PhDr. Milena Šipková, CSc.

Vzdělání:Milena Šípková

• 1975–1980: Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Brno (obory: anglický jazyk a literatura – český jazyk a literatura, diplomová práce: The English equivalents of the Czech modal verb ‘mít‘)
• 1980–1983: interní vědecká aspirantura, Ústav pro jazyk český ČSAV, dialektologické oddělení
• 1982: PhDr., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Brno (obor: český jazyk a literatura)
• 1988: CSc., Ústav pro jazyk český ČSAV, Praha, obor: bohemistika (disertace: Syntax hanáckých nářečí)

Dosažená praxe:
• 1980–doposud: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. (dříve ČSAV), dialektologické oddělení, Brno
• vědecká pracovnice
• vedoucí oddělení (od r. 2000)

Zahraniční pobyt :
• 1997–1998: Slavic Department, Princeton University, NJ, USA, lektorka českého jazyka

Vydané publikace:
Knižní monografie:
Stavba věty v mluvených projevech. Syntax hanáckých nářečí. H&H, Jinočany 1993, 192 s.
Čeština pro cizince z germánské oblasti (spoluautor R. Landsman). Univerzita J. E. Purkyně, Brno 1984, 1989, 1991, 1994.

Části knih:
Český jazykový atlas 1. Academia, Praha 1992, dotisk Praha 2004 (členka autorského
kolektivu, 1 zpracovaná stať).
Český jazykový atlas 2. Academia, Praha 1997 (členka autorského kolektivu, 18 zpracovaných statí).
Český jazykový atlas 3. Academia, Praha 1999 (členka autorského kolektivu, 25 zpracovaných statí).
Český jazykový atlas 4. Academia, Praha 2002 členka autorského kolektivu, 26 statí).
Český jazykový atlas 5. Academia, Praha 2005 (členka autorského kolektivu, 36 zpracovaných statí).
Český jazykový atlas – Dodatky, Academia, Praha 2011 (členka autorského kolektivu).
Jak se adaptují nářeční mluvčí na mluvu Prostějova. In: Daneš F. et al., Český jazyk na přelomu tisíciletí. Academia, Praha 1997, s. 212–218.
(Hesla:) (s J. Balharem a S. Kloferovou) Enkláva českého jazyka, s.124–126;
Interdialekt, s. 183–184; Skupina nářeční středomoravská, s. 399–401. In: Karlík, P.– Nekula, M. – Pleskalová, J. (eds), Encyklopedický slovník češtiny. Lidové noviny, Praha 2002.
(Upravená hesla:) (s J. Balharem a S. Kloferovou Enkláva českého jazyka, Interdialekt, Skupina nářeční středomoravská (s nářečními nahrávkami). In: Karlík, P.– Nekula, M. – Pleskalová, J. (eds), Nový encyklopedický slovník češtiny A–M, a N–Ž. NLN, Praha 2016 a Nový encyklopedický slovník češtiny online.
Jazykové poměry. In: Nekuda, V. (ed.), Moravskotřebovsko, Svitavsko. Vlastivěda moravská (67. svazek), Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Brno 2002, s. 289–298.
Některé problémy zpracování slovesa v nářečním slovníku. Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě II. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015 – (Holub Z.) (členka autorského kolektivu, s. 100-110).
Pravdová, M. (ed.), Čeština nově od A do Ž. Academia/Lidové noviny, Praha 2016, 148 s. ISBN 978-80-200-2560-9. Autorka 6 textů: (s. 63), (s. 67), (s. 71), (s. 75), (s. 79), (s. 83) + spoluautorka mapy (s L. Čižmárovou a S. Kloferovou).

Články v zahraničních periodikách a sbornících:
Problémy a úkoly popisu nářeční skladby. Naukovi zapiski 18. Svaz Rusínů – Ukrajinců Slovenské republiky, Prjašiv 1993, 169–176.
Some Theses and Tasks of the Description of Dialectal Syntax. In: Book of Abstracts, 2nd International Congress of Dialectologists & Geolinguists. Vrije Universiteit, Amsterdam 1997, s. 131.
Dialectal Research as One of the Sources of Discovering the Systemic Syntactic Processes.
In: Abstract Book (3rd International Congress of Dialectologists and Geolinguists, Lublin 24.–29.7.2000), Lublin 2000, s. 128.
On the Proportionality of Lexis and Grammar in the Czech National Dialectal Atlas. In:
Abstracts of Scholarly Papers (4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists, Riga 28. 07. – 2. 08. 2003) Riga 2003, s. 223.
Dialectal Research as One of the Sources of Discovering the Systemic Syntactic Processes.
In: Proceedings of the Third International Congress of Dialectologists and Geolinguists (Lublin, 24.-29. července 2000), Maria Curie- Skłodowska University Press, Lublin 2003, 2. svazek, Lublin 2003, s. 371–373.
Několik poznámek k metodologii Českého jazykového atlasu. In: Sierociuk, J. (ed.), Gwary dziś 2. Regionalne słowniki i atlasy gwarowe, Wydawnictwo Poznańskiego
Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2003, s.123–126.
Vývoj jazyka vesnice v centru nářeční oblasti. In: Sierociuk, J. (ed.), Gwary dziś 3.
Wewnętrzne zróżnicowanie języka wsi, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2006, s. 69–73.
On the Proportionality of Lexis and Grammar in the Czech Linguistic Atlas. In: Timuška, A. (ed.), Proceedings of the 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists, University of Latvia, Riga 2006, s. 450–452.
Interpretace lexikálních diferencí česko-moravských. In: Sierociuk, J. (ed.): Gwary dziś 4. Konteksty dialektologii. PTPN: Poznaň 2007, s. 125–128.
Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku – nový projekt české lingvistiky. In: Nowe nazwy własne. Nowe tendence badawcze. Krakow 2007, s.321-324.
Dictionary of Moravian and Silesian Anoikonyms: A New Project of Czech Linguistics. In: Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences, August 17–22, York University, Toronto, Canada. York University, Toronto 2009, s. 900-908.
A Brief Synthesis on the Names for ‘liver‘ in European Dialects. In: Kallasmaa Marja, Oja Vilja (eds.), Kodukeel ja Keele kodu. Home Language and the Home of a Language. Eesti Keele Sihtasutus. Tallinn 2009, p. 33–44 (spoluautorka L. Čižmárová). www.eksa.ee
Dictionary of Moravian and Silesian Anoikonyms – Theoretical and Interpretative Aspects. In: Koletnik Michaela, Valh Kopert Alenka, Zemljak Jontes Melita (eds.), 6th SIDG Congress (14–18. 9. 2009 Maribor, Slovenija). Maribor: Univerza v Mariboru, 2009, 87–88.
Словарь микротопонимов Моравии и Силезии: теоретический и интерпретационный аспекты. In: Березович Е. Л., Пьянкова К. Б., Руг М. Э., Феоктистова Л. А. (eds.) Этнолингвистика. Ономастика, Этимология. Материалы международной научной конференции. Jekatěrinburk, Издатлъство Уралъского университета, 2009, s. 293–294.
K českým pomístním jménům se základem -bab-/-báb-. In:Nazwy własne a społeczeństwo I, II. Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łask 2010, s. 163–174.
Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku – prolegomena. In: J. Hladký a I. Valentová (eds.), Lexika slovenskej onymie. Zborník materiálov zo 17. slovenskej onomastikej konferencie, Trnava 12.–14. 9. 2007. Jazykovedný ústav Ľudivíta Štúra SAV, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, VEDA – vydavateľstvo Slovenskej akadéme vied, Bratislava 2010, s. 41–46.
Theoretical and Interpretative Approaches to the Dictionary of Moravian and Silesian Anoikonyms. Slavia Centralis 3, 2010, s. 172–182, Univerza v Mariboru, Maribor, Slovinsko.
Словарь микротопонимов Моравии и Силези: теоретический и интерпретационный аспекты.Вопросы ономастики Nо 8, 2010, s. 55–66, Издателььство Уральского университета, Ekaterinburg, Rusko.
Současný stav zpracování pomístních jmen v Česku – jeho výsledky a perspektivy. In: J. Sierociuk (ed.), Gwary dziś 6. Aktualne problemy dialektologii słowiańskiej. PTPN, Poznań 2012, s. 131–143.
Reflections on the dialect dictionary. In: Dialekt / dialekt 2.0, VIIth Congress of the International Society for Dialectology and Geolinguistics: Abstracts. Preasens, Wien 2012, s. 193.
Hranice nářečního lexika. Materiály konference Slovanská dialektologická lexikografie, 20–25. října 2014. Sankt Peterburg, Nestor-Istoria 201, s. 166.
K interpretaci pomístních jmen typu Krobotů / Pekařů les na Moravě a ve Slezsku. In: Balleková Katarína, Králik L’ubor, Múcsková Gabriela, Jazykovedné štúdie XXXII. Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Veda, Bratislava 2015, s. 301–321.
 
Články v domácích periodikách a sbornících:
The English equivalents of the Czech modal verb „mít“. Brno Studies in English 16, 1985;
Časové věty v hanáckých nářečích. SPFFBU A34, 1986, s. 121–128.
Podmínkové věty v hanáckých nářečích. SPFFBU A 40, 1992, s. 55–59.
K jednomu typu infinitivní nominalizace obsahových vět v středomoravských dialektech. SPFFBU A 41, 1993, s. 73–76.
K některým starobylým typům infinitivních konstrukcí. SPFFBU A 42, 1994, s.43–52.
K původu pojmenování z tematického okruhu zemědělské terminologie. SPFFBU A 43, 1995, s.97–103.
Který, jenž, co a jak. Čeština doma a ve světě 4, 1995, s. 265–266.
K jednomu typu názvu podniků. Naše řeč 78, 1995, s. 223–224.
K dichotomii spisovnosti a nespisovnosti. In: Jančáková, J. – Komárek, M. – Uličný, O. (eds.), Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. FF UK, Praha 1995, s. 89–90.
F. Bartoš o významech instrumentálu. In: Karlík P. – Pleskalová, J. – Rusínová, Z. (eds.), Pocta Dušanu Šlosarovi. Sborník k 65. narozeninám. Albert, Boskovice 1995, s.207-212.
Kroměvá tebe. Naše řeč 79, 1996, 212-214.
Numeralizace substantiv z hlediska dichotomie spisovnosti. In: Šrámek, R. (ed.), Spisovnost a nespisovnost dnes. MU, Brno 1996, 86–87.
K didaktickému aspektu lingvistických teorií. In: Čeština – univerzália a specifika. Z. Hladká, P. Karlík (eds.), Brno 1999, s. 127–130.
Smět-nesmět. SPFFBU A 47, Brno 1999, 101–103.
K příčinám rozdílů mezi normou spisovné a tzv. běžně mluvené češtiny. In: Rusinová E. (ed.), Přednášky a besedy z XXXII. běhu LŠSS, FF MU, Brno 1999, s 100–106.
Jak strávit medový měsíček (honeymoon) aneb Něco o češtině v čechoamerickém týdeníku Našinec. Čeština doma a ve světě 2, 2000, 96–99.
Nářeční změna krátkého e>i? SPFFBU A 48, 2000, s. 117–119.
O jazyce čechoamerického týdeníku Našinec. Naše řeč 84, 2001, s. 192–198.
K příčinám rozdílu mezi normou spisovné a tzv. běžně mluvené češtiny. In: Rusinová E. (ed.), Přednášky a besedy z XXXIII. běhu LŠSS, FF MU, Brno 2000, s. 120–126.
K příčinám rozdílů mezi normou spisovné a tzv. běžně mluvené češtiny. In: Rusinová E. (ed.), Přednášky a besedy z XXXV. běhu LŠSS, Masarykova univerzita, Brno 2002, s. 156–162.
K příčinám rozdílů mezi normou spisovné a tzv. běžně mluvené češtiny. In: : Rusinová E. (ed.), Přednášky a besedy z XXXVI. běhu LŠSS, FF MU, Brno 2003, 122–128.
Konstrukce typu co máš (té) ruce? In: Karlík, P. – Pleskalová, J. (eds.), Život s morfémy. Sborník studií na počest Zdenky Rusínové. MU: Brno 2004, s.143–149.
Dynamika a kodifikace. In: E. Minářová, K. Ondrášková (eds.): Spisovnost a nespisovnost. Zdroje, proměny a perspektivy. Sborník z mezinárodní konference konané ve Šlapanicích 10.–12. 2. 2004, Brno, 2004, s. 147–150.
Spojovací jak v dnešní mluvené češtině. In: Čmejrková, S. – Svobodová I. (eds.), Oratio et ratio. Sborník k životnímu jubileu Jiřího Krause. ÚJČ AV ČR, Praha 2005, s. 313–317.
K příčinám rozdílů mezi normou spisovné a tzv. běžně mluvené češtiny. In: Rusinová, E. (ed.), Přednášky a besedy z XXXVIII. běhu LŠSS. Brno: MU 2005, s.125–131.
Sto let vývoje jazyka středomoravské obce. In: Hoskovec, T. - Šefčík, O. - Sova, R (eds.), Teorie a empirie. Bichla pro Krčmovó. Masarykova univerzita, Brno 2006, s. 81–87.
K příčinám rozdílů mezi normou spisovné a tzv. běžně mluvené češtiny. In: Rusinová, E. (ed.), Přednášky a besedy z XL. běhu LŠSS. Masarykova univerzita, Brno 2007, s.175–181.
Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Čeština doma a ve světě, 1 a 2, 2007, s.15-19.
K příčinám rozdílů mezi normou spisovné a tzv. běžně mluvené češtiny. In: In: Rusinová E. (ed.), Přednášky a besedy ze XLI. běhu LŠSS. MU: Brno 2008, s. 192–198.
Názvy jater v dialektech evropských jazyků. In: Ilona Janyšková, Helena Karlíková (eds.), Studia etymologica Praha 2009, s. 67–76 (spoluautorka Libuše Čižmárová).
In margine lexikografického zpracování pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. In: M. Harvalík, E. Minářová, J. M. Tušková (eds.): Teoretické a komunikační aspekty proprií. Prof. Rudolfu Šrámkovi k životnímu jubileu, Masarykov univerzita, Brno 2009, s. 267–272.
Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. In: Rusinová E. (ed.), Přednášky a besedy z XLII. běhu LŠSS. Brno: Masarykova Univerzita 2009, s. 164–170.
Pomístní jména a jejich zpracování ve Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Acta onomastica 51, 1, 2010, s. 48–78, ÚJČ AV ČR Praha.
Předmluva, Acta onomastica 51, 1, 2010, s. 7–9, ÚJČ AV ČR Praha.
K pomístním jménům na Moravě a ve Slezsku. In: Přednášky a besedy ze XLIII. běhu LŠSS. Masarykova univerzita, Brno 2010, s. 172–179.
Dialektismy (nejen lexikální) ve Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. In: Rusinová E. (ed.), Přednášky a besedy ze XLIV. běhu LŠSS. Masarykova univerzita, Brno 2011, s. 216–222.
K názvům hospod, hostinců, šenků, krčem a pajzlů. In: Rusinová Eva (ed.), Přednášky a besedy ze XLV. běhu LŠSS. Masarykova univerzita, Brno 2012, s. 237–248.
Možné typy nářečního slovníku. In: Čmejrková Světla – Hoffmannová Jana – Klímová Jana (eds.), Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny ústavu pro jazyk český, Praha 2012, s. 327–332.
K názvům hospod, hostinců, šenků, krčem a pajzlů. In: Rusinová Eva (ed.) Přednášky a besedy z XLVI. běhu LŠSS. Masarykova univerzita, Brno 2013, s. 215–225. 978-80-210-6243-6.
Co je nářeční syntax? Česká slavistika. Příspěvky k XV. mezinárodnímu sjezdu slavistů. Minsk 20.–27. 8. 2013 (Slavia 82, 2013, sešit 1-2), s. 220–224.
K názvům hospod, hostinců, šenků, krčem a pajzlů. In: Rusinová Eva (ed.) Přednášky a besedy z XLVII. běhu LŠSS. Masarykova univerzita, Brno 2014, s. 181–191. ISBN 978-80-210-6800-1
Účast jazykové teorie při konstituování (a raném vývoji) novodobé spisovné češtiny. In: Rusinová Eva (ed.) Přednášky a besedy z XLIX. běhu LŠSS. Masarykova univerzita, Brno 2016, s. 226–234. Zaniklý svět podomních obchodníků v nářečním pojmenování. Národopisná revue 4/2016. NÚLK 2016, Strážnice, 306–315.

Recenze a zprávy:
Hranice jazyka a identity v těšínském Slezsku. (Recenze na monografii Kevina Hannana Borders of Language and Identity in Teschen Silesia, Peter Lang Publishers 1996, 426 s.), NŘ, 80, 1997, 154–157.
Stanislava Kloferová, Mluva v severomoravském pohraničí. Masarykova univerzita v Brně, Brno 2000, 130 s.). Univerzitní noviny 5/2001, MU Brno, 31. 5. 2001, s. 73–74.
Gwary dzis 1. Metodologia badan. Poznanskie towarzystwo przyjaciól/ nauk, Poznaň 2001, 216 s., ISSBN 83-7063-306-4. SPFFBU, A 50, 2002, s. 165–167.
Odešel Karel Fic. Naše řeč 88, 2005, s. 262–264.
Za Karlem Ficem. In: Věstník Společnosti Anny Pammrové, 33, Tišnov 2005, s. 14–16.
Odešel Karel Fic. In: Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas. Materialy i issledovania 2003–2005. Zbornik naučnych trudov. Institut russkogo jazyka im. V. V. Vinogradova RAN, Moskva 2006, s. 350.
Atlas Linguarum Europae, Volume I. Sixième fascicule, Cartes I.60-I.72, Commentaires. SaS 66, 2005, s. 228–231.
Jubileum Jana Balhara. SPFFBU A 54, 2006, s. 219–220.
Pomístní jména na Moravě a ve Slezsku a jejich zpracování. Národopisná revue 1/2010, s. 73–74.
Alfred Lameli, Roland Kehrein, Stefan Rabanus (eds.): Language and Space. An International Handbook of Linguistic Variation. Volume 2. Language Mapping. Part I, II. Berlin – New York 2010: De Gruyter Mouton, I, 668 s., II, 446 s. (ISBN 978-3-11-019609-2, e-ISBN 978-3-11-021916-6) Gwary dziś, vol. 7 – 2015, p. 247–256, DOI 10.14746/gd.2015.7.20.

Drobné popularizační příspěvky v časopisech:
Asi 10 jazykových zrcátek v Rovnosti v 80. letech.
Co mě těšívalo, vodou uplynulo. Rovnost, 22. 11. 1991.
Hala na Vodově nebo na Vodové ulici? Rovnost, 25. 11. 1994.
Všechna nářečí jsou vlastně kuriózní. Lidové noviny, 22. 7. 2003.
Výmět koně. Právo.1997
Série příspěvků s mapkami pro jazykový kurz Čeština nově: normy, pravidla, novinky, Lidové noviny:
- mapa Jak se kde mluví: nářečí v České republice. Lidové noviny, 6. února 2015
- Jak se kde říkalo klíštěti? Lidové noviny, 20. února 2015
- Jak se kde řekne líný? Lidové noviny, 21. února 2015
- Jak se kde říkalo malíčku? Lidové noviny, 23. února 2015
- Jak se kde říkalo náledí? Lidové noviny, 24. února 2015
- Jak se kde řekne ona ve 4. pádě? Lidové noviny, 25. února 2015
- Jak se kde říkalo pavoukovi? Lidové noviny, 26. února 2015

Granty:
• Projekty GA ČR:
účast na grantu GA ČR č. 91695 Vývoj nářeční zemědělské terminologie (1992–1994)
účast na grantu GA ČR č. 405/93/1223 Český jazyk v Evropě na konci tisíciletí (1993–1995)
účast na grantu GA ČR č. 405/95/0013 Morfologický systém českých nářečí (1995–1997)
účast na grantu GA ČR č. 405/98/0211 Hláskoslovný systém českých nářečí (jazykovězeměpisná studie) (1998-2000)
účast na grantu GA ČR č. 405/98/0746 Čeština v jazykovědných pojmech (1998–2000)
účast na grantu GA ČR č. 405/01/0110 Završení jazykovězeměpisného výzkumu českých dialektů (2001–2003)
účast na grantu GA ČR č. 405/06/0293 Český jazykový atlas - Dodatky (2006– 2007)
účast na grantu GA ČR č. 16-04648S Odraz života našich předků v mizejících slovech (2016–2018)
účast na grantu GA ČR č. 406/11/1786 Slovník nářečí českého jazyka (2011–2015)
hlavní řešitelka grantu GA ČR č. 405/05/2065 Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku (2005–2007)
hlavní řešitelka grantu GA ČR č. 405/08/0703 Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku II (teoretické a interpretační aspekty) (2008–2010)

Mezinárodní spolupráce:
• Evropský jazykový atlas (Atlas linguarum Europae, ALE), členka ediční rady od r. 2000 (účast na 34.–42. pracovním zasedání redakční rady ALE (Uppsala 2001, Lublaň 2002, Riga 2003, Brest ve Francii 2004, Šlapanice 2005, Dubrovník 2006, Struga 2007, Durrës 2008, Glasgow 2009, Krakov 2010, Riga 2012, Bayonne 2013); spoluautorka (s dr. Čižmárovou) mapy „I-181 játra“ pro 9. svazek ALE

Další:
Pedagogická činnost:
• Kabinet češtiny pro cizince FF MU, Brno
1995–dosud: lektorka českého jazyka

• Letní škola slovanských studií při FF MU, Brno
1980–dosud: lektorka českého jazyka
1999–doposud: přednášky na téma běžná mluva a spisovná norma, pomístní jména na Moravě a ve Slezsku

• Pedagogická fakulta MU, Brno
1987–1991: syntax českého jazyka
1990–1991: anglický jazyk

• Ústav českého jazyka FF MU, Brno: vedení bakalářských, magisterských a doktorských prací z dialektologie

Jiné univerzitní aktivity:
• členka oborové komise pro státní závěrečné zkoušky na Pedagogické fakultě MU 2000–2003

Přednášková a popularizační činnost:
Radio Svobodná Evropa, 14. 2. 2002 (o stavu a vývoji nářečí).
Bratislava, 11. a 12. října 2007 – semináře v Jazykovědném ústavu L’udovíta Štúra SAV o práci na Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku.
Praha, 24. října 2007 – seminář v onomastickém oddělení ÚJČ AV ČR, v. v. i., o práci na Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku.
Praha, 24. října 2007 – přenáška pro Klub přátel českého jazyka na FF UK o práci na Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku.
5. listopadu 2007 – spoluautorka mapy Nářečí v České republice, otištěné v příloze Lidových novin
Ostrava, 12. prosince 2007 – přednáška v Jazykovědném sdružení FF a PF Ostravské univerzity o práci na Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku.
Olomouc, 4. března 2008 – přednáška v Jazykovědném sdružení FF Univerzity Palackého o práci na Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku.
Vystoupení v televizním pořadu O češtině: Odlišný význam nářečních slov (9. 1. 2010).
Brno, 11. 3. 2009 – přednáška v Jazykovědném sdružení FF MU: Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku.
Český rozhlas 2 Praha, 20. 12. 2010 (o Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku).
iDnes 20. 12. 2010 (Řepa z Blázince, výhled z Cukrmandle. Jazykovědci luští mapu ...; o Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku).
Maxim (červenec 2011; o českých nářečích).
Výzkum a lexikografické zpracování pomístních jmen z území českého národního jazyka. 8. historickogeografická konference Krajina a společnost v geografickém názvosloví; PřF UK, Albertov 6, Praha 2 (25. 1. 2012).
Rozhovor pro Český rozhlas Brno– o Českém jazykovém atlase a slovní zásobě (Vltava, 23. 5. 2012)
K názvům hospod, hostinců, šenků, krčem a pajzlů. Přednáška na LŠSS MU Brno (8. 8. 2012, 31. 7. 2013, 31. 7. 2014).
Současné úkoly dialektologického oddělení (se zaměřením na lexikografické zpracování propriální i apelativní slovní zásoby) (17. 9. 2012)
Pomístní jména a jejich zpracování ve slovnících. Přednáška na FF KU (24. 10. 2012)
Moravská a slezská pomístní jména. Přednáška v rámci projektu „Inovace bohemistických studií v mezioborových kontextech“ (17. 4. 2013, dial. odd. ÚJČ AV ČR v Brně).
Rozhlasové vystoupení o slovní zásobě v Českém jazykovém atlase (13.1.2013,  ČR Brno)
http://www.rozhlas.cz/brno/porady/_porad/4054=
Bohatství jazyka: švíca, sychrá, škařupa (16. 4. 2013, iHNed.cz)
Pomístní jména vyprávějí staré příběhy (10. 5. 2013, iHNed.cz)
Interpretace lexikálních diferencí česko-moravských. Přednáška na katedře bohemistiky FF UP, Olomouc, 12. 11. 2014
Slovník nářečí českého jazyka a další projekty dialektologického oddělení ÚJČ AV ČR. Přednáška pro studenty Institutu für Slawistik z Univerzity ve Vídni. Dial. odd. ÚJČ, Brno (3.6. 2016)