Mgr. Zdeňka Opavská

Datum narození: 6. 11. 1969 silueta.jpg

 

Vzdělání:
1988–1996 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (obor: český jazyk a literatura)

od 2012 katedra bohemistiky FF UP v Olomouci, doktorské studium (obor: český jazyk)


Dosažená praxe:
od 1994 odborná pracovnice oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

 

Granty a projekty:

1994–1996 účast na grantu Popis nové slovní zásoby s využitím počítačové techniky, GA ČR, r. č. 405/94/0552
1997–1999 účast na grantu Sociolingvistické aspekty výkladového slovníku, GA AV ČR, r. č. A0061702
1998–2000 účast na grantu Systémotvorné procesy neologizmů v současné češtině, GA AV ČR, r. č. A0061803
2001–2003 účast na grantu Internacionalizmy v nové slovní zásobě češtiny, GA AV ČR, r. č. B9061101

2005–2011 účast na výzkumném záměru: AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století, řešitel: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.

2013–2016 účast na grantovém projektu uděleném Ministerstvem kultury ČR Nová cesta k modernímu jednojazyčnému výkladovému slovníku současné češtiny, řešitelka: PhDr. Pavla Kochová

Vydané publikace:

 

Odborná kniha:
MARTINCOVÁ, Olga, MEJSTŘÍK, Vladimír, JANOVEC, Ladislav, MRAVINACOVÁ, Jitka, OPAVSKÁ, Zdeňka, RANGELOVA, Albena, SVĚTLÁ, Jindra, ŠMÍDOVÁ, Pavla a TICHÁ, Zdeňka. Nová slova v češtině: slovník neologizmů 2. Praha: Academia, 2004. 568 s. ISBN 80-200-1168-4.

 

MARTINCOVÁ, Olga, MEJSTŘÍK, Vladimír, RANGELOVA, Albena, HOLUBOVÁ, Václava, OPAVSKÁ, Zdeňka, TICHÁ, Zdeňka, VOBORSKÁ, Milada a SCHMIEDTOVÁ, Věra. Nová slova v češtině: slovník neologizmů 1. Praha: Academia, 1998. 356 s. ISBN 80-200-0640-0.

 

MARTINCOVÁ, Olga, MEJSTŘÍK, Vladimír, OPAVSKÁ, Zdeňka, RANGELOVA, Albena, SVĚTLÁ, Jindra, ŠMÍDOVÁ, Pavla a TICHÁ, Zdeňka. Neologie a neografie: výběr z národních bibliografií s Dodatkem. 2., rozšířené vyd. Praha: ÚJČ AV ČR, 1999. 97 s. ISBN 80-901673-8-1.

 

HOLUBOVÁ, Václava, KAVKOVÁ, Zdeňka, MARTINCOVÁ, Olga, MEJSTŘÍK, Vladimír, OPAVSKÁ, Zdeňka, RANGELOVA, Albena, SVĚTLÁ, Jindra a VOBORSKÁ, Milada. Neologie a neografie: výběr z národních bibliografií. 1. vyd. Praha: ÚJČ AV ČR, 1996. 95 s. ISBN 80-901673-0-6.

 

Kapitola v odborné knize:

OPAVSKÁ, Zdeňka. K dynamice víceslovných pojmenování v současné češtině. In: Rudnik-Karwatowa, Z., ed. Specyfika leksyki i słowotwórstwa języków słowiańskich na przełomie XX i XXI wieku. Prace slawistyczne 136.  Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2012, s. 127-145. ISBN 978-83-89191-18-2.

 

OPAVSKÁ, Zdeňka. Zpracování víceslovných lexikálních jednotek v lexikální databázi Pralex (se zaměřením na zpracování nefrazeologických víceslovných lexémů). In: Světlá, J., Jarošová, A. a Rangelova, A., ed. Česká a slovenská výkladová lexikografia na začiatku 21. storočia. Brno: Tribun EU, 2011, s. 137–152. ISBN 978-80-263-0097-7.

 

OPAVSKÁ, Zdeňka. Neologizmy s novými komponenty e-, i-, m- v české slovní zásobě. In: Rudnik-Karwatowa, Z., ed. Współczesna komunikacja językowa. Najnowsze zmiany w leksyce i słowotwórstwie języków słowiańskich. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2008, s. 181–193. ISBN 978-83-89191-76-2.

 

OPAVSKÁ, Zdeňka. Nová pojmenování osob. In: Martincová, O., Rangelova, A a Světlá, J., ed. Neologizmy v dnešní češtině. Praha: ÚJČ AV ČR, 2005, s. 19–39. ISBN 0-86496-21-X.

 

OPAVSKÁ, Zdeňka. Nová pojmenování ženských osob. In: Martincová, O., Rangelova, A a Světlá, J., ed. Neologizmy v dnešní češtině. Praha: ÚJČ AV ČR, 2005, s. 40–53. ISBN 0-86496-21-X.


OPAVSKÁ, Zdeňka. Komponenty e-, i-, m- v nové slovní zásobě. In: Martincová, O., Rangelova, A. a Světlá, J., ed. Neologizmy v dnešní češtině. Praha: ÚJČ AV ČR, 2005, s. 232–241. ISBN 0-86496-21-X.

 

Článek v časopise:

KOCHOVÁ, Pavla, OPAVSKÁ, Zdeňka a MICHALEC, Vít. Na cestě k jednojazyčnému výkladovému slovníku v době počítačové. Jazykovědné aktuality, 2015, roč. 52, č. 3–4, s. 132–141. ISSN 1212-5326.

 

OPAVSKÁ, Zdeňka a KOCHOVÁ, Pavla. Stylistická charakteristika lexikálních jednotek v českých výkladových slovnících. Jazykovědné aktuality, 2013, roč. 50, č. 3–4, s. 141–147. ISSN 1212-5326.

 

OPAVSKÁ, Zdeňka. Konatelská jména a jejich zpracování ve výkladovém slovníku (k jednomu lexikografickému problému). Jazykovědné aktuality, 2001, roč. 38, č. 3, s. 54–58. ISSN 1212-5326.

 

OPAVSKÁ, Zdeňka. Slovensko-česká konference Jazyk a kultúra (13.–14. 3. 2000, Kongresové centrum SAV, Smolenice). Časopis pro moderní filologii, 2000, roč. 82, č. 2, s. 117–120. ISSN 0862-8459.

 

Příspěvek ve sborníku:

KOCHOVÁ, Pavla – OPAVSKÁ, Zdeňka. Akademický slovní současné češtiny. In: M. Lišková – V. Vodrážková – Z. Děngeová (eds.), Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu aneb Slovníky a jejich uživatelé v 21. století: Sborník abstraktů z workshopu. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016, s. 40–42. ISBN 987-80-88211-02-0.

 

KOCHOVÁ, Pavla, OPAVSKÁ, Zdeňka a HOLCOVÁ HABROVÁ, Martina. At the Beginning of a Compilation of a New Monolingual Dictionary of Czech (A Report on a New Lexicographic Project). In: Abel, A., Vettori, C., Ralli, N., ed. Proceedings of the XVI EURALEX International Congress: The User in Focus. 15–19 July 2014, Bolzano/Bozen, s. 1145–1151. ISBN 978-88-88906-97-3.

 

BARBIERIK, Kamil, HOLCOVÁ HABROVÁ, Martina, KOCHOVÁ, Pavla, LIŠKA, Tomáš, OPAVSKÁ, Zdeňka a VIRIUS, Miroslav. A New Path to a Modern Monolingual Dictionary of Contemporary Czech: the Structure of Data in the New Dictionary Writing Systém. In: Gajdošová, K., Adriána Žáková, A., ed. Natural Language Processing, Corpus Linguistics, E-learning, Lüdenscheid: RAM-Verlag 2013, s. 9–26. ISBN 978-3-942303-18-7.

 

BARBIERIK, Kamil – HOLCOVÁ HABROVÁ, Martina, JARÝ, Vladimír, KOCHOVÁ, Pavla, LIŠKA, Tomáš, OPAVSKÁ, Zdeňka aVIRIUS, Miroslav. Development of Dictionary Writing System. In: Molhanec, M., Bejček, M., Voráček, J., ed. SDOT 2013 (Proceedings of federated conference on 39th Software Development and 17th Object Technologies). Jihlava, College of Polytechnics 2013, s. 133–147. ISBN 978-80-86847-66-5.

 

OPAVSKÁ, Zdeňka. K pojetí a zpracování multiverbálních spojení v připravovaném výkladovém slovníku současné češtiny. In: Varia XXIII: zborník materiálov z XXIII. kolokvia mladých jazykovedcov: Modra-Piesok, 20.–22. 11. 2013. (v tisku)

 

OPAVSKÁ, Zdeňka. K problematice zpracování víceslovných lexikálních jednotek v připravovaném výkladovém slovníku současné češtiny. In: Slovník a používatelia jazyka. Zborník príspevkov z konferencie: Smolenice 8.10. 10. 2012. (v tisku)

 

OPAVSKÁ, Zdeňka. Synonymie u nových víceslovných pojmenování. In: Varia XXI: zborník materiálov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov: Šachtičky, 30. 11. – 2. 12. 2011. (v tisku)

  

OPAVSKÁ, Zdeňka a ŠTĚPÁNKOVÁ, Barbora. Práce s lexikálním materiálem a možnosti exemplifikace v lexikální databázi LEXIKON 21. In: Rangelova, A., Světlá, J. a Jarošová, A., ed. Lexikografie v kontextu informační společnosti: sborník příspěvků z pracovního setkání: Praha, 4.6. 6. 2007. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2008, s. 33–40. ISBN 978-80-86496-41-2.

 

OPAVSKÁ, Zdeňka a ŠTĚPÁNKOVÁ, Barbora. Tools for Working with Corpus Evidence in the Lexical Database LEXIKON 21 (Program PRAMAT and the Exemplification Tool). In: Levická, J. a Garabík, R., ed. Computer treatment of Slavic and East European languages: fourth international seminar: Bratislava, Slovakia, 2527 October 2007: proceedings.  Bratislava: Tribun, 2007, s. 190–197. ISBN 978-80-87139-05-9.

 

OPAVSKÁ, Zdeňka. Kumulace morfémů pro vyjádření velmi velké/malé kvantity nebo intenzifikace. In: Šimková, M. a Gajdošová, K., ed. Varia XIII: zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov: Modra–Piesok, 3.–5. 12. 2003. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2006, s. 7–14. ISBN 80-89037-04-6.

 

OPAVSKÁ, Zdeňka. Nové komponenty v češtině (e-, i-, m-). In: Šimková, M., ed. Varia XII: zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov: Modra–Piesok, 4.–6. 12. 2002. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2005, s. 47–52. ISBN 80-89037-04-6.

 

OPAVSKÁ, Zdeňka. K neologickým internacionalizmům v české slovní zásobě (pojmenování v oblasti extrémních sportů). In: Šimková, M., ed. Varia XI: zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov: Spišská Nová Ves, 28.–30. 11. 2001. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2004, s. 14–17. ISBN 80-89037-04-6.

 

OPAVSKÁ, Zdeňka. Krajní póly fungování kvantifikačně-intenzifikačních prefixoidů? In: Rangelova, A. a Tichá, Z., ed. Internacionalizmy v nové slovní zásobě: sborník příspěvků z konference: Praha, 16.–18. června 2003. Praha: ÚJČ AV ČR, 2003, s. 35–41. ISBN 80-86496-11-2.

OPAVSKÁ, Zdeňka. Některá pojmenování užívaná odpůrci a přívrženci (z pragmaticko-slovotvorného hlediska). In: Nábělková, M. a Šimková, M., ed. Varia X: zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov: Modra–Piesok, 22.–24. 11. 2000. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2003, s. 9–12. ISBN 80-89037-04-6.

 

OPAVSKÁ, Zdeňka. Postoje a preference uživatelů slovníku: k jednomu aspektu dotazníkového průzkumu. In: Nábělková, M. a Šimková, M., ed. Varia IX: zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov: Modra–Piesok, 1.–3. 12. 1999. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2002, s. 87–96. ISBN 80-89037-04-6.

 

OPAVSKÁ, Zdeňka. Univerbizace a multiverbizace ve slovníku neologizmů (k neografickému zachycení dvou dynamických procesů). In: Ondrejovič, S. a Považaj, M., ed. Lexicographica'99: zborník na počesť Kláry Buzássyovej. Bratislava: Veda, 2001, s. 146–151. ISBN 80-224-0604-X.

 

OPAVSKÁ, Zdeňka. Možnosti lexikografického výkladu konatelských jmen. In: Martincová, Olga a Světlá, Jindra, ed. Nová slovní zásoba ve výkladových slovnících: sborník příspěvků z konference: Praha 31. 10. –1. 11. 2000. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR,  2000, s. 55–61. ISBN 80-86496-00-7.

 

OPAVSKÁ, Zdeňka. Možnosti lexikografického výkladu konatelských jmen. In: Martincová, O. a Světlá, J., ed. Nová slovní zásoba ve výkladových slovnících: sborník příspěvků z konference: Praha, 31. 10. –1. 11. 2000. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2000, s. 55–61. ISBN 80-86496-00-7.

 

RANGELOVA, Albena, OPAVSKÁ, Zdeňka a TICHÁ, Zdeňka. Uživatelské aspekty výkladového slovníku (zhodnocení předběžných výsledků). In: Nábělková, M. a Králik, Ľ., ed. Varia XIII:  zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov: Modra–Piesok, 25.–27. 12. 1998. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 1999, s. 181–185. ISBN 80-89037-04-6.

 

OPAVSKÁ, Zdeňka. Slang z oblasti moderního tance. In: Klimeš, L., ed. Sborník přednášek z VI. konference o slangu a argotu v Plzni 15.–16. září 1998. Plzeň: PF ZČU, 1998, s. 87–90. ISBN 80-7043-230-0.

 

RANGELOVA, Albena, TICHÁ, Zdeňka a OPAVSKÁ, Zdeňka. Jednojazyčné slovníky při výuce mateřštiny (projekt dotazníkového průzkumu). In: Nábělková, M., ed. Varia VII: zborník materiálov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov: Modra–Piesok, 3.–5. 12. 1997. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 1998, s. 139–147. ISBN 80-89037-04-6.

 

Článek v novinách:

OPAVSKÁ, Zdeňka. Archeolog, kafkolog i cimrmanolog. [Na kus řeči o češtině]. České noviny [online], 2. 10. 2000.

OPAVSKÁ, Zdeňka. Au pair. [Správně česky]. Právo, 31. 7. 2000, s. 12. ISSN 1211-2119.

OPAVSKÁ, Zdeňka. Co dnes používáme v kuchyni. [Na kus řeči o češtině]. České noviny [online], 31. 5. 2000.

 

OPAVSKÁ, Zdeňka. Cykloturistika a cyklonadšenci. [Správně česky]. Právo, 3. 1. 2000, s. 12. ISSN 1211-2119.

OPAVSKÁ, Zdeňka. Členové, stoupenci a přívrženci. [Na kus řeči o češtině]. České noviny [online], 15. 8. 2000.

OPAVSKÁ, Zdeňka. O jazzových a jiných ochutnávkách. [Na kus řeči o češtině]. České noviny [online], 17. 4. 2000.

OPAVSKÁ, Zdeňka. O vařičích. [Na kus řeči o češtině]. České noviny [online], 13. 6. 2000.

OPAVSKÁ, Zdeňka. O vůních příjemných a nepříjemných. [Na kus řeči o češtině]. České noviny [online], 2. 10. 2000.

OPAVSKÁ, Zdeňka. Posíláte esemesky nebo textovky? [Na kus řeči o češtině]. České noviny [online], 27. 11. 2000.

 

OPAVSKÁ, Zdeňka. Holmesovka, holmesiáda a jiné. [Na kus řeči o češtině]. České noviny [online], 25. 7. 2000.

 

OPAVSKÁ, Zdeňka. Frankofil, nebo frankoman? [Správně česky]. Právo, 6. 12. 1999, s. 12. ISSN 1211-2119.

OPAVSKÁ, Zdeňka. O matkách a dcerách. [Správně česky]. Právo, 26. 7. 1999, s. 10. ISSN 1211-2119.

 

Recenze:

DĚNGEOVÁ, Zuzana, LIŠKOVÁ, Michaela, OPAVSKÁ, Zdeňka a VESELÝ, Vojtěch (rec.). Buzássyová, Klára, Chocholová, Bronislava a Janočková, Nicol, ed. Slovo v slovníku: Aspekty lexikálnej sémantiky – gramatika – štylistika (pragmatika): Na počesť Alexandry Jarošovej. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 2012. 300 s. ISBN 978-80-224-1269-1. Slovo a slovesnost, 2015, roč. 76, č. 1, s. 71–78. ISSN 0037-7031.

 

OPAVSKÁ, Zdeňka a KOCHOVÁ, Pavla (rec.). Hladká, Zdeňka a Martincová, Olga. Slova v soukromých dopisech. Lexikografická sonda. Brno: Masarykova univerzita 2012. 139 s. ISBN 978-80-210-6112-5. Hladká, Zdeňka a kol. Soukromá korespondence jako lingvistický pramen. Brno: Masarykova univerzita 2013. 188 s. ISBN 978-80-210-6140-8. Hladká, Zdeňka a kol. 111 let českého dopisu v korpusovém zpracování. Brno: Masarykova univerzita 2013. 2 CD. ISBN 978-80-210-6140-8. Jazykovědné aktuality, 2013, roč. 50, č. 3–4. s. 162–166. ISSN 1212-5326.