Mgr. Marta Šimečková

 simeckova-marta.JPGVzdělání:
• od r. 2010: doktorský studijní program, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (obor: český jazyk; pracovní název disertační práce: Hláskosloví v češtině 16.–18. století, školitelka: prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.)
• 2008–2010: magisterský studijní program, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (obor: český jazyk a literatura – latinský jazyk a literatura; diplomová práce: Antroponyma v urbářích z 15.–17. století, školitelka: prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.)
• 2005–2008: bakalářský studijní program, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (obor: český jazyk a literatura – latinský jazyk a literatura; diplomová práce: Vývoj hláskosloví u místních jmen z edice Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, školitelka: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D.)

Zahraniční stáže:
• 2009: Università degli studi di Napoli L'Orientale (Itálie, 1 semestr)

Dosažená praxe:
• od r. 2011: odborný pracovník výzkumu a vývoje – spec. český jazyk, dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Členství ve vědeckých organizacích:
• členka Jazykovědného sdružení České republiky

Granty:
• účast na grantu GA ČR č. P406/11/1786 Slovník nářečí českého jazyka (2011–2015)

Publikační činnost:
Kolektivní publikace:

• Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku [online]. Brno 2014–. Dostupné z: http://spjms.ujc.cas.cz/

Stati v periodikách a sbornících:
• Antroponymická soustava v urbářích z 15. století. In: Linguistica Brunensia 59, 2011, s. 173–181.
Basama teremtete a jiná citoslovce klení. Naše řeč 98, 2015, s. 263–266.
Basta fidli kulatina aneb k jednomu typu interjekcí. Naše řeč 98, 2015, s. 103–106.
• Hláskosloví v české odborné literatuře první poloviny 18. století (na materiálu příručky Gruntovní počátek mathematického umění). In: Od slova k modelu jazyka. Sborník z 13. mezinárodního setkání mladých lingvistů. Eds. B. Bednaříková – P. Hernandezová. Olomouc 2013, s. 124–132.
• Jan Hus a jeho význam pro současnou češtinu. In: Přednášky a besedy ze XLVIII. ročníku LŠSS 23. Ed. E. Rusinová. Brno 2015, s. 179–183.
• Kámen v pomístních jménech Moravy a Slezska. Acta onomastica LIII, 2012, s. 282–294.
• Moravská a slezská pomístní jména ve světle dialektologie. Studia slavica XVIII/1, 2014, s. 147–157.
• Oikonyma jako prostředek pro poznání historického vývoje češtiny (aneb k výzkumu náslovného ou-). In: 19. slovenská onomastická konferencia, Bratislava 28. – 30. apríla 2014. Ed. I. Valentová. Bratislava 2015, s. 267–271.
• Protetické v- v české odborné literatuře druhé poloviny 16. století (na tisku Liber de Arte Distillandi z roku 1559). In: Varia XXII. Zborník abstraktov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra 5. – 7. 12. 2012). Ed. K. Dudová. Nitra 2014, s. 84–85.
• Protetické v- v pohledu kvantitativního lingvistického výzkumu. In: Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě II. Ed. Z. Holub. Opava 2015, s. 169–182.
• Proteze v hospodářských příručkách 16. století. Listy filologické 136, č. 3–4, 2013, s. 343–363. Dostupné z: http://lf.clavmon.cz/
• Svatý Jan v pomístních jménech Moravy a Slezska. Acta onomastica LII, 2011, s. 149–159.
• Urbáře jako zdroj výzkumu staročeských antroponym (k pojmenovací soustavě 14. století). In: Jednotlivé a všeobecné v onomastike. 18. slovenská onomastická konferencia. Ed. M. Ološtiak. Prešov 2012, s. 63–68. Dostupné z: http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Olostiak3/pdf_doc/08-stefkova.pdf

• Výzkum hláskosloví v českých praktických příručkách období baroka. In: Varia XXI. Zborník abstraktov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 2. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica 2015, s. 96–97. Dostupné z: http://www.juls.savba.sk/ediela/varia/21/Varia21_abstrakty.pdf

 
Recenze a zprávy:
• Brněnský sborník o vývoji českého pravopisu. Listy filologické 137, č. 1–2, 2014, s. 204–207.
• Český jazykový atlas dokončen. Bohemica Olomucensia 4, č. 2, 2012, s. 175–177.
• Dodatek k soupisu prací Jana Balhara. In: Linguistica Brunensia 59, 2011, s. 251–252.
• Dušan Šlosar: Opera Bohemica Minora. Universitas 45, 2012, s. 72–73.

• Padesáté výročí úmrtí Františka Trávníčka. Universitas 2, 2011, s. 57–58.

• Podkrkonošské vyprávěnky. Naše řeč 97, 2014, s, 45–46.

• Vzpomínka na Aloise Gregora. Universitas 3–4, 2011, s. 75–76.

Korektury:
• digitalizovaná verze Českého jazykového atlasu, dostupné z: http://cja.ujc.cas.cz/cja.html

Pedagogická činnost:
•  Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně: Odborná terminologie – cvičení (podzim 2008, podzim 2009)
• Ústav českého jazyka, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně: Kodifikace češtiny I (jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014)
• Ústav českého jazyka, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně: Stará čeština (podzim 2012)
• vedení a oponování diplomových prací na Ústavu českého jazyka FF MU

Přednášková a popularizační činnost (bez přednášek vydaných tiskem):
• Rozhlasové vystoupení o jazyce Jana Husa a jeho přínosu pro češtinu (31. 3. 2015, Proglas; poslechnout online na: http://www.proglas.cz/detail-poradu/2015-03-31-16-00.html)
• Rosův Thesaurus linguae Boëmicae a jeho jazyk v kontextu barokní lexikografické produkce (příspěvek na XVI. mezinárodním setkání mladých lingvistů, Olomouc, 11.–13. 5. 2015)
• Náslovné ou- v českých tiscích 16.–18. století (přednáška na diachronním setkání TÝNEC, Týnec nad Sázavou, 3.–5. 12. 2014)
• O protetickém v- v diachronním pohledu (přednáška v Kruhu přátel českého jazyka na FF UK, Praha, 12. 11. 2014)
• Nářeční aspekty moravských a slezských pomístních jmen (přednáška na katedře bohemistiky FF UP, Olomouc, 4. 12. 2013)
• Protetické v- v české odborné literatuře 16.–18. století (příspěvek na XXII. kolokviu mladých jazykovedcov, Nitra, 5.–7. 12. 2012)
• Slovníkové zpracování pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku (přednáška na onomastickém semináři na FF OU, Ostrava, 10. 4. 2012)
• Osobní jméno Jan v moravských a slezských pomístních jménech (příspěvek na XII. mezinárodním setkání mladých lingvistů, Olomouc, 9.–11. 5. 2011)
• K vývoji antroponymického systému (příspěvek na Týdnu vědy konaném na ÚČJ FF MU, Brno, 16. 11. 2010)
 
Ostatní:
• Jazykověporadenská činnost