Mgr. Sabina Konečná

Sabina KonecnaVzdělání:

• od 2013: doktorský studijní program, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity:
obor Český jazyk (pracovní název disertační práce: Vývoj nářeční řemeslnické terminologie na Prostějovsku, školitelka: PhDr. Milena Šipková, CSc.)
• 2008–2010:  Mgr., Filozofická fakulta Masarykovy univerzity: 

obor Český jazyk a literatura (diplomová práce: Diferenční nářeční slovník obce Rájec-Jestřebí)

obor Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (diplomová práce: Diferenční nářeční slovník obce Rájec-Jestřebí)

• 2005–2008:  Bc., Filozofická fakulta Masarykovy univerzity:

obor Český jazyk a literatura (diplomová práce: Soudobé písemné prameny jako zdroj poznání starší fáze nářečí /na materiálu horského nářečí/)

Dosažená praxe:
• od 2011: odborná pracovnice, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dialektologické oddělení, Brno

Publikační činnost:

• Části knih:
Slovník nářečí českého jazyka, A–C, online (členka autorského kolektivu). Dostupné z: http://sncj.ujc.cas.cz.
Český jazykový atlas 3–5. 2., elektronické, opravené a doplněné vydání. 2012–2016 (členka autorského kolektivu). Dostupné z: http://cja.ujc.cas.cz.

• Stati v periodikách a sbornících:
Pojmenování tuberkulózy v českých nářečích. In: Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě II. Ed. Z. Holub. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015, s. 80–86.
Truhlářská nářeční terminologie. In: Od slova k modelu jazyka. Sborník z mezinárodního setkání mladých lingvistů /13/. Eds. B. Bednaříkova – P. Hernandezová. Olomouc 2013, s. 172–178.
K výkladu místního jména Jestřebí. In: Sborník Muzea Blansko 2013, 2013, s. 78–79.

• Recenze a zprávy:
Osmdesát pět let Jana Balhara. Linguistica Brunensia 64, 2016, s. 98–99.
Vzpomínka na prof. Arnošta Lamprechta (1919–1985). Universitas 2–3, 2015, s. 114–115.
Dokončení velkého díla. Universitas 4, 2012, s. 71–72.

Granty:
Projekty GA ČR:
• účast na grantu GA ČR č. P406/11/1786 Slovník nářečí českého jazyka (2015)
• účast na grantu GA ČR č. 16-04648S Odraz života našich předků v mizejících slovech (2016–2018)

Další:
Pedagogická činnost:
• Ústav českého jazyka FF MU, Brno: vedení bakalářských prací z dialektologie

Jazykověporadenská činnost

Přednášková a popularizační činnost:
• K některým přejímkám v řemeslnické terminologii na Prostějovsku (příspěvek na III. mezinárodní vědecké konferenci Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě, Opava, 4.–6. 4. 2017).
• Nářečí českého národního jazyka a významná díla české dialektologie (přednáška pro studenty Gymnázia Blansko, 23. 3. 2017)
• Problematika nářečního výzkumu v současnosti (příspěvek na konferenci Lingvistika a literární věda: cesty a perspektivy, Liberec, 22.–23. 9. 2016).
• The Current Dialect Research into Craftsman Terminology in the Prostějov Region. In: Sborník z 17. mezinárodní setkání mladých lingvistů (příspěvek na XVII. mezinárodním setkání mladých lingvistů, Olomouc, 9.–11. 5. 2016)
• Česká dialektologie a Slovník nářečí českého jazyka (přednáška pro studenty Gymnázia Blansko, 16. 3. 2016)
• Některá pojmenování rostlin v českých nářečích (příspěvek na XVI. mezinárodním setkání mladých lingvistů, Olomouc, 11.–13. 5. 2015)
• Česká nářečí a současná česká dialektologie (přednáška pro studenty Gymnázia Blansko, 2. 2. 2015)
• Jak se u nás mluví (přednáška pro širokou veřejnost, Rájec-Jestřebí, 23. 6. 2014)
• Pojmenování tuberkulózy v českých nářečích (příspěvek na konferenci Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě, Opava, 31. 3. – 2. 4. 2014)
• Nářečí českého jazyka a Český jazykový atlas (přednáška pro studenty Gymnázia Blansko, 25. 2. 2014)
• Stav a vývoj středomoravského nářečí horského typu (příspěvek na XIV. mezinárodním setkání mladých lingvistů, Olomouc, 6.–8. 5. 2013)
• Truhlářská nářeční terminologie v obci Rájec-Jestřebí (příspěvek na XIII. mezinárodním setkání mladých lingvistů, Olomouc, 7.–9. 5. 2012)
• Diferenční slovník nářečí horského typu (příspěvek na Týdnu vědy konaném na ÚČJ FF MU, Brno, 16. 11. 2010)