> Bláha Ondřej, PhDr., Ph.D.

Bláha Ondřej, PhDr., Ph.D.

Kontakty
e-mail: o.blaha at ujc.cas.cz

Academia.edu
Rozh
lasový pořad Okolo češtiny

Odborné zaměření
vývojové tendence v morfologii a syntaxi češtiny, zejm. z hlediska areálového a typologického, čeština v kontextu ostatních slovanských jazyků, vztah mezi mluveným a psaným jazykem (též v historické perspektivě), místní a pomístní jména na Moravě

Vzdělání

  • 2002–2005: doktorské studium oboru Český jazyk na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, disertační práce: Vyjadřování budoucnosti v současné češtině (se zřetelem k ostatním slovanským jazykům)
  • 1997–2002: magisterské studium oboru Česká filologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, diplomová práce: Futurum typu půjdu, ponesu v češtině, slovenštině, horní a dolní lužické srbštině a ve slovinštině

Dosažená praxe

  • 2021–dosud: odborný pracovník v oddělení gramatiky (na částečný pracovní úvazek)
  • 2005–dosud: odborný asistent na Katedře bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
  • 2003–dosud: externí redaktor Českého rozhlasu Olomouc

Publikační činnost

a) monografie (publikace evidované v databázi RIV jako výsledky kategorie B)

BLÁHA, Ondřej a kolektiv. Slovanské jazyky v pohybu: proměny jazykových norem v letech 1945 až 2020. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2021. 317 stran. ISBN 978-80-244-5973-8.

BLÁHA, Ondřej – CHOLODOVÁ, Uljana – ARCHANHELSKA, Alla Mstyslavivna a kol. Čeština na Volyni. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. 193 stran. Paleon; sv. 6. ISBN 978-80-88278-62-7.

BLÁHA, Ondřej – SVOBODOVÁ, Jindřiška – DOBROTOVÁ, Ivana – WARZECHA, Adam. The power of speech: a critical reading of media and political texts. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2020. 186 stran. Acta Universitatis Wratislaviensis, no. 3979. ISBN 978-83-229-3702-0.
BLÁHA, Ondřej. Poznámky k morfologickému vývoji češtiny. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. 143 stran. Monografie. ISBN 978-80-244-5077-3.

BLÁHA, Ondřej – DUDEK, Patrik – HEKLOVÁ, Kristina – HORÁČKOVÁ, Kateřina. Lexikální rusismy v současné češtině. Оlomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. 120 stran. Monografie. ISBN 978-80-244-5074-2.
BLÁHA, Ondřej. Jazyky střední Evropy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 238 stran. Monografie. ISBN 978-80-244-4910-4.

BLÁHA, Ondřej – DITTMANN, Robert – KOMÁREK, Karel – POLAKOVIČ, Daniel – ULIČNÁ, Lenka. Kenaanské glosy ve středověkých hebrejských rukopisech s vazbou na české země. Praha: Academia, 2015. 935 stran. Judaica; sv. 16. ISBN 978-80-200-2488-6.
BLÁHA, Ondřej. Funkční stratifikace češtiny. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. 84 s. Monografie. ISBN 978-80-244-2377-7.

BLÁHA, Ondřej. Vyjadřování budoucnosti v současné češtině (se zřetelem k ostatním slovanským jazykům). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. 204 s. Monografie. ISBN 978-80-244-2003-5.

b) kapitoly v odborných monografiích (výsledky kategorie C)

BLÁHA, Ondřej. Vidová nepárovost v češtině ve srovnání s ruštinou. In: Veselý, L. a kol. Kapitoly o slovesném vidu nejen v češtině. Praha: Filip Tomáš – Akropolis, 2021, s. 127–141. ISBN 978-80-7470-338-6

BLÁHA, Ondřej. Areálové a typologické rysy ve struktuře češtiny a polštiny. In: Bogoczová, I., ed. Area slavica 3: Jazyk na hranici – hranice v jazyku. Ostrava: Ostravská univerzita, 2020, s. 17–28. ISBN 978-80-7599-180-5.

BLÁHA, Ondřej. Genitiv adnominální ve slovanských jazycích. In: Bláha, O. – Janečka, M. Genitiv adnominální v češtině: vývoj a současný stav. Olomouc: Vydavatelství Filozofické fakulty UP, 2020, s. 81–92. Edice Lingvistika, sv. 3. ISBN 978-80-88278-50-4.

BLÁHA, Ondřej. Vývoj genitivu adnominálního v češtině. In: Bláha, O. – Janečka, M. Genitiv adnominální v češtině: vývoj a současný stav. Olomouc: Vydavatelství Filozofické fakulty UP, 2020, s. 17–33. Edice Lingvistika, sv. 3. ISBN 978-80-88278-50-4.

BLÁHA, Ondřej. Moravian Czech. In: Sériot, P., ed.: Le nom des langues en Europe centrale, orientale et balkanique. Limoges: Lambert-Lucas, 2019, s. 39–54. ISBN 978-2-35935-251-1.

BLÁHA, Ondřej. Čeština na Moravě a ve Slezsku. In: Bláha, O. – Svobodová, J., eds. Současná jazyková situace na Moravě a ve Slezsku. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 8–15. ISBN 978-80-244-5281-4.

BLÁHA, Ondřej. Etnická a jazyková identita obyvatel Moravy po roce 1989. In: Gladkova, H. – Giger, M. – Bláha, O., eds.: Slovanské spisovné jazyky od teorie k praxi: formování jazykového vědomí a postojů k jazyku: tematický blok na XVI. mezinárodním sjezdu slavistů, Bělehrad 20.–27. 8. 2018. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2018, s. 9–21. ISBN 978-80-7308-867-5.

BLÁHA, Ondřej. Historické pozadí současné jazykové situace na Moravě a ve Slezsku. In: Bláha, O. – Svobodová, J., eds. Současná jazyková situace na Moravě a ve Slezsku. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 16–35. ISBN 978-80-244-5281-4.

BLÁHA, Ondřej. Možnosti typologické konfrontace češtiny a polštiny (na materiálu publicistických textů z let 2007 a 2017). In: Hradilová, D., ed. Inovační procesy v češtině a jí blízkých jazycích. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 93–100. ISBN 978-80-244-5381-1.

BLÁHA, Ondřej. Strukturní rysy jazyků střední Evropy. In: Pospíšil, I., ed. Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí II. Brno: Středoevropské centrum slovanských studií, 2018, s. 15–25. ISBN 978-80-88296-01-0.

BLÁHA, Ondřej. Česko-slovenské jazykové kontinuum v 1. polovině 19. století. In: Glovňa, J., ed. Historický a sociolingvistický kontext kodifikácií slovanských spisovných jazykov. Bratislava: Veda, 2017, s. 43–51. ISBN 978-80-89489-30-5.

BLÁHA, Ondřej. Syntaktické funkce pádu v češtině (na materiálu publicistických textů z roku 1915 a 2015). In: Uličný, O., ed. Struktura v jazyce, jazyk v komunikaci. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017, s. 17–25. ISBN 978-80-7494-365-2.

BLÁHA, Ondřej. Čeština v kontaktech: případ ruština. In: Uličný, O. a kol. Preliminária k moderní mluvnici češtiny. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, s. 111–125. ISBN 978-80-244-4667-7.

BLÁHA, Ondřej. Čeština v kontaktech: angličtina na vzestupu. In: Uličný, O. a kol. Preliminária k moderní mluvnici češtiny. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, s. 127–134. ISBN 978-80-244-4667-7.

BLÁHA, Ondřej. Původ jména Kroměříž. In: Perutka, M., ed. Umělecké památky Kroměříže: průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015, s. 9–10. ISBN 978-80-260-5248-7.

BLÁHA, Ondřej. Televize a spisovný jazyk. In: Šołcyna, J. – Ćorić, B., eds.: Słowjanske spisowne rěče a medije. Mjezynarodna konferenca Komisije za słowjanske spisowne rěče při Mjezynarodnym komiteju slawistow. Mały rjad Serbskeho instituta, zešiwk 25. Budyšin: Serbski institut, 2015, s. 68–82. ISBN 978-3-9816961-0-3.

BLÁHA, Ondřej – DITTMANN, Robert – KOMÁREK, Karel – POLAKOVIČ, Daniel – ULIČNÁ, Lenka. On the problem of Judeo-Czech and the Canaanite glosses of the 11th to the 13th centuries in Hebrew script. In: Moskovich, W. – Chlenov, M. – Torpusman, A., eds. The Knaanites: Jews in the Medieval Slavic World. Jews and Slavs, vol. 24. Jerusalem – Moscow: Gesharim – Mosty kuľtury, 2014, s. 117‒151. ISBN 978-5-93273-394-3.
BLÁHA, Ondřej. Volba rodného jména v kontextu proměn společenského klimatu českých zemí po r. 1945. In: Minářová, E. – Sochorová, D. – Zítková, J., eds.: Vlastní jména v textech a kontextech. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 66–73. ISBN 978-80-210-6631-1.

BLÁHA, Ondřej – DITTMANN, Robert. The lexicological contribution of Abraham ben Azriel and Isaac ben Moses to Old Czech. In: Bláha, O. – Dittmann, R. – Uličná, L., eds. Knaanic Language: Structure and Historical Background. Proceedings of a conference held in Prague on October 25–26, 2012. Praha: Academia, 2013, s. 66–91. ISBN 978-80-200-2295-0.
BLÁHA, Ondřej. Proměny českého lexika v letech 1948–1989. In: Hradilová, D., ed. Proměny slova. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 9–27. ISBN 978-80-244-3489-6.

BLÁHA, Ondřej. Čeština za socialismu. In: Komárek, M. Dějiny českého jazyka. Brno: Host, 2012, s. 54–58. ISBN 978-80-7294-591-7.

BLÁHA, Ondřej. Čeština po r. 1989. In: Komárek, M. Dějiny českého jazyka. Brno: Host, 2012, s. 58–59. ISBN 978-80-7294-591-7.

BLÁHA, Ondřej. Profesor Miroslav Komárek. In: Komárek, M. Studie z diachronní lingvistiky. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006, s. 357–368. ISBN 80-244-1493-7

BLÁHA, Ondřej. Dobrovský a polabština. In: Gladkova, H. – Skwarska, K. – Vavřínek V., eds. Josef Dobrovský – Fundator studiorum slavicorum. Praha: Euroslavica, 2004, s. 545–551. ISBN 80-86420-17-5.

c) články v recenzovaných odborných časopisech (výsledky kategorie J)

BLÁHA, Ondřej. Distributiva typu „pobít, pomřít, povyhazovat“ v současné češtině. Korpus – gramatika – axiologie, č. 24 (2021), s. 19–26. ISSN 1804-137X.

BLÁHA, Ondřej. Některé vývojové tendence ve vidovém systému současné češtiny. Naše řeč, roč. 103 (2020), č. 4, s. 320–336. ISSN 0027-8203.

BLÁHA, Ondřej. Typologické aspekty ruského a českého vidového systému. Slavia, roč. 89 (2020), č. 3, s. 245–255. ISSN 0037-6736.

BLÁHA, Ondřej. Hundsgasse, Greinergasse, Wagendrüssel: K etymologii jmen tří zaniklých olomouckých předměstí. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Společenské vědy, 2020, č. 320, s. 84–91. ISSN 1212-1134.

BLÁHA, Ondřej. Iterativa typu „bývat, dělávat, chodívat“ v současné češtině. Korpus – gramatika – axiologie, č. 19 (2019), s. 3–14. ISSN 1804-137X.

BLÁHA, Ondřej. K etymologii jména zaniklého olomouckého předměstí Gošikl. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Společenské vědy, 2019, č. 318, s. 110–113. ISSN 1212-1134.

BLÁHA, Ondřej. „Vlasatci“ jako cíl verbální agrese v českých médiích 60. a 70. let 20. století. Bohemica Olomucensia, roč. 11 (2019), č. 2, s. 38–65. ISSN 1803-876X.

BLÁHA, Ondřej. Národní jazyky v české knižní produkci druhé poloviny 18. století. Historie – otázky – problémy, roč. 9 (2017), č. 1, s. 66–75. ISSN 1804-1132.

BLÁHA, Ondřej. K etymologii jména olomouckého předměstí Hodolany. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Společenské vědy, 2016, č. 312, s. 107–112. ISSN 1212-1134.

BLÁHA, Ondřej. K etymologii jména olomouckého předměstí Povel. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Společenské vědy, 2014, č. 308, s. 97–101. ISSN 1212-1134.

BLÁHA, Ondřej. Morfematika mluvené a psané češtiny. Bohemica Olomucensia, roč. 6 (2014), č. 1, 2014, s. 45–56. ISSN 1803-876X.

BLÁHA, Ondřej. Specifika českého jazykového obrození. Bohemica Olomucensia, roč. 6 (2014), č. 3–4, s. 252–263. ISSN 1803-876X.

BLÁHA, Ondřej. František Kopečný mezi námi. Bohemica Olomucensia, roč. 2 (2010), č. 3, s. 117–120. ISSN 1803-876X

BLÁHA, Ondřej. Slovesné neologismy v češtině. Bohemica Olomucensia, roč. 2 (2010), č. 3, s. 11–16. ISSN 1803-876X

BLÁHA, Ondřej. Délka slova v češtině, ruštině a bulharštině. Bohemica Olomucensia, roč. 1 (2009), č. 3, s. 90–93. ISSN 0231-634X.

BLÁHA, Ondřej. Otázky české morfonologie. Bohemica Olomucensia, roč. 1 (2009), č. 4, s. 66–69. ISSN 0231-634X

BLÁHA, Ondřej. K analytickým tvarům slovanského slovesa. Slavia, roč. 77 (2008), s. 5–16. ISSN 0037-6736.

BLÁHA, Ondřej. K etymologii a historii užívání starého olomouckého místního jména Zahrten/Carty. Vlastivědný věstník moravský, roč. 55 (2003), č. 3, s. 284–294. ISBN 0323-2581.

d) stati ve sbornících (výsledky kategorie D)

BLÁHA, Ondřej. Vývojové tendence v publicistickém stylu češtiny. In: Bláha, O., ed. Spisovná čeština a jazyková kultura 2018: příspěvky z mezinárodní konference konané ve dnech 18. a 19. října 2018 na Univerzitě Palackého v Olomouci. Olomouc: Univerzita Palackého, 2018, s. 19–30. ISBN 978-80-244-5465-8.

BLÁHA, Ondřej. Počátky kulturní češtiny. In: Malčík, P., ed.: Vesper Slavicus. Sborník k nedožitým devadesátinám prof. Radoslava Večerky. Studia etymologica Brunensia 23. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018, s. 33–57. ISBN 978-80-7422-620-5.

BLÁHA, Ondřej. Urbanonymy of medieval Olomouc: selected problems. In: Janyšková, I. – Karlíková, H. – Boček, V., eds.: Etymological Research into Czech. Studia etymologica Brunensia 22. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017, s. 37–42. ISBN 978-80-7422-619-9.

BLÁHA, Ondřej. František Řehoř Giannini a tzv. Liber hibernicus. In: Jemelková, S., ed. Mezi východem a západem: Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2013, s. 65–67. ISBN 978-80-87149-67-6.

BLÁHA, Ondřej. Jazykové stopy předcyrilometodějských křesťanských misií v Panonii a na Moravě. In: Jemelková, S., ed. Mezi východem a západem: Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2013, s. 34–36. ISBN 978-80-87149-67-6.

BLÁHA, Ondřej. Frekvence slovních druhů v češtině, ruštině a bulharštině. In: Polách, V., ed. Jazyková interakce a jazykové rozhraní a strategie „cutting-edge“. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, s. 20–24. ISBN 978-80-244-2192-6.

BLÁHA, Ondřej. Ke stupňování adjektiv ve slovanských jazycích. In: POLÁCH, Vladimír P., ed. Svět za slovy a jejich tvary, svět za spojením slov. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, s. 24–28. ISBN 978-80-244-1984-8.

BLÁHA, Ondřej. Hošek je vaše gramatika. In: Bartoš, L., ed. Kleňme se svou vzdělaností jako duha: 140 let Slovanského gymnázia. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007, s. 146–148. ISBN 978-80-7182-236-3.

BLÁHA, Ondřej. „Préteritum anticipující“ ve slovanských jazycích. In: POLÁCH, Vladimír P., ed. Funkce – funkčnost – funkcionalismus. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007, s. 11–13. ISBN 978-80-244-1767-7.

BLÁHA, Ondřej. Srovnávací slovanská jazykověda na Univerzitě Palackého. In: Studia bohemica 10. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Philologica 91. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007, s. 15–30. ISSN 0231-634X, ISBN 978-80-244-1717-2.

BLÁHA, Ondřej. Čeština jako útěcha a naděje: K životu a dílu Františka Dobromysla Trnky. In: Kolář, B., ed. Z paměti literární Olomouce 2. Olomouc: Vlastivědná společnost muzejní v Olomouci, 2006, s. 13–17. ISBN 80-7182-206-X.

BLÁHA, Ondřej. K opisům budoucího času typu Zítra jedu do Prahy. In: Polách, V. – Pořízka, P., eds. Tzv. základní výzkum v lingvistice – desideratum, nebo realis? Olomouc: Univerzita Palackého, 2006, s. 18–22. ISBN 80-244-1368X.

BLÁHA, Ondřej. K etymologii názvu olomoucké Ztracené ulice. Střední Morava – vlastivědná revue, roč. 11 (2005), č. 20, s. 90–92. ISSN 1211-7889, ISBN 80-85807-85-8.

BLÁHA, Ondřej. Korelativní nedeterminovaná slovesa typu „vozit“ a význam „dvoufázového pohybu“. In: Polách, V. – Pořízka, P., eds. Jazyky v kontaktu/jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, s. 16–19. ISBN 80-244-1027-3.

BLÁHA, Ondřej. Moravský jazykový separatismus: zdroje, cíle, slovanský kontext. In: Studia moravica 3. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, s. 293–299. ISBN 80-244-1110-5.

BLÁHA, Ondřej. Problematika slovesného vidu v díle Josefa Dobrovského. In: Studia moravica 1. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004, s. 374–378. ISBN 80-244-0845-7.

BLÁHA, Ondřej. Sém „lineárního pohybu“ a gramatické vlastnosti slovesa. In: Studia bohemica 9. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Philologica 84. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004, s. 21–27. ISBN 80-244-0870-8, ISSN 0231-634X.

BLÁHA, Ondřej. Slovanské jazyky v díle moravského polyglota a spisovatele F. Vymazala. In: Studia moravica 2. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004, s. 89–99. ISBN 80-244-0975-5.

BLÁHA, Ondřej. Vývoj názorů na etymologický výklad toponyma Olomouc. Střední Morava – vlastivědná revue, roč. 8 (2002), č. 15, s. 4–19. ISSN 1211-7889, ISBN 80-85807-90-4.

e) spoluautorství slovníků a encyklopedií

BLÁHA, Ondřej. Functions of L-Participle. In: Greenberg, Marc L., ed.: Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online. Consulted online on 20 August 2020: <http://dx.doi.org/10.1163/2589-6229_ESLO_COM_035806>. Rozsah hesla: 16 normostran (29 629 znaků).

BLÁHA, Ondřej. Moravian. In: Greenberg, Marc L., ed.: Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online. Consulted online on 20 August 2020:<http://dx.doi.org/10.1163/2589-6229_ESLO_COM_031977>. Rozsah hesla: 21 normostran (38 478 znaků).

BLÁHA, Ondřej. Čeština 1. poloviny 20. století. In: Karlík, P. – Nekula, M. – Pleskalová, J., eds. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. ISBN 978-80-7422-481-2.

BLÁHA, Ondřej. Čeština 2. poloviny 20. století. In: Karlík, P. – Nekula, M. – Pleskalová, J., eds. Nový encyklopedický slovník češtiny. Svazek 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 246‒251. ISBN 978-80-7422-481-2.

BLÁHA, Ondřej. Polonismy v českém lexiku. In: Karlík, P. – Nekula, M. – Pleskalová, J., eds. Nový encyklopedický slovník češtiny. Svazek 2. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 1342‒1344. ISBN 978-80-7422-482-9.

BLÁHA, Ondřej. Vliv polštiny na češtinu. In: Karlík, P. – Nekula, M. – Pleskalová, J., eds. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. ISBN 978-80-7422-482-9.

ČERNÝ, Jiří – HOLEŠ, Jan et al. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. Praha: Libri, 2008, 739 s. ISBN 978-80-7277-369-5.
O. Bláha je autorem 100 hesel (tj. celkově asi jedné čtvrtiny svazku): Artymovič, A. (s. 35–36); Barnet, V. (s. 42–44); Baudiš, J. (s. 50–51); Bečka, J. V. (s. 57–59); Bednaříková, B. (s. 59); Běličová, H. (s. 62–65); Bešta, T. (s. 69); Bláha, O. (s. 69–70); Blažek, M. (s. 73–74); Bogoczová, I. (s. 77–79); Brábek, F. (s. 82–83); Čechová, M. (s. 92–94); Damborský, J. (s. 111–113); Daneš, F. (s. 113–117); Daňhelka, J. (s. 117–119); Daňkovský, Ř. A. (s. 119–120); David, J. (s. 120); Dokulil, M. (s. 128–132); Dostál, A. (s. 134–136); Durdík, J. (s. 142–143); Ertl, V. (s. 152–154); Fic, K. (s. 157–158); Flajšhans, V. (s. 162–164); Frček, J. (s. 169–170); Geitler, L. V. (s. 181–182); Giger, M. (s. 183–184); Gladkova, H. (s. 184–186); Grünwald, M. (s. 189–190); Hádek, K. (s. 190–192); Haller, J. (s. 194–196); Hanuš, I. J. (s. 200–201); Heřman, S. (s. 216–217); Hlavinka, A. (s. 222); Hoskovec, T. (s. 235–236); Hošek, I. (s. 236–237); Hrabě, V. (s. 238); Hronek, J. (s. 240–241); Hujer, O. (s. 250–252); Chládek, A. (s. 254–255); Isačenko, A. V. (s. 259–264); Jahn, J. (s. 264–265); Janko, J. (s. 277–279); Kampelík, F. C. (s. 305); Karcevskij, S. J. (s. 306–308); Klimeš, L. (s. 316–317); Komárek, K. (s. 327–328); Komárek, M. (s. 328–332); Konopásek, J. (s. 336); Kopeckij, L. V. (s. 338–340); Kořenský, J. (s. 342–345); Kořínek, J. M. (s. 345–347); Kosina, J. E. (s. 348–350); Kosta, P. (s. 350–351); Kovář, E. (s. 355–356); Kurz, J. (s. 369–371); Kyas, V. (s. 374–376); Kyselo, K. (s. 377); Lego, J. (s. 380–381); Leška, O. (s. 384–386); Liewehr, F. (s. 390–391); Łysohorsky, Ó. (s. 400–402); Malý, J. (s. 410–411); Mareš, F. V. (s. 411–414); Mikeš, F. O. (s. 429); Mrázek, R. (s. 440–442); Niederle, J. (s. 458–459); Noha, M. (s. 459–460); Osička, A. (s. 473); Paňkevyč, I. (s. 485–487); Pastrnek, F. (s. 487–489); Páta, J. (s. 490–492); Patera, A. (s. 492–494); Polívka, J. (s. 514–516); Prasek, V. (s. 521–522); Profous, A. (s. 524–525); Ryšánek, F. (s. 541–544); Řeháček, L. (s. 544–545); Salzmann, Z. (s. 547–549); Sedláček, J. (s. 550–551); Schwarz, E. (s. 561–563); Simovyč, V. (s. 563–565); Skrbinšek, J. (s. 569–570); Slavíčková, E. (s. 570–571); Smetánka, E. (s. 571–573); Spina, F. (s. 579–581); Stach, V. (s. 585–586); Stich, A. (s. 592–594); Straková, V. (s. 597–599); Špachta, D. A. (s. 625); Těšitelová, M. (s. 637–640); Trnka, F. D. (s. 653–654); Týn, E. (s. 661); Uhlířová, L. (s. 662–665); Uličný, O. (s. 665–666); Váša, P. (s. 680–681); Vážný, V. (s. 682–684); Vintr, J. (s. 688–690); Vodička, T. (s. 693–694); Vymazal, F. (s. 707–709); Zikmund, V. (s. 722); Zima, J. (s. 722–723).

f) učební texty

BLÁHA, Ondřej. Sociolingvistika. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. 43 s. Edice studijních materiálů pro kombinovanou výuku v rámci programu Ediční a nakladatelská praxe. ISBN 978-80-244-5876-2.

BLÁHA, Ondřej. Funkční stratifikace češtiny: textová cvičebnice s klíčem. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 70 s. Günther; sv. č. 6. ISBN 978-80-244-3006-5.

g) editorská a redakční činnost

BLÁHA, Ondřej, ed. Spisovná čeština a jazyková kultura 2018: příspěvky z mezinárodní konference konané ve dnech 18. a 19. října 2018 na Univerzitě Palackého v Olomouci = Standard Czech Language Cultivation 2018: proceedings of the international conference held at the Palacký University in Olomouc, October 18-19, 2018. Olomouc: Univerzita Palackého, 2018. 389 stran. Sborníky. ISBN 978-80-244-5465-8.

JAKOBSON, Roman. Roman Jakobson’s unpublished study on the language of Canaanite glosses. In: Moskovich, W. – Chlenov, M. – Torpusman, A., eds. The Knaanites: Jews in the Medieval Slavic World. Jews and Slavs, vol. 24. Jerusalem – Moscow: Gesharim – Mosty kuľtury, 2014, s. 282‒318. ISBN 978-5-93273-394-3 (spolu s R. Dittmannem, K. Komárkem, D. Polakovičem a L. Uličnou).
BLÁHA, Ondřej – ULIČNÝ, Oldřich, eds. Studie k moderní mluvnici češtiny. Svazek 6 (Úvahy o české morfologii). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 215 s. Monografie. ISBN 978-80-244-3633-3.

KOMÁREK, Miroslav. Dějiny českého jazyka. Brno: Host, 2012. 273 s. ISBN 978-80-7294-591-7.

Bohemica Olomucensia (O. Bláha byl editorem č. 4 z r. 2009 a v letech 2011 až 2014 vedoucím redaktorem časopisu). ISSN 1803-876X.

LOTKO, Edvard. Srovnávací a bohemistické studie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. 312 s. Monografie. ISBN 978-80-244-2201-5. Spolu s K. Komárkem.

KOMÁREK, Miroslav. Studie z diachronní lingvistiky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. 396 s. Sborníky. ISBN 80-244-1493-7. Spolu s K. Komárkem.

SAPIR, Edward. Jazyk, rasa a kultura. Aluze, roč. 8 (2004), č. 2–3, s. 127–133. ISSN 1212-5547. Komentovaný překlad z angličtiny.

Projekty, granty

Nový zákon 1601: vrchol biblické práce v jednotě bratrské (GA ČR, reg. č. 18-07309S) – spoluřešitel (řešeno v l. 2018–2020)

Čeština na Volyni (IGA_FF_2018_017) – spoluřešitel (řešeno v l. 2018–2020)

Verbální agresivita v komunikačních strategiích českého mediálního diskurzu od roku 1945 do současnosti (Fond pro podporu vědecké činnosti na UP) – spoluřešitel (řešeno v l. 2016–2020)

Příčiny vidové nepárovosti v češtině (GA ČR, reg. č. 1619561S) – spoluřešitel (řešeno v l. 2016–2020)

Jazyková a literární komunikace v 21. století (IGA_FF_2015_025) – hlavní řešitel (řešeno v r. 2015)

Čeština mezi Palackým a Masarykem: jazyková politika, normy a tendence v l. 1848–1918 (Fond pro podporu vědecké činnosti na UP) – hlavní řešitel (řešeno v l. 2014–2016)

Inovace bohemistických studií v mezioborových kontextech (ESF, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0178) – odborný pracovník pro přípravu a realizaci výuky a pro modularizaci, garant modulu (řešeno v l. 2012–2015)

Kenaanské glosy ve středověkých hebrejských rukopisech s vazbou na české země (GA ČR, reg. č. P406/11/0861) – spoluřešitel, autor a editor odborných textů (řešeno v l. 2011–2013)

Vzdělávací cyklus Moderní mluvnice češtiny pro studenty magisterských a doktorských programů (ESF, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0275) – zástupce hlavního řešitele, koordinátor, autor odborných textů a lektor (řešeno v l. 2010–2013)

Bohemistika: obor pro třetí tisíciletí (ESF, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0020) – odborný pracovník (řešeno v l. 2009–2012)

Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (MŠMT ČR, reg. č. LC 546) – odborný pracovník (řešeno v l. 2005–2010)

Výuka

  • 2005–dosud: odborný asistent na Katedře bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci