doc. Mgr. Bohumil Vykypěl, Ph.D.

Kontakt:

e-mail: vykypel@ujc.cas.cz

 

Odborné zaměřeni:

slavistika, zejména bohemistika, sorabistika, paleoslovenistika; obecná jazykověda; baltistika; indoevropeistika


Vzdělání:

2008 doc. (habilitace) obecná jazykověda, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

2001 Ph.D. indoevropeistika, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

1996 Mgr. bohemistika, historie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Dosažená praxe:

1994– pracovník etymologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR

2001–2009 externí učitel Ústavu jazykovědy a baltistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

2008– člen Oborové komise doktorského studijního oboru Srovnávací indoevropská jazykověda FF MU

2011– člen Oborové komise doktorského studijního programu Paleoslovenistika a slovanské jazyky FF MU

2019– člen Oborové rady doktorského studijního programu Český jazyk FF MU

 

Zahraniční stáže:

03.–05. 2011 Erneuter Forschungsaufenthalt der Alexander von Humboldt-Stiftung, Universität Bonn

11. 2007 – 02. 2008 Ernst Mach-Stipendium des ÖAD, Universität Wien

04. 2005 – 03. 2006 Forschungsstipendium der Alexander von Humboldt-Stiftung, Universität Tübingen

07.–08. 2003 Wiedereinladung des DAAD, Universität Regensburg

10. 1998 – 07. 1999 Jahresstipendium des DAAD, Universität Bonn

1996, 1998 Lěćny ferialny kurs serbskeje rěče a kultury, Budyšin


Publikační činnost:

 
A. Monografie

2004
1. Studie k šlechtickým titulům v germánských, slovanských a baltských jazycích. Etymologie jako pomocná věda historická. Brno: Masarykova univerzita 2004. (Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, 353.) 237 s. download

2005
2. Glossematikstudien. Unzeitgemäße Betrachtungen zu Louis Hjelmslevs Sprachtheorie. Hamburg: Dr. Kovač 2005. (Philologia – Sprachwissenschaftliche Forschungsergebnisse, 66.) 420 S. Abstrakt
3. Hjelmslevo glosematika ir baltų kalbų fonologija. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas 2005. (Bibliotheca Salensis, 1.) 94 s. download

2006
4. Essais zur Prager Typologie (mit einer Bibliographia typologica Pragensis). München: LINCOM Europa 2006. (LINCOM Studies in Language Typology, 14.) 120 s. abstrakt

2008
5. Život a dílo Adolfa Erharta. Kapitola z dějin české vědy. Praha: Lidové noviny 2008. (Studia etymologica Brunensia, 5.) 220 s. abstrakt

2009
6. Empirical Functionalism and the Prague School. München: LINCOM Europa 2009. (Travaux linguistiques de Brno, 6.) 100 s. abstrakt

2011
7. Studie k šlechtickým titulům v germánských, slovanských a baltských jazycích. Etymologie jako pomocná věda historická. Druhé, přepracované a rozšíření vydání i s dodatkem o šlechtických titulech v keltských jazycích. Praha: Lidové noviny 2011. (Studia etymologica Brunensia, 11.) 332 s. download

2013
8. Skizzen zur linguistischen Historiographie. München: LINCOM Europa 2013. (Travaux linguistiques de Brno, 9.) 184 s. abstrakt

2015
9. Problems of Historical Linguistics. München: LINCOM Europa 2015. (LINCOM Studies in Theoretical Linguistics, 54.) 96 s. abstract
 
2016
10. Perspektiven auf die Geschichte des Tschechischen und die tschechische Geschichte. München: LINCOM Europa 2016. (LINCOM Studies in Slavic Linguistics, 41.) 235 S. abstrakt

2017
11. Problems of Etymology. Praha: Lidové noviny 2017. (Studia etymologica Brunensia, 20.) 84 s. abstrakt
 
2019
12. [& Taťána Vykypělová] Cercle linguistique de Bratislava. Ein Kapitel aus der mitteleuropäischen strukturalen Sprachwissenschaft. München: LINCOM Europa 2019. (Travaux linguistiques de Brno, 13.) 222 s. abstrakt
 

B. Spoluúčast na monografiích

1. Etymologický slovník jazyka staroslověnského. 8. Ed. A. Erhart. Praha: Academia 1998.
2. Etymologický slovník jazyka staroslověnského. 9. Ed. A. Erhart. Praha: Academia 1999.
3. Etymologický slovník jazyka staroslověnského. 10. Ed. A. Erhart. Praha: Academia 2000.
4. Etymologický slovník jazyka staroslověnského. 11. Ed. A. Erhart. Praha: Academia 2002.
5. Etymologický slovník jazyka staroslověnského. 12. Ed. A. Erhart Praha: Academia 2004.
6. Etymologický slovník jazyka staroslověnského. 13. Ed. I. Janyšková. Praha: Academia 2006.
7. Etymologický slovník jazyka staroslověnského. 14. Ed. I. Janyšková. Praha: Academia 2008.

8. Etymologický slovník jazyka staroslověnského. 15. Ed. I. Janyšková. Brno: Tribun EU 2010.
9. Etymologický slovník jazyka staroslověnského. 16. Ed. I. Janyšková. Brno: Tribun EU 2012.
10. Etymologický slovník jazyka staroslověnského. 17. Ed. I. Janyšková. Brno: Tribun EU 2014.
11. Etymologický slovník jazyka staroslověnského. 18. Ed. I. Janyšková. Brno: Tribun EU 2016.
12. Etymologický slovník jazyka staroslověnského. 19. Ed. I. Janyšková. Brno: Tribun EU 2018.

C. Příspěvky v časopisech a sbornících

1998
1. K rekonstrukci staropruské sociální terminologie. In: Varia VII. Zborník zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3.–5.12. 1997). Ed. M. Nábělková. Bratislava 1998, 194–206. download
2. Zu den angeblich polnischen Wörtern im altpreußischen Vokabular Simon Grunaus. In: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 1. Ed. M. Giger, B. Wiemer. München 1998, 165–171. (Die Welt der Slaven. Sammelbände / Сборники, 2.) download
3. Zu den angeblich litauischen Wörtern im altpreußischen Vokabular Simon Grunaus. Baltistica 33, 1998, 209–213. download
4. Zwei Bemerkungen zur germanischen Sozialterminologie. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 46, 1998, 39–43. [Urgerm. *kuningaz; Run. erilaR] download

1999
5. Zur dravänopolabischen Sozialterminologie. In: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 2. Ed. K. Böttger, M. Giger, B. Wiemer. München 1999, 286–294. (Die Welt der Slaven. Sammelbände / Сборники, 4.)
6. Zur Morphologie des indogermanischen Neutrums. In: Varia VIII. Zborník materiálov z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 25.–27. 11. 1998). Ed. M. Nábělková, Ľ. Králik. Bratislava 1999, 112–120. download

2000
7. Dvě poznámky k vývoji české deklinace. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 48, 2000, 73–79. [K instr. sg. adj. typu dobrý; K osudům prostředků kategorie duálu: srovnání česko-lotyšské] download
8. K noetice srovnávací jazykovědy. Jazykovědné aktuality 37, 2000 (zvláštní číslo), 114–120. download
9. Eine bohemistische Bemerkung zur Datierung der ersten germanischen Lautverschiebung. In: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 3. Ed. K. Böttger, M. Giger, B. Wiemer. München 2000, 198–205. (Die Welt der Slaven. Sammelbände / Сборники, 8.)
10. Zur Etymologie von deutsch Graf. In: Studia etymologica Brunensia 1. Ed. I. Janyšková, H. Karlíková. Praha 2000, 253–259. download

2001
11. [& Markus Giger] Die Typologie des Litauischen und des Lettischen (mit einem allgemeinen Ausblick zu den Perspektiven der Prager Typologie). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 49, 2001, 45–86. download
12. Zwei lettonistische Bemerkungen. In: GRAMMATICVS. Studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata. Ed. O. Šefčík, B. Vykypěl. Brno 2001, 211–223. [Zum lettischen Komparativ; Zur lettischen Konstruktion Dativ + ir + Nominativ ‘haben’] download

2002
13. Skalička – Hjelmslev (Praha – Kodaň). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 50, 2002, 5–37. download
14. Fragen der Beschreibung des Ausdrucksplans (mit Beispielen aus dem Obersorbischen). In: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 5. Ed. R. Blankenhorn, S. Dönninghaus, R. Marzari. München 2002, 236–250. (Die Welt der Slaven. Sammelbände / Сборники, 15.)
15. Zum Schicksal der Dualformen (ein tschechisch-lettisch-litauisch-sorbischer Vergleich mit einigen allgemeinen Bemerkungen). Acta linguistica Lithuanica 47, 2002, 103–107. download

2003
16. „Das phonologische Inventar und seine morphonologische Klassifizierung“ (einige Bemerkungen). Acta linguistica Lithuanica 48, 2003, 159–175. download
17. Vokale und Konsonanten als Selbst- und Mitlaute (mit Beispielen aus dem Obersorbischen). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 51, 2003, 57–82. download
18. Zum Problem der geschriebenen Sprache. Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft 13, 2003, 233–242.
19. Wo jednym delnjoserbskim słowotwornym archaizmje. In: Studia etymologica Brunensia 2. Ed. I. Janyšková, H. Karlíková. Praha 2003, 417–421.

2004
20. K empirickému principu. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 52, 2004, 5–12. download
21. Komutace v glosematice a ve fonologii: případ staročeských „likvid“. In: Čeština – univerzália a specifika 5. Ed. Z. Hladká, P. Karlík. Praha 2004, 420–426. download
22. Lexikální prutenismy v litevštině. In: Pocta Čelakovskému. Příspěvky ze sympozia k 200. výročí narození zakladatele české baltistiky Františka Ladislava Čelakovského. Ed. J. Marvan, P. Štoll. Praha 2004, 37–42. (Acta Slavica et Baltica, 1.)
23. Eine typologische Note zum Artikel im Alt und Neugriechischen. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity N 9, 2004, 15–20. download
24. Grundriss des obersorbischen Ausdruckssystems. In: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 7. Ed. M. Bayer, M. Betsch, J. Błaszczak. München 2004, 212–219. (Die Welt der Slaven. Sammelbände / Сборники, 22.) download
25. Zum lettischen Ausdruckssystem. Historie Épistemologie Langage 26/2, 2004, 105–119. download
26. Zur Prosodie in der Typologie. Acta linguistica Lithuanica 50, 2004, 127–134. download
27. Zwei altpreußische Bemerkungen. Baltistica 39, 2004, 145–147. [kongos; supanen] download [etiam in: Ad fontes verborum. Исследования по этимологии и исторической семантике. К 70-летию Жанны Жановны Варбот. Moskva 2006, 77–79.]
28. La noétique de la linguistique comparée d’après Louis Hjelmslev. Съпоставително езикознание 29/2, 2004, 49–55.

2005
29. Der Sinn der Sprachtypologie. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 53, 2005, 5–15. download
30. Die Noetik der vergleichenden Sprachwissenschaft gemäß Adolf Erhart (einige Bemerkungen in memoriam). Съпоставително езикознание 30/3, 2005, 84–93.
31. Gedanken zur Grammatikalisierung (frei zusammenhängende Bemerkungen). Acta linguistica Lithuanica 52, 2005, 119–156. download

2006
32. Content categories in the Prague typology. Linguistica Pragensia 16, 2006, 43–47. download
33. Hjelmslevs freie Gliederung. Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft 16, 2006, 179–194. [etiam in Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 54, 2006, 5–17. download ]
34. Adolf Erhart: Leben und Werk (einige Skizzen). In: A. Erhart: Ausgewählte Abhandlungen zur indogermanischen vergleichenden Sprachwissenschaft. Ed. B. Vykypěl. Hamburg 2006, 349–398.
35. Die Dynamik des obersorbischen phonologischen Systems. Zeitschrift für Slavische Philologie 64, 2005–06, 135–155.
36. Grundriss des Ausdruckssystems des geschriebenen Obersorbischen. In: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 9. Ed. B. Brehmer, V. Ždanova, R. Zimny. München 2006, 103–108. (Die Welt der Slaven. Sammelbände / Сборники, 27.) download
37. Der Sinn der Etymologie oder Die Etymologie als historische Hilfswissenschaft. In: Studia etymologica Brunensia 3. Ed. I. Janyšková, H. Karlíková. Praha 2006, 427–441. download
38. Dvě poznámky k pražské typologii (na slavistickém materiále). Opera Slavica 16/4, 2006, 1–10. download
39. Eine Bemerkung zum Genus. Acta linguistica Lithuanica 54, 2006, 95–100.

2007
40. Hornolužická fonologie: stav bádání. Lětopis – Časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow 54/1, 2007, 32–51.
41. Zu den Prager Sprachtypen. Linguistica Pragensia 17, 2007, 46–53. download
42. Jaroslav Popelas Beitrag zur Prager Sprachtypologie. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 55, 2007, 27–35. download
43. Pražská škola. In: Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Ed. J. Pleskalová, M. Krčmová, R. Večerka, P. Karlík. Praha 2007, 150–163.
44. Typologie češtiny. In: Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Ed. J. Pleskalová, M. Krčmová, R. Večerka, P. Karlík. Praha 2007, 573–579.

2008
45. Bohemistická poznámka sorabistova čili sorabistická poznámka bohemistova (s postskriptem o pojmu synchronie). In: Varia Slavica. Sborník příspěvků k 80. narozeninám Radoslava Večerky. Ed. I. Janyšková a H. Karlíková. Praha 2008, 225–229. (Studia etymologica Brunensia, 5.)
46. Externalisierung der Flexion im Tschechischen. In: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 11. Ed. E. Graf, N. Thielemann a R. Zimny. München 2008, 245–253. (Die Welt der Slaven. Sammelbände / Сборники, 33.)
47. Nachwort: Bohemistik, Sprachkontakt, Prager Schule. In: T. Berger: Studien zur historischen Grammatik des Tschechischen. Bohemistische Beiträge zur Kontaktlinguistik. München 2008, 71–74. (Travaux linguistiques de Brno, 2.)
48. Josef Vintr, ältere tschechische Grammatographie, funktional-strukturale Linguistik. In: J. Vintr: Studien zur älteren tschechischen Grammatographie. München 2008, 99–122. (Travaux linguistiques de Brno, 3.)
49. Hjelmslevovo organon a Skaličkovy tři problémy jazykozpytu (skici k třídění lingvistických disciplín). In: Člověk – jazyk – text. Sborník z mezinárodní lingvistické konference konané u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Jana Kořenského, DrSc., České Budějovice 18.–22. září 2007. Ed. A. Jaklová. České Budějovice 2008, 25–29.

2009
50. Theorie und Empirie in der diachronen Sprachwissenschaft: Einige Bemerkungen zum Begriff der genetischen Sprachverwandtschaft. In: Studia etymologica Brunensia 6. Ed. I. Janyšková, H. Karlíková. Praha 2009, 397–401.
51. Nochmals zum deutschen Einfluss auf das Tschechische im Bereich der Phonologie. Linguistica Brunensia 57, 2009, 107–113. download
52. What is the Prague School? In: Recherches fonctionnelles et structurales 2009. Ed. B. Vykypěl, V. Boček. München 2009, 9–27. (Travaux linguistiques de Brno, 5.)

2010
53. Der Indogermanist Trubetzkoy. In: Indoevropská fonologie a morfologie. Sborník z Brněnského indoevropeistického kolokvia 21. 10. 2009. Ed. L. Dočkalová. Brno 2010, 147–160. download
54. Die anderen Thesen des Prager Linguistenkreises. Linguistica Brunensia 58, 2010, 287–313. download
55. Marginalia etymologica slavica. Slavia 79, 2010, 154–160. [lech a dědictví Rukopisů; kъnędzь a Sámova říše; pán a paní revisiti]
56. Pražská škola a empirický funkcionalismus: danešovské inspirace. In: Užívání a prožívání jazyka. K 90. narozeninám Františka Daneše. Ed. S. Čmejrková, J. Hoffmannová, E. Havlová. Praha 2010, 47–49.
57. Pražská škola a empirický funkcionalismus: vachkovské inspirace. Časopis pro moderní filologii 92, 2010, 54–57.
58. Tschechischer Einfluss auf das Obersorbische. In: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 13. Hrsg. von K. Bente Fischer, G. Krumbholz, M. Lazar, J. Rabiega-Wiśniewska. München – Berlin 2010, 268–271. (Die Welt der Slaven. Sammelbände / Сборники, 40.)
59. Bemerkungen zur grammatischen Entlehnung in den baltischen Sprachen. Baltistica 45, 2010, 49–54. download
60. Zwei Skizzen aus der Geschichte und der Gegenwart der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft. In: Das Problem der sprachlichen Elementarverwandtschaft. Ed. B. Vykypěl, V. Boček. München 2010, 77–83. (Travaux linguistiques de Brno, 7.) [Einige Bemerkungen zu František Kopečný und zur Elementarverwandtschaft; J. M. Kořínek und sein Beitrag zur Erforschung der sprachlichen Symbolik]
61. Slavonic-Baltic Addenda to the World Lexicon of Grammaticalization. Jazykovedný časopis 61, 2010, 131–144. download

2011
62. Georg von der Gabelentz und Philipp Wegener in der Prager Schule oder Der deutsch-tschechische Weg der Prager Linguistik. In: Libellus memorabilis Jaroslao Popelæ, linguistæ diligenti, octo et octogenario ab amicis oblatus. Ed. V. Boček, B. Vykypěl. Brno 2011, 23–34.
63. [& Achim Rabus] From giving to existence: On one remarkable grammaticalization pathway. Linguistica Brunensia 59, 2011, 183–187. download
64. Emanuela Kováře příspěvek k evoluční typologii jazyků. Linguistica Brunensia 59, 2011, 301–306. download
65. Briefly on the use of the historiography of linguistics or Leave structuralism alone! Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 54/2, 2011, 7–13. download
66. [& Taťána Vykypělová] Zapomenutý český jazykovědec Josef Sklenář. Wiener Slavistisches Jahrbuch 57, 2011, 219–223.

2012
67. Ein mögliches keltisches Lehnwort im Slavischen. Studia etymologica Cracoviensia 17, 2012, 137–139. [urslavisch *voldyka] download
68. Miloš Dokulil in Kopenhagen. Linguistica Pragensia 22, 2012, 40–41. download
69. Vilém Mathesius – einige Bemerkungen zu seinem Leben und Werk. In: Vilém Mathesius: Contributions to his Life and Work. Ed. B. Vykypěl. München 2012, 67–76. (Travaux linguistiques de Brno, 8.)
70. Marginalia etymologico-lexicographica. In: Schnittpunkt Slavistik. Ost und West im wissenschaftlichen Dialog. Festgabe für Helmut Keipert zum 70. Geburtstag. Teil 3: Vom Wort zum Text. Ed. I. Podtergera. Göttingen 2012, 99–113. [podběha; měšťanosta; lopotové] download
71. Dvě drobnosti z dějin brněnské jazykovědy. Linguistica Brunensia 60, 2012, 234–236. [Práce Miloše Dokulila o slovakismech v Žilinské knize, Kdy se v Brně konaly prověrky religiozity] download
72. Slavonic articles in areal context: A contribution to explicative contrastive linguistics. In: Theory and Empiricism in Slavonic Diachronic Linguistics. Ed. I. Janyšková, H. Karlíková. Praha 2012, 377–384. (Studia etymologica Brunensia, 15.)
73. „Analytisches Vergleichen“ keltischer und slavischer Sprachen: einige Fragmente. Jazykovedný časopis 63, 2012, 91–107. download
74. Gramatikalizace a etymologie. In: Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Ed. S. Čmejrková, J. Hoffmannová, J. Klímová. Praha 2012, 95–97.

2013
75. Havránekian inspirations. In: Bohuslav Havránek: Contributions to his Life and Work. Ed. B. Vykypěl. München 2013, 57–66. (Travaux linguistiques de Brno, 10.)
76. [& Taťána Vykypělová] Dědictví Bratislavského lingvistického kroužku. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Philologica 72, 2013, 237–239.
77. Grammaticalization and etymology. In: Etymology: An Old Discipline in New Contexts. Ed. B. Vykypěl, V. Boček. Praha 2013, 9–12. (Studia etymologica Brunensia, 16.) download

2014
78. Stručně k slovanskému nominativu plurálu zájmena druhé osoby. In: Sophia Slavica. Sborník příspěvků věnovaných PhDr. Žofii Šarapatkové k osmdesátým narozeninám. Ed. V. Boček a B. Vykypěl. Brno 2014, 67–69.

2015
79. (Old Church) Slavonic etymology and Indo-European Studies. In: Etymological Research into Old Church Slavonic. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2014, 9–11 September 2014, Brno. Ed. I. Janyšková, H. Karlíková. Praha 2015, 443–448. (Studia etymologica Brunensia, 18.) download
80. O staročeském slově vladyka čili o etymologii jako pomocné vědě historické. In: X. sjezd českých historiků, Ostrava 14.–16. 9. 2011. Svazek IV. Ed. A. Zářický, P. Kadlec, M. Závodná. Ostrava 2015, 41–43.

2016
81. Marginalia etymologica Slavica II. In: Perspectives of Slavonic Etymology. Ed. B. Vykypěl, V. Boček. Praha 2016, 83–88. (Studia etymologica Brunensia, 19.) [vladyka; vьdovьcь; *vęt’ьjь; Tetín] download

2017

82. Hjelmslev and present-day linguistics. In: Louis Hjelmslev (1899–1965). Le forme del linguaggio e del pensiero. Ed. A. Zinna, L. Cigana. Toulouse 2017, 73–79. download

83. Stručná poznámka k staročeským slabičným likvidám. Jezikoslovni zapiski 23/2, 2017, 361–363. download

84. Marginalia etymologica Bohemica. In: Etymological Research into Czech: Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12–14 September 2017, Brno. Ed. I. Janyšková, H. Karlíková, V. Boček. Praha 2017, 455–458. (Studia etymologica Brunensia, 22.) [lech; Řek a Řehoř; ‑tel‑; Holub a Kopečný] download

 

2018

85. Poznámky k Eduardu Winterovi. In: Vesper Slavicus. Sborník k nedožitým devadesátinám prof. Radoslava Večerky. Ed. P. Malčík. Praha 2018, 213–246. download

86. Americký strukturalismus. In: Slovník literárněvědného strukturalismu. Ed. O. Sládek. Brno 2018, 41–44.

87. [& Ondřej Sládek] Imanence. In: Slovník literárněvědného strukturalismu. Ed. O. Sládek. Brno 2018, 306–309.

88. Kodaňská škola. In: Slovník literárněvědného strukturalismu. Ed. O. Sládek. Brno 2018, 346–349.

89. Pražská škola. In: Slovník literárněvědného strukturalismu. Ed. O. Sládek. Brno 2018, 562–570.

90. Strukturální a funkční lingvistika. In: Slovník literárněvědného strukturalismu. Ed. O. Sládek. Brno 2018, 679–683.

 

2019
91. Obrození a vernakularizace. In: Svět podle Grepla. Prof. Miroslavu Greplovi k devadesátým narozeninám. Ed. P. Malčík, P. Karlík. Brno 2019, 205–208. download
92. Romana Jakobsona Počátek národního sebeurčení v Evropě a význam cyrilometodějské misie. In: Nasledje i stvaranje. Sveti Ćirilo. Sveti Sava. 869 – 1219 – 2019. Ed. J. Radić, V. Savić. Beograd 2019, 35–41.
93. Potenciální nelexikální paleoslovenismy ve staré češtině. Slovo 69, 2019, 211–224. download
94. Příspěvek Evy Havlové k teorii a praxi (nejen) etymologie. In: Teorie a praxe české etymologické lexikografie. Ed. B. Vykypěl, V. Boček. Praha 2019, 9–12. (Studia etymologica Brunensia, 24.) download
 
 
D. Recenze, zprávy, varia

1998
1. Slavistická jazykověda u Bodamského jezera. Naše řeč 81, 1998, 155–156. download

2000
2. [& Žofie Šarapatková] Etymologické symposion Brno 1999. Slavia 69, 2000, 113–116.
3. Soupis prací Ludmily Pacnerové sestavený u příležitosti jejího životního jubilea (*1925). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 48, 2000, 185–187. download
4. M. Betsch: Diskontinuität und Tradition im System der tschechischen Anredepronomina (1700–1850) (München 2000). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 48, 2000, 196–200. download

2001
5. Slečna (příspěvek k lexikografii češtiny střední doby). In: Přednášky a besedy z XXXIV. běhu Letní školy slovanských studií. Ed. E. Rusinová. Brno 2001, 162–172.
6a. Předmluva. In: GRAMMATICVS. Studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata. Ed. O. Šefčík, B. Vykypěl. Brno 2001, 5–6. [životopis Adolfa Erharta] download
6b. Vorwort In: GRAMMATICVS. Studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata. Ed. O. Šefčík, B. Vykypěl. Brno 2001, 7–8. [Lebenslauf von Adolf Erhart] download
7. Bibliografie Adolfa Erharta. In: GRAMMATICVS. Studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata. Ed. O. Šefčík, B. Vykypěl. Brno 2001, 14–23. download
8. J. Marvan: Jazykové milénium (slovanská kontrakce a její český zdroj) (Praha 2000). Listy filologické 124, 2001, 33–37. download

2002
9. Proč je sv. Václav vévoda české země a kněz náš? In: Přednášky a besedy z XXXV. běhu Letní školy slovanských studií. Ed. E. Rusinová. Brno 2002, 184–187.
10. T. Meškank: Retrogradny słownik hornjoserbskeje rěče (Berlin 2001). Sborník prací filosofické fakulty brněnské university A 50, 2002, 169–170. download
11. J. M. Kořínek – A. Erhart: Úvod do fonologie (Praha 2000). Universitas, revue Masarykovy univerzity 2002, č. 3, 74–75.
12a. [& Žofie Šarapatková] Etymologické symposion Brno 2002. Slavia 71, 2002, 443–445.
12b. [& Žofie Šarapatková] Etymologisches Symposion Brünn 2002. Балканско езикознание / Linguistique balkanique 42, 2002, 87–90.

2003
13. Odkud je české slovo král? In: Přednášky a besedy z XXXVI. běhu Letní školy slovanských studií. Ed. E. Rusinová. Brno 2003, 152–160.
14. Adolf Erhart (31. 5. 1926 – 11. 8. 2003). Univerzitní noviny 10, 2003, č. 9, s. 8.
15. Adolf Erhart (31.V.1926–11.VIII.2003). Acta linguistica Lithuanica 49, 2003, 173–174.
16. Baltistische Bibliographie von Adolf Erhart. Acta linguistica Lithuanica 49, 2003, 174–176.
17. J. M. Kořínek – A. Erhart: Úvod do fonologie (Praha 2000). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 51, 2003, 272–273. download

2004
18. Struktura a celek (několik poznámek). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 52, 2004, 187–194. [in margine P. Sériot: Struktura a celek (Praha 2002)] download
19. Adolf Erhart (31. Mai 1926 – 11. August 2003). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 52, 2004, 146–158. download
20. Němec: k etymologické interpretaci jednoho etnonyma. In: Přednášky a besedy z XXXVII. běhu Letní školy slovanských studií. Ed. E. Rusinová. Brno 2004, 157–164.
21. Adolf Erhart (31. 5. 1926 – 11. 8. 2003). Jazykovědné aktuality 41/1–2, 2004, 51–52. download
22. Dodatek k soupisu prací Adolfa Erharta. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 52, 2004, 182–184. download

2005
23. M. Giger: Resultativa im modernen Tschechischen. (Bern etc. 2003). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 53, 2005, 248–249. download

2006
24. Etymologické slovníky češtiny. In: Přednášky a besedy z XXXIX. běhu Letní školy slovanských studií. Ed. E. Rusinová. Brno 2006, 155–161.
25. Josefa Vachka Dynamika fonologického systému současné spisovné češtiny aneb čím přspěla KSČ k české a obecné fonologii. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 54, 2006, 237–240. download
26. H. Faska: Pućnik po hornjoserbšćinje (Budyšin 2003). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 54, 2006, 249–254. download
27. V. Skalička: Souborné dílo, I–III (Praha 2004–2006). Časopis pro moderní filologii 88, 2006, 117–120.
28. B. Wiemer – M. Giger: Resultativa in den nordslavischen und baltischen Sprachen. (München 2005). Acta linguistica Lithuanica 54, 2006, 123–129.
29. [& Pavla Valčáková] Etymologické symposion Brno 2005. Slavia 75, 2006, 231–233.
30. Proti černobílé spisovnosti. S Petrem Sgallem o prosté mluvě a Noamu Chomském. A2 – kulturní týdeník, 2006, č. 43, s. 24–25. download

2007
31. Brněnská indoevropeistika. In: Přednášky a besedy ze XL. běhu Letní školy slovanských studií. Ed. E. Rusinová. Brno 2007, 215–222.
32. [& V. Boček, M. Giger, M. Medvedev, P. Poláková, R. Sova, T. Vykypělová] Avant-propos: Arrière-plan et objectifs des Travaux linguistiques de Brno. In: R. Sova: Unfashionable Studies on Noam Chomsky and Petr Sgall. München 2007, 5–6. (Travaux linguistiques de Brno. 1.)
33. K.-H. Ehlers: Strukturalismus in der deutschen Sprachwissenschaft. Die Rezeption der Prager Schule zwischen 1926 und 1945 (Berlin – New York 2005). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 55, 2007, 325–326. download
34. R. Večerka, A. Erhart, I. Janyšková, H. Karlíková, E. Havlová: K pramenům slov. Uvedení do etymologie (Praha 2006). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 55, 2007, 334–336. download
35. N. S. Trubetzkoy: Russland – Europa – Eurasien. Ausgewählte Schriften zur Kulturwissenschaft (Wien 2005). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 55, 2007, 353–356. download

2008
36. Český rok a český týden: o českých pojmenováních měsíců v roce a dnů v týdnu. In: Přednášky a besedy ze XLI. běhu Letní školy slovanských studií. Ed. E. Rusinová. Brno 2008, 224–228.
37. Sprachliche Motivation. Zur Interdependenz von Inhalt und Ausdruck. Hrsg. von P. Gallmann, C. Lehmann und R. Lühr (Tübingen 2007). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 56, 2008, 247–248. download
38. J. Albrecht: Europäischer Strukturalismus. Ein forschungsgeschichtlicher Überblick (Tübingen 2007). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 56, 2008, 249–252. download
39. P. Trost: Studien über Sprache und Literatur (Leipzig 2006). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 56, 2008, 252–253. download
40. E. Velmezova: Les lois du sens: la sémantique marriste (Bern etc. 2007). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 56, 2008, 253–255. download
41. W. Smoczyński: Laringalų teorija ir lietuvių kalba (Vilnius 2006), I. Sawicka: Arealinės fonetikos (fonetinės geografijos) įvadas. Pietryčių Europos fonetinių problemų pagrindu (Vil-nius 2007). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 56, 2008, 261. download
42. J. Furdík: Slovenská slovotvorba (teória, opis, cvičenia) (Prešov 2004), Život so slovotvorbou a lexikológiou. Výber štúdií pri príležitosti nedožitých sedemdesiatin (Košice 2005). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 56, 2008, 278. download
43. J. Haller: Dar jazyka. Deset statí o češtině (Praha 2007). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 56, 2008, 283–284. download
44. N. Bermel: Linguistic Authority, Language Ideology, and Metaphor: The Czech Orthography Wars (Berlin – New York 2007). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 56, 2008, 284–285. download
45. Small and Large Slavic Languages in Contact. Ed. by R. Marti and J. Nekvapil. Interna-tional Journal of the Sociology of Language, Nr. 183 (Berlin – New York 2007). Wiener Slavistisches Jahrbuch 54, 2008, 301–302.
46. M. Komárek: Studie z diachronní lingvistiky (Olomouc 2006). Wiener Slavistisches Jahrbuch 54, 2008, 310–311.
47. A short afterword: Linguistic essays of Simeon Romportl. In: S. Romportl: On the Biological Nature of Natural Language and other essays. München 2008, 47–48. (Travaux linguis-tiques de Brno. 4.)

2009
48. Brno lingvistické. In: Přednášky a besedy ze XLII. běhu Letní školy slovanských studií. Ed. E. Rusinová. Brno 2009, 215–220.
49. Soupis prací Žofie Šarapatkové. Linguistica Brunensia 57, 2009, 198–200. download
50. Dodatek k soupisu prací Ludmily Pacnerové. Linguistica Brunensia 57, 2009, 205–206. download
51. Universals of Language Today. Edited by Sergio Scalise, Elisabeta Magni, Antonietta Bisetto (Heidelberg 2009). Linguistica Brunensia 57, 2009, 267–269. download
52. A. Sőrés: Typologie et linguistiques contrastive. Théories et applications dans la comparaison des langues. (Bern etc. 2008). Linguistica Brunensia 57, 2009, 269–271. download
53. Linguistic Typology, Volume 11–1, 2007. Editor: Frans Plank (Berlin – New York 2007). Linguistica Brunensia 57, 2009, 271–273. download
54. L. De Cuypere: Limiting the Iconic: From the metatheoretical foundation to the creative possibilities of iconicity in language (Amsterdam – Philadelphia 2008). Linguistica Brunensia 57, 2009, 274–276. download
55. F. Gardani: Borrowing of Inflectional Morphemes in Language Contact (Frankfurt am Main etc. 2008). Linguistica Brunensia 57, 2009, 276–277. download
56. The Collected Works of Edward Sapir. I. General Linguistics. Volume Editor: Pierre Swiggers (Berlin – New York 2008 Linguistica Brunensia 57, 2009, 277–278. download
57. N. S. Troubetzkoy: Correspondance avec Roman Jakobson et autres écrits. Edition établie par Patrick Sériot (Lausanne 2006). Linguistica Brunensia 57, 2009, 278–279. download
58. J. Furdík: Teória motivácie v lexikálnej zásobe. Editor: Martin Ološtiak (Košice 2008). Wiener Slavistisches Jahrbuch 55, 2009, 310.
59. M. Ološtiak: Jazykovoštruktúrny a komunikačno-pragmatický status vlastného mena (Adaptácia anglických proprií v slovenčine) (Prešov 2007), M. Ološtiak – L. Gianitsová-Ološtiaková: Deklinácia prevzatých substantív v slovenčine (Prešov 2007). Wiener Slavistisches Jahrbuch 55, 2009, 311.

2010
60. O názvech brněnských městských částí. In: Přednášky a besedy z XLIII. běhu Letní školy slovanských studií. Ed. E. Rusinová. Brno 2010, 203–206.
61. František Kopečný. Universitas, revue Masarykovy univerzity 43, 2010, č. 1, 63–64. download
62. H. Seiler: Notice biobibliographique (Leuven 2008), Universality in Language beyond Grammar: Selected Writings 1990–2007 (Bochum 2008). Linguistica Brunensia 58, 2010, 341–344. download
63. Language Contact and Contact Languages. Edited by P. Siemund, N. Kintana (Amsterdam – Philadelphia 2008). Linguistica Brunensia 58, 2010, 345–347. download
64. M. Norde: Degrammaticalization (Oxford 2009). Linguistica Brunensia 58, 2010, 347. download
65. T. Givón: The Genesis of Syntactic Complexity: Diachrony, ontogeny, neuro-cognition, evolution (Amsterdam – Philadelphia 2009). Linguistica Brunensia 58, 2010, 348–349. download
66. L. Scholze: Das grammatische System der obersorbischen Umgangssprache im Sprachkontakt (Bautzen 2008). Linguistica Brunensia 58, 2010, 355–356. download
67. D. F. Reindl: Language Contact: German and Slovenian (Bochum 2008). Linguistica Brunensia 58, 2010, 357–358. download
68. Lexicon Grammaticorum: A Bio-Bibliographical Companion to the History of Linguistics (Tübingen 2009). Linguistica Brunensia 58, 2010, 387–388. download
69. E. F. K. Koerner: Universal Index of Bibliographical Names in the Language Sciences (Amsterdam – Philadelphia 2008). Linguistica Brunensia 58, 2010, 388–389. download
70. The Prague School and Theories of Structure. M. Procházka, M. Malá, P. Šaldová (eds.) (Göttingen 2010). Linguistica Brunensia 58, 2010, 390–391. download
71. V. Mathesius: Paměti a jiné rukopisy (Praha 2009). Linguistica Brunensia 58, 2010, 391–392. download

2011
72. O názvech brněnských vodních toků. In: Přednášky a besedy z XLIV. běhu Letní školy slovanských studií. Ed. E. Rusinová. Brno 2011, 237–239.
73. Oxfordská příručka lingvistického analyzování čili theatrum linguisticæ. Naše řeč 94, 2011, 87–89. [B. Heine, H. Narrog (eds.): The Oxford Handbook of Linguistic Analysis (Oxford 2010)]
74. J. Wilson: Moravians in Prague: A Sociolinguistic Study of Dialect Contact in the Czech Republic (Frankfurt am Main etc. 2010). Linguistica Brunensia 59, 2011, 323–324. download
75. V. Boček: Studie k nejstarším romanismům ve slovanských jazycích (Praha 2010). Linguistica Brunensia 59, 2011, 342. download
76. The Oxford Handbook of Linguistic Typology. Edited by J. J. Song (Oxford 2011). Linguistica Brunensia 59, 2011, 346–347. download
77. Tři nové knížky o gramatikalizaci. Linguistica Brunensia 59, 2011, 350–353. [Grammaticalization: Current views and issues. Edited by K. Stathi, E. Gehweiler, E. König (Amsterdam – Philadelphia 2010), Formal Evidence in Grammaticalization Research. Edited by A. Van linden, J.-C. Verstraete, K. Davidse. (Amsterdam – Philadelphia 2009), H. Böhmer: Grammatikalisierungsprozesse zwischen Latein und Iberoromanisch (Tübingen 2010)] download
78. G. Rauh: Syntactic Categories: Their Identification and Description in Linguistic Theories (Oxford 2010). Linguistica Brunensia 59, 2011, 353–354. download
79. P. Novák: Lingvistika a jazyková realita. Výbor z díla. Editovali J. Křivan, J. Januška, J. Chromý (Praha 2010). Linguistica Brunensia 59, 2011, 354–355. download
80. D. Petit: Untersuchungen zu den baltischen Sprachen (Leiden – Boston 2010). Linguistica Brunensia 59, 2011, 356. download
81. Tři nové svazky o jazykovém kontaktu a ještě jeden navíc čili perpetuum mobile contactologicum. Linguistica Brunensia 59, 2010, 357–362. [Convergence and Divergence in Language Contact Situations. Edited by K. Braunmüller, J. House (Amsterdam – Philadelphia 2009), Loan Phonology. Edited by A. Calabrese, W. L. Wetzels (Amsterdam – Philadelphia 2009), Loanwords in the World’s Languages: A comparative handbook. Edited by M. Haspelmath, U. Tadmor (Berlin 2009), The Handbook of Language Contact. Edited by R. Hickey (Chichester 2010)] download
82. C. Timm: Europäischer Strukturalismus in der spanischen Grammatikographie (Tübingen 2010). Linguistica Brunensia 59, 2011, 365–367. download
83. W. Wildgen: Die Sprachwissenschaft des 20. Jahrhunderts. Versuch einer Bilanz (Berlin – New York 2010). Linguistica Brunensia 59, 2011, 367–368. download
84. Jaroslav Popela (9. I. 1923 – 9. III. 2011). Linguistica Brunensia 59, 2011, 269–270. download
85. Aktuálnost slovenského strukturalizmu (tézy). In: Ľudovít Novák – Tvorca modernej slovenskej jazykovedy a zakladateľ SAVU. Prednášky zo sympózia konaného 25. septembra 2008 v Bratislave. Ed. S. Ondrejovič. Bratislava 2011, 49–51.

2012
86. O českých šlechtických titulech. In: Přednášky a besedy z XLV. běhu Letní školy slovanských studií. Ed. E. Rusinová. Brno 2012, 261–262. [etiam in: Přednášky a besedy z XLVII. ročníku Letní školy slovanských studií. Ed. E. Rusinová. Brno 2014, 211–212.]
87. Simeon Romportl (3. 2. 1931 – 17. 9. 2011). Linguistica Brunensia 60, 2012, 242–243. download
88. Krátké vzpomenutí na Émila Benvenista. Linguistica Brunensia 60, 2012, 275–276. download
89. The Oxford Handbook of Grammaticalization. Edited by H. Narrog and B. Heine (Oxford 2011). Linguistica Brunensia 60, 2012, 283–284. download
90. The Languages and Linguistics of Europe. Edited by B. Kortmann and J. van der Auwera (Berlin – Boston 2011). Linguistica Brunensia 60, 2012, 284–285. download
91. K. Bühler: Theory of Language: The representational function of language (Amsterdam – Philadelphia 2011). Linguistica Brunensia 60, 2012, 285–286. download
92. M. Fritz: Der Dual im Indogermanischen (Heidelberg 2011). Linguistica Brunensia 60, 2012, 289–290. download
93. The Celtic Languages. 2nd edition. Edited by M. J. Ball and N. Müller (London – New York 2009). Linguistica Brunensia 60, 2012, 290–291. download
94. Tři knížky o situacích menšinových jazyků. Linguistica Brunensia 60, 2012, 291–294. [I. Wmffre: Breton Orthographies and Dialects: The Twentieth-Century Orthography War in Brittany (Oxford etc. 2007); W. Köhler: Bretonisch und Französisch im Süd-Finistère (Rangedingen 2009); K. Glaser: Minority Languages and Cultural Diversity in Europe: Gaelic and Sorbian Perspectives (Clevedon etc. 2007).] download
95. S. J. Clancy: The Chain of Being and Having in Slavic (Amsterdam – Philadelphia 2010). Linguistica Brunensia 60, 2012, 298. download
96. Dvě bohemistické knížky z Německa a jedna navíc. Linguistica Brunensia 60, 2012, 325–328. [A. Půda: Zur Theorie der Lehnprägung im deutsch-tschechischen Sprachkontakt. (Frankfurt am Main etc. 2010); C. Woldt: Sprache als Wert – Werte in der Sprache. Untersuchungen zu Bewertung von Sprache allgemein und Komposita im Besonderen in der tschechischen Sprachgeschichte (München – Berlin 2010); A. Pavkovič: Tschechisch und Slovenisch im Vergleich ihrer schrift und standardsprachlichen Entwicklung (München – Berlin 2011).] download
97. Dvě knížky o češtině a němčině na přelomu 19. a 20. století. Linguistica Brunensia 60, 2012, 328–329. [I. Stöhr: Zweisprachigkeit in Böhmen. Deutsche Volksschulen und Gymnasien im Prag der Kafka-Zeit (Köln etc. 2010); A. Hall: Deutsch und Tschechisch im sprachenpolitischen Konflikt. Eine vergleichende diskursanalytische Untersuchung zu den Sprachenverordnungen Badenis von 1897 (Frankfurt am Main etc. 2008).] download
98. Franz Spina (1868–1938). Ein Prager Slavist zwischen Universität und politischer Öffentlichkeit. Hrsg. von S. Höhne und L. Udolph (Köln etc. 2012). Linguistica Brunensia 60, 2012, 343–344. download
99. By way of introduction. In: Methods of Etymological Practice. Ed. B. Vykypěl, V. Boček. Praha 2012, 7–8. (Studia etymologica Brunensia, 14.)
100. Sebrané spisy Václava Machka. Ed. I. Janyšková (ved. red.), H. Karlíková, E. Havlová a R. Večerka (Praha 2011). Listy filologické 135, 2012, 459.

2013
101. J. Nørgård-Sørensen, L. Heltoft, L. Schøsler: Connecting Grammaticalisation (Amsterdam – Philadelphia 2011). Linguistica Brunensia 61, 2013, 240. download
102. E. Kausen: Die indogermanischen Sprachen von der Vorgeschichte bis zur Gegenwart (Hamburg 2012). Linguistica Brunensia 61, 2013, 248–249. download
103. N. H. Trunte: Slavia Latina. Eine Einführung in die Geschichte der slavischen Sprachen und Kulturen Ostmitteleuropas (München – Berlin 2012). Linguistica Brunensia 61, 2013, 249–250. download
104. D. L. Cooper: Creating the Nation: Identity and Aesthetics in Early Nineteenth-century Russia and Bohemia (DeKalb 2010). Linguistica Brunensia 61, 2013, 261–262. download
105. M. Irwin: Loanwords in Japanese (Amsterdam – Philadelphia 2011). Linguistica Brunensia 61, 2013, 271–272. download
106. J. E. Joseph: Saussure (Oxford 2012). Linguistica Brunensia 61, 2013, 272. download
107. By way of introduction. In: Etymology: An Old Discipline in New Contexts. Ed. B. Vykypěl, V. Boček. Praha 2013, 7–8. (Studia etymologica Brunensia, 16.)

2014
108. R. B. Sangster: Reinventing Structuralism: What sign relations reveal about consciousness (Berlin – Boston 2013). Linguistica Brunensia 62/1, 2014, 112–113. download
109. The Oxford Handbook of the History of Linguistics. Edited by K. Allan (Oxford 2013). Linguistica Brunensia 62/1, 2014, 153–154. download
110. R. Bígl: Vývoj lužickosrbského skloňování a stupňování (Praha 2013). Linguistica Brunensia 62/2, 2014, 122–123. download
111. P. G. Bogatyrev: Funktional-strukturale Ethnographie in Europa. Texte aus den 1920er und 1930er Jahren zu Brauchtum, Folklore, Theater und Film (Heidelberg 2011). Linguistica Brunensia 62/2, 2014, 136–138. download
112. R. Jakobson: Selected Writings. IX. Completion Volume Two: Uncollected Works, 1916–1943, Part One, 1916–1933. Selected Writings. IX. Completion Volume Two: Uncollected Works, 1916–1943, Part Two, 1934–1943 (Berlin – Boston 2013, 2014). Linguistica Brunensia 62/2, 2014, 139–140. download

2015
113. Němec: k etymologické interpretaci jednoho etnonyma. In: Přednášky a besedy z XLVIII. ročníku Letní školy slovanských studií. Ed. E. Rusinová. Brno 2015, 210–213.
114. Tři knihy o Evropě jazykově. Linguistica Brunensia 63/1, 2015, 117–121. [S. Tornow: Handbuch der Text- und Sozialgeschichte Osteuropas. Von der Spätantike bis zum Nationalstaat. 2., überarbeitete Auflage. (Wiesbaden 2011); S. Tornow: Abendland und Morgenland im Spiegel ihrer Sprachen. Ein kulturhistorischer Vergleich (Wiesbaden 2009); Handbuch der Eurolinguistik. Herausgegeben von U. Hinrichs (Wiesbaden 2010)] download
115. P. Sériot: Structure and the Whole: East, West and Non-Darwinian Biology in the Origins of Structural Linguistics (Boston – Berlin 2014). Linguistica Brunensia 63/1, 2015, 122. download
116. S. J. Hannahs: The Phonology of Welsh (Oxford 2013). Linguistica Brunensia 63/2, 2015, 157. download
117. G. Stump – R. A. Finkel: Morphological Typology: From Word to Paradigm (Cambridge – New York 2013). Linguistica Brunensia 63/2, 2015, 168. download
118. Die slavischen Sprachen. Ein internationales Handbuch zu ihrer Struktur, ihrer Geschichte und ihrer Erforschung. Band 1 / The Slavic Languages: An International Handbook of their Structure, their History and their Investigation. Volume 1. Herausgegeben von / Edited by S. Kempgen, P. Kosta, T. Berger, K. Gutschmidt (Berlin – New York 2009); Die slavischen Sprachen. Ein internationales Handbuch zu ihrer Struktur, ihrer Geschichte und ihrer Erforschung. Band 2 / The Slavic Languages: An International Handbook of their Structure, their History and their Investigation. Volume 2. Herausgegeben von / Edited by K. Gutschmidt, S. Kempgen, T. Berger, P. Kosta (Berlin – München – Boston 2014). Linguistica Brunensia 63/2, 2015, 192–193. download
119. C. Schlaak: Das zweigeteilte Baskenland. Sprachkontakt, Sprachvariation und regionale Identität in Frankreich und Spanien (Berlin – Boston 2014). Linguistica Brunensia 63/2, 2015, 194–195. download

2016
120. Němec: k etymologické interpretaci jednoho etnonyma. In: Přednášky a besedy z XLIX. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Ed. E. Rusinová. Brno 2016, 254–257.
121. Žofie Šarapatková. In: Slovník jazyka staroslověnského – historie, osobnosti a perspektivy. Ed. F. Čajka a M. Černý. Praha 2016, 395–411. (Práce Slovanského ústavu AV ČR, Nová řada, 45.)
122. Bibliografie prací Ludmily Pacnerové. In: Slovník jazyka staroslověnského – historie, osobnosti a perspektivy. Ed. F. Čajka a M. Černý. Praha 2016, 380–394. (Práce Slovanského ústavu AV ČR, Nová řada, 45.)
123. Dvě knihy o jazykovém měnění. Jazykovedný časopis 67, 2016, 155–157. [J. Bybee: Language Change (Cambridge 2015); T. Givón: The Diachrony of Grammar. Amsterdam – Philadelphia (2015)] download
124. Oxfordská příručka lingvistického analyzování čili theatrum linguisticæ podruhé. Linguistica Brunensia 64/2, 2016, 101 [The Oxford Handbook of Linguistic Analysis. Second edition. Ed. B. Heine a H. Narrog (Oxford 2015)] download
125. Dvakrát Noama Chomského lingvistika. Linguistica Brunensia 64/2, 2016, 102–103 [P. Ludlow: The Philosophy of Generative Linguistics. (Oxford 2011); W. Hinzen a M. Sheehan: The Philosophy of Universal Grammar (Oxford 2013)] download
126. Roman Jakobson: Critical Assessments of Leading Linguists. Ed. M. Thomas (London – New York 2014). Linguistica Brunensia 64/2, 2016, 104–105. download
127. L. Tesnière: Elements of Structural Syntax (Amsterdam – Philadelphia 2015). Linguistica Brunensia 64/2, 2016, 113. download
128. O. Koupil: Grammatyka Cžeska. Mluvnice češtiny v 16. až 19. století (katalog výstavy) (Praha 2015). Linguistica Brunensia 64/2, 2016, 114–116. download
 

2017

129. Český rok a český týden: o českých pojmenováních měsíců v roce a dnů v týdnu In: Přednášky a besedy z L. (jubilejního) ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Ed. E. Rusinová. Brno 2017, 324–327.

130. G. Neweklowsky: Franz Miklosich (1813–1891). Begründer der österreichischen Slawistik (Wien 2015). Slavia 86, 2017, 78–81. download

131. Návrat Leopolda Silbersteina. Linguistica Brunensia 65/1, 2017, 134–141. [K. Herrmann: Leopold Silberstein. Slawist und Philosoph (Berlin 2015); K. Herrmann: Leopold Silberstein. Ein Berliner Slawist  (Berlin 2014); K. Herrmann: Kämpfende Vernunft. Leopold Silbersteins Vortragsreise 1936 (Norderstedt 2014); J. Herrmann: Jennys Leben ([Norderstedt] 2012)] download

132. E. Gutiérrez Rubio: Estudio de la semántica del dativo checo en diacronía (Frankfurt am Main etc. 2015). Linguistica Brunensia 65/2, 2017, 126. download

133. T. Nesset: How Russian Came to Be the Way It Is: A Student’s Guide to the History of the Russian Language (Bloomington 2015). Linguistica Brunensia 65/2, 2017, 127–128. download

134. B. Kappenberg: Setting Signs for Europe: Why Diacritics Matter for European Integration (Stuttgart 2015). Linguistica Brunensia 65/2, 2017, 132. download

 

2018

135. In memoriam Mirek Čejka (31. 8. 1929 – 27. 12. 2017). Slovo a slovesnost 79, 2018, 167–168. download

136. Starší čeština v zrcadle jazykového kontaktu. In: Přednášky a besedy z LI. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Ed. E. Rusinová. Brno 2018, 317–322.

137. R. Dittmann – J. Just: Biblical Humanism in Bohemia and Moravia in the 16th Century (Turnhout 2016). Linguistica Brunensia 66/1, 2018, 105. download

138. L. Martínek a kol.: Český a polský strukturalismus a poststrukturalismus – historie a současnost (Opava 2015); D. Teplan (ed.): Mikuláš Bakoš a moderná literárna veda (Nitra 2016). Linguistica Brunensia 66/1, 2018, 106–107. download

139. É. Adde-Vomáčka: La Chronique de Dalimil (Paris 2016). Linguistica Brunensia 66/1, 2018, 108–110. download

140. Radoslav Večerka (18. IV. 1928 – 15. XII. 2017). Wiener Slavistisches Jahrbuch, N.F. 6, 2018, 286–287.
141. U. Maas: Sprachforschung in der Zeit des Nationalsozialismus (Berlin – Boston 2016). Linguistica Brunensia 66/2, 2018, 81–82. download
142. I. Luft: Eduard Winter zwischen Gott, Kirche und Karriere. Vom böhmischen katholischen Jugendbundführer zum DDR-Historiker (Leipzig 2016). Germanoslavica 29/2, 2018, 103–108. download

2019
143. Staroslověnské dědictví ve staré češtině. In: Přednášky a besedy z LII. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Ed. E. Rusinová. Brno 2019, 302–312. download
144. J. Němec: Eduard Winter 1896–1982. Zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika (Brno 2017). Zeitschrift für Slawistik 64, 2019, 150–152. download
145. Dvě knihy od T. Givóna. Linguistica Brunensia 67/1, 2019, 71–72. [T. Givón: The Story of Zero (Amsterdam – Philadelphia 2017); T. Givón: On Understanding Grammar (Amsterdam – Philadelphia (2018)] download
146. Angažovaný Roman Jakobson a jeho cyrilometodějské dědictví. Linguistica Brunensia 67/1, 2019, 73–79. [J. Toman (ed.): Angažovaná čítanka Romana Jakobsona (Praha 2017)] download
147. Dvě další knihy o jazykovém kontaktu. Linguistica Brunensia 67/2, 2019, 65–67. [The Cambridge Handbook of Areal Linguistics (Cambridge 2017); B. Drinka: Language Contact in Europe: The Periphrastic Perfect through History (Cambridge 2017)] download
 

E, Edice

2001
1. GRAMMATICVS. Studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata. Editores: Ondřej Šefčík et Bohumil Vykypěl. Brno: Masarykova univerzita 2001. 236 pp. download

2006
2. Adolf Erhart: Ausgewählte Abhandlungen zur indogermanischen vergleichenden Sprachwissenschaft. Hrsg. von Bohumil Vykypěl, übers. von Iris Kneisel. Hamburg: Dr. Kovač 2006. (Philologia – Sprachwissenschaftliche Forschungsergebnisse. 87.) 440 S. abstrakt
3. Oswald Szemerényi und Adolf Erhart. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 54, 2006, 229–236. [vier Briefe von Szemerényi an Erhart] download
4. Jaroslav Popela: Skaličkova jazyková typologie. Vydali Bohumil Vykypěl a Vít Boček. Brno: Masarykova univerzita 2006. 46 s. download

2007
5. Travaux linguistiques de Brno 1: R. Sova: Unfashionable Studies on Noam Chomsky and Petr Sgall. München 2007. abstrakt

2008
6. Travaux linguistiques de Brno 2: T. Berger: Studien zur historischen Grammatik des Tschechischen (Bohemistische Beiträge zur Kontaktlinguistik). München 2008. abstrakt
7. Travaux linguistiques de Brno 3: J. Vintr: Studien zur älteren tschechischen Grammatographie. München 2008. abstrakt
8. Travaux linguistiques de Brno 4: S. Romportl: On the Biological Nature of Natural Language and other Essays. München 2008. abstrakt
9. [& Markus Giger] tři předmluvy ke knize Matouš Walkenberger z Walkenberka (Philomathes): Zahrádka růžová žen plodných o početí, puosobení, zplození, složení a rození člověka, Praha 1576. In: Jakob Ruf. Leben Werk und Studien 4. Werke 1550–1558. Ed. H. E. Keller. Zürich 2008, 666–690.

2009
10. [& Vít Boček] Travaux linguistiques de Brno 5: Recherches fonctionnelles et structurales 2009. München 2009. abstrakt

2010
11. Kritika Listů filologických v roce 1952. Listy filologické 133, 2010, 169–173. download
12. [& Vít Boček] Travaux linguistiques de Brno 7: Das Problem der sprachlichen Elementarverwandtschaft. München 2011. abstrakt

2011
13. [& Vít Boček] Libellus memorabilis Jaroslao Popelæ, linguistæ diligenti, octo et octogenario ab amicis oblatus. Brno 2011.

2012
14. Travaux linguistiques de Brno 8: Vilém Mathesius: Contributions to his Life and Work. München 2012. abstrakt
15. [& Vít Boček] Oldřich Leška: Papers on Prague School Linguistics. München 2012. (LINCOM Studies in Theoretical Linguistics, 48.) abstrakt
16. [& Vít Boček] Methods of Etymological Practice. Praha 2012. (Studia etymologica Brunensia, 14.) download

2013
17. Travaux linguistiques de Brno 10: Bohuslav Havránek: Contributions to his Life and Work. München 2013. abstrakt
18. [& Vít Boček] Etymology: An Old Discipline in New Contexts. Praha 2013. (Studia etymologica Brunensia, 16.) download

2014
19. [& Vít Boček] Sophia Slavica. Sborník příspěvků věnovaných PhDr. Žofii Šarapatkové k osmdesátým narozeninám. Brno 2014.
20. Travaux linguistiques de Brno 11: T. Vykypělová: Sechs Beiträge zur Geschichte des Tschechischen. München 2014. abstrakt

2015
21. Travaux linguistiques de Brno 12: O. Sládek: The Metamorphoses of Prague School Structural Poetics. München 2015. abstrakt
 
2016
22. [& Vít Boček] Perspectives of Slavonic Etymology. Praha 2016. (Studia etymologica Brunensia, 19.)
 
2019
23. [& Vít Boček] Teorie a praxe české etymologické lexikografie. Praha 2019. (Studia etymologica Brunensia, 24.)

Projekty, granty:

 

Řešitel
2002–2004 Šlechtické tituly v germánských, slovanských a baltských jazycích, grant Grantové agentury ČR č. 405/02/P032
2010–2012 Teorie a empirie v slovanské diachronní jazykovědě, grant Grantové agentury ČR č. P406/10/1346
Člen řešitelského týmu
1998–2000 Nejstarší slovanský spisovný jazyk a geneze jeho slovní zásoby, grant Grantové agentury ČR č. 405/98/0024 (řešitel: Adolf Erhart)
2001–2003 Vývoj praslovanské slovní zásoby od pozdněindoevropské fáze až po začátky formování jednotlivých slovanských jazyků, grant Grantové agentury ČR č. 405/01/0109 (řešitel: Adolf Erhart)
2004–2006 Praslovanština a rané etapy slovanských jazyků ve vztahu k sousedním etnikům v evropském areálu, grant Grantové agentury ČR č. 405/04/1179 (řešitelka: Helena Karlíková)
2005–2011 Výzkumné centrum staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů až po současný stav), projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. LC546 (koordinátorka: Helena Karlíková)
2007–2009 Tradice a perspektivy brněnské etymologické školy a další trendy slavistického etymologického bádání, grant Grantové agentury ČR č. 405/07/1092 (řešitelka: Helena Karlíková)
2013–2017 Etymologický slovník jazyka staroslověnského: završení generačního projektu, grant Grantové agentury ČR č. 13–17435S (řešitelka: Helena Karlíková)
2018–2020 Staroslověnské dědictví v staré češtině, grant Grantové agentury ČR č. 18–02702S (řešitelka: Helena Karlíková)

 


Další:

1997 zakládající člen mezinárodní skupiny Evropská slavistická lingvistika – Polyslav

2000– člen Česko-lotyšského klubu

2003– člen Pražského lingvistického kroužku

2005– člen Indogermanische Gesellschaft

2006–2012 člen 9. oborové rady (humanitní a filologické vědy) Grantové agentury AV ČR

2006– člen Akademického sněmu AV ČR

2006 držitel Prémie Otto Wichterleho

2007– vydavatel Travaux linguistiques de Brno (LINCOM Europa, München)

2008–2013 člen Komise pro balto-slovanské kontakty při Mezinárodním komitétu slavistů