PhDr. Hana Konečná

PhDr. Hana KonečnáKontakty:

e-mail: konecna at ujc.cas.cz

tel.: 532 290 296

 

Odborné zaměření:

nářečí českého národního jazyka, jazykové poradenství, pomístní jména, čeština pro cizince

 

Vzdělání:

1983 Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně

 • rigorózní zkouška
 • obor: český jazyk a literatura

1975–1980 Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně

 • magisterské studium
 • obory: český jazyk a literatura – hudební výchova

 

Dosažená praxe:

 • 1995–dosud odborná pracovnice dialektologického oddělení
 • 1980–1991 učitelka na Základní škole v Ořechově u Brna 

 

Publikační činnost:

Monografie a kolektivní publikace:

 • Kloferová, S. – Šipková, M. (eds.): Život ve slovech, slova v životě. Procházka labyrintem českých nářečí. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. .i., 2018. ISBN 978-80-7422-657-1. Autorství kapitol: Lecián, Šimák a ti druzí (s. 16–19), Mamoňák, záchtivec, skužák (s. 20–23).
 • Pravdová, M. (ed.) Čeština nově od A do Ž. Praha: Academia/Lidové noviny, 2016. ISBN 978-80-200-2560-9. Autorství kapitol: Jak se kde říkalo ukrást? (s. 115), Jak se kde říkalo žaludku? (s. 131).
 • Pravdová, M., Svobodová, I. (eds.) Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2327-8. Autorství kapitol: Skloňování mužských jmen vzoru „hrad“ – 2. p. j. č. (s. 256–258), Skloňování mužských jmen vzoru „předseda“ – 2. p. j. č. (s. 258–259), Skloňování mužských jmen vzoru „hrad“ – 6. p. j. č. (s.259–261), Skloňování mužských životných jmen – 1. p. mn. č. (s. 265–271), Skloňování mužských jmen – 2. p. mn. č. (s. 271–272), Skloňování ženských jmen kolísajících mezi vzory „píseň“ a „kost“ (s. 287–291), Skloňování jmen středního rodu podle vzoru „město“ – 6. p. j. č. (s. 297–299), Skloňování jmen středního rodu zakončených na -um, -on, -ma (s. 302–306), Slovesa vzoru „péci“ (s. 393–395), Slovesa vzoru „tisknout“ (s. 395–399), Přechodníky (s. 407–412), Konkurence 1. a 7. p. v přísudku jmenném se sponou (s. 438–440).
 • Balhar, J. (vedoucí autorského kolektivu) – Bachmannová, J. – Čižmárová, L. – Hlubinková, Z. – Ireinová, M. – Kloferová, S. – Komárková, Z. – Konečná, H. – Přadková, P. – Spinková, S. – Šipková, M.: Český jazykový atlas. Dodatky. Praha: Academia, 2011. ISBN 978-80-200-1967-7.
 • Kol. autorů: Internetová jazyková příručka. 2008, autorství 12 výkladových hesel.
 • Balhar, J. (vedoucí autorského kolektivu) – Bachmannová, J. – Čižmárová, L. – Fic, K. – Hlubinková, Z. – Ireinová, M. – Kloferová, S. – Komárková, Z. – Konečná, H. – Šipková, M.: Český jazykový atlas 5. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200-1339-3. Autorství 46 statí (map s komentáři).
 • Balhar, J. (vedoucí autorského kolektivu) – Bachmannová, J. – Balátová, E. – Čižmárová, L. – Fic, K. – Hlubinková, Z. – Ireinová, M. – Kloferová, S. – Konečná, H. – Šipková, M.: Český jazykový atlas 4. Praha: Academia, 2002. ISBN 80-200-0921-3. Autorství 49 statí (map s komentáři).

 

Články v periodikách a konferenčních sbornících:

 • Konečná, H. K několika nářečním pojmenováním označujícím lakomého člověka. Naše řeč, 100, 4/2017, s. 272–275.
 • Konečná, H. Několik poznámek k tvorbě hesel slovníku nářečí českého jazyka. In: Rembiszewska, D. K. (ed.): Słowiańskie słowniki gwarowe – tradycja i nowatorstwo. Warszawa–Łomża: Instytut Slawistyki PAN, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, 2016, s. 105–112. ISBN 978-83-64031-42-7, 978-83-86175-98-7.
 • Ireinová, M. –  Konečná, H. Jméno Pavel a jeho obměny v českých nářečích a v pomístních jménech na Moravě a ve Slezsku. In: Balleková K., Králik L’., Múcsková G. (eds.): Jazykovedné štúdie XXXII. Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Bratislava: VEDA, 2015, s. 378–386. ISBN 978-80-224-1494-4. Dostupné na: http://www.juls.savba.sk/attachments/knizne_novinky/js32.pdf.
 • Konečná, H. Studium českého jazyka a internet, In: E. Rusinová (ed.), Přednášky a besedy ze XLVII. běhu LŠSS. Masarykova univerzita, Brno 2014, s. 104–112. (spoluautor Adrian Jan Zasina)
 • Ireinová, M. – Konečná, H. Završení práce na Českém jazykovém atlase a nejbližší úkoly české dialektologie. In: G. Múcsková (ed.), Philologica LXXII. Slovo a tvar v štruktúre a komunikácii. Bratislava: Univerzita Komenského, 2013, s. 89–96. ISBN 978-80-223-3562-1.
 • Ireinová, M. – Konečná, H. Český jazykový atlas v datech. In: S. Čmejrková – J. Hoffmannová – J. Klímová (eds.), Čeština v pohledu synchronním a diachronním (Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český). Praha: Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum 2012, s. 303–306. Poster prezentovaný na konferenci dostupný na: http://www.ujc.cas.cz/miranda2/export/sitesavcr/ujc/sys/galerie-download/ste-vyroci/konference-files/Ireinova-Konecna.PDF.
 • Ireinová, M. – Konečná, H. Práce českých dialektologů včera, dnes a zítra. Bohemistyka, 2012, 3/XII, s. 225–231.
 • Konečná, H. K několika nářečním pojmenováním živočichů v pomístních jménech. In: Z. Holub, R. Sukač (eds.), Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě. Slezská univerzita v Opavě, Opava 2011, s. 173–181.
 • Konečná, H. Borovice v českých nářečích a v pomístních jménech na Moravě a ve Slezsku. In: K. Balleková (ed.), Jazykovedné štúdie 28. Súradnice súčasnej slovanskej dialektológie. Veda, Bratislava 2010, s. 96–101.
 • Konečná, H. Nářeční pojmenování polévek. Naše řeč, 93, 2/2010, s. 95–100.
 • Konečná, H. Základ býk- v pomístních jménech na Moravě a ve Slezsku. Acta onomastica LI, 1, 2010, s. 189–201.
 • Konečná, H. Znalost pomístních jmen v Jemnici a ve Lhoticích. Acta onomastica LI, 1, 2010, s. 269–298.
 • Ireinová, M. – Konečná, H. Konfrontace znalosti pomístních jmen v Jemnici, Rosicích a Lhoticích. Acta onomastica LI, 1, 2010, s. 299–304.
 • Konečná, H. Tzv. moravská specifika jazykové poradny v Brně. In: M. Považaj (ed.), Jazyková kultúra na začiatku tretieho tisícročia. Veda, Bratislava 2009., s. 187–192. 
 • Konečná, H. Práce s Internetovou jazykovou příručkou. In: E. Rusinová (ed.), Přednášky a besedy ze XLII. běhu LŠSS, Masarykova univerzita, Brno 2009, s. 102–104.
 • Konečná, H. Tendence vývoje morfologického systému v současné češtině (v souvislosti s prací na internetové jazykové příručce). In: M. Balowski, J. Svoboda (eds.), Język a literatura czeska w europejskim kontekście. Racibórz 2008, s. 117–126.
 • Konečná, H. Znáte šotouše? Naše řeč, 91, 5/2008, s. 269–271. 
 • Konečná, H. – Prošek, M. Tvar příčestí minulého u sloves typu „tisknout“. In: F. Štícha, M. Fried (eds.) Grammar & Corpora, Gramatika a korpus 2007. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference 25.–27. 9. 2007, Liblice. Praha: Academia, 2008, s. 383–389.
 • Konečná, H. Kterak se dnes u nás mluví. Konec konců, 3/2005, s. 15.
 • Konečná, H. Hvězdnost. Naše řeč, 87, 4/2004, s. 222–223. 
 • Konečná, H. Dativ a instrumentál místních jmen typu Prachatice v nářečích. Naše řeč, 86, 3/2003, s. 126–132.
 • Konečná, H. Vřeckovýtrusý či vřeckovýtrusný? Naše řeč, 86, 5/2003, s. 268–269. 
 • Konečná, H. Tzv. moravské krácení, či moravská krátkost? Slavia 71, 2002, s. 321–323.
 • Konečná, H. Při sobotě, při neděli...? Naše řeč, 85, 4/2002, s. 222–223.
 • Konečná, H. Hody, hody doprovody, či do provody? Naše řeč, 84, 4/2001, s. 220–221.
 • Konečná, H. Sněháňky. Naše řeč, 83, 4/2000, s. 222.
 • Konečná, H. Deklinace tvrdých adjektiv v nářečích. Naše řeč, 82, 4/1999, s. 203–208.
 • Konečná, H. Pane Tolstoj, pane Tolstoji, či pane Tolstý? Naše řeč, 82, 2/1999, s. 107–108.

 

Recenze a zprávy:

 • Konečná, H. Vysokoškolská příručka o slovenských nářečích. (G. Múcsková, K. Muziková, V. Wambach: Praktická dialektológia (vysokoškolská príručka na nárečovú interpretáciu). Wien: Facultas Verlags- & Buchhandels AG Wien, 2012. 138 s., 1 CD.) Naše řeč 96, 4/2013, s. 215–218.
 • Konečná, H. Dušan Šlosar, Jiří Trávníček, Jiří Voráč: Jaké hlavy, takový jazyk. (D. Šlosar, J. Trávníček, J. Voráč: Jaké hlavy, takový jazyk. Host, Brno 2008, s. 213, ISBN 978–80–7294–266–4) Universitas, 3/2009, s. 70–71.
 • Konečná, H. Dějiny české hudební terminologie. (M. Štědroň, D. Šlosar, Dějiny české hudební terminologie. MU, Brno 2005, 122 s., ISBN 80-210-3553-6) Naše řeč 91, 3/2008, s. 150–153.
 • Konečná, H. Jako třetí – Otisky. (D. Šlosar, Otisky. Dokořán 2006, 116 s., ISBN 80-7363-029-X) Naše řeč 90, 4/2007, s. 209–212.
 • Konečná, H. Encyklopedický slovník češtiny, Praha 2002, 604 s., ISBN 80-7106-484-X) Univerzitní noviny 11, 2/2004, s. 46-48. 
 • Konečná, H.Výslovnost a skloňování románských osobních jmen. (J. Zeman, Výslovnost a skloňování cizích osobních jmen v češtině 3. Románská osobní jména, Gaudeamus, Hradec Králové, 2002, 136 s., ISBN 80-7041-017-5) Český jazyk a literatura 54, 2/2003, s. 98–101.
 • Konečná, H. Na co se nás často ptáte (Ze zkušeností jazykové poradny). (A. Černá, I. Svobodová, J. Šimandl, L. Uhlířová, Na co se nás často ptáte, Scientia, Praha 2002, 168 a., ISBN 80-7183-260-X) Univerzitní noviny 10, 6/2003, s.. 58–60.
 • Konečná, H. U nás ve Vídni. (U nás ve Vídni. Vídeňští Češi vzpomínají. K vydání připravili J. Balhar, S. Kloferová, J. Vojtová. Masarykova univerzita Brno, 1999, 143 s., ISBN 80-210-2128-4) Universitas, 1/2001, s. 72–73. 
 • Konečná, H. Jaroslav Suk – Několik slangových slovníků. (J. Suk, Několik slangových slovníků, Inverze, 1993, s. 137, ISBN 80-900632-9-2) Naše řeč, 79, 3/1996, s. 147–150. 

 

Projekty, granty:

 • 2011–2015 Slovník nářečí českého jazyka (Grantová agentura ČR, 406/11/1786, řešitelka: PhDr. Stanislava Kloferová, CSc.)
 • 2008–2010 Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku II (teoretické a interpretační aspekty) (Grantová agentura ČR, 405/08/0703, řešitelka: PhDr. Milena Šipková, CSc.)
 • 2004–2008 Jazyková poradna na internetu (Grant AV ČR, reg. č.: 1ET200610406, řešitelka: PhDr. Ivana Svobodová)
 • 2001–2003 Završení jazykovězeměpisného výzkumu českých dialektů (Grantová agentura ČR, 405/01/0110, řešitelka: PhDr. Stanislava Kloferová, CSc.)
 • 1998–2000 Hláskoslovný systém českých nářečí (jazykovězeměpisná studie) (Grantová agentura ČR, 405/98/0211, řešitel: PhDr. Jan Balhar, CSc.)

 

Členství a práce v odborných organizacích:

Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy: examinátor při zkouškách z českého jazyka pro účely udělování státního občanství ČR

 

Výuka:

 • 2017 – Dialekty českého národního jazyka a projekty dialektologického oddělení (přednáška na katedře bohemistiky, Eötvös Loránd University, Budapešť; 21. 11. 2017; spoluautorka Martina Ireinová)
 • 2014 – přednášky v rámci projektu Inovace bohemistických studií v mezioborových kontextech (Filozofická fakulta Univerzity Palackého; magisterské studium): Jak vznikal Český jazykový atlas a jeho současné využití při tvorbě Slovníku nářečí českého jazyka (5. 11. 2014; spoluautorka Martina Ireinová); Jazyková příručka a slovníky jazyka českého na internetu (29. 4. 2014).
 • 2010, 2011– Odborný český jazyk (Rektorát Masarykovy univerzity, Projekt PREFEKT)
 • 2008–dosud – přednášky pro studenty Letní školy slovanských (bohemistických) studií (Kabinet češtiny pro cizince Filozofické fakulty Masarykovy univerzity)
 • 2001–2015: lektorka českého jazyka (Kabinet češtiny pro cizince Filozofické fakulty Masarykovy univerzity) 

 

Popularizační práce: 

 

Přednášky pro školy a veřejnost:

 • Jak se kde v Česku mluví (8. 11. 2018, Týden vědy a techniky 2018 – Den otevřených dveří v ÚJČ, dialektologické odd., Brno; spoluautorka Martina Ireinová) 
 • „Internetoví pomocníci“ při studiu českého jazyka a práce českých dialektologů (31. 5. 2018, Gymnázium Aloise Jiráska v Litomyšli; spoluautorka Martina Ireinová)
 • Nářečí českého národního jazyka a projekty dialektologického oddělení (10. 11. 2017, Týden vědy a techniky 2017 – Den otevřených dveří v ÚJČ, dialektologické odd., Brno; spoluautorka Martina Ireinová)
 • Nářečí českého národního jazyka (7. 11. 2017, Týden vědy a techniky 2017 – Městská knihovna Hodonín; spoluautorka Martina Ireinová)
 • Dialekty českého národního jazyka a práce českých dialektologů (17. 10. 2017, Škola českého jazyka a literatury pro pedagogy, Praha; spoluautorka Martina Ireinová)
 • Dialektologie včera, dnes a zítra (17. 6. 2015, Den českého jazyka, České centrum Praha; spoluautorka Martina Ireinová)
 • Na nohy lyže, ale na auto ližiny! (6. 11. 2014, Týden vědy a techniky 2014 – Literární kavárna Knihkupectví Academia, Brno; spoluautorka Martina Ireinová)
 • Český jazyk v praxi a projekty ÚJČ (30. 5. 2013, Český telekomunikační úřad, Luhačovice)
 • „Internetoví pomocníci“ při studiu českého jazyka a práce českých dialektologů (6. 2. 2013, Gymnázium a SOŠ Frýdek-Místek; spoluautorka Martina Ireinová) 
 • „Internetoví pomocníci“ při studiu českého jazyka a práce českých dialektologů (16. 10. 2012, Gymnázium Boskovice)
 • Pomístní jména na Hustopečsku a jejich nářeční podoba (5. 4. 2012, Akademie třetího věku CCV Hustopeče; spoluautorka Martina Ireinová)
 • Nářečí českého jazyka (6. 10. 2011, Akademie třetího věku CCV Hustopeče; spoluautorka Martina Ireinová)
 • Úskalí dnešní české gramatiky (7. 4. 2011, Akademie třetího věku CCV Hustopeče; spoluautorka Martina Ireinová)
 • Pravopisná pravidla a jejich využití v právnických textech (26. 6. 2001, Nejvyšší soud ČR, Brno; spoluautorka Martina Ireinová)