Mgr. Kateřina Voleková, Ph.D.

 

 Volekova_profilove_foto

Kontakt

e-mail: volekova@ujc.cas.cz

tel.: 225 391 460

Google Scholar: https://scholar.google.cz/citations?user=OpW4jqkAAAAJ&hl=cs&oi=ao

Academia.edu: https://cas-cz.academia.edu/Kate%C5%99inaVolekov%C3%A1

 

Odborné zaměření

stará čeština, historická lexikologie a lexikografie, textologie

 

Vzdělání
2010–2014: doktorské studium (Ph.D.), obor: Český jazyk (Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze), téma disertační práce: Česká lexikografie 15. století
2002–2009: magisterské studium (Mgr.), obor: Český jazyk a literatura – latina (Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze), téma diplomové práce: Latinsko-český slovník Klementinský (obecná charakteristika, analýza překladu sloves, edice)

 

Dosažená praxe v ÚJČ
2014–dosud: vědecký pracovník (oddělení vývoje jazyka)

2006–2014: odborný pracovník (oddělení vývoje jazyka)

 

Publikace (výběr)
online databáze:
Elektronický slovník staré češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR v. v. i., 2005–. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx; členka autorského kolektivu.

Vokabulář webový – webové hnízdo pramenů k poznání historické češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i, 2006–. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz; člen autorského kolektivu.

 

monografie:

Staročeské biblické předmluvy. Eds. Kateřina Voleková – Andrea Svobodová, Praha: Scriptorium 2019. ISBN 978-80-88013-78-5.
Orthographia Bohemica. Ed. Kateřina Voleková, do češtiny přel. Ondřej Koupil, do angl. přel. Marcela Koupilová a David Livingstone, Praha: Akropolis 2019. ISBN 978-80-7470-234-1.
Výklad Mikuláše Lyry na evangelium sv. Matouše. Kritická edice staročeského překladu. Eds. Milada Homolková – Andrea Svobodová – Michal Dragoun –Kateřina Voleková – Zuzana Lukšová, Praha: Scriptorium 2018. ISBN 978-80-88013-76-1.
Tabule staré a nové barvy Mikuláše z Drážďan ve staročeském překladu. Eds. Petr Čornej – Michal Dragoun – Milada Homolková – Hana Kreisingerová – Zuzana Lukšová – Petra Mutlová – Markéta Pytlíková – Milada Studničková – Andrea Svobodová – Kateřina Voleková, Praha: Scriptorium 2017. ISBN 978-80-88013-41-9.
Voleková, Kateřina: Česká lexikografie 15. století. Praha: Academia 2015. ISBN 978-80-200-2486-2. 
Brčák, Marek – Dobiáš, Dalibor – Dragoun, Michal – Jamborová, Martina – Měřička, Matěj – Voleková, Kateřina: Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea – Signatura 1 A. Praha: Scriptorium 2014. ISBN 978-80-88013-03-7.

 

články:

Voleková, Kateřina: Verba emungendi ve staročeských překladech bible. In: Lidská zkušenost jako součást jazykové sémantiky (?). Sborník z 15. mezinárodního setkání mladých lingvistů. Eds. B. Bednaříková, Pavlína Stůjová, Olomouc 2018, s. 100–109.

Voleková, Kateřina: The Old Czech Psalter and its Manuscript Tradition in Late Medieval Bohemia. In: Vernacular Psalters and the Early Rise of Linguistic Identities. The Romanian Case. Eds. Vladimir Agrigoroaei, Ileana Sasu, Museikon Studies 1, Bucharest: DARK Publishing – Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, 2019, s. 47–53.
Voleková, Kateřina: Rukopisné zlomky Bible pernštejnské. Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 63, 2018, č. 1–2, s. 45–49. ISSN 2570-6861.
Voleková, Kateřina: Muzejní zlomek s opisem Evangelia sv. Matouše s homiliemi. Listy filologické 140, č. 1–2, 2017, s. 247–257. ISSN 0024-4457
Voleková, Kateřina: Mariánské hodinky v kontextu staročeského překladu žaltáře. In: Karel IV. a Emauzy. Liturgie – text – obraz, Edd. Kateřina Kubínová a kol., Praha, 2017, s. 220–230. ISBN 978-80-86890-92-0.
Hořejší, Michal – Voleková, Kateřina: Peripheral Old Czech names for owls. In: Etymological Research into Czech, Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12–14 September 2017, Brno, Eds. Ilona Janyšková, Helena Karlíková, Vít Boček, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2017, s. 165–174. ISBN 978-80-7422-619-9. 
Homolková, Milada – Voleková, Kateřina: Staročeské biblické prology: Argumenta k listům sv. Pavla, Listy filologické 139, 2016, s. 91–120. ISSN 0024-4457
Voleková, Kateřina: Jan Hus a česká bible. In: Jan Hus 1415 a 600 let poté: VII. mezinárodní husitologické sympozium Tábor 23.-25. června 2015. Eds. J. Smrčka – Z. Vybíral, Tábor: Husitské muzeum v Táboře, 2015, s. 179–190. ISBN 978-80-87516-23-2.
Voleková, Kateřina: Recepce staročeského biblického překladu v husitské době. In: Kusse, H.; Kosourová, H. (ed.): Die tschechische Bibel. Ihre Bedeutung in der Sprach- und Kulturgeschischte. München: Otto Sagner, 2015, s. 43–49.
Voleková, Kateřina: Sýkora koňadra ve staré češtině. In: Barnová, K.; Chomová, O. (ed.): Varia 21. Zborník príspevkov z 21. kolokvia mladých jazykovedcov. Banská Bystrica: Belianum, 2015, s. 609–614.
Voleková, Kateřina: Postilla litteralis Mikuláše z Lyry ve Výkladu krumlovském. In: Halama, O. (ed.). Amica Sponsa Mater. Bible v čase reformace. Praha: Kalich, 2014, s. 24–32. ISBN 978-80-7017-213-1.
Voleková, Kateřina: Staročeské a polské glosy v Rostlináři mnichovském. In: Gębka-Wolak, M.; Kamper-Warejko, J.; Moroz, A. (ed.): Leksyka języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014, s. 311–321.
Voleková, Kateřina: K vybraným jménům ryb v Klaretově Glosáři. In: Bednaříková, B.; Hernandezová, P. (ed.): Od slova k modelu jazyka. Sborník z 13. mezinárodního setkání mladých lingvistů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 10–17. ISBN 978-80-244-3960-0.
Voleková, Kateřina: Brněnský latinsko-německo-český slovník zapsaný za slovníkem Catholicon. Listy filologické 136, 2013, s. 59–123. ISSN 0024-4457.
Voleková, Kateřina: K dalším latinsko-českým mamotrektům. Historie – Otázky – Problémy 5, 2013, č. 2, s. 131–140. ISSN 1804-1132.
Voleková, Kateřina: K staročeským výrazům bú a blázn. In: Varia XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov Častá-Papiernička 24.–26. 11. 2010, Ed. Gabriela Múcsková, Slovenská jazykovedná spoločnosť při Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, Bratislava 2012, s. 646–653.
Voleková, Kateřina: Zum alttschechischen Adjektiv des Typs -ují. In: Theory and Empiricism in Slavonic Diachronic Linguistics. Studia etymologica Brunensia 15. Praha : Nakladatelství Lidové noviny 2012, s. 253–261. ISBN 978-80-7422-185-9.
Kateřina Voleková – Milada Homolková, Ze staročeského slovníku: zdrušec a živodně. Listy filologické 133, 3–4, 2010, s. 391–395. ISSN 0024-4457.
Kateřina Voleková, Imitatio a aemulatio ve Slovníku klementinském. Listy filologické 133, 3–4, 2010, s. 335–356. ISSN 0024-4457.

 

vědecké edice textů:
Voleková, Kateřina: Latinsko-český slovník Ostřihomský. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i, 2014. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/e0a3c633-594e-415d-ab49-f922339722b0/plny-text/s-aparatem/folio/58.
Černá, Alena M.; Boček, M.; Fuková, Irena; Hanzová, Barbora; Jamborová, Martina; Janosik-Bielski, Marek; Pečírková, Jaroslava; Svobodová, Andrea; Šimek, Štěpán; Voleková, Kateřina; Zápotocká, P.; Lehečka, Boris: Výbor ze starší české literatury. 2., doplněné. Praha: Academia, 2013. E-kniha.

 

Účast v projektech a grantech

2017–2019: Tvůrčí opisování: sborníky Oldřicha Kříže z Telče († 1504), GA ČR č. 17-06326S, členka řešitelského týmu
2016–2018: Orthographia Bohemica a náměšťská mluvnice (filologická analýza a kritické edice), GA ČR č. 16-00598S, členka řešitelského týmu
2015–2017: Staročeské biblické prology, GA ČR č. 15-06405S, členka řešitelského týmu, od roku 2016 řešitelka
2012–2015: Informační technologie ve službách jazykového kulturního bohatství (IT JAKUB), projekt NAKI č. DF12P01OVV028, členka řešitelského týmu
2012–2018: Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období, centrum excelence GA ČR č. P405/12/G148, členka řešitelského týmu
2011–2012: Edice latinsko-německo-českého slovníku z 15. století (sign. AMB 115), GA UK č. 272711, řešitelka projektu
2010–2014: Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází),  GA ČR č. P406/10/1140, členka řešitelského týmu
2010–2014: Slovní zásoba staré češtiny a její lexikografické zpracování, GA ČR č. P406/10/1153, členka řešitelského týmu
2005–2011: Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav),  GA ČR č. LC 546,  od 2006 členka řešitelského týmu

 

Popularizace 
lektorka středoškolské stáže Edice staročeských textů v rámci projektu AV ČR Otevřená věda 2016

 

Výuka 
seminář Staročeské překlady bible, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav českého jazyka a teorie komunikace

 

Organizační činnost
2018: s I. Fukovou, M. Homolkovou, B. Nedvědovou, P. Nejedlým, Š. Šimkem, M. Vajdlovou konference Česká diachronní lexikografie 1968–2018. 50 let Staročeského slovníku. Praha, 13. 9. 2018, členka organizačního výboru