> Bílková Jana, PhDr., Ph.D.

Bílková Jana, PhDr., Ph.D.

Kontakty

 • e-mail: j.bilkova@ujc.cas.cz
 • tel.: 225 391 409

Odborné zaměření

 • gramatika, tvoření slov

 

Vzdělání

 • 1998–2006: doktorské studium (Ph.D.), Filozofická fakulta Karlovy univerzity v Praze
  • studijní program: Český jazyk
  • disertační práce: Formální tautologie v češtině
 • 1991–1996: magisterské studium (Mgr.), Vysoká škola pedagogická, Hradec Králové
  • studijní program: Učitelství pro střední školy
  • diplomová práce: Umělecký deník Ladislava Fukse

 

Dosažená praxe

 • 06/2020 – dosud: oddělení současné lexikologie a lexikografie, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha
  • členka autorského týmu Akademického slovníku současné češtiny
 • 1996 – dosud: Katedra českého jazyka a literatury, Univerzita Hradec Králové
  • odborná asistentka
  • 2016 – dosud vedoucí Jazykového oddělení Katedry českého jazyka a literatury, Univerzita Hradec Králové
 • 01–12/2007: oddělení gramatiky, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha

 

Publikace

Monografie, kolektivní publikace

 • Kolektiv autorů. Akademický slovník současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR.
  • členka autorského kolektivu: hesla s náslovím d-, ď- (2022), e- (2022), h- (2024), ch- (2024)
  • členka hlavní redakce: hesla s náslovím f- (2023), ch- (2024)
 • BÍLKOVÁ, Jana (2013): Tautologie a kontradikce v češtině. Praha: Filip Tomáš – Akropolis.

Kapitoly v kolektivních monografiích

 • BÍLKOVÁ, Jana (2023): Významy a kolokace lexémů krize a nouze v současné češtině. In: Mieczysław Balowski (ed.), Sytuacje graniczne w języku i w literaturze czeskiej. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 27–33.
  BÍLKOVÁ, Jana (2022): Osoba a číslo. In: F. Štícha a kol., Velká akademická gramatika spisovné češtiny II: Morfologie. Část 2: Morfologické kategorie / Flexe. Praha: Academia, 2022, 137–150.
  BÍLKOVÁ, Jana – ZEMAN, J. (2022): K návaznosti textových jednotek v mluveném narativu. In: Slavistična prepletanija. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitelna založba, 69–80.
  BÍLKOVÁ, Jana (2020): Stylová charakteristika vztažných vět pokračovacích a jejich funkce v textu. In: Lucie Jílková – Kamila Mrázková – Helena Özörencik (eds.), Jak je důležité míti styl: Pocta Janě Hoffmanové. Praha: NLN, 140–154.
 • BÍLKOVÁ, Jana (2020): Od syntaktické inovace k syntaktické konvenci: uplatnění spojky aby v konfrontačních souvětích. In: Konwencja I kreacja w języku i w literaturze czeskiej. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza v Poznaniu, 131–140.
  BÍLKOVÁ, Jana – ZEMAN, Jiří (2020): Diskurzní marker no a v mluvené češtině. In: J. Bílková, I. Kolářová, M. Vondráček (eds.), Lingvistika, korpus, empirie. Praha: Ústav pro jazyk český, 191–198.
 • BÍLKOVÁ, Jana (2018): Vznik nových pojmenování. In: F. Štícha (ed.), Velká akademická gramatika spisovné češtiny I. Morfologie. Část 1: Druhy slov, Tvoření slov. Praha: Academia, 115–117.
 • BÍLKOVÁ, Jana (2018): Slovotvorné procesy a prostředky abreviační. In: F. Štícha (ed.), Velká akademická gramatika spisovné češtiny I. Morfologie. Část 1: Druhy slov, Tvoření slov. Praha: Academia, 137–140.
 • BÍLKOVÁ, Jana (2018): Názvy míst. In: F. Štícha (ed.). Velká akademická gramatika spisovné češtiny I. Morfologie. Část 1: Druhy slov, Tvoření slov. Praha: Academia, 373–402.
 • BÍLKOVÁ, Jana (2018): Pseudodeminutiva. In: F. Štícha (ed.). Velká akademická gramatika spisovné češtiny I. Morfologie. Část 1: Druhy slov, Tvoření slov. Praha: Academia, 541–545.
 • BÍLKOVÁ, Jana (2018): Formy a funkce deminutivním feminin. In: F. Štícha (ed.). Velká akademická gramatika spisovné češtiny I. Morfologie. Část 1: Druhy slov, Tvoření slov. Praha: Academia, 562–573.
 • BÍLKOVÁ, Jana (2018): Formy a funkce deminutivním neuter. In: F. Štícha (ed.). Velká akademická gramatika spisovné češtiny I. Morfologie. Část 1: Druhy slov, Tvoření slov. Praha: Academia, 573–578.
 • BÍLKOVÁ, Jana (2016): Kontradiktorická výpověď. In: P. Karlík – M. Nekula – J. Pleskalová (eds.). Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 891‒892.
 • BÍLKOVÁ, Jana (2016): Tautologická výpověď. In: P. Karlík – M. Nekula – J. Pleskalová (eds.). Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1815‒1816.
 • ŠIMANDL, Josef (ed.) (2016): Slovník afixů užívaných v češtině. Praha: Karolinum. (autorský podíl na heslech 12 %)
 • BÍLKOVÁ, Jana (2013): Větné vztahy. In: F. Štícha a kol., Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia, 542–550.
 • BÍLKOVÁ, Jana (2013): Sémantika a pragmatika textu. In: F. Štícha a kol., Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia, 891–904.
 • BÍLKOVÁ, Jana (2011): Větné struktury s exponovanou logickou formou. In: F. Štícha (ed.), Kapitoly z české gramatiky. Praha: Academia, 1013–1039.

Články v odborných časopisech a příspěvky ve sbornících

 • BÍLKOVÁ, Jana (2023): Ilokuční sloveso ptát se v neformální mluvené komunikaci. Kontext – komunikace – dialog. Suplementum časopisu Jazykovědné aktuality, LX-2023, 5–15.
  BÍLKOVÁ, Jana (2023): Prostředky textové koheze v neformálním rozhovoru. In: Zbornik radova s medunarodnog znanstvenog skupa povodom 55 godina samostatnog studija češkog jezika i književnosti u Zagerbu. Zagreb: Filozofski fakultet u Zagrebu, FF press, 161–168.
  BÍLKOVÁ, J. (2021): Diskurzní konektor „což“ v neformálních mluvených rozhovorech. Bohemistyka 21, č. 3, 319–330.
  BÍLKOVÁ, Jana – KNOBOVÁ, Denisa – PODOJILOVÁ, Sára (2021): K emotivnosti diskurzních markerů ve spontánní mluvené komunikaci. Stylistyka, 30, 113–124.
  BÍLKOVÁ, Jana (2021): Nepravá hypotaxe v spontánních mluvených projevech. In: Z. Popovičová-Sedláčková (ed.), Štýl – komunikácia – kultúra. Bratislava: Univerzita Komenského, 417–427.
  Bílková, Jana (2020): Výraz což v současné psané češtině. Korpus – gramatika – Axiologie 22, 3 –15.
 • BÍLKOVÁ, Jana (2018): K jednomu typu verifikačních vět v češtině. Nová čeština doma a ve světě, 7‒12.
 • BÍLKOVÁ, Jana (2017): Názvy abnormálních stavů těla, duše a společnosti z hlediska slovotvorného. In: B. Chocholová, L. Molnár Satinská, G. Múcsková (eds.). Jazyk a jazykověda v pohybe II. Bratislava: Veda, 519–527.
 • BÍLKOVÁ, Jana (2016): K slovotvorné analogii v češtině. Korpus – gramatika – axiologie, 14, 3–11.
 • BÍLKOVÁ, Jana (2014): Interpretace deminuce v češtině. In: O. Orgoňová, K. Musilová, Z. Popovičová Sedláčková (eds.), Jazyk a jazykoveda v interpretácii. Bratislava: Univerzita Komenského, 270–276.
 • BÍLKOVÁ, Jana (2012): Pseudodeminutiva v češtině. In: Gramatika a korpus 2012. Hradec Králové: Gaudeamus (nečíslováno)
 • BÍLKOVÁ, Jana (2009): Logicko-syntaktická typologie formálních tautologií v češtině. Acta Universitatis Carolinae, Philologica. XLI (2), 189–194.
 • BÍLKOVÁ, Jana (2008): Tavtologičeskije idiomy v češskom jazyke. Slavjanovedenije, 2008, č. 1., 82–89.
 • BÍLKOVÁ, Jana (2008): Únikové komunikační strategie v rozhovorech a diskusích. In: Jaklová, A. (ed.), Člověk – jazyk – text. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 245–248.
 • BÍLKOVÁ, Jana (2008): Tautologie v korpusech a na internetu. In: F. Štícha – M. Fried (eds.), Grammar and Corpora 2007, Praha: Academia, 305–313.
 • BÍLKOVÁ, Jana (2007): Reaktivní repliky s interogativní a interogativně-konstatační formou. In.: Eurolitteraria & Eurolingua 2007. Opera Academiae Paedagogicae Liberencensis. Series Bohemistica. Technická univerzita v Liberci, Liberec, 277–283.
 • BÍLKOVÁ, Jana (2005): K jazykové specifičnosti tautologických vět. In: Jazyky v kontaktu/jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor. Univerzita Palackého, Olomouc, 12–15.
 • BÍLKOVÁ, Jana (2004): Tautologie z hlediska kooperačního principu a principu zdvořilosti. In: Vztah langue a parole v perspektivě „interaktivního obratu“ v lingvistickém zkoumání. Univerzita Palackého, Olomouc, 258–261.
 • BÁRTOVÁ, Jana (2002): Sémantická a formální specifika predikátoru „existovat“. In: Bádání o jazycích a literaturách. Praha, Univerzita Karlova, 49–56.
 • BÁRTOVÁ, Jana (2001): Tautologie jako prostředek ekonomizace řeči. In: Čeština – univerzália a specifika 3. Brno, 99–106.
 • BÁRTOVÁ, Jana (2001): Věty typu „Hra je hra“ v přirozeném jazyce. Naše řeč, 84, č. 3, 121–125.
 • BÁRTOVÁ, Jana (2001): Tautologické a kontradiktorické konstrukce v současné češtině. In: Język i literatura czeska u schyłku XX wieku. Wałbrzych, Państwowa wyzsza szkoła zawodowa, 37–42.
 • BÁRTOVÁ, Jana (2001): Kontradikce v současné české publicistice. Jazykovědné aktuality, 38, č. 3, 25–29.

Recenze a zprávy

 • BÍLKOVÁ, Jana (2023): Šedesát let Miloslava Vondráčka. Jazykovědné aktuality, LX, č. 3 a 4, 131–134.
  BÍLEK, Jan – BÍLKOVÁ, Jana (2023): Jiří Zeman (nejen) v kontextu komunikace a dialogu. Kontext – komunikace – dialog. Suplementum časopisu Jazykovědné aktuality, LX-2023, 222–228.
 • BÍLKOVÁ, Jana (2013/2014): O stylu mediálních dialogů. Češtinář, 24, č. 1–2, 51–52.
 • BÍLKOVÁ, Jana (2007/2008): Statická slovesa ve slovenštině a jejich valence. (rec. M. Ivanová: Valencia statických sloves. FF Prešovskej univerzity. Prešov 2006). Češtinář, 18, č. 5, 173–175.
 • BÍLKOVÁ, Jana (2007/2008): O jazyce, jazykovědě a komunikaci. Češtinář, 18, č. 1, 23–26.
 • BÍLKOVÁ, Jana (2007/2008): Konference o jazykové a literární kreativitě. Češtinář, 18, č. 2, 49–50.
 • BÍLKOVÁ, Jana – KOLÁŘOVÁ, Ivana (2007): Srovnání českých a německých jazykových prostředků v publikaci Františka Štíchy. Naše řeč 90, č. 1, 44–47.
 • BÍLKOVÁ, Jana (2006): Vondráček, M., Nepredikativnost. Hradec Králové 2003. In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. A 24, 257–259.
 • BÍLKOVÁ, Jana (2005/2006): K opozici predikativních a nepredikativních struktur v češtině. Češtinář, 16, 135–136.
 • BÍLKOVÁ, Jana (2003): Harweg, R.: Studien zur Textlinguistik. Aachen: Shaker, 2001. Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity, A 51, 261–263.
 • BÁRTOVÁ, Jana (2002): Dva německé příspěvky k textové lingvistice. Češtinář, 12, č. 5, 141–143.
 • BÁRTOVÁ, Jana (2001/2002): Konverzace při rodinných a přátelských návštěvách. Češtinář, 12, č. 1, 20–22.
 • BÁRTOVÁ, Jana (2001): František Daneš o jazyce a textu. Češtinář, č. 2, 54–57.

Redakční činnost

 • 2010 – dosud: výkonná redaktorka časopisu Korpus – gramatika – axiologie (vydává Ústav pro jazyk český AV ČR / Univerzita Hradec Králové)

Projekty, granty

 • 2013–2016: účast v projektu Slovník afixů užívaných v češtině, GAČR reg. č. 13-071385S, členka autorského týmu pod vedením PhDr. Josefa Šimandla, Ph.D.
 • 2010–2013: účast v projektu Moderní mluvnice češtiny pro studenty magisterských a doktorských programů filologických oborů, CZ.1.07/2.2.00/15.0275, lektorka vzdělávacího cyklu, výuka na zapojených univerzitách (vedoucí týmu prof. Oldřich Uličný, DrSc.)
 • 2006–2008: účast v projektu Kapitoly z české gramatiky, GAČR reg. č. 405/06/1057, členka autorského týmu pod vedením doc. Františka Štíchy, CSc.

Výuka

 • 1996 – dosud: Katedra českého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové: gramatika současné češtiny