> Ireinová Martina, PhDr., Ph.D.

Ireinová Martina, PhDr., Ph.D.

Kontakty:
e‑mail: ireinova at ujc.cas.cz
tel.: +420 532 290 292
Odborné zaměření:
dialektologie, dialekty českého jazyka, jazykový zeměpis, tvorba celonárodního nářečního slovníku – nářeční lexikografie, běžně mluvený jazyk, městská mluva
Vzdělání:
2008  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
 • rigorózní řízení
 • obor: český jazyk
1994–2002  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
 • doktorské studium
 • obor: český jazyk
1988–1993  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
 • magisterské studium
 • obory: český jazyk a literatura – historie
Dosažená praxe:
 • 1994–dosud  Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, dialektologické oddělení (od r. 2019 vedoucí oddělení)
 • 1993  učitelka na Gymnáziu J. G. Mendela, Brno
Publikační činnost:
Kolektivní monografie a publikace:
 • IREINOVÁ, M., V. VOŽENÍLEK a kol. Atlas nářečí českého jazyka – nominativ singuláru feminin. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2023. ISBN 978‑80‑244‑6413‑8. DOI 10.5507/prf.23.24464138
 • IREINOVÁ, M. a kol. Kriticky ohrožené jevy našich nářečí. Brno: Ústav pro jazyk český AV ČR. 2022. ISBN 978‑80‑88211‑16‑7; 2., doplněné vydání: 2023, ISBN 978-80-88211-21-1.
 • IREINOVÁ, M., V. VOŽENÍLEK a kol. Atlas nářečí českého jazyka – instrumentál plurálu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2022. ISBN 978‑80‑244‑6244-‑8. DOI 10.5507/prf.22.24462448
 • IREINOVÁ, M., V. VOŽENÍLEK a kol. Atlas nářečí českého jazyka – deklinace substantiv. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2022. ISBN 978‑80‑244‑6245‑5. DOI 10.5507/prf.22.24462455
 • CHOCHOL, M., ed. Jazykovedné štúdie XXXVIII. Slovanské nárečia v čase a priestore. Bratislava: Veda, 2022. ISBN 978‑80‑224‑1983‑3. Autorství kapitoly Víno v českých nářečích (s. 110–114).
 • IREINOVÁ, M., V. VOŽENÍLEK a kol. Atlas nářečí českého jazyka – krácení vokálů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2020. 56 s. ISBN 978‑80‑244‑5846‑5.
 • IREINOVÁ, M. a P. PŘADKOVÁ, eds. Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas, serija fonetiko-grammatičeskaja, vypusk 9. Refleksy *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt. Praha: Academia, 2019. 192 s. ISBN 978‑80‑200‑3105‑1. Spoluautorství Úvodu – s P. Přadkovou, N. Antropovem a P. Gricenkem (s. 8–15); (spolu)autorství 27 map a komentářů.
 • KLOFEROVÁ, S. a M. ŠIPKOVÁ, eds. Život ve slovech, slova v životě. Procházka labyrintem českých nářečí. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2018. ISBN 978‑80‑7422‑657‑1. Autorství kapitoly Šmak a košt (s. 107–115).
 • PRAVDOVÁ, M., ed. Čeština nově od A do Ž. Praha: Academia/Lidové noviny, 2016. ISBN 978‑80‑200‑2560‑9. Autorství kapitol: Kde se místo na flám šlo na fet? (s. 39), Jak se kde říkalo guláši? (s. 43), Jak se kde říkalo hubený, hubnout? (s. 47), Chtějí nebo chcou? (s. 51), Jak se kde používala spojka i? (s. 55), Jak se kde říkalo jídlu? (s. 59).
 • Slovník nářečí českého jazyka [online]. Brno: dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. © 2016–. Dostupné zde. (členka autorského kolektivu)
 • Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku [online]. Brno: dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. © 2014–. Dostupné zde. (členka autorského kolektivu)
 • Český jazykový atlas. Dodatky. Praha: Academia 2011. ISBN 978‑80‑200‑1967‑7. Dostupné zde. (členka autorského kolektivu)
 • Český jazykový atlas 5. Praha: Academia 2005. ISBN 80‑200‑1339‑3. Dostupné zde. (členka autorského kolektivu, 14 statí)
 • Český jazykový atlas 4. Praha: Academia 2002. ISBN 80‑200‑0921‑3. Dostupné zde. (členka autorského kolektivu, 21 statí)
 • Český jazykový atlas 3. Praha: Academia 1999. ISBN 80‑200‑0654‑0. Dostupné zde. (členka autorského kolektivu, 15 statí)
Články v zahraničních periodikách a konferenčních sbornících:
 • ŠIPKOVÁ, M. a M. IREINOVÁ. Obraz husy v české lidové frazeologii. Gwary Dziś. Roč. 16, 2023, s. 113–120. ISSN 1898‑9276. Dostupné zde.
 • VOŽENÍLEK, V., IREINOVÁ, M., VONDRÁKOVÁ, A. a J. KONÍČEK. Mapping, synthesis and visualization of Czech dialects. International Journal of Cartography, 8:1, 2022, 148‑163, DOI: 10.1080/23729333.2021.1978039
 • IREINOVÁ, M., KOPECKÁ, T. a M. ŠIMEČKOVÁ. Czech Dialectology in the Educational Process. In: GÓMEZ CHOVA, L., LÓPEZ MARTÍNEZ, A. a I. CANDEL TORRES, eds. EDULEARN21 Proceedings. 13th International Conference on Education and New Learning Technologies. IATED 2021, s. 5525–5531. ISBN 978‑84‑09‑31267‑2, ISSN 2340‑1117. DOI: 10.21125/edulearn.2021.1124
 • IREINOVÁ, M. Úkoly české dialektologie na počátku 21. století. Gwary Dziś. Roč. 14, 2021, s. 11–16. ISSN 1898‑9276. Dostupné zde.
 • IREINOVÁ, M. Nářeční výzkum v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od poloviny 20. století do současnosti – metody, výsledky. Prace filologiczne, LXXIV, 2019, s. 59–67. ISSN 0138‑0567. Dostupné zde.
 • IREINOVÁ, M. O Slovníku nářečí českého jazyka. In: CSÁSZÁRI, É. a M. IMRICHOVÁ, eds. Király Péter 100. Tanulmánykötet Király Péter tiszteletére I. ELTE BTK, Szláv Filológiai Tanszék, Budapest 2019, s. 223–229. ISBN 978‑963‑489‑066‑9. ISSN 1789‑3976. Dostupné zde.
 • IREINOVÁ, M. Mluva v českých městech a nivelizační procesy v tradičních dialektech. In: REMBISZEWSKA, D. K., ed. Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w XXI wieku. Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2017, s. 141–146. ISBN 978‑83‑64031‑68‑7. Dostupné zde.
 • IREINOVÁ, M. Materiálová základna a zdroje Slovníku nářečí českého jazyka. In: REMBISZEWSKA, D. K., ed. Słowiańskie słowniki gwarowe – tradycja i nowatorstwo. Warszawa–Łomża: Instytut Slawistyki PAN, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, 2016, s. 75–82. ISBN 978‑83‑64031‑42‑7, 978‑83‑86175‑98‑7. Dostupné zde.
 • IREINOVÁ, M. a H. KONEČNÁ. Jméno Pavel a jeho obměny v českých nářečích a v pomístních jménech na Moravě a ve Slezsku. In: BALLEKOVÁ, K., KRÁLIK, L’. a G. MÚCSKOVÁ, eds. Jazykovedné štúdie XXXII. Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Bratislava: VEDA, 2015, s. 378–386. ISBN 978‑80‑224‑1494‑4. Dostupné zde.
 • IREINOVÁ, M. a H. KONEČNÁ. Završení práce na Českém jazykovém atlase a nejbližší úkoly české dialektologie. In: MÚCSKOVÁ, G., ed. Philologica LXXII. Slovo a tvar v štruktúre a komunikácii. Bratislava: Univerzita Komenského, 2013, s. 89–96. ISBN 978‑80‑223‑3562‑1.
 • IREINOVÁ, M. a H. KONEČNÁ. Práce českých dialektologů včera, dnes a zítra. Bohemistyka, 2012, 3/XII, s. 225–231.
 • IREINOVÁ, M. Jméno František v českých nářečích a v pomístních jménech na Moravě a ve Slezsku. In: BALLEKOVÁ, K., ed. Jazykovedné štúdie XXVIII. Súradnice súčasnej slovanskej dialektológie. Bratislava: VEDA, 2010, s. 89–95. ISBN 978‑80‑224‑1171‑4.
 • IREINOVÁ, M. Vliv extralingvistických faktorů na běžně mluvený jazyk. In: SIEROCIUK, J., ed. Gwary dziś, 3, Wewnętrzne zróżnicowanie języka wsi. Poznań: Wydawnictwo PTPN, 2006, s. 75–78. ISBN 83‑7063‑481‑8.

 

Články v domácích periodikách a konferenčních sbornících: 

 • ŠIMEČKOVÁ, M., KOZLOVÁ, T., KUBEČEK, F. a M. IREINOVÁ. Regionální prvky ve výuce českého jazyka. Český jazyk a literatura. Roč. 74, 3, 2023–2024, s. 110–116.
 • IREINOVÁ, M. 70 let dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český v Brně (1952–2022). Jazykovědné aktuality. Roč. 59, 3/4 (2022), s. 126–130. ISSN 1212‑5326. Dostupné zde.
 • IREINOVÁ, M. a KONEČNÁ, H. Jak se kde v Česku mluví aneb Co víme o dialektech češtiny. In: RUSINOVÁ, E., ed. Přednášky a besedy z LIV. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, 2021, s. 32–50. ISBN 978‑80‑210‑9883‑1.
 • STUPŇÁNEK, B. a IREINOVÁ, M. Druhý život nářečí: Centrální středomoravské dialekty užívané ve veřejné komunikaci a tzv. hanácké obrození. Národopisná revue. 2020, roč. 30, č. 4, s. 317–325. ISSN 0862‑8351 (print); ISSN 2570‑9437 (online). Dostupné zde.
 • IREINOVÁ, M. Zpracování nářeční slovní zásoby v celonárodním slovníku. In: BLÁHA, O.. ed. Spisovná čeština a jazyková kultura 2018, příspěvky z mezinárodní konference konané ve dnech 18. a 19. října 2018 na Univerzitě Palackého v Olomouci. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2018, s. 71–79. ISBN 978‑80‑244‑5465‑8.
 • IREINOVÁ, M. Šmakuláda. Naše řeč 100, 3, 2017, s. 189–191.
 • IREINOVÁ, M. a H. KONEČNÁ. Český jazykový atlas v datech. In: ČMEJRKOVÁ, S., HOFFMANNOVÁ, J. a J. KLÍMOVÁ, eds. Čeština v pohledu synchronním a diachronním (Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český). Praha: Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum 2012, s. 303–306. (Poster prezentovaný na konferenci dostupný zde.)
 • IREINOVÁ, M. Nadnárodní jazykové atlasy a česká dialektologie. In: HOLUB, Z. a R. SUKAČ, eds. Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2011, s. 157–163.
 • IREINOVÁ, M. Znalost pomístních jmen v Rosicích. Acta onomastica LI, 1, 2010, s. 247–268.
 • IREINOVÁ, M. a H. KONEČNÁ. Konfrontace znalosti pomístních jmen v Jemnici, Rosicích a Lhoticích. Acta onomastica LI, 1, 2010, s. 299–304.
 • IREINOVÁ, M. Účast české dialektologie v projektu Slovanský jazykový atlas. In: ŠINK, R., ed. Čeština – jazyk slovanský 4 (Sborník příspěvků z webové konference s mezinárodní účastí konané 20. 9. – 31. 10. 2010; CD–R). Ostrava: Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2010, s. 185–192. ISBN 978‑80‑7368‑922‑3. Dostupné zde.
 • IREINOVÁ, M. Tvoření příčestí činného v běžně mluveném jazyce Jindřichova Hradce. In: ŠINK, R., ed. Čeština – jazyk slovanský 3 (Sborník příspěvků z webové konference s mezinárodní účastí konané 15. 2. – 30. 4. 2009; CD‑R). Ostrava: Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2009, s. 46–58. ISBN 978‑80‑7368‑662‑8. Dostupné zde.
 • IREINOVÁ, M. Knihotoč. Naše řeč 92, 2009, s. 165–166.
 • IREINOVÁ, M. Běžně mluvený jazyk v Brně a v některých českých městech. In: HOSKOVEC, T., ŠEFČÍK, O. a R. SOVA, eds. Teorie a empirie – Bichla pro Krčmovó. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 57–61. ISBN 80‑210‑3955‑8.
 • IREINOVÁ, M. Frekvence hlavních obecně českých hláskoslovných jevů v mluvě nejstarší jindřichohradecké generace. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, A 52, 2004, s. 115–123.
 • IREINOVÁ, M. Běžně mluvený jazyk v Jindřichově Hradci a v dalších českých městech. In: MINÁŘOVÁ, E. a K. ONDRÁŠKOVÁ, eds. Spisovnost a nespisovnost – Zdroje, proměny a perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 81–86.
 • IREINOVÁ, M. Označení jednotlivce a rodiny jako celku v běžně mluveném jazyce nejstarší generace Jindřichova Hradce. Naše řeč 86, 2003, s. 19–22.
 • IREINOVÁ, M. Dálník neboli ekomobil. Naše řeč 86, 2003, s. 222–223.
 • IREINOVÁ, M. Tvar genitivu a dativu/lokálu singuláru feminin tvrdého sklonění adjektiv a rodových zájmen v běžně mluveném jazyce nejstarší generace Jindřichova Hradce. Naše řeč 84, 2001, s. 202–205.
 • IREINOVÁ, M. Chcete vyhrát lyžovačku? Naše řeč 82, 1999, s. 53–54.
 • IREINOVÁ, M. Pojedete emhádou? Naše řeč 82, 1999, s. 222–223.
 • IREINOVÁ, M. Nová slova mezi námi. Naše řeč 79, 1996, s. 167–168.
 • IREINOVÁ, M. Spadl se nebo zhubl? Naše řeč 77, 1994, s. 223–224.
Recenze a zprávy:
 • IREINOVÁ, M. a M. ŠIMEČKOVÁ. Česká dialektologie jubilující. Bohemica Olomucensia, č. 2, 2021, s. 271–276. ISSN 1803‑876X. Dostupné zde.
 • IREINOVÁ, M. Pavol Žigo: Historická a areálová lingvistika. Studia selecta. Univerzita Komenského, Bratislava 2011, 384 s. ISBN 978‑80‑223‑2975‑0. LINGUISTICA BRUNENSIA 60, 1–2/2012, s. 296–297.
 • IREINOVÁ, M. Slovenské jazykovědné studie. (Jazykovedné štúdie XXVI – História, súčasný stav a perspektívy dialektologického bádania. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2009. 216 s.). Naše řeč 94, 2011, s. 206–209.
 • IREINOVÁ, M. Co vše se za života stane (J. Bachmannová, Za života se stane ledacos – Vyprávěnky ze Železnobrodska, Nakladatelství Bor, Liberec, 2008, s. 124, ISBN 978‑80‑86807‑90‑4). Naše řeč 92, 2/2009, s. 89–91.
 • IREINOVÁ, M. Vojtová, Jarmila – Slovník středomoravského nářečí horského typu. (1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 280 s. Spisy Filozofické fakulty MU, č. 372. ISBN 978‑80‑210‑4674‑0.). muni.cz, Měsíčník Masarykovy univerzity, roč. 4, Masarykova univerzita, Brno, říjen 2008, s. 12.
 • IREINOVÁ, M. Zdeňka Hladká – Přenesená pojmenování rostlin v českých dialektech. Univerzitní noviny 9/2000, roč. 7, s. 60–62.
 • IREINOVÁ, M. Jarmila Bachmannová – Podkrkonošský slovník. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, A 47, 1999, s. 217–219.
 • IREINOVÁ, M. Obščekarpatskij dialektologičeskij atlas. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, A 43, 1995, s. 149–153.
Projekty, granty:

Hlavní řešitelka:

 • 2023–2027 Atlas českého jazyka 2027: celoúzemní výzkum nářečí českého jazyka po 50 letech. NAKI III, DH23P03OVV050. Řešitelka: PhDr. Martina Ireinová, Ph.D.
 • 2020–2022 Nářečí českého jazyka interaktivně. Dokumentace a zpřístupnění mizejícího jazykového dědictví jako nedílné součásti regionálních identit. NAKI II, DG20P02OVV029. Řešitelka: PhDr. Martina Ireinová, Ph.D.

 

Členka řešitelského týmu:

 • 2023–2027 Jazyková paměť regionů České republiky. Metody strojového učení pro uchování, dokumentaci a prezentaci nářečí českého jazyka. NAKI III, DH23P03OVV010. Řešitelka za ÚJČ: Mgr. Marta Šimečková, Ph.D.
 • 2024  Vzpomínková vyprávění jako zdroj společenské odolnosti. Strategie AV21: Odolná společnost pro 21. století. Řešitelka: Mgr. Marta Šimečková, Ph.D.
 • 2023  Krizové situace perspektivou nejstarších generací. Strategie AV21: Odolná společnost pro 21. století. Řešitelka: Mgr. Marta Šimečková, Ph.D.
 • 2022  Odraz krize ve vyprávění nejstarší generace. Strategie AV21: Odolná společnost pro 21. století. Řešitelka: Mgr. Marta Šimečková, Ph.D.
 • 2016–2018 Odraz života našich předků v mizejících slovech. GA ČR, 16‑04648S. Řešitelka: PhDr. Stanislava Kloferová, CSc.
 • 2014–2018 Općeslavenski lingvistički atlas i Europski lingvistički atlas. Hrvatska zaklada za znanost, IP-2013-11-8706. Řešitel: Dr. sc. Ranko Matasović
 • 2011–2015 Slovník nářečí českého jazyka. GA ČR, 406/11/1786. Řešitelka: PhDr. Stanislava Kloferová, CSc.
 • 2008–2010 Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku II (teoretické a interpretační aspekty). GA ČR, 405/08/0703. Řešitelka: PhDr. Milena Šipková, CSc.
 • 2001–2003 Završení jazykovězeměpisného výzkumu českých dialektů. GA ČR, 405/01/0110. Řešitelka: PhDr. Stanislava Kloferová, CSc.
 • 1998–2000 Hláskoslovný systém českých nářečí (jazykovězeměpisná studie). GA ČR, 405/98/0211. Řešitel: PhDr. Jan Balhar, CSc.
 • 1995–1997 Morfologický systém českých nářečí. GA ČR, 405/95/0013. Řešitel: PhDr. Jan Balhar, CSc.
Členství v institucionálních orgánech a odborných organizacích:
 • 2023–dosud  členka Jazykovědného sdružení České republiky
 • 2019–dosud  členka České společnosti pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia
 • 2019–dosud  externí členka oborové rady FF MU pro program Český jazyk.
 • 2017–dosud  členka Rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. .i.
 • 2009–dosud  Slovanský jazykový atlas (Общеcлавянский лингвистический атлас / Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas; dostupné zde)
  • od r. 2011 členka Mezinárodní komise Slovanského jazykového atlasu
  • od r. 2010 předsedkyně české národní komise
  • od r. 2009 členka české národní komise
Výuka: 
 • vedení a oponování prací (diplomových, disertačních) na Ústavu českého jazyka FF MU
 • 2023–dosud  Základy dialektologie (Ústav českého jazyka FF MU)
 • 2021–2022  Zjišťování generačních posunů v užívání nářečního lexika (vedení studentské stáže, Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK)
 • 2021  Historie, současnost a budoucnost dialektologických (terénních) výzkumů (přednášky, Ústav českého jazyka FF MU, 13. 4. 2021, 26. 5. 2021)
 • 2020  Přes Haferník hladoletem k hubkaři (přednáška, Ústav českého jazyka FF MU, 6. 11. 2020; spoluautorka Hana Konečná)
 • 2019  Život ve slovech, slova v životě (přednáška, Ústav českého jazyka FF MU, 25. 10. 2019; spoluautorka Hana Konečná)
 • 2018–2023  Dialektologie (Katedra českého jazyka a literatury PdF MU)
 • 2018–2023  Základy dialektologie (Katedra českého jazyka a literatury PdF MU)
 • 2017  Dialekty českého národního jazyka a projekty dialektologického oddělení (přednáška, Eötvös Loránd University, Budapešť, 21. 11. 2017; spoluautorka Hana Konečná)
 • 2017–dosud  přednášky pro studenty Letní školy slovanských (bohemistických) studií (Kabinet češtiny pro cizince FF MU)
 • 2015  Pomístní jména II (přednáška, FF UP, 30. 4. 2015)
 • 2014  Jak vznikal Český jazykový atlas a jeho současné využití při tvorbě Slovníku nářečí českého jazyka (přednáška, FF UP, 5. 11. 2014; spoluautorka Hana Konečná)
 • 2014  Mezinárodní jazykové atlasy (přednáška, FF UP, 29. 4. 2014)
 • 2014  Pomístní jména (přednáška, FF UP, 21. 3. 2014)
 • 2010–2011  Odborný český jazyk (Rektorát MU, Projekt PREFEKT)
 • 2009–2019  Kurz správného psaní pro nebohemisty (Ústav českého jazyka FF MU)
 • 2002  Historická mluvnice českého jazyka (Katedra českého jazyka a literatury PdF MU)
 
Konference:
Nepublikované příspěvky:
 • IREINOVÁ, M., VOŽENÍLEK, V., KONÍČEK, J. a Š. TEMER Nové atlasové zpracování českého nářečního materiálu (Slovanské dialekty v době digitálních technologií. Nářeční prameny a jejich současné zpracování, Praha, 19.–20. 10. 2023)
 • KONÍČEK, J., VOŽENÍLEK, V. a M. IREINOVÁ, Czech dialect atlases: progress in concept, map language and usability (Metody kartograficzne i geomatyczne w badaniach interdyscyplinarnych, Lublin, 20.–23. 9. 2023)
 • ŠIMEČKOVÁ, M. a M. IREINOVÁ. Nové možnosti ve výuce nářečí českého jazyka (Aktuální aspekty v didaktice mateřského jazyka a literatury, Olomouc, 10.–11. 10. 2023)
 • IREINOVÁ, M. a V. VOŽENÍLEK. Nářeční výzkumy českého jazyka a způsoby kartografického zpracování nářečního materiálu: historie a současnost (Język w regionie – region w języku V, Poznaň, 17.–19. 11. 2022)
 • KONÍČEK, J., VONDRÁKOVÁ, A., NÉTEK, R., ŽEJDLÍK, J., IREINOVÁ, M. a F. KUBEČEK. Tvorba nářečních map s využitím ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud (GIS Esri 2022, Praha, 1. 11. 2022)
 • VOŽENÍLEK, V., IREINOVÁ, M. a J. KONÍČEK. Mapování a kartografická vizualizace nářečních jevů českého jazyka (GeoKARTO 2022, Bratislava, 9. 9. 2022)
 • IREINOVÁ, M., STUPŇÁNEK, B. a J. KONÍČEK. Kartografie v dialektologii – mapování nářečí českého jazyka (16. kartografický den v Olomouci, 25. 2. 2022)
Popularizační činnost (výběrově):
Publikované příspěvky:
 • IREINOVÁ, M. Čeština známá i neznámá. Komínský zpravodaj, 2017. Dostupné na zde. (cyklus 10 textů o nářečích)
 • IREINOVÁ, M. a H. KONEČNÁ. Slovník nářečí českého jazyka. Praha: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., 2016, edice Věda kolem nás, č. 48, 20 s. ISSN 2464‑6245. Dostupné zde.
 • IREINOVÁ, M. a H. KONEČNÁ. Nářečí dříve a nyní. Český jazykový atlas. Praha: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., 2023, edice Věda kolem nás, č. 37, 28 s.; 2., aktualizované vydání Dostupné zde.
 • IREINOVÁ, M. Píšete strojem, nebo na stroji? Rovnost, 9. 9. 1994.
Přednášky:
 • Retrospektiva a perspektiva české dialektologie (ÚČNK, Praha, 28. 3. 2023; spoluautorka Marta Šimečková)
 • Práce brněnských dialektologů – historie a současnost (Kruh přátel českého jazyka, FF UK, 23. 11. 2022; spoluautorka Marta Šimečková)
 • 70 let výzkumů dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český v Brně (Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, Bratislava, 25. 10. 2022)
 • Nářeční výzkumy v minulosti a dnes (Literární kavárna Knihkupectví Academia, Brno, 21. 9. 2022; spoluautor Vít Voženílek)
 • Jak se zkoumají nářečí (o historii, současnosti a budoucnosti nářečních výzkumů) (Vlastivědné muzeum v Olomouci, 31. 5. 2022)
 • Radosť s něma mlovit a slova jejich poslóchat (Vlastivědné muzeum v Olomouci, 3. 5. 2022; spoluautor Vít Voženílek)
 • Na jeden den dialektologem – S internetem na češtinu; Výzkum nářečí českého jazyka; Jak se kde v Česku mluví; Na jeden den dialektologem: Dotazník (workshop, Obchodní akademie T. G. Masaryka, Jindřichův Hradec, 19. 4. 2022)
 • Setkání s dialektologií; K historii a současnosti dialektologických výzkumů (Týden Akademie věd 2021 – Den otevřených dveří v ÚJČ, dialektologické odd., Brno, 4. 11. 2021)
 • PhDr. Jan Balhar, CSc., dialektolog, učitel, milý a dobrý člověk; 95 let od narození Pavla Jančáka (vystoupení v přednáškovém pásmu pořádaném při příležitosti životního jubilea dr. J. Balhara, PdF MU, 18. 5. 2021)
 • Toulky našimi nářečími (Klub muzea Těšínska, Český Těšín, 17. 9. 2020; spoluautorka Hana Konečná)
 • Mezinárodní jazykové atlasy a česká dialektologie (Literární kavárna Knihkupectví Academia, Brno, 19. 2. 2020)
 • Procházka labyrintem českých nářečí – Jak se kde v Česku mluví, Život ve slovech, slova v životě (v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, Zlín, 28. 11. 2019; spoluautorka Hana Konečná)
 • Jeden Brumbál na pometlu, druhý brumbál na mlíčí (ZŠ Havlíčkova, Jihlava, 3. 10. 2019)
 • Nářečí na Litovelsku a práce českých dialektologů (Gymnázium Jana Opletala v Litovli, 11. 6. 2019; spoluautorka Hana Konečná)
 • Prozradí naše mluva, odkud jsme? (Literární kavárna Knihkupectví Academia, Brno, 15. 5. 2019; spoluautorka Hana Konečná)
 • Jak se kde v Česku mluví (Týden vědy a techniky 2018 – Den otevřených dveří v ÚJČ, dialektologické odd., Brno, 8. 11. 2018; spoluautorka Hana Konečná)
 •  „Internetoví pomocníci“ při studiu českého jazyka a práce českých dialektologů (Gymnázium Aloise Jiráska v Litomyšli, 31. 5. 2018; spoluautorka Hana Konečná)
 • Nářečí českého národního jazyka (Týden vědy a techniky 2017 – Městská knihovna Hodonín, 7. 11. 2017; spoluautorka Hana Konečná)
 • Dialekty českého národního jazyka a práce českých dialektologů (Škola českého jazyka a literatury pro pedagogy, Praha, 17. 10. 2017; spoluautorka Hana Konečná)
 • Dialektologie včera, dnes a zítra (Den českého jazyka, České centrum Praha, 17. 6. 2015; spoluautorka Hana Konečná)
 • Na nohy lyže, ale na auto ližiny! (Týden vědy a techniky 2014 – Literární kavárna Knihkupectví Academia, Brno, 6. 11. 2014; spoluautorka Hana Konečná)
 • Pomístní jména na Hustopečsku a jejich nářeční podoba (Akademie třetího věku CCV Hustopeče, 5. 4. 2012; spoluautorka Hana Konečná)
 • Nářečí českého jazyka (Akademie třetího věku CCV Hustopeče, 6. 10. 2011; spoluautorka Hana Konečná)
 • Úskalí dnešní české gramatiky (Akademie třetího věku CCV Hustopeče, 7. 4. 2011; spoluautorka Hana Konečná)
 • Běžně mluvený jazyk Jindřichova Hradce (Jazykovědné sdružení, FF OU, 12. 3. 2003)
 • Pravopisná pravidla a jejich využití v právnických textech (Nejvyšší soud ČR, Brno, 26. 6. 2001; spoluautorka Hana Konečná)

 

Vystoupení v médiích:

 • Nářečí jsou naše kořeny (Téma, 12. 1. 2024)
 • Porozumět: Naše nářečí (Česká televize, Dobré ráno, 2. 10. 2023; dostupné zde)
 • Společnost: Nářečí (Česká televize, Wifina; společně s F. Kubečkem; dostupné zde)
 • U nás aneb Od cimbálu o lidové kultuře. Jož je to foč (TV NOE, 13. 4. 2023; dostupné zde)
 • Nářečí jsou kořeny člověka (Marianne – Venkov a styl, 11. 3. 2023; dostupné zde)
 • Nářečí – kriticky ohrožený jev (Radio Proglas, 15. 2. 2023; dostupné zde)
 • Výstava v Uherském Hradišti mapuje stovky nářečí (ČT 24, 3. 2. 2023; dostupné zde)
 • Noční Mikrofórum (Český rozhlas Dvojka, 23. 11. 2022; dostupné zde)
 • Čím víc na východ, tím je tradiční nářečí víc zakořeněné (idnes.cz / Zpravodajství, 24. 6. 2022; dostupné zde)
 • Regionální mluva a folklór lidi spojuje (Český rozhlas Sever, 2. 6. 2022; dostupné zde)
 • O češtině: Nářečí v Čechách (Česká televize, 30. 1. 2010; dostupné zde)