> Boček Vít, doc., Mgr., Ph.D.

Boček Vít, doc., Mgr., Ph.D.

Kontakt:

e-mail: vbocek at ujc.cas.cz

 

Odborné zaměření:

slovanská etymologie, kontaktová lingvistika, jazyková typologie, dějiny lingvistiky

 

Vzdělání:

2019: doc. – obecná a diachronní lingvistika (FF MU v Brně; habilitační spis: Praslovanština a jazykový kontakt)

2006–2009: Ph.D. – indoevropská srovnávací jazykověda (FF MU v Brně; disertační práce: Studie k nejstarším romanismům ve slovanských jazycích; školitel: prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.)

říjen–prosinec 2007 stipendium Aktion Österreich – Tschechische Republik, ÖAD, Universität Wien

2002–2005: Bc. – historie (FF MU v Brně)

1999–2005: Mgr. – český jazyk a literatura, obecná jazykověda (FF MU v Brně)

 

Dosažená praxe:

Od 2005 – pracovník etymologického oddělení ÚJČ AV ČR
Od 2010 – externí výuka na FF MU (Ústav slavistiky, Ústav klasických studií)
Od 2021 – člen oborové rady doktorského programu Indoevropská srovnávací jazykověda na FF MU
Od 2021 – člen oborové rady doktorského programu Slovanské jazyky na FF MU

 

Zahraniční stáže:

Záhřeb, Zavod za lingvistička istraživanja, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (březen 2009, týdenní pobyt)

Bělehrad, Etymological Department, Institute for the Serbian Language (duben 2008, týdenní pobyt)

Vídeň, Universität Wien (říjen–prosinec 2007, tříměsíční pobyt, stipendium Aktion Österreich – Tschechische Republik, ÖAD)

Lublaň, Slovenska akademija znanosti in umetnosti a Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (červen 2007, týdenní pobyt)

Krakov, Pracownia Języka Prasłowiańskiego Instytutu Slawistyki PAN a Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego, Uniwersytet Jagielloński (květen 2006, týdenní pobyt)

 

Publikační činnost:

A. Monografie

 • Praslovanština a jazykový kontakt. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2014. 436 stran.
 • Studie k nejstarším romanismům ve slovanských jazycích. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2010. 180 stran.

B. Účast na monografii

 • Vykypěl, B. – Vykypělová, T. – Karlíková, H. –  Janyšková, I. – Boček, V., Církevněslovanské dědictví ve staré, střední a nové češtině. Praha: NLN 2022.
 • Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Sešit 21. Brno: Tribun EU 2022.
 • Vykypěl, B. – Karlíková, H. – Janyšková, I. – Boček, V., Staroslověnské dědictví ve staré češtině. S příspěvky D. Kalhouse a M. Vepřka. Praha: NLN 2021.
 • Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Sešit 20. Brno: Tribun EU 2021.
 • Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Sešit 19. Brno: Tribun EU 2018.
 • Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Sešit 18. Brno: Tribun EU 2016.
 • Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Sešit 17. Brno: Tribun EU 2014.
 • Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Sešit 16. Brno: Tribun EU 2012.
 • Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Sešit 15. Brno: Tribun EU 2010.
 • Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Sešit 14. Praha: Academia 2008.

C. Články a kapitoly v knize

 • Etymologický slovník jazyka staroslověnského a typologie etymologických slovníků. In: Bičan, Aleš et al.: Etymologický slovník jazyka staroslověnského: tradice, kontexty, inspirace. Ed. Vít Boček. Praha: NLN 2023, 28–43.
 • Věroboj Vildomec (1920–1973). Linguistica Brunensia 71/2, 2023, 95–104.
 • “Altaic” influences on “Slavic”. Remarks on a paper by Marek Stachowski. Slavia 92, 2023, 66–81.
 • George Y. Shevelovʼs contribution to Slavic historical-comparative linguistics with a focus on language contact: Remarks on A prehistory of Slavic. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 57, 2022.
 • Vladimír Skalička a jazykový kontakt. Bohemica Olomucensia 2/2022, 132–154.
 • Old Czech anděl ‘angel’: a Loanword from Old Church Slavonic or from Latin? Slověne: International Journal of Slavic Studies 10/2, 2021, 7–21.
 • On language similarity as a factor in language contact, with a focus on the contact between (Old) Church Slavonic and other Slavonic languages. In: Janyšková, Ilona – Karlíková, Helena – Boček, Vít (eds.): Old Church Slavonic Heritage in Slavonic and Other Languages. NLN: Praha 2021, 45–62.
 • Románské výpůjčky ve staroslověnštině a otázka možných paleoslovenismů románského původu ve staré češtině. Slavia 89/2, 2020, 156–167.
 • Tradice a perspektivy pražské typologie. In: Vykypěl, Bohumil – Boček, Vít (eds.): Charisteria Thomae Hoskovecio sexagenario a discipulis et Circuli linguistici Pragensis sodalibus oblata. Brno: Tribun EU 2020, 8–17.
 • Briefly on the origins of Mediterranean Lingua Franca. In: Bichlmeier, Harald – Šefčík, Ondřej – Sukač, Roman (eds.): Etymologus. Festschrift for Václav Blažek. Hamburg: Baar-Verlag 2020, 103–108.
 • The borrowability of the categories of tense and aspect: the state of the art. In: Bubenik, Vit – Drinka, Bridget – Hewson, John – Šefčík, Ondřej (eds.): Exploring Universals of Tense and Aspect. Hamburg: Baar-Verlag 2020, 67–89.
 • Romance and Slavic. In: Greenberg, Marc L. – Grenoble, Lenore A. – Dickey, Stephen M. – Ueda Fidler, Masako – Genis, René– Łaziński, M. – Peti-Stantić, Anita – Wiemer, B. – Zorixina-Nilsson, N. (eds.): Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online. Leiden: Brill 2020, online.
 • The rise and expansion of Slavic in the light of Zimmer’s model of Indo-Europeanization. In: Klír, Tomáš – Boček, Vít – Jansens, Nicolas (eds.): New Perspectives on the Early Slavs and the Rise of Slavic. Contact and Migrations. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2020, 91–100. (Empirie und Theorie der Sprachwissenschaft 6)
 • Poznámky k struktuře etymologického slovníku obecně a k věcně řazenému etymologickému slovníku zvláště. In: Vykypěl, Bohumil – Boček, Vít (eds.): Teorie a praxe české etymologické lexikografie. Praha: NLN 2019, 13–21. (Studia etymologica Brunensia 24)
 • Common Slavic in the light of language contact and areal linguistics: Issues of methodology and the history of research. In: Danylenko, Andrii – Nomachi, Motoki (eds.):Slavic on the language map of Europe: Historical and areal-typological dimensions. Berlin – Boston: De Gruyter 2019, 63–86. (Trends in Linguistics. Studies 333)
 • Jan Gebauer, jazykový kontakt a několik starších názorů na německý vliv na češtinu v oblasti hláskosloví. Linguistica Brunensia 66/2, 2018, 47–59.
 • The etymology of the Slavonic name for ermine (Mustela erminea) II: A new proposal. Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 135/3, 2018, 171–176.
 • The etymology of the Slavonic name for ermine (Mustela erminea) I: Material and existing theories. Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 135/3, 2018, 161–170.
 • Language contact studies: The past, the present, and the future. In: Odaloš, Pavol (ed.): Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie: Zborník materiálov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie, Banská Bystrica 17.–18. 9. 2015. Banská Bystrica: Belianum 2018, 75–82.
 • Staroslověnské kъmotra a české kmotra: moravismus/panonismus ve staroslověnštině, nebo paleoslovenismus v češtině? In: Malčík, Petr (ed.): Vesper Slavicus. Sborník k nedožitým 90. narozeninám prof. Radoslava Večerky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2018, 81–85. (Studia etymologica Brunensia 23)
 • Czech and Slovak laskonka ‘a kind of sweet dessert’. In: Janyšková, Ilona – Karlíková, Helena – Boček, Vít (eds.): Etymological research into Czech: Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12–14 September 2017, Brno. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2017, 53–57. (Studia etymologica Brunensia 22)
 • Church Slavonic vъskopysnǫti and zaskopivъ/zaskopije. In: Németh, Michał – Podolak, Barbara – Urban, Mateusz (eds.): Essays in the history of languages and linguistics: Dedicated to Marek Stachowski on the occassion of his 60th birthday. Kraków: 2017, 135–140.
 • On tools for the classification and evaluation of (Slavonic) etymological dictionaries. In: Vykypěl, Bohumil – Boček, Vít (eds.): Perspectives of Slavonic etymology. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2016, 19–31. (Studia etymologica Brunensia 19)
 • Sto let po Dawkinsovi: dvojí život „maloasijské řečtiny“. Neograeca Bohemica 16, 2016, 145–153.
 • Znovu ke změně g > γ > h ve slovanských jazycích. In: Balleková, Katarína – Králik, Ľubor – Múcsková, Gabriela (eds.): Jazykovedné štúdie XXXII. Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Bratislava: Veda 2015, 211–219.
 • Again on the so-called etymological formulae. In: Mańczak-Wohlfeld, Elżbieta – Podolak, Barbara (eds.): Words and dictionaries. A Festschrift for Professor Stanisław Stachowski on the occasion of his 85th birthday. Kraków: Jagiellonian University Press 2015, 69–79.
 • Ján Dekan k vývoji jazyků. Jazykovedný časopis 66, 2015/1, 5–16.
 • On borrowability of interjections. In: Janyšková, Ilona – Karlíková, Helena (eds.): Etymological research into Old Church Slavonic: Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2014, 9–11 September 2014, Brno. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2015, 99–105. (Studia etymologica Brunensia 18)
 • Poznámka k pojmu expanze v etymologické lexikografii. In: Boček, Vít – Vykypěl, Bohumil (eds.): Sophia Slavica. Sborník prací věnovaných PhDr. Žofii Šarapatkové k osmdesátým narozeninám. Brno: Tribun EU 2014, 25–31.
 • Etymology and language contact studies: Some notes on mutual relationships. In: Vykypěl, Bohumil – Boček, Vít (eds.): Etymology: An old discipline in new contexts. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2013, 13–21. (Studia etymologica Brunensia 16)
 • On the Etymology of Common Slavonic *židъ. In: Bláha, Ondřej – Dittmann, Robert –  Uličná, Lenka (eds.): Knaanic language: Structure and historical background. Proceedings of a conference held in Prague on October 25–26, 2012. Prague: Academia 2013, 51–65.
 • Arnošt Gerad – doplňky k životu a dílu. Opera Slavica. Slavistické rozhledy 23/4, 2013, 34–42.
 • Praslovanština: lingua franca anebo koiné? In: Ulrich, Sonja – Kislova, Ekaterina – Kubicka, Emilia (eds.): Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 16. München – Berlin – Washington: Verlag Otto Sagner 2013, 26–33. (Die Welt der Slaven. Sammelbände/Сборники 49)
 • Praslovanština, jazykový kontakt a kontaktová lingvistika. Slavia 82, 2013, 15–34.
 • K substituci románských geminát v praslovanštině. In: Čmejrková, Světla – Hoffmannová, Jana – Klímová, Jana (eds.): Čeština v pohledu synchronním a diachronním – Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum 2012, 129–134.
 • A note on prehistoric language contact or What Slavic studies can learn from Uralic studies. In: Janyšková, Ilona – Karlíková, Helena (eds.): Theory and empiricism in Slavonic diachronic linguistics. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2012, 365–376. (Studia etymologica Brunensia 15)
 • On the relationship between gemination and palatalization in Early Romance loanwords in Common Slavic. Journal of Slavic Linguistics 20/2, 2012, 151–170.
 • Praslovanské palatalizační procesy – změny vyvolané kontaktem? In: Kislova, Ekaterina – Knapik-Gawin, Katarzyna – Kubicka, Emilia – Szafraniec, Kamil – Tomancová, Martina – Ulrich, Sonja (eds.): Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 15. München – Berlin – Washington:  Verlag Otto Sagner 2012, 20–26. (Die Welt der Slaven. Sammelbände/Сборники 46)
 • I. ideologická konference vysokoškolských vědeckých pracovníků v Brně a její místo v dějinách československé jazykovědy v 50. letech 20. století. Dějiny věd a techniky 45, 2012, 88–104.
 • K původu českého slovesa loudati se. Naše řeč 95, 2012, 165–168.
 • [s Davidem Březinou] Typography follows linguistics? On some parallels between the Prague School of Linguistics and Karel Teige’s typographic programme. In: HΥΦΕΝ, a typographic forum, volume 9, issue 15, 2012, 7–14.
 • [s Kateřinou Loudovou] Alois Koudelka (1861–1942) a rumunská literatura. Romano-Bohemica. Journal for Central European Studies 1, 2012, 99–106.
 • České názvy savců. Historicko-etymologická studie (Studia etymologica Brunensia 10). Jazykovědné aktuality. Informativní zpravodaj českých jazykovědců 48, 2011, 123–131.
 • K etymologii praslovanského *sъtъ ‘plástev, plást medu’. Slavica Slovaca 46, 2011, 36–39.
 • Etymologie praslovanských slov pro ‘lázeň’: poznámky k etymologickému zkoumání synonym. In: Heeg, Dagmar (ed.): m*OST 2009. Österreichische StudierendenTagung für SlawistInnen. Austriacka Studencka Konferencja Slawistyczna. München – Berlin: Verlag Otto Sagner 2011, 17–23.
 • On combination of typological properties or Theory and empiricism in Prague School typology. In: Boček, Vít – Vykypěl, Bohumil (eds.): Libellus memorabilis Jaroslao Popelæ, linguistæ diligenti, octo et octogenario ab amicis oblatus. Brno: Tribun EU 2011, 15–22.
 • Chorvatsko-románské jazykové vztahy. In: Villnow Komárková, Jana (ed.): à la croate. Sborník vybraných příspěvků z konference Setkání mladých kroatistů konané v Brně 13. 4. 2010. Brno: Tribun EU 2010, 95–100.
 • Typologie Josepha H. Greenberga a pražské školy aneb možnosti, které čekají. In: Čmejrková, Světla – Hoffmannová, Jana – Havlová, Eva (eds.): Užívání a prožívání jazyka. K 90. narozeninám Františka Daneše. Praha: Nakladatelství Karolinum 2010, 51–56.
 • Ještě ke kulturnímu kontextu pražské školy: lingvistika a typografie. Linguistica ONLINE. Issue Eleven, Miscellanea II. 2009. Ed. Aleš Bičan.
 • K etymologii slovanského *mьša. Slavia 79, 2010, 15–20.
 • Einige Bemerkungen zur Prager Typologie und der integralen Typologie. In: Vykypěl, Bohumil – Boček, Vít (eds.): Recherches fonctionnelles et structurales 2009. München: Lincom Europa 2009, 81–92. (Travaux linguistiques de Brno 5)
 • Hláskové substituce v nejstarších romanismech ve slovanských jazycích. In: Janyšková, Ilona – Karlíková, Helena (eds.): Studia etymologica Brunensia 6. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2009, 59–65.
 • K otázce nejstarších románských výpůjček ve slovanských jazycích. In: Graf, Elena – Thielemann, Nadine – Zimny, Rafal (eds.): Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 11. München: Verlag Otto Sagner 2008, 1–7. (Die Welt der Slaven. Sammelbände/Сборники 33)
 • K staročeským názvům pro Anthriscus cerefolium. In: Janyšková, Ilona – Karlíková, Helena (eds.): Varia Slavica. Sborník příspěvků k 80. narozeninám Radoslava Večerky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2008, 65–70. (Studia etymologica Brunensia 4)
 • La tipología del español y rumano – el sistema verbal. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity L 28, 2007, 217–233.
 • Člen v rumunštině. In: Rara Avis II. Zborník z 2. a 3. medzinárodnej konferencie študentov a doktorandov Trnava, apríl 2005, 2006. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2006, 101–106.
 • La tipología del español y rumano – el sistema nominal. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity L 27, 2006, 37–50.

D. Recenze, zprávy, varia

 • Zpráva o vědeckém setkání Etymologický slovník jazyka staroslověnského očima autorů a uživatelů. Jazykovědné aktuality 60/3–4, 2023, 116–119.
 • [s Kateřinou Bočkovou Loudovou] Sarah G. Thomason: Eisagogi sti glossiki epafi. Metafrasi Nikos Liosis. Thessaloniki: Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis, Institouto Neoellinikon Spoudon 2019. Neograeca Bohemica 22, 2022, 153–156.
 • [s Bohumilem Vykypělem] Doplňky k bibliografii pražské typologie. Časopis pro moderní filologii 104/2, 2022, 249–264.
 • Natalie Operstein: The Lingua Franca. Contact-induced language change in the Mediterranean. Cambridge: Cambridge University Press. Linguistica Brunensia 70/2, 2022, 91–97.
 • Klaas Willems – Cristinel Munteanu (eds.): Eugenio Coseriu. Past, present and future. Linguistica Brunensia 70/2, 2022, 83–87.
 • Jiří Rejzek: Zrození češtiny. Jazyková situace a jazykový vývoj v českých zemích mezi 6. a 11. stoletím. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2021. Slavia 91, 2022, 97–102.
 • [s Janou Villnow Komárkovou] Jubileum Heleny Karlíkové (*1. 6. 1957). Linguistica Brunensia 70/1, 2022, 84–100.
 • Language Contact. An International Handbook. Volume 1. Eds. Jeroen Darquennes, Joseph C. Salmons – Wim Vandenbussche. Berlin – Boston: De Gruyter Mouton 2019. Linguistica Brunensia 69/1, 2021, 108–111.
 • Language Typology and Universals / STUF – Sprachtypologie und Universalienforschung. Volume 74. Issue 1. Special Issue: The Alps as a linguistic area. Eds. Livio Gaeta – Guido Seiler. Berlin – Boston: Walter de Gruyter. 2021. Linguistica Brunensia 69/2, 2021, 75–79.
 • Georg Holzer: Untersuchungen zum Urslavischen: Einleitende Kapitel, Lautlehre, Morphematik. Berlin: Peter Lang. 2020. Linguistica Brunensia 69/2, 2021, 80–83.
 • Eugenio Coșeriu stále živý (27. 7. 1921 – 7. 9. 2002). Zpravodaj Česko-rumunské společnosti 59, 2021, 3–4.
 • Maria Luisa Porzio Gernia – Larissa Bonfante: Giuliano Bonfante and Historical Linguistics, 1930–2000. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2018. Linguistica Brunensia 67/1, 2019, 80–84.
 • Munteanu, Cristinel: Tradition and Innovation in Language and Linguistics. a Coserian Perspective. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2017. Linguistica Brunensia 66/2, 2018, 78–80.
 • Kompetenz – Funktion – Variation / Competencia – Función – Variación. Linguistica Coseriana V. Beiträge der Internationalen Tagung an der Universität Potsdam, 8.–10. Oktober 2015 / Contribuciones a la Conferencia Internacional de la Universidad de Potsdam, 8–10 de octubre 2015. Ed. G. Haßler, T. Stehl. Frankfurt am Main: Peter Lang 2017. Linguistica Brunensia 66/2, 2018, 73–77.
 • Dejkova, Christina. Etimologija i lingvističeskaja kontaktologija: (Rumynskije glagol’nyje zaimstvovanija v odnom bolgarskom govore). Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016. Linguistica Brunensia 65/2, 2017, 123–125.
 • Evangelia Adamou: a Corpus-Driven Approach to Language Contact: Endangered Languages in a Comparative Perspective. Boston – Berlin: De Gruyter Mouton, 2016. Linguistica Brunensia 65/2, 2017, 119–122.
 • Asya Pereltsvaig – Martin W. Lewis: The Indo-European controversy: facts and fallacies in historical linguistics. Cambridge: Cambridge University Press 2015. Linguistica Brunensia 65/1, 2017, 127–130.
 • Michele Loporcaro: Vowel Length from Latin to Romance. Oxford: Oxford University Press 2015. Graeco-Latina Brunensia 22/1, 2017, 233–236.
 • Emmerich Kelih – Jürgen Fuchsbauer – Stefan Michael Newerkla (eds.): Lehnwörter im Slawischen. Empirische und crosslinguistische Perspektiven. Frankfurt am Main: Peter Lang 2015. Linguistica Brunensia 64/2, 2016, 117–119.
 • Agathon Koníř. Bohemica Olomucensia. Časopis pro bohemistická a mezioborová studia 7/3–4, 2015, 111–114.
 • Martina Šmejkalová: Praporu věren i ve ztraceném boji. Vladimír Šmilauer – život a dílo filologa (1895–1983). Praha: Academia, 2015. 652 s. Český časopis historický 113/4, 2015, 1063–1066.
 • Teodora Dobrițoiu-Alexandru: Elemente lexicale românești în graiurile slovace și cehe din Moravia, București: Editura Universității din București, 2013, 198 s. Studia Slavica 19/1, Ostrava 2015, 286–288.
 • O Českém etymologickém slovníku (a českých etymologických slovnících) [Jiří Rejzek: Český etymologický slovník. Voznice: LEDA 2015]. Naše řeč 98/5, 2015, 252–262.
 • Saskia Pronk-Tiethoff: The Germanic loanwords in Proto-Slavic. Amsterdam – New York: Rodopi, 2013. 316 str. (Leiden Studies in Indo-European 20). In: Trudy Instituta russkogo jazyka im. V. V. Vinogradova IV, Etimologija. Мoskva 2015, 455–466.
 • Francesco Gardani – Peter Arkadiev – Nino Amiridze (eds.): Borrowed Morphology. Berlin – Boston – Munich: De Gruyter Mouton 2015 (Language Contact and Bilingualism, 8.) VI + 310 s. Linguistica Brunensia 63/2, 2015, 164–167.
 • Language Contact Around the Globe. Proceedings of the LCTG3 Conference. Ed. A. Koll-Stobbe, S. Knospe. Frankfurt am Main 2014. Linguistica Brunensia 63/1, 2015, 101–103.
 • Etymologické symposion Brno 2014. Akademický bulletin 11, 2014, 13.
 • Dvě nové práce o starých Slovanech [Martin Pukanec: Etymologický nákres slovanského sveta bohov a démonov (náboženstva a morálky Slovanov). Nitra 2013; Martin Pukanec: Svätoplukovo kniežatstvo a stará slovenčina. Nitra 2013.] Opera Slavica. Slavistické rozhledy 24/2, 2014, 59–62.
 • Przemysłav Urbańczyk (ed.): „Neslované“ o počátcích Slovanů. Z anglického, německého a polského originálu přeložil a doslov napsal PhDr. Ivo Štefan, Ph.D. Text F. Curty přeložil prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. Praha 2011. Linguistica Brunensia 61, 2013, 244–248.
 • Maggie Tallerman – Kathleen R. Gibson (eds.): The Oxford Handbook of Language Evolution. Oxford 2012. Linguistica Brunensia 61, 2013, 239–240.
 • Jana Villnow Komárková: Slovanská terminologie tkaní z pohledu etymologie. Na příkladě českého, chorvatského a srbského jazykového materiálu. Praha 2011. Rocznik Slawistyczny 61, 2012, 143–146.
 • Gerhard Stickel (ed.): National, Regional and Minority Languages in Europe. Contributions to the Annual Conference 2009 of EFNIL in Dublin. Frankfurt am Main et al. 2011. Linguistica Brunensia 60, 2012, 347–348.
 • Igor de Rachewiltz – Volker Rybatzki: Introduction to Altaic Philology. Turkic, Mongolian, Manchu. Leiden – Boston 2010. Linguistica Brunensia 60, 2012, 336–337.
 • Elena Stadnik-Holzer – Holzer, Georg (Hrsg.): Sprache und Leben der frühmittelalterlichen Slaven. Festschrift für Radoslav Katičić zum 80. Geburtstag. Mit den Beiträgen zu den Scheibbser Internationalen Sprachhistorischen Tagen II und weiteren Aufsätzen. Frankfurt am Main et al. 2010. Linguistica Brunensia 60, 2012, 294–296.
 • Harald Haarmann: Writing as Technology and Cultural Ecology. Explorations of the Human Mind at the Dawn of History. Frankfurt am Main 2011. Linguistica Brunensia 60, 2012, 294.
 • Silvia Luraghi – Vit Bubenik (eds.): Continuum Companion to Historical Linguistics. London 2010. Linguistica Brunensia 60, 2012, 286–289.
 • Eugeniu Coşeriu (27. 7. 1921. – 7. 9. 2002). Zpravodaj Česko-rumunské společnosti 40, 2012, 6–8.
 • Stadnik-Holzer, Elena (Hrsg.): Baltische und slavische Prosodie. International Workshop on Balto-Slavic Accentology IV (Scheibbs, 2.–4. Juli 2008). Scheibbser Internationale Sprachhistorische Tage I. (Schriften über Sprachen und Texte 11.) Frankfurt am Main et al. 2011. Opera Slavica. Slavistické rozhledy 22/2, 2012, 44–45.
 • Poznámky k aktuálnosti vydané korespondence Václava Machka. Universitas. Revue Masarykovy univerzity 45/2, 2012, 65–67.
 • [s Janou Villnow Komárkovou] Etymologické symposion Brno 2011. Jazykovědné aktuality. Časopis Jazykovědného sdružení České republiky 49/1 a 2, 2012, 58–60.
 • [s Petrem Malčíkem] Předmluva. Ediční poznámky. Poděkování. In: Machek, Václav: Korespondence. I. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2011, 9–23.
 • [s Janou Villnow Komárkovou] Etymologické symposion Brno 2011. Akademický bulletin 12, 2011, 24.
 • Nad příručkou o jazykovém kontaktu [The Handbook of Language Contact. Ed. by Raymond Hickey. Malden, Mass. 2010]. Lingua Montenegrina 7, 2011, 413–417.
 • Zemřela významná etymoložka. Slovanský jih 11/1, 2011, 29–30.
 • Radoslav Večerka: Jazyky v komparaci 1. Nástin české jazykovědné slavistiky v mezinárodním kontextu. Praha 2008. Slavia 79, 2010, 202–204.
 • Petr Čermák: Tipología del español actual a la luz de la teoría de Vladimír Skalička. Praha 2009. Studia Romanistica 10/1, 2010, 97–98. (Universitas Ostraviensis, Facultas Philosophica)
 • Jiří Rejzek: The Proto-Slavic Word-Initial x-. Praha 2008. Lidová etymologie v češtině. Praha 2009. Opera Slavica. Slavistické rozhledy 20/2, 2010, 54–56.
 • Andrea-Eva Ewels: Areallinguistik und Sprachtypologie im Ostseeraum. Die phonologisch relevante Vokal- und Konsonantenquantität. Frankfurt am Main 2009. Linguistica Brunensia 58, 2010, 353–355.
 • Andrew Robinson: Writing and Script: a Very Short Introduction. Oxford 2009. Linguistica Brunensia 58, 2010, 352–353.
 • Elisabeth Birk – Jan Georg Schneider (Hg.): Philosophie der Schrift. Tübingen 2009. Linguistica Brunensia 58, 2010, 351–352.
 • Philip Durkin: The Oxford Guide to Etymology. Oxford 2009. Linguistica Brunensia 58, 2010, 350–351.
 • Sikimić, Biljana – Ašić, Tijana (ed.): The Romance Balkans. Collection of papers presented at the international conference The Romance Balkans, 4–6 November 2006. Belgrade 2008. Linguistica Brunensia 57, 2009, 289–291.
 • A. Ciorănescu: Dicţionarul etimologic al limbii române (Bucureşti 2007) v kontextu rumunské etymologické lexikografie. Linguistica Brunensia 57, 2009, 316–317.
 • Slavomír Ondrejovič: Jazyk, veda o jazyku, societa. Sociolingvistické etudy. Bratislava 2008. Linguistica Brunensia 57, 2009, 300–304.
 • [s Janou Villnow Komárkovou] Vzpomínka na Ludmilu Pacnerovou. Opera Slavica. Slavistické rozhledy 18/4, 2008, 56–57.
 • [s Janou Villnow Komárkovou] Etymologické symposion Brno 2008. Slavia 78, 2009, 171–174.
 • Georg Holzer: Historische grammatik des Kroatischen. Einleitung und Lautgeschichte der Standardsprache. Frankfurt am Main 2007. Linguistica Brunensia. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 56, 2008, 268–271.
 • Petr Vavroušek: O rekonstrukci praindoevropštiny. Praha 2007. Glosář praindoevropštiny. Praha 2007. Linguistica Brunensia. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 56, 2008, 257–259.
 • Studia etymologica Brunensia 3. Ed. I. Janyšková, H. Karlíková, Praha 2006. Linguistica Brunensia. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 55, 2007, 336–339.
 • [s Janou Komárkovou] Etymologické symposion Brno 2005. In: Akademický bulletin, č. 11, 2005, 6.
 • Bohumil Vykypěl: Essais zur Prager Typologie (mit einer Bibliographia typologica Pragensis). München 2006. Linguistica Brunensia. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 55, 2007, 326–328.

E. Edice

 • Bičan, Aleš et al.: Etymologický slovník jazyka staroslověnského: tradice, kontexty, inspirace. Ed. V. Boček. Praha: NLN 2023. (Studia etymologica Brunensia 30.)
 • [s Ilonou Janyškovou a Lucií Štěrbovou] Žofie Šarapatková: Vzpomínky. Brno: Tribun EU 2024.
 • [s Ilonou Janyškovou a Helenou Karlíkovou] Old Church Slavonic Heritage in Slavonic and Other Languages. Ed. I. Janyšková, H. Karlíková, V. Boček.  Praha: NLN 2021 (Studia etymologica Brunensia 25.)
 • [s Tomášem Klírem a Nicolasem Jansensem] New Perspectives on the Early Slavs and the Rise of Slavic. Contact and Migrations. Ed. T. Klír, V. Boček, N. Jansens. Heidelberg: Universitätsverlag Winter 2020. (Empirie und Theorie der Sprachwissenschaft 6.)
 • [s Bohumilem Vykypělem] Charisteria Thomae Hoskovecio sexagenario a discipulis et Circuli linguistici Pragensis sodalibus oblata. Ed. B. Vykypěl, V. Boček. Brno: Tribun EU 2020.
 • [s Bohumilem Vykypělem] Teorie a praxe české etymologické lexikografie. Ed. Bohumil Vykypěl, Vít Boček. Praha: NLN 2020. (Studia etymologica Brunensia 24)
 • [s Ilonou Janyškovou a Helenou Karlíkovou] Etymological research into Czech: Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12–14 September 2017, Brno. Ed. Ilona Janyšková, Helena Karlíková, Vít Boček. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2017. (Studia etymologica Brunensia 22)
 • [s Žofií Šarapatkovou] Havlová, Eva: Názvy pro věk a věčnost v indoevropských jazycích. Ed. Vít Boček, Žofie Šarapatková. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2017. (Studia etymologica Brunensia 21)
 • [s Petrem Malčíkem] Machek, Václav: Korespondence III a další dokumenty z pozůstalosti. Ed. Vít Boček, Petr Malčík. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2016. (Studia etymologica Brunensia 12/III)
 • [s Bohumilem Vykypělem] Perspectives of Slavonic Etymology. Ed. Bohumil Vykypěl, Vít Boček. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2016. (Studia etymologica Brunensia 19)
 • [s Bohumilem Vykypělem] Sophia Slavica. Sborník prací věnovaných PhDr. Žofii Šarapatkové k osmdesátým narozeninám. Ed. Vít Boček, Bohumil Vykypěl. Brno: Tribun EU 2014.
 • [s Bohumilem Vykypělem] Etymology: An old discipline in new contexts. Ed. Bohumil Vykypěl, Vít Boček. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2013. (Studia etymologica Brunensia 16)
 • [s Bohumilem Vykypělem] Methods of etymological practice. Ed. Bohumil Vykypěl, Vít Boček. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2012. (Studia etymologica Brunensia 14)
 • [s Bohumilem Vykypělem] Oldřich Leška: Papers on Prague School linguistics. Ed. Bohumil Vykypěl, Vít Boček. München: Lincom Europa 2012.
 • [s Petrem Malčíkem] Václav Machek: Korespondence I, II. Ed. Vít Boček, Petr Malčík. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2011. (Studia etymologica Brunensia 12/I–II)
 • [s Bohumilem Vykypělem] Libellus memorabilis Jaroslao Popelæ, linguistæ diligenti, octo et octogenario ab amicis oblatus. Ed. Vít Boček, Bohumil Vykypěl. Brno: Tribun EU 2011.
 • [s Petrou Novotnou] Václav Blažek – a Bibliography of his Writings for the Years 1982–2008. Linguistica Brunensia 57, 2009, 183–198.
 • [s Bohumilem Vykypělem] Das Problem der sprachlichen Elementarverwandtschaft. Ed. Bohumil Vykypěl, Vít Boček. München: Lincom Europa 2010. (Travaux linguistiques de Brno 7)
 • [s Bohumilem Vykypělem] Recherches fonctionnelles et structurales 2009. Ed. Bohumil Vykypěl, Vít Boček. München: Lincom Europa 2009. (Travaux linguistiques de Brno 5)
 • [s Alešem Bičanem] Radoslav Večerka: Biografickobibliografické medailonky českých lingvistů: bohemistů a slavistů. 2. vydání. Linguistica ONLINE, Electronic journal of the Department of Linguistics and Baltic Languages at Masaryk University, 2008.
 • [s Janou Zemanovou] Soupis prací Radoslava Večerky. Redakční a ediční činnost Radoslava Večerky. Práce o Radoslavu Večerkovi. In: Janyšková, Ilona – Karlíková, Helena (eds.): Varia Slavica. Sborník příspěvků k 80. narozeninám Radoslava Večerky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2008, 241–273.
 • [s Bohumilem Vykypělem] Jaroslav Popela: Skaličkova jazyková typologie. Vydali Bohumil Vykypěl a Vít Boček. Brno: Masarykova univerzita 2006.

 

Projekty, granty:
Řešitel:

2011–2013: Praslovanština v zrcadle jazykového kontaktu: fonologie a gramatika, grant Grantové agentury ČR, č. P406/11/P670.

Spolupracovník:

2005–2011: Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav), MŠMT LC546.

2010–2012: Teorie a empirie v slovanské diachronní jazykovědě, grant Grantové agentury ČR, č. P406/10/1346.

2013–2017: Etymologický slovník jazyka staroslověnského: završení generačního projektu, Grantová agentura ČR, č. 13-17435S.

2018–2020: Staroslověnské dědictví v staré češtině, Grantová agentura ČR, č. 18-02702S.

 

Výuka:

Úvod do jazykovědy (Ústav klasických studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, bakalářské studium, od r. 2017)

Latina a řečtina ve vztahu ke slovanským jazykům (Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, magisterské studium, od r. 2016)

Lingua Franca: lochneská příšera ve Středomoří (Ústav klasických studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, bakalářské a magisterské studium, jaro 2016)

Řecko-latinské základy mluvnice a terminologie (Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, magisterské studium, 2010–2015)

 

Další:

Od 2021 – člen Pražského lingvistického kroužku
Od 2018 – člen redakčního kruhu ediční řady Studies in Slavic, Baltic, and Eastern European Languages and Cultures, Rowman & Littlefield Publishing Group, Lanham, Maryland, USA
Od 2017 – člen a místopředseda Rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Od 2012 – člen Česko-rumunské společnosti
Držitel prémie Otto Wichterleho za rok 2011
Od 2008 – sekretář Etymologického slovníku jazyka staroslověnského
Od 2008 – člen redakční rady časopisu Linguistica ONLINE
spolueditor ediční řady Travaux linguistiques de Brno, Lincom Europa, Německo

 

Viz též

https://cas-cz.academia.edu/VítBoček