PhDr. Ivana Svobodová

 

 

silueta.jpg

 

 

Vzdělání:
1975–1980 Filozofická fakulta UK, obor český jazyk a literatura – občanská nauka (diplomová práce: Vývoj souvětné stavby v letech 1905–1921)
1981 Filozofická fakulta UK – rigorózní práce: Vývoj souvětné stavby v letech 1905–1921 (PhDr.)

 

 

Dosažená praxe:
1980–1983 středoškolská učitelka – Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160
1983–dosud Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení jazykové kultury; 1991–2008 výkonná redaktorka Naší řeči

 

Grantové projekty:
1994–1996 Archivace lingvistických dat/dokumentů a jejich sociolingvistická analýza, reg. č.: 961409 (řešitelka PhDr. L. Uhlířová, CSc., dr. h. c.)
1998–2000 Sociologie jazyka a jazykové poradenství v éře elektronických médií, GA ČR, reg. č.: 405/98/0030 (řešitelka: PhDr. Ludmila Uhlířová, CSc., dr. h. c.)
2004–2008 Jazyková poradna na internetu, AV ČR, reg. č.: 1ET200610406
(řešitelka, spoluřešitel: doc. PhDr. Karel Pala, CSc.)
2009–2011 Informační zdroje pro výzkum a výuku češtiny, reg. č.: MSM VZ09005 (řešitel RNDr. Jan Králík, CSc.)
2011–2013 Psaní velkých písmen v češtině, GA ČR, reg. č.: P406/11/2017 (řešitelka)
2013–dosud LINDAT-CLARIN: Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat, grantový projekt MSM/LM, reg. č.: LM2010013; LM2015071 (řešitel: prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., spoluřešitel: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr. – do října 2016, PhDr. Martin Prošek, Ph.D. – od října 2016)
2016–2019 Zpřístupnění dotazů jazykové poradny v lingvisticky strukturované databázi (DG16P02B009), projekt udělený Ministerstvem kultury ČR (řešitel: PhDr. Martin Prošek, Ph.D., spoluřešitel: doc. Ing. Luděk Müller, Ph.D.)

 

Publikační činnost:
Kolektivní práce – spoluautorství:
KRAUS, J. – MARTINCOVÁ O., – POLÍVKOVÁ, A. – SEDLÁČEK, M. – SVOBODOVÁ. I. – VLKOVÁ, V. Co přinášejí nová Pravidla českého pravopisu? Praha: Učitelská unie 1991; kap. Ostatní pravopisné změny
Pravidla českého pravopisu (akademické vydání). Praha: Academia 1993
Pravidla českého pravopisu (školní vydání). Praha: Scientia 1993, Praha: Fortuna 1998
Internetová jazyková příručka (s kolektivem autorů), 2008. Zpracování 9 813 slovníkových hesel a autorství výkladových kapitol pod šifrou is
PRAVDOVÁ, M. (ed.). Jsme v češtině doma? Praha: Academia 2012 (20 hesel)
ŠTÍCHA, F. A KOL. Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia 2013; kap. (společně s F. Štíchou) Vybrané kapitoly z pravopisu (s. 34–75)
PRAVDOVÁ, M., SVOBODOVÁ (eds.). Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia 2014; kap. Psaní předpon s(e)-, z(e)- (s. 52–54); Psaní n – nn (s. 66), Psaní velkých písmen (s. 141–182); Tvoření přídavných jmen od ženských osobních jmen (s. 231–233)
SVOBODOVÁ, I. a kol. Psaní velkých písmen v češtině. Praha: Nakladatelství Academia 2015; kap. Organizace a instituce (s. 146–192)

 

Učebnice češtiny a další výukové texty:
ČECHOVÁ, M. – KRAUS, J. – STYBLÍK, V. – SVOBODOVÁ, I. Český jazyk pro 1. ročník středních škol. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2000, 2., upravené vydání, 2009, s. 27–56
ČECHOVÁ, M. – KRAUS, J. – STYBLÍK, V. – SVOBODOVÁ, I. Český jazyk pro 2. ročník středních škol. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2000, 2., upravené vydání, 2010, s. 89–97, s. 130–148
ČECHOVÁ, M. – KRAUS, J. – STYBLÍK, V. – SVOBODOVÁ, I. Český jazyk pro 3. ročník středních škol. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2002, 2., upravené vydání, 2013, s. 196–207
ČECHOVÁ, M. – KRAUS, J. – STYBLÍK, V. – SVOBODOVÁ, I. Český jazyk pro 4. ročník středních škol. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2002, 2., upravené vydání, 2014, s. 138–148
HOŠNOVÁ, E. – BOZDĚCHOVÁ, I. – MAREŠ, P. – Styblík, V. – SVOBODOVÁ, I. Český jazyk 6 pro základní školy. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, Praha 2006, s. 16–25, s. 50–84
HOŠNOVÁ, E. – BOZDĚCHOVÁ, I. – MAREŠ, P. – SVOBODOVÁ, I. Český jazyk 7 pro základní školy. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, Praha 2008, s. 7–56
HOŠNOVÁ, E. – BOZDĚCHOVÁ, I. – MAREŠ, P. – SVOBODOVÁ, I. Český jazyk 8 pro základní školy. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2009, s. 15–48
HOŠNOVÁ, E. – BOZDĚCHOVÁ, I. – MAREŠ, P. – SVOBODOVÁ, I. Český jazyk 9 pro základní školy. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2010, s. 17–19, s. 38–72
spoluautorka 8 metodických příruček, které byly k učebnicím vytvořeny
DĚDEČEK, J. – SVOBODOVÁ, I. Veselé diktáty. Praha: Albatros 2002
SVOBODOVÁ, I. Nebojím se… češtiny. 1., 2., 3. třída. Praha: Albatros 2005
SVOBODOVÁ, I. Nebojím se… češtiny. 4., 5. třída. Praha: Albatros 2007

 

Články v odborných periodikách a ve sbornících (od r. 2005):
UHLÍŘOVÁ, L. – SVOBODOVÁ, I. – PRAVDOVÁ, M. Současný stav a perspektivy jazykové poradny. Naše řeč 88, 2005, č. 3, s. 113–127
SVOBODOVÁ, I. Jak psát na začátku věty název eBanka. Naše řeč, 88, 2005, č. 2, s. 108–11
SVOBODOVÁ, I. Ve strahovské aréně slávistický gólman vychytal sparťanskému bekovi standardku. In: S. Čmejrková – I. Svobodová (eds.). Oratio et ratio. Sborník k životnímu jubileu Jiřího Krause. Praha: ÚJČ AV ČR, 2005, s. 299–305.
SVOBODOVÁ, I. Tvarohomakový koláč. Naše řeč, 89, 2006, s. 270–272
SVOBODOVÁ, I. Kolik prostoru věnovat v jazykové výchově pravopisu? In: Prostor v jazyce a literatuře. Sborník z mezinárodní konference. Ústí n. Labem: UJEP, 2007, s. 171-174
SVOBODOVÁ, I. Dnešní a budoucí jazykověporadenská činnost. In: M. Považaj (ed.). Jazyková kultúra na začiatku tretieho tisícročia : Zborník materiálov z vedeckej konferencie konanej 9.–10. septembra 2004 v Bratislave. Bratislava: Veda, 2009, s. 183–186
SVOBODOVÁ, I. Sportovní terminologie včera a dnes. In: P. Mitter, Z. Menšíková (eds.) Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a literatuře. Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 1. –3. září 2010. 1. díl: část jazykovědná. Ústí n. Labem: UJEP, 2011
SVOBODOVÁ, I. Vzdělávání administrativních pracovníků v češtině. Usta ad Albim Bohemica, 11, č. 2, 2011, s. 91–96
SVOBODOVÁ, I. Vývoj zásad psaní velkých písmen. In: Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha: Karolinum, 2012, s. 839–843
SVOBODOVÁ, I. Projekt a grant. Naše řeč, 95, č. 4, 2012, s. 218–220
SVOBODOVÁ, I. Psaní velkých písmen v současné češtině. In: S. Ondrejovič (ed.) Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte. Bratislava: Veda, 2013, s. 262–267
SVOBODOVÁ, I. Názory respondentů v dotazníku na psaní velkých písmen. Naše řeč, 96, č. 1, 2013, s. 17–35
SVOBODOVÁ, I. Názory učitelů na psaní velkých písmen. Český jazyk a literatura, 65, č. 4, 2014–15, s. 189–195

 

Příspěvky do rubriky Jazyková poradna v časopisu Český jazyk a literatura (od r. 2000, pětkrát ročně)

 

Členství v redakčních radách:
1998–dosud členka redakční rady časopisu Český jazyk a literatura
2009–dosud členka oborové rady časopisu Naše řeč

 

Výuka na VŠ:
2004–dosud Fakulta sociálních věd UK, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, obor žurnalistika, předměty: současný český jazyk 1, současný český jazyk 2
2016–dosud Fakulta sociálních věd UK, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, obor žurnalistika, předmět: současný český jazyk 3
2011, 2014, 2016, 2018 Univerzita 3V, přednáška Jazyková poradna ústavu pro jazyk český AV ČR
vedení bakalářských a diplomových prací

 

Expertní a posuzovatelská činnost (od r. 2010, výběr):
vypracování posudku na učebnici Pravidla českého pravopisu Lingea (zadavatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) 2010
vypracování stanoviska k recenznímu posudku na učebnici Český jazyk pro střední školy (zadavatel Nakladatelství Fraus), 2010
vypracování posudku na učebnici Český jazyk a komunikace pro střední školy – 2. díl, tematický celek Pravopis (zadavatel nakladatelství Didaktis), 2011
jazyková analýza Věstníku Nejvyššího kontrolního úřadu, 2013
odborná korektura učebnice Odmaturuj z českého jazyka (zadavatel nakladatelství Didaktis – pro připravované 2. vydání), 2014
odborná korektura učebnice Testy z českého jazyka pro žáky 5. a 7. třídy (zadavatel nakladatelství Didaktis, 2017, 2018)
odborná korektura učebnice Testy z českého jazyka pro žáky 9. tříd (zadavatel nakladatelství Didaktis, 2017, 2018)

 

Popularizační činnost:
Kolektivní publikace:
KRAUS, J. – MARTINCOVÁ, O., – POLÍVKOVÁ, A. – SEDLÁČEK, M. – SVOBODOVÁ, I. – VLKOVÁ, V. Praktické kapitoly z českého jazyka. Praha: Učitelská unie 1992, s. 15–25
ČMEJRKOVÁ, S. – DANEŠ, F. – KRAUS. J. – SVOBODOVÁ, I. Čeština, jak ji znáte a neznáte. Praha: Academia 1996 (12 kapitol)
ČERNÁ, A. – SVOBODOVÁ, I. – ŠIMANDL, J. – UHLÍŘOVÁ, L. Na co se nás často ptáte? Praha: Scientia 2002, hesla pod šifrou is
SATURKOVÁ, J. (ed.). O češtině. Praha: Edice ČT 2007 (2 kapitoly, 1 odpovědna)
PRAVDOVÁ, M. Čeština nově od A do Ž. Praha: Academia / Lidové noviny, 2016; 7 kapitol (téma), 3 kapitoly (Co to je a proč se říká…, Nenechte se zmást)

 

Novinové, časopisecké příspěvky:
Lidové noviny: kurz Čeština v práci (5. 11. – 9. 12. 2007), autorství 20 textů
Pravdová, M. – Svobodová, I. 20 pravidel, jak psát správně česky. Lidové noviny, 5. 11. 2007 (nástěnná mapa, samostatná příloha)
jazykové sloupky v periodikách Práce, Právo, Dítě, Květy, Literární noviny (cca 150)

 

Přednášky pro nelingvistickou obec (od r. 2010):
Jazyková norma a její uplatňování – pro zahraniční bohemisty, Praha 2011
Adaptace řeckých a latinských slov do současné češtiny – pro vyučující cizích jazyků na lékařských a příbuzných fakultách, Hradec Králové 2012
Psaní velkých písmen v češtině – pro překladatele dokumentů Evropského parlamentu a Evropské unie, Lucemburk 2012
Psaní velkých písmen – pro pracovníky ČTK, Praha 2012
Současný pravopisný systém češtiny – Škola českého jazyka a literatury pro pedagogy, 2013, 2015, 2016
Současný pravopisný systém – na semináři Pravopisné trendy a slohové formy v textech popularizujících vědu, Praha 2013
Časté pravopisné chyby – pro jazykovou redakci Českého rozhlasu, Praha 2013
Psaní velkých písmen v češtině – pro učitele ZŠ a SŠ, Náchod 2013
Jevy, ve kterých se často chybuje – pro Jednotu tlumočníků a překladatelů, 2014
Současný pravopisný systém – v rámci projektu 100 vědců do středních škol, Jihlava 2014
Akademická příručka českého jazyka – pro Asociaci učitelů češtiny jako cizího jazyka, Praha 2014
Současný morfologický systém – pro ČTK, Praha 2014
přednáška pro studenty septimy PORG – gymnázium a základní škola, o. p. s., Praha 2015
přednáška o současné češtině pro redaktory nakladatelství Mladá fronta, Praha 2015
Psaní velkých písmen v češtině – přednáška v rámci Týdne vědy a techniky, Praha 2015
Psaní velkých písmen v češtině – přednáška pro učitele ZŠ a SŠ, Trutnov 2015
Jazyková poradna Ústavu pro jazyk český AV ČR – 9. společné setkání učitelů u krajanů a lektorů češtiny v zahraničí 2017
Psaní velkých písmen v češtině; Jazykověporadenská činnost Ústavu pro jazyk český AV ČR, zvláště dotazy spojené s jazykovou výchovou – Letní škola češtinářů, Kravaře 2017