> Havlová Eva, Mgr.

Havlová Eva, Mgr.

Kontakty
e-mail: havlova at ujc.cas.cz
telefon: +420 225 391 427

 

Odborné zaměření
textová lingvistika, vztah psaného a mluveného jazyka, koheze textu, editorská činnost

 

Vzdělání
1987–1992 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, magisterské studium, obory: UVVP český jazyk – anglický jazyk; filologické studium českého jazyka; diplomová práce Prostředky textové koherence v textech rozhlasových besed

 

Dosažená praxe
1988–dosud Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky
1988–1992 pomocná vědecká síla; oddělení výzkumu národního jazyka
1992–1993 studijní pobyt; oddělení konfrontační lingvistiky, stylistiky a lingvistiky textu
1993–dosud odborná pracovnice; oddělení stylistiky a lingvistiky textu (od r. 2019 přejmenováno na oddělení stylistiky a sociolingvistiky)
1993–1995 výkonná redaktorka časopisu Linguistica Pragensia
2010–dosud výkonná redaktorka časopisu Slovo a slovesnost

 

Publikační činnost
Články
Kaderka, P. – Sherman, T. – Havlová, E. (2013): Editorial: Slovo a slovesnost editorial policies and practices. Slovo a slovesnost, 74, s. 8–12.
Kaderka, P. – Sherman, T. – Havlová, E. (2013): Úvodem: O redakční politice a redakční práci. Slovo a slovesnost, 74, s. 3–7.
Kaderka, P. – Havlík, M. – Svobodová, Z. – Peterek, N. – Havlová, E. – Klímová, J. – Kubáčková, P. (2008): Minulost, současnost a budoucnost korpusu DIALOG. In: F. Štícha – M. Fried (eds.), Grammar & Corpora / Gramatika a korpus 2007. Praha: Academia, s. 181–189.
Peterek, N. – Kaderka, P. – Svobodová, Z. – Havlová, E. – Havlík, M. – Klímová, J. – Kubáčková, P. (2007): Digitisation and automatic alignment of the DIALOG corpus: A prosodically annotated corpus of Czech television debates. In: V. Matoušek – P. Mautner (eds.), Text, Speech and Dialogue: 10th International Conference, TSD 2007, Pilsen, Czech Republic, September 3-7, 2007: Proceedings. Berlin – Heidelberg: Springer-Verlag, s. 607–612.
Čmejrková, S. – Havlová, E. (2007): Aniž máme jasno… In: P. Mareš, I. Vaňková (eds): Jazyky, rozumění, porozumění. Sborník k životnímu jubileu Aleny Macurové. Praha: FF UK, s. 56-69.
Müllerová, O. – Havlová, E. (1993): Poznámky k textové výstavbě rozhlasového pořadu Dobré jitro. Naše řeč, 76, s. 19–25.
Havlová, E. (1993): Writing vs Speaking: Language, Text, Discourse, Communication: Praha, 14.–16. 10. 1993. Časopis pro moderní filologii, 75, s. 58–61.

 

Editorská činnost
S. Čmejrková – J. Hoffmannová – E. Havlová (eds.) (2010), Užívání a prožívání jazyka: K 90. narozeninám Františka Daneše. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum.
S. Čmejrková – F. Daneš – E. Havlová (eds.) (1994), Writing vs Speaking: Language, Text, Discourse, Communication. Tübingen: Gunter Narr Verlag.

 

Projekty, granty
2007–2009 Mluvená čeština ve veřejných dialozích: dobudování, zpřístupnění a průzkum korpusu DIALOG (juniorský badatelský grantový projekt GA AV ČR, identifikační kód KJB900610701, řešitel: Petr Kaderka)
1994–1996 Čeština v Evropě na přelomu tisíciletí (GA AV ČR, řešitel: F. Daneš)
1992–1993 Stylové postupy produkce a interpretace textu (GA AV ČR, řešitelka: S. Čmejrková)

 

Výuka
2008–2010 lektorka Kurzu základů vědecké práce (Akademie věd České republiky, Praha)

 

Členství ve vědeckých společnostech
členka Jazykovědného sdružení ČR (od r. 2018 členka revizní komise)