro slovanskou lexikografii. In: Slavica Pragensia ad tempora nostra. Sborník statí z mezinárodní vědecké konference ke 150. výročí založení stolice slovanské filologie na Karlově univerzitě, Praha, 8.–10. června 1998. Praha: Univerzita Karlova 1998, 247–2 49.
 • Čapková, V. – Janyšková, I. –Karlíková, H. – Plevačová, H. – Skalka, B. – Valčáková, P., Z materiálů Etymologického slovníku slovanských jazyků. Slavia 66, 1997, 179–182.
 • Havlová, E. – Janyšková, I. –Kopečný, F. – Plevačová, H. –Polák, V. – Valčáková, P., Z materiálů Etymologického slovníku slovanských jazyků. Slavia 66, 1997, 71–79.
 • Janyšková, I., Význam etymologie pro studium ruštiny. In: Historické aspekty při studiu současného ruského jazyka (ed. J. Gazda). Brno: Masarykova univerzita 1997, 14–16.
 • Janyšková, I., Semantische Benennungsmotive des Weißdornes in den slavischen Sprachen. Sborník prací filosofické fakulty brněnské university, A 44, 1996, 29–34.
 • Janyšková, I., Pavel Josef Šafařík a jeho přínos slovanské etymologii. Slavia 65, 1996, 81–84. (= Aktuální otázky slavistiky a Šafaříkův vědecký odkaz. Eds. E. Šlaufová – M. Zelenka – S. Wollman, Praha 1996, 81–84).
 • Янышкова, И., Названия липы в русском языке. Opera Slavica 5, 1995, č. 4, 39–42.
 • Janyšková, I., Machkova Česká a slovenská jména rostlin po čtyřiceti letech (poznámky a doplňky). Slavia 63, 1994, 403–408.
 • Janyšková, I., Zu den Baumnamen in den slavischen Sprachen. In: Aufbau, Entwicklung und Struktur des Wortschatzes in den europäischen Sprachen: Motive, Tendenzen, Strömungen und ihre Folgen. Beiträge zum lexikologischen Symposion in Heidelberg vom 7. bis 10. Oktober 1991 (Hrsg. B. Panzer). Heidelberger Publikationen zur Slavistik. Linguistische Reihe, Band 6. Frankfurt am Main: Peter Lang 1993, 116–125.
 • Janyšková, I., Sémantická motivace názvů dubu ve slovanských jazycích. Slavia 60, 1991, 275–283. (= Palaeoslovenica. Památce Josefa Kurze (1901–1972), Praha 1991, 51–59.
 • Janyšková, I., Pojmenování modřínu ve slovanských jazycích. Sborník prací filosofické fakulty brněnské university, A 36, 1988, 103–110.
 • Янышкова, И., Названия бересклета в славянских языках. In: Этимология 1985. Москва: Наука 1988, 39–49.
 • Havlová, E. a kol. (= L. Hanzíková, I. Janyšková, P. Peňáz, H. Plevačová, B. Skalka, Ž. Šarapatková, V. Šaur, P. Valčáková), Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Zásady práce a ukázky hesel. Slavia 55, 1986, 337–354.

C. RECENZE, ZPRÁVY, VARIA

 • Janyšková, I., Za příběhem jednoho etymologického slovníku. e-Akademický bulletin 2, 2023, 14–15.
 • Janyšková, I. (rec.) Slovanské slovo v čase a prostoru. Slavia 91, 2022, sešit 1, s. 91–94.
 • Janyšková, I., (rec.) Stromy v lidové tradici Slovanů. Rocznik Slawistyczny 70, 2021, s. 203–207.
 • Janyšková, I., (rec.) O významu etymologie pro nářeční lexikografii. Slavia 90, 2021, sešit 3, s. 368–372.
 • Janyšková, I., (rec.) Člověk a jeho svět v zrcadle jazyka. Slavia 89, 2020, sešit 4, s. 470–472.
 • Janyšková, I., К изучению названий внебрачного ребенка в старославянском и (старо)чешском языках. In: Материалы IV Международной научной конференции Этнолингвистика. Ономастика. Этимология. Екатеринбург 9–13 сентября 2019 г. Ред. Е. Л. Березович, Екатеринбург: Издательство Уральского университета 2019, 371–372.
 • Janyšková, I. – Karlíková, H., In memoriam: Radoslav Večerka (18. 4. 1928 – 15. 12. 2017). Зборник Матице српске за филологиjу и лингвистику 61/2, 2018, 161–164.
 • Janyšková, I., Ruská metrologická terminologie. Rocznik Slawistyczny 67, 2018, 175–179.
 • Janyšková, I. – Karlíková, H., Radoslav Večerka (*18. 4. 1928 – 15. 12. 2017). Linguistica Brunensia 66, 2018, 1, 96–99.
 • Janyšková, I., Nad novým etymologickým slovníkem slovenštiny. Slavia 86, 2017, 66–70.
 • Janyšková, I., Vzpomínka na profesora Václava Machka. Linguistica Brunensia 63, 2015, č. 1, 95–98.
 • Janyšková, I., Этимология чешских названий барбариса. In: Материалы III Международной научной конференции Этнолингвистика. Ономастика. Этимология. Екатеринбург 7−11 сентября 2015 г. Ред. Е. Л. Березович, Екатеринбург: Издательство Уральского университета 2015, 313−314.
 • Janyšková, I., Жанна Жановна Варбот: Исследования по русской и славянской этимологии. Linguistica Brunensia 62, 2014, 2, 111–113.
 • Janyšková, I., Konference k 70. výročí založení katedry slovanské filologie na Moskevské státní univerzitě. Slavia 83, 2014, 108–111.
 • Janyšková, I., Praslovanska dialektizacija v luči etimoloških raziskav. Ob stoti obletnici rojstva akademika Franceta Bezlaja. Rocznik Slawistyczny 62, 2013, 183–191.
 • Janyšková, I., Slovník nové slovní zásoby slovinštiny. Opera Slavica 23, 2013, 4, s. 58–61. ISSN 1211-7676.
 • Janyšková, I., Названия болезней в старославянском языке. In: Материалы Международной научной конференции «Славянские языки и литературы в синхронии и диахронии», Москва 2013, 425–426.
 • Janyšková, I., II. mezinárodní konference Этнолингвистика – ономастика – этимология. Slavia 81, 2012, 496–499.
 • Janyšková, I., Lidová etymologie v češtině. Naše řeč 95, 2012, 212–214.
 • Janyšková, I., Konference k 100. výročí narození S. B. Bernštejna. Slavia 81, 2012, 128–129.
 • Janyšková, I., Рут, М. Э.: Словарь астронимов. Звëздное небо по-русски. Opera Slavica 21, 2011, 2, s. 60–63.
 • Janyšková, I., Светлана Михайловна Толстая: Семантические категории языка культуры: Очерки по славянской этнолингвистике. Linguistica Brunensia 59, 2011, 1–2, 309–311.
 • Janyšková, I., К семантической мотивации названий деревьев в славянских языках: ‘Ulmus’. In: Современная славистика и научное наследие С. Б. Бернштейна. Материалы международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения выдающегося отечественного слависта д. ф. н., проф. С. Б. Бернштейна. 15–17 марта 2011 г., Москва. Москва 2011, 253–254.
 • Janyšková, I., Mezinárodní konference Этнолингвистика – ономастика – этимология. Slavia 79, 2010, 458–462.
 • Janyšková, I., Eva Havlová (5. 7. 1929 – 2. 4. 2010). Slavia 79, 2010, 3–8.
 • Janyšková, I., Etymolog Václav Machek. Akademický bulletin 2010, č. 5, s. 34.
 • Janyšková, I., Светлана Михайловна Толстая: Пространство слова. Лексическая семантика в общеславянской перспективе. Linguistica Brunensia 57, 2009, 1–2, 283–285.
 • Янышкова, И., Вацлав Махек – основоположник брненской этимологической школы. In: Этнолингвистика. Ономастика. Этимология. Материалы международной научной конференции, Екатеринбург, 8–12 сентября 2009 г. (ред. Е. Л. Березович). Екатеринбург: Издательство Уральского университета 2009, 308–309.
 • Janyšková, I., Елена Львовна Березович: Язык и традиционная культура: Этнолингвистические исследования. Sborník prací filosofické fakulty brněnské university, A 56, 2008, 255–257.
 • Janyšková, I., Adolf Erhart: Ausgewählte Abhandlungen zur indogermanischen vergleichenden Sprachwissenschaft, Sborník prací filosofické fakulty brněnské university, A 55, 2007, 352–353.
 • Janyšková, I. – Karlíková, H., Bělehradské setkání etymologů. Slavia 76, 2007, 104–107.
 • Janyšková, I., Етимолошки речник српског jезика. Slavia 75, 2006, 293–297.
 • Janyšková, I., Studi in onore di Riccardo Picchio. Slavia 75, 2006, 91–92.
 • Janyšková, I., Slavica viterbiensia. Slavia 75, 2006, 336.
 • Janyšková, I., Mezinárodní etymologická konference v Jekatěrinburgu. Slavia 71, 2002, 446–449.
 • Янышкова, И., Свое и чужое в русских названиях деревьев (на материале названий сосны). In: Лингвокультурологические проблемы толерантности. Тезисы докладов международной конференции Екатеринбург 24–26 октября 2001 г. Екатеринбург: Издательство Уральского университета 2001, 156–159.
 • Janyšková, I., Мариjана Киш: Диjалектната лексика од областа на растителниот свет. Slavia 69, 2000, 470–472.
 • Janyšková, I., Етимолошки речник српског jезика. Огледна свезка. Slavia 68, 1999, 349–351.
 • Janyšková, I., Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies. Slavia 68, 1999, 383–384.
 • Janyšková, I. – Karlíková, H., Česko-makedonská vědecká konference. Slavia 67, 1998, 427–429.
 • Janyšková, I., Marko Snoj: Slovenski etimološki slovar. Sborník prací filosofické fakulty brněnské university, A 46, 1998, 220–222.
 • Janyšková, I., Ludwika Wajda-Adamczykowa: Polskie nazwy drzew. Slavia 66, 1997, 100–102.
 • Janyšková, I., Eva Havlová – Vladimír Šaur: Zdravice Františku Kopečnému. Slavia 59, 1990, 327.

D. EDICE

 • Janyšková, I. – Karlíková, H. – Boček, V. (eds.), Studia etymologica Brunensia 25: Old Church Slavonic Heritage in Slavonic and Other Languages. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2021, 340 str. ISBN: 978–80–7422–780–6.
 • Janyšková, I. – Karlíková, H. (eds.), Studia etymologica Brunensia 23: Vesper Slavicus. Sborník k nedožitým devadesátinám prof. Radoslava Večerky (ed. P. Malčík). Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2018, 256 str. ISBN 978-80-7422-620-5.
 • Janyšková, I. – Karlíková, H. – Boček, V. (eds.), Studia etymologica Brunensia 22: Etymological Research into Czech. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2017, 476 str. ISBN 978-80-7422-619-9.
 • Janyšková, I. – Karlíková, H. (eds.), Studia etymologica Brunensia 21: E. Havlová, Názvy pro věk a věčnost v indoevropských jazycích (eds. V. Boček – Ž. Šarapatková). Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2017, 152 str. ISBN 978-80-7422-609-0.
 • Janyšková, I. – Karlíková, H. (eds.), Studia etymologica Brunensia 20: B. Vykypěl, Problems of Etymology. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2017, 84 str. ISBN 978-80-7422-555-0.
 • Janyšková, I. – Karlíková, H. (eds.), Studia etymologica Brunensia 19: Perspectives of Slavonic Etymology (eds. B. Vykypěl – V. Boček). Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2016, 124 str. ISBN 978-80-7422-491-1.
 • Janyšková, I. – Karlíková, H. (eds.), Studia etymologica Brunensia 12/III: Václav Machek, Korespondence III a další dokumenty z pozůstalosti (eds. V. Boček – P. Malčík). Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2016. ISBN 978-80-7422-454-6.
 • Janyšková, I. – Karlíková, H. (eds.), Studia etymologica Brunensia 18: Etymological Research into Old Church Slavonic. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2015, 460 str. ISBN 978-80-7422-381-5.
 • Janyšková, I. – Karlíková, H. (eds.), Studia etymologica Brunensia 17: V. Boček, Praslovanština a jazykový kontakt. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2014, 436 str. ISBN 978-80-7422-272-6.
 • Janyšková, I. – Karlíková, H. (eds.), Studia etymologica Brunensia 16: Etymology: An Old Discipline in New Contexts (eds. B. Vykypěl – V. Boček). Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2013, 104 str. ISBN 978-80-7422-263-4.
 • Janyšková, I. – Karlíková, H. (eds.), Studia etymologica Brunensia 15 : Theory and Empiricism in Diachronic Linguistics. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2012, 492 str. ISBN 978-80-7422-185-9.
 • Janyšková, I. – Karlíková, H. (eds.), Studia etymologica Brunensia 14: Methods of Etymological Practice (eds. B. Vykypěl – V. Boček). Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2012, 120 str. ISBN 978-80-7422-184-2.
 • Janyšková, I. – Karlíková, H. – Havlová, E. – Večerka, R. (eds.), Sebrané spisy Václava Machka 1, 2. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2011. ISBN: 978-80-7422-125-5 (1. svazek), 978-80-7422-126-2 (2. svazek), 978-80-7422-127-9 (soubor).
 • Janyšková, I. – Karlíková, H. (eds.), Studia etymologica Brunensia 13: J. Villnow Komárková, Slovanská terminologie tkaní z pohledu etymologie. Na příkladě českého, chorvatského a srbského jazykového materiálu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2011. ISBN 978-80-7422-141-5.
 • Janyšková, I. – Karlíková, H. (eds.), Studia etymologica Brunensia 12/I., II: Václav Machek: Korespondence I., II. (eds. V. Boček – P. Malčík). Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2011. ISBN: 978-80-7422-143-9 (1. svazek), 978-80-7422-144-6 (2. svazek), 978-80-7422-142-2 (komplet).
 • Janyšková, I. – Karlíková, H. (eds.), Studia etymologica Brunensia 11: B. Vykypěl, Studie k šlechtickým titulům v germánských, slovanských a baltských jazycích. Etymologie jako pomocná věda historická. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2011. ISBN 978-80-7422-110-1.
 • Janyšková, I. – Karlíková, H. (eds.), Studia etymologica Brunensia 10: E. Havlová, České názvy savců. Historicko-etymologická studie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2010. ISBN 978-80-7422-037-1.
 • Janyšková, I. – Karlíková, H. (eds.), Studia etymologica Brunensia 9: V. Boček, Studie k nejstarším romanismům ve slovanských jazycích. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2010. ISBN 978-80-7422-013-5.
 • Janyšková, I. – Karlíková, H. (eds.), Studia etymologica Brunensia 8: A. Matzenauer, Beiträge zur Kunde der altpreußischen Sprache (ed. E. Havlová). Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2009. ISBN 978-80-7422-006-7.
 • Janyšková, I. – Karlíková, H. (eds.), Studia etymologica Brunensia 7: Dobrodružství etymologie. Články Františka Kopečného z prostějovského časopisu Štafeta (eds. A. Bičan – E. Havlová). Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2009. ISBN 978-80-7422-005-0.
 • Janyšková, I. – Karlíková, H. (eds.), Studia etymologica Brunensia 6: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2008. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2009, 420 str. ISBN: 978-80-710-6209-7 (NLN), 978-80-86496-45-0 (ÚJČ).
 • Janyšková, I. – Karlíková, H. (eds.), Studia etymologica Brunensia 5: B. Vykypěl, Život a dílo Adolfa Erharta. Kapitola z dějin české vědy. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2008. ISBN 978-80-7106-962-1.
 • Janyšková, I. – Karlíková, H. (eds.), Studia etymologica Brunensia 4: Varia Slavica. Sborník příspěvků k 80. narozeninám Radoslava Večerky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2008. ISBN 978-80-7106-943-0.
 • Janyšková, I. – Karlíková, H. (eds.), Studia etymologica Brunensia 3: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2005. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2006. ISBN 80-7106-997-3.
 • Janyšková, I. – Karlíková, H. (eds.), Studia etymologica Brunensia 2: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2002. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2003. ISBN 80-7106-654-0.
 • Janyšková, I. – Karlíková, H. (eds.), Studia etymologica Brunensia 1: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 1999 (Slovanská etymologie v indoevropském kontextu). Praha: Euroslavica 2000. ISBN 80-85494-58-2.

Projekty a granty:
Řešitelka grantu GA AV č. IAA900610501 Česká etymologie v evropském kontextu (2005–2008)
Členka řešitelských týmů projektů:
GA ČR č. 405/94/0896 Slovní zásoba Velké Moravy (1994–1996)
GA ČR č. 405/98/0024 Nejstarší slovanský spisovný jazyk a geneze jeho slovní zásoby (1998–2000)
GA ČR č. 405/01/0109 Vývoj praslovanské slovní zásoby od pozdněindoevropské fáze až po začátky formování jednotlivých slovanských jazyků (2001–2003)
GA ČR č. 405/04/1179 Praslovanština a rané etapy slovanských jazyků ve vztahu k sousedním etnikům v evropském areálu (2004–2006)
Projekt výzkumu a vývoje MŠMT LC546 Výzkumné centrum staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav) (2005–2011)
GA ČR č. 405/07/1092 Tradice a perspektivy brněnské etymologické školy a další trendy slavistického etymologického bádání (2007–2009)
GA ČR č. P406/10/1346 Teorie a empirie v slovanské diachronní jazykovědě (2010–2012)
GA ČR č. 13-17435S Etymologický slovník jazyka staroslověnského: završení generačního projektu (2013–2017)

GA ČR č. 18-02702S Staroslověnské dědictví v staré češtině (2018–2020)

 

Mezinárodní projekty:
Členka řešitelských týmů:
Slovanská etymologie – projekt AV ČR a RAV (2000–2002, 2003–2005, 2006–2008, 2009–2011, 2012–2014)
Výzkum sémantických paralel v slovanských jazycích – projekt AV ČR a PAV (2012–2014)
Etymologický výzkum slovanské slovní zásoby – projekt AV ČR a NAN Ukrajiny (2008–2010, 2011–2013)

 

Práce v orgánech AV, VŠ a GA ČR:
1992, 2000–2002, 2005–2017: členka Vědecké rady/Rady Ústavu pro jazyk český AV ČR
2001–2021: členka oborové rady doktorského programu Rusistika na FF MU
2002–2021: členka oborové rady doktorského programu Paleoslovenistika a slovanské jazyky     na FF MU
2002–: členka Vědecké rady/Rady Slovanského ústavu AV ČR, od roku 2022 její     místopředsedkyně
2005–2021: členka oborové rady doktorského programu Srovnávací indoevropská jazykověda     na FF MU
2006–2009: členka podoborové komise Grantové agentury ČR (405/filologie, literatura)
2021–: členka oborové rady doktorského programu Slovanské jazyky na FF MU

 

Členství ve vědeckých organizacích:
2000–dosud: členka Etymologické komise při Mezinárodním komitétu slavistů
2004–dosud: členka Českého komitétu slavistů
Členka Jazykovědného sdružení (v letech 1996–2005 členka výboru brněnské pobočky)

2018–dosud: členka České společnosti pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia

 

Členství v redakčních radách odborných periodik:
2012–dosud: členka redakční rady časopisu Rocznik Slawistyczny
2013–dosud: členka redakční rady časopisu Nová čeština doma a ve světě

2015–dosud členka redakční rady časopisu Вопросы лексикографии

 

Pedagogická činnost:
1999–2000: externí učitelka Ústavu slavistiky FF MU
2006–dosud: externí učitelka Ústavu českého jazyka FF MU (Úvod do staroslověnštiny a slavistiky, Úvod do slavistiky, Základy slavistiky, Praslovanština)
2007–dosud: Letní škola slovanských (bohemistických) studií při FF MU Brno (přednášky z oblasti české a slovanské etymologie)
školitelka (diplomové a disertační práce z etymologie)

 

Kongresy a konference:
Mezinárodní sjezdy slavistů (Krakov 1998, Lublaň 2003, Ochrid 2008, Minsk 2013, Bělehrad 2018)
zahraniční slavistické konference (např. Bělehrad, Budapešť, Bukurešť, Heidelberg, Jekatěrinburg, Kodaň, Krakov, Lublaň, Moskva, Ochrid)

 

Organizační činnost:
Mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 1999, 2002, 2005, 2008, 2011, 2014, 2017
Kontakt:
Ilona Janyšková
Ústav pro jazyk český AV ČR
etymologické oddělení
Veveří 97, 602 00 Brno
tel.: 532 290 518
ilona.janyskova@ujc.cas.cz