Mgr. Jan Křivan, Ph.D.

 

Profil na academia.edu

Profil na FF UK

 

Kontakty

e-mail: krivan at ujc.cas.cz; tel.: 225 391 410

 

Odborné zaměření

lexikologie a lexikografie, gramatika, jazyková typologie

 

Vzdělání

2007–2015 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, doktorské studium oboru obecná lingvistika, zakončeno titulem Ph.D.
disertační práce: Teoretické nástroje pro kategorizaci a funkční explanace vztahů v jazyce
2001–2007 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, magisterské studium oboru český jazyk a literatura – lingvistika a fonetika, zakončeno titulem Mgr.
diplomová práce: Externí posesivita v češtině: v typologické a areální perspektivě
2001–2006 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, bakalářské studium oboru mezinárodní obchod, zakončeno titulem Bc.
bakalářská práce: Úloha dolaru ve světové ekonomice

 

Další vzdělání a kvalifikace

2017 účast na zimní škole o anotaci diskurzních vztahů v Praze (Second TextLink Training School)
2013 absolvování letní školy o jazykovém vývoji v Berlíně (DGfS Summer School 2013)
2010 účast na zimní škole o jazykové dokumentaci a revitalizaci sámštiny v Bodø (Winter School on Saami Language Documentation and Revitalization)
2010 absolvování letní školy o jazykové typologii v Lipsku (DGfS-CNRS Summer School on Linguistic Typology)

 

Zaměstnání

2/2019–dosud výzkumný pracovník v Ústavu teoretické a komputační lingvistiky FF UK

12/2017–dosud výzkumný pracovník (postdok) v oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR
5/2011–6/2017 asistent / odborný asistent v Ústavu obecné lingvistiky FF UK (dříve Ústav lingvistiky a ugrofinistiky FF UK)

 

Projekty

2019–2022 Lexikálně-sémantická databáze češtiny. Spoluřešitel. Hlavní řešitel Aleš Klégr.
2016–2017 Struktury jazyků světa: Zavedení tří unikátních kurzů v anglickém jazyce, inovace kurzu Jazyky světa. Projekt Vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky. Hlavní řešitel.
2017 Progres 4. Jazyk v proměnách času, místa a kultury. Projekt FF UK. Člen řešitelského týmu. Hlavní řešitel Petr Čermák.
2013 Inovace předmětu Lexikální sémantika. Projekt FRVŠ. Hlavní řešitel.
2013 Redukované formy v češtině jako součást vývoje jazykového systému. Vnitřní grant FF UK. Spoluřešitel. Hlavní řešitelka Magdalena Zíková.
2010–2013 Vzdělávací cyklus Moderní mluvnice češtiny pro studenty magisterských a doktorských programů filologických oborů. Projekt ESF, Univerzita Palackého, Olomouc. Externí autor/lektor. Hlavní řešitel Oldřich Uličný.
2008–2009 Kritická analýza a vydání díla doc. PhDr. Pavla Nováka, CSc. Projekt Grantové agentury Univerzity Karlovy. Hlavní řešitel.

 

Publikace

Monografie, kolektivní publikace

Kol. autorů. Akademický slovník současné češtiny, hesla s náslovím b- (v přípravě, člen hlavní redakce).
KŘIVAN, Jan. (2019). Pronominal and adjectival attributive possession in spoken Czech: a usage-based perspective. In: Johanson, Lars & Mazzitelli, Lidia Federica & Nevskaya, Irina (eds.), Possession in Languages of Europe and North and Central Asia. John Benjamins, s. 149–168.
KŘIVAN, Jan. (2015). Adjektiva v širší perspektivě. In: Uličný, Oldřich et al., Preliminária k moderní mluvnici češtiny. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. 144–152.
KŘIVAN, Jan. (2013). Sémantická klasifikace relačních adjektiv. In: Adámková, Petra et al., Studie k moderní mluvnici češtiny. 6, Úvahy o české morfologii. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. 141–155.
KŘIVAN, Jan. (2010). Komentář k výboru z díla. In: Novák, Pavel, Lingvistika a jazyková realita: výbor z díla. (Eds. J. Křivan, J. Januška, J. Chromý). Praha: Akropolis, s. 11–18.

Kritická edice
NOVÁK, Pavel. (2010). Lingvistika a jazyková realita: výbor z díla. (Eds. Jan Křivan, Jiří Januška, Jan Chromý). Praha: Akropolis. 340 s.

 

Články v recenzovaných časopisech a sbornících

MŽOURKOVÁ, Hana & KŘIVAN, Jan. (Přijato). Pusťme uživatele do slovníku! Aneb o nepro-bádané cestě v české lexikografii. Naše řeč.
KŘIVAN, Jan & LÁZNIČKA, Michal. (2018). Diachronní korpusová analýza: slovosled českých posesivních adjektiv uvnitř nominální fráze. Studie z aplikované lingvistiky, 9, 2018 – Special Issue, s. 42–65.
ZÍKOVÁ, Magdalena & KŘIVAN, Jan. (2014). Nahrávání v terénním lingvistickém výzkumu: jak získat kvalitní záznam řeči? Studie z aplikované lingvistiky, 5, 1/2014, s. 65–82.
KŘIVAN, Jan. (2014). The role of information structure in Czech possessive constructions. In: Emonds, Joseph & Janebová, Markéta (eds.), Language Use and Linguistic Structure: Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2013. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 211–227.

KŘIVAN, Jan. (2012). Komparativ v korpusu: explanace morfematické struktury českého stupňování na základě frekvence tvarů. Slovo a slovesnost, 73, s. 13–45.
KŘIVAN, Jan. (2010). Martin Haspelmath. Studie z aplikované lingvistiky, 1, 2/2010, s. 89–102.

 

Články v ostatních odborných časopisech a sbornících

KŘIVAN, Jan. (2008). ‘Vždyť useknete-li žížale ocas, měla by umřít, ale neumře, tělo jí doroste!’ aneb k aktuálnímu členění v externěposesivních konstrukcích. Čeština doma a ve světě, 3 a 4 / 2008, s. 140–147.
KŘIVAN, Jan. (2008). Klitika v češtině: systémové vs. fonetické hledisko. In: Setkání bohemistů Cikháj 2006. Sborník. Brno: Tribun EU, s. 12–17.
KŘIVAN, Jan. (2004). Funkčnost zájmena svůj. In: Setkání bohemistů Cikháj 2004. Sborník. Brno, s. 36–41.

 

Odborné zprávy

KADLECOVÁ, Anna & KŘIVAN, Jan. (2014). Letní škola lingvistiky 2012 a 2013. Naše řeč, 97, s. 101–108.
KŘIVAN, Jan. (2010). Velké letní představení jazykové typologie – DGfS-CNRS Summer School on Linguistic Typology (SSLT). Studie z aplikované lingvistiky, 1, 2/2010, s. 150–153.

 

Vybrané konferenční příspěvky

KŘIVAN, Jan & KARTÁČ, Ivan. Possession as a grammatical category or usage tendency? Evidence from Czech. 40. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Sprach¬wissen-schaft. Arbeitsgruppe 5: Possessive relations: interpretation, syntax and argument structure. Universität Stuttgart. 7.–9. března 2018.
ZIKMUNDOVÁ, Veronika & KŘIVAN, Jan. Adjectives and complex nominal modification in Sibe. International Symposium on Polyadjectival Nominal Phrases. Edge Hill University, Ormskirk, UK. 31. srpna 2017.
KŘIVAN, Jan & LÁZNIČKA, Michal. Cognitive biases and individual constructions: the case of Czech possessive adjectives. The 14th International Cognitive Linguistics Conference: Linguistic Diversity and Cognitive Linguistics. Tartu. 10.–14. července 2017.
KŘIVAN, Jan & MACHAČ, Pavel. Jak ufouknut ze střílečky komisaře Moulina: lexikálně-sémantická analýza. Konference 100 let Naší řeči. Ústav pro jazyk český AV ČR. 9. – 11. ledna 2017.
KŘIVAN, Jan, LÁZNIČKA, Michal & LEHEČKOVÁ, Eva. Functional explanations of prenominal possessors in attributive possessive constructions: dynamic evidence from Czech. 49th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea. University of Naples Federico II, Naples. 31. srpna až 3. září 2016.
KŘIVAN, Jan. Pronominal and adjectival attributive possession in Czech. Linguistisches Kolloquium. Sommersemester 2015. Possession as a linguistic category. Brémy. 13. července 2015.
KŘIVAN, Jan. The role of information structure in Czech possessive constructions. Olomouc Linguistics Colloquium 2013. Univerzita Palackého v Olomouci. 6.–8. června 2013.
KŘIVAN, Jan. Discreteness and gradience as co-operating techniques in modelling a language. How categorical are categories? TRAIT Workshop. University of Wroclaw. 7.–9. ledna 2013.
KŘIVAN, Jan. Frequency and Gradience: The Case of the Morphological Structure of the Czech Comparative. Sprache als komplexes System. 34. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft. Arbeitsgruppe 8: Grammatik im Spannungsfeld von Gradienz und Frequenz. Goethe-Universität Frankfurt am Main. 7.–9. března 2012.
LEHEČKOVÁ, Eva & KŘIVAN, Jan. Does Czech habitual morpheme -va- encode a distant past meaning? The Sixth Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society. Université de Provence, Aix-Marseille I. 1.–3. září 2011.
KŘIVAN, Jan. External Possession in Czech: Extending Semantic Properties of the Possessor. 2nd LEipzig Students’ COnference in Linguistics (LESCOL). Leipzig. 1. září 2010.

 

Pedagogická činnost

Kurzy pro studenty obecné lingvistiky

Úvod do lingvistické analýzy – přednáška + seminář (LS 15/16, LS 16/17), seminář (LS 12/13, LS 13/14, LS 14/15)
Metody lingvistického výzkumu – přednáška + seminář (ZS 12/13, LS 13/14, LS 14/15, LS 15/16, LS 16/17)
Lexikální sémantika – seminář (ZS 13/14, ZS 14/15, ZS 15/16, ZS 16/17)
Jazyk a kognice – seminář (ZS 12/13, ZS 13/14, ZS 14/15, ZS 15/16, ZS 16/17)
Seminář k bakalářské práci I (ZS 11/12, ZS 12/13, ZS 13/14, ZS 14/15, LS 15/16, LS 16/17)
Seminář k bakalářské práci II (LS 11/12, LS 12/13, LS 13/14, LS 14/15, ZS 16/17, ZS 17/18)

 

Kurzy pro neoborové studenty

Úvod do lingvistiky (2–3 přednášky za semestr o syntaxi) (LS 14/15, ZS+LS 15/16, ZS+LS 16/17, ZS 17/18)
Seminář k úvodu do lingvistiky (3× LS 11/12, 2× LS 12/13, ZS 13/14)
Rozšířený seminář k úvodu do lingvistiky (pro romanisty a další obory) (ZS 12/13, ZS 13/14, ZS 14/15, ZS 15/16)
Rozšířený seminář k úvodu do lingvistiky (pro bohemisty) (ZS 12/13, LS 12/13, 2× LS 13/14)
Lexikologie a slovotvorba (pro bohemisty) (ZS 18/19)

 

Volitelné kurzy

Inkubátor projektů zaměřených na jazykovou dokumentaci (ZS 17/18)
Převod úředních textů do srozumitelné podoby I, II (ZS 16/17, LS 16/17)
Metalingvistický seminář (LS 14/15, LS 15/16)
Vybrané otázky gramatiky – adjektiva (ZS 11/12)
Týnský lingvistický seminář (LS 10/11, ZS 11/12, LS 11/12)
Aktuální otázky lingvistiky B: morfosyntax (LS 10/11)

 

Organizační činnost

2018 organizátor mezinárodního workshopu Combining verbs in and across languages, FF UK
2011–2017 tajemník Ústavu obecné lingvistiky
2013–2017 organizátor mezinárodní konference Lingvistika Praha / Linguistics Prague (http://linguisticsprague.ff.cuni.cz)
2013 organizátor workshopu Kolokvium o jazykových změnách, FF UK

 

Členství v organizacích a pracovních skupinách

od 2010 Deutsche Gesellschaft für Sprachwissenschaft
od 2018 Pražská deskriptivní lingvistika