Mgr. Adam Kříž

 

silueta.jpg

Kontakty

e-mail: kriz at ujc.cas.cz
tel.: 225 391 434

 

Odborné zaměření

sociolingvistika (především jazykové ideologie, jazykový kontakt), psycholingvistika (osvojování a zpracování mateřského a cizího jazyka)

 

Vzdělání

2013–dosud Český jazyk, FF UK – doktorské studium (Ph.D.)

 • disertační práce: Jazykové chování rodilých slovenských mluvčích v Čechách (školitel: Mgr. Jan Chromý, Ph.D.)

2010–2013 Český jazyk a literatura, FF UK – magisterské studium (Mgr.)

 • diplomová práce: Vliv představitelnosti slov na osvojování slovních tvarů v češtině (školitel: doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D.

2007–2010 Český jazyk a literatura, FF UK – bakalářské studium (Bc.)

 • bakalářská práce: Aktuální procesy apelativizace proprií (školitelka: doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSs.)

2003–2007 Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

 

Dosažená praxe

2011–dosud jazyková poradna (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.)

 

Zahraniční stáže

 • ak. rok. 2018/2019: Herder Institut, Philologische Fakultät, Universität Leipzig (gestor: Prof. Dr. Denisa Bordag); přes Česko-německý fond budoucnosti
 • 19. 9. – 18. 12. 2016: katedra slovenského jazyka, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislavě (gestor: Prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc.); přes Akademickou informační agenturu (stipendium od Ministerstva školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky)

 

Publikace

Studie (původní autorské články)

 • SMOLÍK, F. – KŘÍŽ, A. (2015): The power of imageability: How the acquisition of inflected forms is facilitated in highly imageable verbs and nouns in Czech children. First Language, 35, č. 6, s. 446–465.
 • KŘÍŽ, A. – SMOLÍK, F. (2015): Hodnocení představitelnosti, konkrétnosti, specifičnosti, familiarity a věku osvojení českých substantiv a sloves: vztahy a souvislosti. Československá psychologie, 59, č. 6, s. 507–520.
 • KŘÍŽ, A. – PROKŠOVÁ, H. (2013): Užívání zástupných názvů jako věcný a pravopisný problém. Naše řeč, 96, č. 1, s. 36–49.

 

Kapitoly v odborné monografii

 • KŘÍŽ, A. (2015): Významné události, období a svátky. Vyučovací předměty a studijní obory. Zástupné názvy. Odborné názvy, náboženské výrazy, citace apod. In: I. Svobodová a kol., Psaní velkých písmen v češtině. Praha: Academia, s. 243–268, 275–283, 284–297, 319–327 [autorství 4 kapitol].

 

Článek ve sborníku

 • KŘÍŽ, A. (2017): Slovenština a čeština u rodilých mluvčích slovenštiny žijících v Česku. In: O. Orgoňová – A. Bohunická – G. Múcsková – K. Muziková – Z. Popovičová Sedláčková, Jazyk a jazykoveda v súvislostiach (Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie), Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra slovenského jazyka; OZ Slovenčina, s. 607–621.


Recenze

 • KŘÍŽ, A. (2013): Kognitivní lingvistika a sociolingvistika na cestě ke sblížení. Studie z aplikované lingvistiky, 4, č. 2, s. 103–113. [recenze publikace: GEERAERTS, Dirk – KRISTIANSEN, Gitte – PIERSMAN, Yves (eds.) (2010): Advances in cognitive sociolinguistics. Berlin – New York: Mouton de Gruyter, 323 s.]
 • KŘÍŽ, A. (2013): Jak mluví Moravané v Praze? Naše řeč, 96, č. 3, s. 160–167. [recenze na: WILSON, James (2010): Moravians in Prague. A Sociolinguistic Study of Dialect Contact in the Czech Republic. Frankfurt am Main: Peter Lang 267 s.]

 

Zprávy

 • DUFEK, O. – KŘÍŽ, A. – PROKŠOVÁ, H. (2013): Pražské přednášky zahraničních profesorů II. Studie z aplikované lingvistiky, 4, č. 2, s. 131–138.
 • KŘÍŽ, A. – MATĚJKA, Š. (2013): Pražské přednášky zahraničních profesorů. Studie z aplikované lingvistiky, 4, č. 1, s. 135–137.
 • DUFEK, O. – KŘÍŽ, A. – PROKŠOVÁ, H. (2013): Pražské přednášky zahraničních profesorů. Studie z aplikované lingvistiky, 4, č. 1, s. 115–126.
 • KŘÍŽ, A. (2011): Dačická Letní škola lingvistiky 2011. Studie z aplikované lingvistiky, 2, č. 2, s. 125–129.

 

Edice

 • ERTL, Václav: Dobrý autor: Výbor z jazykovědného díla. Ed. Jan Chromý. Praha: Akropolis, 2011. ISBN 978-80-87481-54-7. [Zpracování bibliografie a napsání úvodu k bibliografii.]

 

Granty a projekty

2018–2019: člen projektu KREAS (doktorand – lingvista; FF UK).

 • 2016–2019: Zpřístupnění dotazů jazykové poradny v lingvisticky strukturované databázi; identifikační kód projektu: DG16P02B009; poskytovatel: MK ČR, program NAKI II; hlavní řešitelské pracoviště: ÚJČ AV ČR, v. v. i., partnerské spoluřešitelské pracoviště: ZČU; hlavní řešitel: PhDr. Martin Prošek, Ph.D., spoluřešitel: doc. Ing. Luděk Müller, Ph.D.; člen řešitelského týmu.
 • 2016: Psycholingvistické aspekty ztrácení mateřského jazyka u slovenských rodilých mluvčích žijících v Praze; projekt s reg. č. FF_VG_2016_31; poskytovatel: FF UK; hlavní řešitel.
 • 2010–2015: LINDAT/CLARIN; reg. č.: LM2010013; poskytovatel: MŠMT ČR; hlavní řešitel: prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., spoluřešitel: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.; člen řešitelského týmu.
 • 2014: Identifikace konstituentů kompozit u předškolních dětí: role motivační transparentnosti; SVV; poskytovatel: FF UK; hlavní řešitelka A. Kadlecová; člen řešitelského týmu.
 • 2012: Čeština v afázii: 4 experimenty; grantový projekt GA UK č. 508712; poskytovatel: UK; hlavní řešitelka: Mgr. Eva Flanderková; člen řešitelského týmu.
 • 2011–2013: Psaní velkých písmen v češtině; reg. č.: P406/11/2017; poskytovatel: GA ČR; hlavní řešitelka: PhDr. Ivana Svobodová; člen řešitelského týmu.

 

Výuka

Ústav českého jazyka a teorie komunikace (FF UK);

 • předmět práce s empirickými daty; letní semestr 2016/2017 (spolu s Mgr. Janem Chromým, Ph.D.);
 • předmět metody lingvistické práce; letní semestr 2015/2016 (spolu s Mgr. Janem Chromým, Ph.D.); studenti navazujícího magisterského studijního programu
 • předmět práce s empirickými daty; zimní semestr 2015/2016 (spolu s Mgr. Janem Chromým, Ph.D.); studenti bakalářského studijního programu
 • předmět práce s empirickými daty, letní semestru 2014/2015; studenti bakalářského studijního programu
 • předmět metody lingvistické práce, zimní semestr 2014/2015; studenti navazujícího magisterského studijního programu
 • oponování diplomové práce: Porozumění kohezi textu u dětí ve věku 7–9 let; autorka Kristýna Bajerová, vedoucí Mgr. Marek Nagy, Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, katedra obecné lingvistiky

 

Popularizační texty

 • M. Pravdová (eds.), Čeština nově od A do Ž (2016). Praha: Academia. [Texty odpovídající následujícímu bodu]
 • 6. 2. – 13. 3. 2015: Lidové noviny: kurz Čeština nově A–Ž, autorství 7 textů (Co znamená enfant terrible?; Nenechte se zmást: e-mail, euro, eventuálně, exekvovat, expertiza; S? Ne? Tak zkusme z!; Kde se vzala fata morgána?; Nenechte se zmást: fakt/faktum, filc, foyer, frustrace, fúze; Kde se vzal gordický uzel?; Nenechte se zmást: génius, glóbus, golem, graffiti, grizzly; Kde se vzalo jádro pudla?; Nenechte se zmást: jakbysmet, jakýkoli(v), jazýček, J/ježíšek, J/jižní; Zájmena jenž, jehožtýž/tentýž; Jak v češtině správně přechylovat)

 

 • 2013: 1 text do rubriky Jazykové zákampí v Literárních novinách
  • Paní starostová... Literární noviny, roč. 24, č. 24. (13. červen 2013), s. 19.
 • 2012: 5 textů do rubriky Jazykové zákampí v Literárních novinách
  • Jednou prezident, provždy prezident? Literární noviny, roč. 23, č. 3. (19. leden 2012), s. 20.
  • Nohy a balon. Literární noviny, roč. 23, č. 15. (12. duben 2012), s. 19.
  • Jak ovládat řeč při ovládání telefonu. Literární noviny, roč. 23, č. 16. (19. duben 2012), s. 19.
  • Úctyhodná doba. Literární noviny, roč. 23, č. 21. (24. květen 2012), s. 15.
  • Děkujeme. Literární noviny, roč. 23, č. 26./27. (28. červen 2012), s. 19.

 

Konference (přednášky a postery)

 • KŘÍŽ, A. (2018): Czech and Slovak of Slovaks living in Czechia. Second International Conference on Sociolinguistics, Budapešť 6.–8. 9.
 • KŘÍŽ, A. – BENEŠ, M. (2018): Díky. 38. studentský workshop Žďárek, Mělník 11.–13. 5.
 • KŘÍŽ, A. (2017): Jazykové chování slovenských rodilých mluvčích v Česku. Király Péter 100, Budapešť 22.–23. 11.
 • KŘÍŽ, A. (2017): Slovenština a čeština u rodilých mluvčích slovenštiny žijících v Praze. Jazyk a jazykoveda v súvislostiach, Bratislava 11.–12. 9.
 • KŘÍŽ, A. (2016): Jazykové chování rodilých mluvčích slovenštiny žijících v Praze – nástin výzkumu. 36. studentský workshop Žďárek, Mělník 29. 4. – 1. 5.
 • SMOLÍK, F. – KŘÍŽ, A. (2015): Imageability affects the acquisition of noun and verb inflections in English and Czech. Child Language Symposium, Coventry (UK) 20.–21. 7.
 • KŘÍŽ, A. (2015): Jazykové chování rodilých mluvčích slovenštiny v ČR: představení výzkumného plánu. Lingvistické odpoledne, Olomouc 13. 5.
 • KŘÍŽ, A. – SMOLÍK, F. (2015): Objektivní frekvence vs. subjektivní familiarita: vztahy mezi subjektivními normami a frekvencí na materiálu český substantiv a sloves. 16. mezinárodní setkání mladých lingvistů, Olomouc 11.–13. 5.
 • KŘÍŽ, A. (2015): Proč? 35. studentský workshop Žďárek, Poděbrady 17.–19. 4.
 • KŘÍŽ, A. (2014): Language Behaviour of Native Speakers of Slovak in the Czech Republic. Letní škola lingvistiky, Dačice 16.–23. 8.
 • KŘÍŽ, A. – SMOLÍK, F. (2014): The power of imageability: effects of semantic factors on the acquisition of inflections. Olomouc Linguistic Colloquium, Olomouc 5.–7. 6.
 • KŘÍŽ, A. (2013): Představitelnost slov a osvojování slovních tvarů v češtině. 33. studentský workshop Žďárek, Litoměřice 22.–23. 11.
 • KŘÍŽ, A. (2013): Obecné, nebo vlastní jméno? K psaní počátečního písmene u několika typů apelativ. Velká písmena jako problém kodifikace, Praha 23.–24. 9.
 • KŘÍŽ, A. (2013): Představitelnost a gramatika. Lingvistika Praha, Praha 4.–6. 4.
 • KŘÍŽ, A. (2013): Představitelnost, konkrétnost a odhadovaný věk osvojování slov: vztahy a souvislosti. 5. ročník Zimní školy kognitivní psychologie, Malá Skála 14.–17. 2.
 • KŘÍŽ, A. (2012): Svět jako gramatika a představa. 31. studentský workshop Žďárek, Litoměřice 23.–25. 11.
 • KŘÍŽ, A. – PROKŠOVÁ, H. (2012): Problematika zástupných názvů v současné češtině. Slovník a používatelia jazyka, Smolenice 8.–10. 10.
 • KŘÍŽ, A. (2012): Jak se rambo zamiloval do barbie aneb O aktuálních procesech apelativizace proprií. 30. studentský workshop Žďárek, Litoměřice 20.–22. 4.
 • KŘÍŽ, A. – PROKŠOVÁ, H. (2011): Kde a proč (O psaní velkých písmen v češtině I); Kanál v Unii (O psaní velkých písmen v češtině II). 29. studentský workshop Žďárek, Litoměřice 26. 11.

 

Ostatní

člen badatelského týmu Experimental Research on Central European Languages Lab (ERCEL Lab) při FF UK

 • telefonické a písemné zodpovídání dotazů adresovaných jazykové poradně
 • příležitostné posudky na odborné články v časopise Naše řeč a Studie z aplikované lingvistiky
 • 2016–2017 člen organizačního týmu konference 100 let Naší řeči (9.–-11. 1. 2017)
 • 2012–2016 spoluorganizátor studentského workshopu Žďárek
 • 2017 participace na vytváření české verze aplikace What3words
 • 2011 pomoc při vytváření algoritmu deklinace českých vlastních jmen pro vyhledávání na internetových stránkách (Axel Springer)