Mgr. Jakub Sláma

Kontakt

 • e-mail: slama at ujc.cas.cz
 • tel.: 225 391 411


Odborné zaměření

 • syntax češtiny a angličtiny, valence, lexikologie a slovotvorba, neologie; kognitivní lingvistika a konstrukční gramatika

 

Vzdělání

 • od 2018 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, doktorské studium (obor: Český jazyk, školitelka: Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.; disertační práce Náčrt konstrukčního přístupu k české slovotvorbě)
 • od 2018 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, doktorské studium (obor: Anglický jazyk, školitelka: prof. doc. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.; disertační práce Noun Valency in English)
 • 2016–2018 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, magisterské studium (obor: Anglický jazyk; diplomová práce The prepositional phrase with the preposition at as a valency complement of nouns)
 • 2016–2018 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, magisterské studium (obor: Český jazyk – specializační studium; diplomová práce Sémantická dědičnost při sufixaci od polysémních slov)
 • 2013–2016 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, bakalářské studium (obor: anglistika-amerikanistika, český jazyk a literatura; bakalářská práce English counterparts of the Czech instrumental case)

 

Dosažená praxe

 • od října 2018 vedení seminářů na Ústavu anglického jazyka a didaktiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
 • od září 2018 odborný asistent Katedry anglického jazyka a literatury Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni
 • od září 2018 anotátor na Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
 • od ledna 2014 oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

 

Publikace


Článek v časopise

 • Sláma, J. (2019, v tisku): K efektivitě manuální a poloautomatické excerpce neologismů. Naše řeč 102 (1).
 • Sláma, J. (2017): K (polo)automatické excerpci neologismů. Jazykovědné aktuality 54 (3–4).

 

Příspěvek ve sborníku

 • Sláma, J. (2018, v tisku): K (ne)obligatornosti valenčního komplementu anglických substantiv. Sborník z mezinárodní konference ProfiLingua (Plzeň, 13. 9. 2018)

 

Recenze

 • Sláma, J. (2018): L. Hellan, A. Malchukov & M. Cennamo (eds.): Contrastive Studies in Verbal Valency. Linguistica Pragensia 28 (2).
 • Sláma, J. (2017): Markéta Lopatková a kol.: Valenční slovník českých sloves Vallex (Druhé vydání, přepracované a rozšířené). Časopis pro moderní filologii 99, s. 131–135.

 

Projekty, granty

 • od 2019 účast na grantovém projektu uděleném Grantovou agenturou ČR, Adjectival postposition in English, hlavní řešitelka: PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D. (Ústav anglického jazyka a didaktiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy)

 

Členství v oborových organizacích

 • od září 2018 člen České asociace kognitivní lingvistiky
 • od března 2017 člen Jazykovědného sdružení ČR 

 

Pedagogická činnost

 • letní semestr 2019 výuka semináře Anglická mluvnice: morfologie I (ÚAJD FF UK v Praze)
 • letní semestr 2019 výuka semináře Syntax (ÚČJTK FF UK v Praze)
 • zimní semestr 2018/2019 výuka předmětu Morfosyntax angličtiny 3 (FF ZČU v Plzni)
 • zimní semestr 2018/2019 výuka semináře Cvičení k lingvistické propedeutice (ÚAJD FF UK v Praze)

 

Popularizace