Mgr. Helena Pernicová

 

 

Vzdělání:
Pedagogická fakulta UJEP Brno, obor český jazyk – anglický jazyk
Filozofická fakulta UJEP Brno, obor český jazyk  – anglický jazyk
 
Dosažená praxe:
středoškolská vyučující českého a anglického jazyka
od roku 2007 odborná pracovnice oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
2007–2011 účast na výzkumném záměru: AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století, řešitel: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
2013–2016 účast na grantovém projektu uděleném Ministerstvem kultury ČR Nová cesta k modernímu jednojazyčnému výkladovému slovníku současné češtiny, řešitelka: PhDr. Pavla Kochová
 
Vydané publikace:
 
Kapitola v odborné knize:
PERNICOVÁ Helena. Zpracování názvů osob a jmen přechýlených v lexikální databázi Pralex. In: Světlá, J., Jarošová, A. a Rangelova, A., ed. Česká a slovenská výkladová lexikografia na začiatku 21. storočia. Brno: Tribun EU, 2011, s. 19–27. ISBN 978-80-263-0097-7.
 
Příspěvek ve sborníku:
LIŠKOVÁ, Michaela - PERNICOVÁ, Helena. Pojmenování barev a jejich odstínů v Akademickém slovníku současné češtiny. Sborník z konference Korpusová lingvistika Praha 2014: 20 let mapování češtiny. (v tisku)
 
PERNICOVÁ, Helena. Ke zpracování názvů rostlin a živočichů v připravovaném výkladovém slovníku současné češtiny. In: K. Dudová (ed.),Varia XXII: zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov: Nitra, 5.–7. 12. 2012. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF a Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV, 2014, s. 321–328. ISBN 978-80-558-0565-8.