> Dvořáková Klára, Mgr.

Dvořáková Klára, Mgr.

 

 

 

roz. Prchlíková

 

Kontakty

e-mail: klara.dvorakova at ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 434

Odborné zaměření

pragmalingvistika, konverzační analýza, jazykové poradenství, genderová problematika

 

Vzdělání
2015–dosud

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 • doktorské studium v oboru český jazyk
 • disertační práce: Telefonáty s jazykovou poradnou: analýza průběhu rozhovorů (školitel Mgr. Martin Havlík, Ph.D.)

2012–2015
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 • magisterské studium v oboru český jazyk – specializační studium
 • diplomová práce: Komplimenty v soukromé neformální komunikaci (školitelka Eva Filippová, Ph.D.)

2009–2012
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 • bakalářské studium v oboru český jazyk a literatura
 • bakalářská práce: Neverbální komunikace mužů a žen (školitelka PhDr. Jasňa Pacovská, CSc.)

 

Dosažená praxe
2012–dosud

 • odborná pracovnice v oddělení jazykové kultury
 • Ústav pro jazyk český AV ČR

2011–2012

 • anotátorka korpusu SKRIPT2012
 • Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK

 

Publikační činnost

Monografie a kolektivní publikace
DVOŘÁKOVÁ, K.: Občas se něco změní přece jenom. Jazyková změna. In: DUFEK, O. a kol.: Jazyková poradna, dobrý den. O češtině a jejích uživatelích. Praha: NLN, 2022, s. 57–68.
DVOŘÁKOVÁ, K., DUFEK., O.: Úvod. In: DUFEK, O. a kol.: Jazyková poradna, dobrý den. O češtině a jejích uživatelích. Praha: NLN, 2022, s. 7–25.

DVOŘÁKOVÁ, K. „Bylo by lepší to celé přestylizovat…“ Příspěvek ke stylistické problematice v jazykové poradně. In: JÍLKOVÁ L., MRÁZKOVÁ, K., ÖZÖRENCIK, H. (eds.): Jak je důležité míti styl. Pocta Janě Hoffmannové. Praha: NLN, 2020, s. 430–442.

DVOŘÁKOVÁ, K. Ty jo, to seš dobrá! Jak se skládají komplimenty v češtině. Praha: Academia, 2017.

 

Časopisecké a sborníkové publikace

DVOŘÁKOVÁ, K.: Odpovědi v jazykové poradně: na hranici mezi objektivitou a subjektivitou. In: JASINSKÁ, L. (ed.): VARIA XXXI. Zborník príspevkov z XXXI. kolokvia mladých jayzkovedcov. Košice: FF UPJŠ, 2024, s. 38–44.

DVOŘÁKOVÁ, K.: „Tady mám takovou větu – a já nevim, jestli je prostě správně napsaná česky“: Příspěvek k problematice pokládání dotazů jazykové poradně. Naše řeč, 2024, roč. 107, č. 1, s. 21–47.

DVOŘÁKOVÁ, K.: „Já mám jeden takový rychlodotaz.“ Jak začínají telefonické rozhovory s jazykovou poradnou? In: PATRÁŠ, V. (ed.): Symetria a asymetria v jazykovej komunikácii. Zborník príspevkov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii konanej 16. – 17. 9. 2021 v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: Belianum, 2023, s. 53–63.

MŽOURKOVÁ, H., DVOŘÁKOVÁ, K.: „Většina z nás používá prosté Dobrý den“: Výzkum postojů ke kontaktovým formulím v současné české korespondenci. Slovo a slovesnost, 2023, roč. 84, č. 4, s. 273–302.
HLAVÁČKOVÁ, D., ŽIŽKOVÁ, H., DVOŘÁKOVÁ, K., PRAVDOVÁ, M.: Developing Online Czech Proofreader Tool: Achievements, Limitations and Pitfalls. Bohemistyka, 2022, roč. 22, č. 1, s. 122–134.

DVOŘÁKOVÁ, K., MARTINKOVIČOVÁ, B.: Oslovování: Co zajímá tazatele jazykové poradny. Linguistica Brunensia, 2019, roč. 67, č. 1, s. 49–57.

DVOŘÁKOVÁ, K. Komplimenty v češtině. In: ODALOŠ, P. (ed.): Zborník materiálov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica: Belianum, 2018, s. 115–124.

KOMRSKOVÁ, Z., VYSKOČILOVÁ, K., DVOŘÁKOVÁ, K. Školství v českých vesnicích v rumunském Banátu. In: STLUKA, M., ŠKRABAL, M. (eds.): Lifka a czban. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017, s. 72–81.

DVOŘÁKOVÁ, K. Jak se píše wifi. Naše řeč, 2015, roč. 98, č. 4, s. 220–223.

PRCHLÍKOVÁ, K. Vliv genderu na hodnocení anekdot. In: Lingvistika Praha 2014. [online]. Dostupné z: http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz/node/207.

 

Recenze a zprávy

DVOŘÁKOVÁ, K.: Slovenčina na každý deň. Jazykovědné aktuality, 2023, roč. 60, č. 1–2, s. 28–32.
DVOŘÁKOVÁ, K.: Zpráva o zapojení Ústavu pro jazyk český do projektu Pozvěte si vědce do výuky. Naše řeč, 2022, roč. 105, č. 2, s. 95–97.

DVOŘÁKOVÁ, K. O setkávání gramatiky s pragmalingvistikou. Naše řeč, 2020, roč. 103, č. 5, s. 450–455.

DVOŘÁKOVÁ, K. Zpráva o činnosti jazykové poradny v době nouzového stavu. Naše řeč, 2020, roč. 103, č. 4, s. 381–384.

DVOŘÁKOVÁ, K. O společenské konverzaci adolescentů. Naše řeč, 2015, roč. 98, č. 1, s. 44–47.

 

Granty
2023–2026, 2020–2022

 • LINDAT/CLARIAH-CZ – Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy
 • projekt MŠMT ČR
 • (řešitel: prof. RNDr. Jan Hajič, spoluřešitel: PhDr. Martin Prošek, Ph.D.)

2023–2024

 • Tell me how to say it right! (TELMER)
 • projekt Evropské komise – Program Erasmus+
 • (řešitel: Eesti Keele Instituut – Institute of the Estonian Language, spoluřešitelka: PhDr. Kamila Smejkalová, Ph.D.)

2019–2022

 • Webový pravopisný, gramatický a typografický korektor pro český jazyk
 • grant TA ČR
 • (řešitelka: Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D., spoluřešitelka: PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA, spoluřešitel: doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.)

2017–2019

 • Zpřístupnění dotazů jazykové poradny v lingvisticky strukturované databázi
 • grantový projekt Ministerstva kultury ČR
 • (řešitel: PhDr. Martin Prošek, Ph.D., spoluřešitel: doc. Ing. Luděk Müller, Ph.D.)

2015–2016

 • Rozšíření a anotace korpusu banátské češtiny BANÁT
 • vnitřní grant FF UK
 • (řešitelka: Mgr. Karolína Vyskočilová)

2013–2015

 • LINDAT-CLARIN Centrum jazykové výzkumné infrastruktury v České republice
 • projekt MŠMT ČR
 • (řešitel: prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., spoluřešitel: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.)

 

Popularizační práce (výběr)

Popularizační publikace

 • 2020–dosud příspěvky do rubriky Zajímavé dotazy, dostupné z: http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/zajimave-dotazy/.
 • DVOŘÁKOVÁ, K.: Jak to jen říct. Vogue, 2022, roč. 10, č. 45, s. 116–119.
 • 2021–2022 příspěvky do rubriky Úvahy o jazyce Týdeníku Rozhlas.
 • 2020 příspěvky do projektu AV ČR Věda na doma.
 • PRAVDOVÁ, M. (ed.) Čeština nově od A do Ž. Praha: Academia a Lidové noviny, 2016. [autorství 6 textů]
 • 2013–2016 22 jazykových koutků publikovaných v Literárních novinách a na literarky.cz.

 

Popularizační přednášky

 • 4. 11. 2021, Městská knihovna Tábor: Jak funguje jazyková poradna?
 • 2021, online přednáška o jazykové poradně proslovená na několika školách v rámci akce AV ČR Pozvěte si vědce do výuky: Kdo se moc ptá, moc se dozví.
 • 7. 11. 2019, Krajská knihovna v Pardubicích: O komplimentech v češtině.
 • 22. 10. 2018, Open Gate School v Babicích: O komplimentech v češtině.
 • 7. 11. 2016, Gymnázium Soběslav: Osmdesát let s jazykovou poradnou.

 

Mediální vystoupení (pouze dostupná z webu)

 

Další činnost

 • 2021–dosud revize maturitních a přijímacích testů pro Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat)
 • 2015–2016 a od 2020 zodpovídání telefonických dotazů a tvorba písemných vyjádření v rámci působení v jazykové poradně ÚJČ AV ČR
 • 2016 členka organizačního týmu konference 100 let Naší řeči (Praha 10.–11. ledna 2017)
 • 2016 spolupráce na pořadu Tůdle nůdle internetové televize netchannel.cz