> Označení barev a jejich užití v toponymii Čech

Označení barev a jejich užití v toponymii Čech

Označení barev a jejich užití v toponymii Čech
Pavel Štěpán
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha 2004
Opera linguae bohemicae studentium 6
Publikace podává analýzu toponymického materiálu, který představují pomístní i místní jména
z území Čech obsahující označení barev. Na tento materiál je nahlíženo z několika
hledisek. Dominantní je v práci přístup sémantický, opomenuto však není ani hledisko
slovotvorné, geografické a kvantitativní. Pozornost je v neposlední řadě věnována rovněž
vázanosti jmen obsahujících označení konkrétních barev na jednotlivé druhy objektů. Jedním ze
závěrů práce jako celku je zjištění, že kvantitativní zastoupení jednotlivých barev
v toponymii Čech (a to především v pomístních jménech) relativně přesně odpovídá teorii o
univerzální hierarchii označení základních barev, jejímiž autory jsou američtí lingvisté B. Berlin
a P. Kay.

Obsah
 

0.


ÚVOD
 
1.
 
 

BARVY VE FYZIKÁLNÍM, PSYCHOLOGICKÉM, KULTURNĚHISTORICKÉM  A LINGVISTICKÉM
KONTEXTU
1.1


Barvy ve fyzikálním kontextu
1.2


Barvy v psychologickém a kulturněhistorickém kontextu
1.3


Barvy v lingvistickém kontextu
 
2.
 

OZNAČENÍ BAREV A JEJICH UŽITÍ V TOPONYMII ČECH
 
2.1

Toponyma podle typu objektu2.1.1
Místní jména


2.1.1.1
Jména obcí (osad)


2.1.1.2
Jména místních částí


2.1.2
Pomístní jména


2.1.2.1
Pozemková jména


2.1.2.1.1
Jména polí


2.1.2.1.2
Jména luk


2.1.2.1.3
Jména lesů


2.1.2.2
Jména členitostí zemského povrchu


2.1.2.3
Jména vod


2.1.2.4
Jména cest


2.1.2.5
Jména některých dalších objektů 
2.2

Sémantické hledisko2.2.1
Primární významy označení barev


2.2.1.1
Označení základních barev


2.2.1.1.1
Černá barva


2.2.1.1.2
Bílá barva


2.2.1.1.3
Červená barva


2.2.1.1.4
Zelená barva


2.2.1.1.5
Modrá barva


2.2.1.1.6
Žlutá barva


2.2.1.1.7
Šed(iv)á barva


2.2.1.1.8
Ostatní "základní" barvy


2.2.1.2
Ostatní označení barev a odstínů


2.2.1.2.1
Sémantické pole černé barvy


2.2.1.2.2
Sémantické pole bílé barvy


2.2.1.2.3
Sémantické pole červené barvy


 

Rudý 

Rusý 

Ryšavý 

Ryzí 

Rezavý 

Zrzavý 

*Čermný2.2.1.2.4
Sémantické pole žluté barvy


2.2.1.2.5
Sémantické pole modré barvy


2.2.1.2.6
Sémantické pole šed(iv)é barvy


2.2.1.2.7
Označení
tmavý a 
světlý


2.2.2
Sekundární významy označení barev


2.2.2.1
Sekundární významy označení černé barvy


2.2.2.2
Sekundární významy označení bílé barvy


2.2.2.3
Sekundární významy označení červené barvy


2.2.2.4
Sekundární významy označení zelené barvy


2.2.2.5
Sekundární významy označení šed(iv)é barvy


2.2.2.6
Prostorová symbolika barev a její odraz v toponymii


2.2.3
Nepřímá (metaforická) označení barev


2.2.3.1
Nepřímá označení sémantického pole černé barvy


2.2.3.2
Nepřímá označení sémantického pole bílé barvy


2.2.3.3
Nepřímá označení sémantického pole červené barvy 
2.3

Formální (slovotvorné) hledisko2.3.1
Nederivovaná jména


2.3.2
Derivovaná jména a jména z derivovaných apelativ


2.3.2.1
Jména z doložených apelativ


2.3.2.2
Ostatní jména ve tvaru substantiv


2.3.2.3 
Shrnutí - formanty u apelativ a substantivních toponym odvozených od
"barevných" adjektiv


2.3.2.4
Derivovaná jména adjektivní


2.3.2.5
Jména odvozená z derivovaných apelativ


2.3.3
Kompozita2.4


 
 
 
 
 
Geografické hledisko


2.4.1
Toponyma a geologické poměry


2.4.2
Územní rozšíření jednotlivých označení barev


2.4.3 
Územní rozšíření jmen odvozených sufixy od označení barev 
2.5

Kvantitativní hledisko
 
3.

ZÁVĚR
 
 

LITERATURA A PRAMENY