Mgr. Hana Mžourková, Ph.D.

Datum narození: 9. 2. 1979

 

Vzdělání:

2004–2011 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

doktorské studium

obor: slovanské literatury

 

1998–2004 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

magisterské studium

obory: český jazyk a literatura – slovenistika

 

Dosažená praxe:

2004 – dosud Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky

2004–2008 odborná pracovnice v oddělení jazykové kultury

2008–2015 vědecká pracovnice v oddělení současné lexikologie a lexikografie, úsek cizojazyčné lexikologie

2015 – dosud vědecká pracovnice v oddělení současné lexikologie a lexikografie

 

Granty:

2015 – dosud Nová cesta k modernímu jednojazyčnému výkladovému slovníku současné češtiny, projekt udělený Ministerstvem kultury ČR (DF13P01OVV011, 2013–2016)

(řešitelka: PhDr. Pavla Kochová)

2012–2015 Konfrontační popis současného slovenského a českého lexika (systémové vztahy a komunikační koexistence), Grantová agentura ČR (P406/11/2304)

(řešitelka PhDr. Mira Nábělková, CSc.)

2008–2011 úkol účelového výzkumu: vytváření hesláře kódovacího slovinsko-českého slovníku (úsek cizojazyčné lexikologie)

2004–2008 Jazyková poradna na internetu, grant AV ČR, reg. č.: 1ET200610406

(řešitelka: PhDr. Ivana Svobodová)

 

Publikační činnost (monografie a kolektivní publikace):

Pravdová, M., Svobodová, I. (eds.) Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2327-8. Autorství kapitol Psaní spřežek a spřahování (s. 67–71), Přístavek (s. 103–106), Psaní čárky před výrazy eventuálně, respektive, případně (s. 123–124), Číslo podstatných jmen (dvoje housle, hromady listí) (s. 246–250), Spojení typu ve městě Olomouc (s. 251–252), Shoda přísudku s podmětem jednoduchým (s. 419–423), Shoda přísudku s podmětem několikanásobným (s. 423–428), Složitější případy shody přísudku s podmětem (s. 428–437), Shoda postponovaného přívlastku (týkající se, vztahující se) (s. 438).

·         Kol. autorů: Internetová jazyková příručka. 2008, autorství 9 výkladových hesel.

 

Články v periodikách a konferenčních sbornících:

Jazyk, prostor a čas románu Anděl zapomnění Maji Haderlapové. In: Jensterle-Doležalová, A., Honzak Jahić, J., Šurla, A. (eds.) Sto let slovenistiky na Univerzitě Karlově v Praze. Pedagogové a vědci ve stínu dějin. Praha: FF UK – Varia, 2014., s. 439–446.

 

Dílo Svetlany Makarovičové v českých překladech. In: Vzájemným pohledem. V očeh drugega. Praha: Národní knihovna České republiky – Slovanská knihovna, 2011, s. 211–220.

 

Tři sestry zahrály v našem městě (Složitější případy shody přísudku s podmětem). In: Ty, já a oni v jazyce a v literatuře (sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 2.– 4. září 2008.) Univerzita J. E. Purkyně: Ústí nad Labem 2009, s. 158–161.

 

Diskuse na zpravodajských serverech, prostor pro vyjádření postojů v jazyce. In: Svět za slovy a jejich tvary, svět za spojením slov. Sborník příspěvků ze 7. mezinárodní konference, Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 15.–17. května 2006. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2008, s. 131–138.

 

Prostor druhého jazyka v překladu (Nejen o nestandardních formách jazyka v překladu slovinské prózy). In: Prostor v jazyce a v literatuře. Sborník z mezinárodní konference. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2007, s. 207–210.

 

Interdialekty a slang v překladu (Nad překladem románu A. Skubice Fužinské blues). In: Preklad a tlmočenie 7. Sociokultúrne aspekty prekladu a tlmočenia: prítomnosť a budúcnosť. (Zborník prednášok). Banská Bystrica: Vyd. Univerzity Mateja Bela, Filologická fakulta, 2007, s. 253–262

 

Postoje k pravopisu v diskusích na internetu. Čeština doma a ve světě 1–4/ 2006, s. 126–131.

 

Specifika komentáře se zaměřením na persvazi. In: Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích. (Sborník textů z mezinárodní vědecké konference, Ostrava 13.–15. 9. 2005). Ostrava: FF Ostravské univerzity, 2005, s. 140–144.

 

Popularizační práce:

Učme se překladem, Slovinci jdou příkladem (Dějiny překladu). Plav 9/2014, 2013, s. 44–48.

 

Čefurové, raus! aneb O překládání jazykově heterogenního textu Plav 12/2013, 2013, s. 43–46.

 

Česká televize: seriál O češtině (2006–2008), autorství tří námětů na scénář

 

Pravdová, M. – Saturková, J. (eds.): O češtině 2. Edice ČT, Praha 2008, 202 s., ISBN 978-80-7404-011-5. Autorství 3 kapitol a 2 odpověden s. 44–48, 72–76, 80–83, 150–153, 158–164

 

Saturková, J. (ed.): O češtině. Edice ČT, Praha 2007, 198 s., ISBN 978-80-85005-83-7. Autorství 2 odpověden (s. 146–151, 180–185)

 

Recenze:

Oratio et ratio (recenze na Sborník k životnímu jubileu Jiřího Krause) Naše řeč 89,  5/2006, s. 263–266.

·

41. seminář slovinského jazyka, literatury a kultury. Naše řeč 89, 2/2006, s. 96 –97.