PhDr. Hana Konečná

Vzdělání:silueta.jpg

• 1975–1980: Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Brno (obory: český jazyk – hudební výchova, diplomová práce: Komenského adaptace hymnografické tvorby)
• 1983 rigorózní zkouška (PhDr.)

Dosažená praxe:
• 1980–1991: učitelka na Základní škole v Ořechově u Brna
• 1995–doposud: odborná pracovnice výzkumu a vývoje, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dialektologické oddělení, Brno

Vydané publikace:
Části knih:
Český jazykový atlas 4, Academia, Praha 2002 (členka autorského kolektivu, 49 zpracovaných statí).
Český jazykový atlas 5, Academia, Praha 2005 (členka autorského kolektivu, 46 zpracovaných statí).
Český jazykový atlas – Dodatky, Academia, Praha 2011 (členka autorského kolektivu).
Pravdová, M. a Svobodová I. (eds.) Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 2014, 533 s. ISBN 978-80-200-2317-8; (členka autorského kolektivu, autorka 12 kapitol).
Pravdová, M. (ed.) Čeština nově od A do Ž. Academia/Lidové noviny, Praha 2016, 148 s. ISBN 978-80-200-2560-9; (autorství 2 textů: Jak se kde říkalo ukrást? (s. 115), Jak se kde říkalo žaludku? (s. 131).

Články v zahraničních periodikách a sbornících:
Tendence vývoje morfologického systému v současné češtině (v souvislosti s prací na internetové jazykové příručce). In: Balowski M., Svoboda J. (eds.), Język a literatura czeska w europejskim kontekście. Racibórz 2008, s. 117–126.
Tzv. moravská specifika jazykové poradny v Brně. In: Považaj M. (ed.), Jazyková kultúra na začiatku tretieho tisícročia. Veda, Bratislava 2009., s. 187–192.
Borovice v českých nářečích a v pomístních jménech na Moravě a ve Slezsku. In: Balleková K. (ed.), Jazykovedné štúdie 28. Súradnice súčasnej slovanskej dialektológie. Veda, Bratislava 2010, s. 96–101.
Práce českých dialektologů včera, dnes a zítra. Bohemistyka, 2012, ročník XII, č. 3, s. 225–231. (spoluautorka Martina Ireinová)
Završení práce na Českém jazykovém atlase a nejbližší úkoly české dialektologie. In: Múcsková, G. (ed.): Philologica LXXII. Slovo a tvar v štruktúre a komunikácii. Bratislava, Univerzita Komenského 2013, s. 89–96. ISBN 978-80-223-3562-1. (spoluautorka Martina Ireinová)
Jméno Pavel a jeho obměny v českých nářečích a v pomístních jménech na Moravě a ve Slezsku. In: Balleková K., Králik L’., Múcsková G. (eds.): Jazykovedné štúdie XXXII. Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Veda, Bratislava 2015, s. 378–386. ISBN 978-80-224-1494-4 (spoluautorka Martina Ireinová)
Několik poznámek k tvorbě hesel slovníku nářečí českého jazyka. In: Rembiszewska D. K. (ed.) Słowiańskie słowniki gwarove – tradycja i nowatorstwo. Varšava-Lomže: Institut slavistiky PAN. 2016, s. 105–112. ISBN 978-83-64031-42-7.

Články a drobnosti v domácích periodikách a sbornících:
Deklinace tvrdých adjektiv v nářečích. Naše řeč 82, 1999, s. 203–208.
Pane Tolstoj, pane Tolstoji, či pane Tolstý? Naše řeč 82, 1999, s. 107–108.
Sněháňky. Naše řeč 83, 2000, s. 222.
Chodíte také sbírat hafery? Rovnost (příloha Víkend), roč. 10, č. 36, s. 6.
Co znamená převážet panenku Marii? Rovnost (příloha Víkend). roč. 10, č. 60, s. 6.
Hody, hody doprovody, či do provody? Naše řeč 84, 2001, s. 220–221.
Při sobotě, při neděli...? Naše řeč 85, 2002, s. 222–223.
Tzv. moravské krácení, či moravská krátkost? Slavia 71, 2002, s. 321–323.
Dativ a instrumentál místních jmen typu Prachatice v nářečích. Naše řeč 86, 2003, s. 126–132.
Vřeckovýtrusý či vřeckovýtrusný? Naše řeč 86, 2003, s. 268–269.
Hvězdnost. Naše řeč 87, 2004, s. 222–223.
Kterak se dnes u nás mluví. Konec konců, 2005, č. 3, s. 15.
Tvar příčestí minulého u sloves typu „tisknout“. In: Štícha F., Fried M. (eds.), Gramatika a korpus, Grammar & Corpora (Liblice 25.–27. 9. 2007). Academia, Praha 2008, s. 383–389; spoluautor Martin Prošek.
Znáte šotouše? Naše řeč 91, 2008, s. 269–271.
Práce s Internetovou jazykovou příručkou. In: Rusinová E. (ed.), Přednášky a besedy ze XLII. běhu LŠSS, FF MU, Brno 2009, s. 102–104.
Nářeční pojmenování polévek. Naše řeč 93, 2010, s. 95–100.
Základ býk- v pomístních jménech na Moravě a ve Slezsku. Acta onomastica LI, 1, 2010, s. 189–201.
Znalost pomístních jmen v Jemnici a Lhoticích. Acta onomastica LI, 1, 2010, s. 269–298.
Konfrontace znalosti pomístních jmen v Jemnici, Rosicích a Lhoticích. Acta onomastica LI, 1, 2010, s. 299–304. ISSN 1211-4413 (spoluautorka Martina Ireinová).
Jazyková příručka a slovníky jazyka českého na internetu. In: Rusínová E. (ed.), Přednášky a besedy ze XLIV. běhu LŠSS. Masarykova univerzita, Brno 2011, s. 109–113.
K několika nářečním pojmenováním živočichů v pomístních jménech. In: Holub, Z. , Sukač, R. (eds.), Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě. Slezská univerzita v Opavě, Opava 2011, s. 173–181.
„Internetoví pomocníci“ při studiu českého jazyka. In: Rusínová E. (ed.), Přednášky a besedy ze XLV. běhu LŠSS. Masarykova univerzita, Brno 2012, s. 112–118.
Český jazykový atlas v datech. In: Čmejrková S., Hoffmannová J., Klímová J. (eds.), Čeština v pohledu synchronním a diachronním (Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český). Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum, Praha 2012, s. 303–306. (spoluautorka Martina Ireinová)
Studium českého jazyka a internet, In: Rusínová E. (ed.), Přednášky a besedy ze XLVII. běhu LŠSS. Masarykova univerzita, Brno 2014, s. 104–112. (spoluautor Adrian Jan Zasina)
Co je Internetová jazyková příručka a jak s ní pracovat. In: Rusínová E. (ed.), Přednášky a besedy ze XLVIII. běhu LŠSS. Masarykova univerzita, Brno 2015, s. 90–97.

Rezenze a zprávy:
Jaroslav Suk – Několik slangových slovníků. (Jaroslav Suk, Několik slangových slovníků, Inverze 1993, s. 137, ISBN 80-900632-9-2) Naše řeč 79, 1996, s. 147–150.
Český jazykový atlas 3. Univerzitní noviny 6, 1999, č. 5, s. 53–54.
U nás ve Vídni. (U nás ve Vídni. Vídeňští Češi vzpomínají. K vydání připravili Jan Balhar, Stanislava Kloferová, Jarmila Vojtová. Masarykova univerzita Brno 1999, s. 143, ISBN 80-210-2128-4) Universitas, 2001, č. 1, s. 72–73.
Výslovnost a skloňování románských osobních jmen. (Jiří Zeman, Výslovnost a skloňování cizích osobních jmen v češtině 3. Románská osobní jména, Gaudeamus, Hradec Králové 2002, s. 136, ISBN 80-7041-017-5) Český jazyk a literatura 54, 2003–2004, č. 2, s. 98–101.
Na co se nás často ptáte (Ze zkušeností jazykové poradny). (Anna Černá, Ivana Svobodová, Josef Šimandl, Ludmila Uhlířová, Na co se nás často ptáte, Scientia, Praha 2002, s. 168, ISBN 80-7183-260-X) Univerzitní noviny 10, 2003, č. 6, s. 58–60.
Encyklopedický slovník češtiny. (Petr. Karlík, Marek Nekula, Jana. Pleskalová (eds.), Encyklopedický slovník češtiny, Praha 2002, s. 604, ISBN 80-7106-484-X) Univerzitní noviny 11, 2004, č. 2, s. 46-48.
Jako třetí – Otisky. (Dušan Šlosar, Otisky. Dokořán 2006, s. 116, ISBN 80-7363-029-X) Naše řeč 90, 2007, s. 209–212.
Dějiny české hudební terminologie. (M. Štědroň, D. Šlosar, Dějiny české hudební terminologie. MU, Brno 2005, 122 s., ISBN 80-210-3553-6) Naše řeč 91, 2008, s. 150–153.
Dušan Šlosar, Jiří Trávníček, Jiří Voráč: Jaké hlavy, takový jazyk. (Šlosar, Jiří Trávníček, Jiří Voráč: Jaké hlavy, takový jazyk. Host, Brno 2008, 213 s., ISBN 978–80–7294–266–4) Universitas, 2009, č. 3, s. 70–71.
Vysokoškolská příručka o slovenských nářečích. (Gabriela Múcsková – Katarína Muziková – Viera Wambach: Praktická dialektológia (vysokoškolská príručka na nárečovú interpretáciu). Wien: Facultas Verlags- & Buchhandels AG Wien, 2012. 138 s., 1 CD.) Naše řeč 96, 2013, s. 215–218.
Balhar, Jan – Bachmannová, Jarmila – Čižmárová, Libuše – Hlubinková, Zuzana – Ireinová, Martina – Kloferová, Stanislava – Komárková, Zina – Konečná, Hana –Přadková, Petra – Spinková, Stanislava – Šipková, Milena: Český jazykový atlas, Dodatky. Praha: Academia 2011. 579 s. ISBN 978-80-200-1967-7. LINGUISTICA BRUNENSIA, ročník 61, 2013, číslo 1–2, s. 262–264.

Edice Věda kolem nás (propagační sešity):
Nářečí dříve a nyní. Český jazykový atlas. SSČ AV ČR, edice Věda kolem nás, č. 37, Praha 2015, 28 s. (spoluautorka Martina Ireinová; 4. místo v soutěži SCIAP 2015 v kategorii Periodikum)
Slovník nářečí českého jazyka. SSČ AV ČR, edice Věda kolem nás, č. 48, Praha 2016, 20 s. ISSN 2464-6245 (spoluautorka Martina Ireinová)


Granty:
účast na grantu GA ČR č. 405/98/0211 Hláskoslovný systém českých nářečí (jazykovězeměpisná studie) (1998–2000)
účast na grantu GA ČR č. 405/01/0110 Završení jazykovězeměpisného výzkumu českých dialektů (2001–2003)
účast na grantu GA ČR č. 405/05/2065 Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku (2005–2007)
účast na grantu GA ČR č. 405/06/0293 Český jazykový atlas – Dodatky (2006–2007)
účast na grantu GA ČR č. 405/08/0703 Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku (2008–2010)
účast na grantu č. 1ET200610406 Jazyková poradna na internetu (2004–2008)
účast na grantu GA ČR č. 406/11/1786 Slovník nářečí českého jazyka (2011–2015)

Pedagogická činnost:
• Kabinet češtiny pro cizince FF MU Brno
2001–2014: lektorka českého jazyka
• Letní škola slovanských studií při FF MU Brno
2004–2015: lektorka českého jazyka
• Rektorát MU, Brno: Projekt PREFEKT – Odborný český jazyk (18.–19. 11. 2010; 8.–9. 12. 2011)

Členství a práce v odborných organizacích:
• Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy: examinátor při zkouškách z českého jazyka pro účely udělování státního občanství ČR

Přednášková a popularizační činnost:
• Pravopisná pravidla a jejich využití v právnických textech (Nejvyšší soud ČR, 26. 6. 2001)
• Tzv. moravská specifika jazykové poradny v Brně (Příspěvek na konferenci Jazyková kultúra na začiatku 3. tisícročia, Bratislava 8.–10. 9. 2004)
• Některé nářeční jevy v současné češtině (Příspěvek na konferenci Bez cenzury. Przejawy demokratyzacji w językach słowiańskich końca XX wieku. Łodź 2.–4. 6. 2005)
• Tendence vývoje morfologického systému v současné češtině (v souvislosti s prací na internetové jazykové příručce) (Příspěvek na konferenci Český jazyk a literatura v evropském kulturním kontextu, Racibórz, 4.–5. 9. 2007)
• Tvar příčestí minulého u sloves typu „tisknout“ (Poster na konferenci Gramatika a korpus (Grammar & Corpora), Liblice 25.–27. 9. 2007) (spoluautor Martin Prošek)
• Internetová jazyková příručka (Přednáška na XLI. běhu LŠSS, Brno 2008)
• Není houba jako houba (Námět na scénář pro televizní pořad ČT O češtině a vystoupení v tomto pořadu; vysíláno 1. 11. 2008)
• Práce s Internetovou jazykovou příručkou (Přednáška na XLII. běhu LŠSS, Brno 2009)
• Borovice v českých nářečích a v pomístních jménech na Moravě a ve Slezsku (7. 1. 2010, vědecký seminář věnovaný životnímu jubileu prom. fil. Adriany Ferenčíkové, CSc., JÚĽŠ SAV a SJS při SAV, Bratislava)
• Nářeční výrazy pro jahodu, borůvku a ostružinu (Námět na scénář pro televizní pořad ČT O češtině a vystoupení v tomto pořadu; vysíláno 27. 3. 2010)
• Děláte žabky, misky nebo žbluňky? (Námět na scénář pro televizní pořad ČT O češtině a vystoupení v tomto pořadu; vysíláno 10. 4. 2010)
• Borovice v českých nářečích a v pomístních jménech. (Přednáška na vědeckém semináři věnovaném životnímu jubileu prom. fil. Adriany Ferenčíkové, CSc., Bratislava 7. 1. 2010)
• K několika nářečním pojmenováním živočichů v pomístních jménech (22.–24. 6. 2010, Mezinárodní dialektologická konference Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě, Opava)
• Jazyková příručka a slovníky jazyka českého na internetu (Přednáška na XLIII. běhu LŠSS, Brno 2010)
• Úskalí dnešní české gramatiky (přednáška pro studenty Akademie třetího věku, CVV Hustopeče, 7. 4. 2011) (spoluautorka Martina Ireinová)
Český jazykový atlas v datech a obrazech (Poster na konferenci Čeština v pohledu synchronním a diachronním, Praha 1.–3. 6. 2011) (spoluautorka Martina Ireinová)
• Nářečí českého jazyka (Přednáška pro studenty Akademie třetího věku CCV Hustopeče, 6. 10. 2011) (spoluautorka Martina Ireinová)
• Jazyková příručka a slovníky jazyka českého na internetu (Přednáška na XLIV. běhu LŠSS, Brno 2011)
• Pomístní jména na Hustopečsku a jejich nářeční podoba (Přednáška pro studenty Akademie třetího věku CCV Hustopeče, 5. 4. 2012) (spoluautorka Martina Ireinová)
• „Internetoví pomocníci“ při studiu českého jazyka a práce českých dialektologů (3 přednášky, Gymnázium Boskovice, 16. 10. 2012)
• „Internetoví pomocníci“ při studiu českého jazyka (Přednáška na XLV. běhu LŠSS, Brno 2012)
• Završení práce na Českém jazykovém atlase a nejbližší úkoly české dialektologie (Příspěvek na konferenci Slovo a tvar v štruktúre a komunikácii, Bratislava 12.–14. 12. 2012) (spoluautorka Marina Ireinová)
• „Internetoví pomocníci“ při studiu českého jazyka a práce českých dialektologů (3 přednášky, Gymnázium a SOŠ Frýdek-Místek; 7. 2. 2013) (spoluautorka Martina Ireinová)
• Završení práce na Českém jazykovém atlase a nejbližší úkoly české dialektologie (Příspěvek na konferenci Slovo a tvar v štruktúre a komunikácii, Bratislava 12.–14. 12. 2012) (spoluautorka Marina Ireinová)
•Jméno Pavel a jeho obměny v českých nářečích a v pomístních jménech na Moravě a ve Slezsku (Příspěvek na konferenci Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty, Častá-Papiernička 22.–23. 4. 2013) (spoluautorka Martina Ireinová)
• Český jazyk v praxi a projekty ÚJČ (Přednáška pro pracovníky Českého telekomunikačního úřadu, Luhačovice, 30. 5. 2013)
• „Internetoví pomocníci“ při studiu českého jazyka (Přednáška na XLVI. běhu LŠSS, Brno 2013)
• Několik poznámek k tvorbě hesel slovníku nářečí českého jazyka (25.–26. 9. 2014, mezinárodní konference Słowiańskie słowniki gwarowe – tradycja i nowatorstwo,Varšava)
• Jak vznikal Český jazykový atlas a jeho současné využití při tvorbě Slovníku nářečí českého jazyka (5. 11. 2014, přednáška pro studenty magisterského studia v rámci projektu Inovace bohemistických studií v mezioborových kontextech, FF UP v Olomouci); spoluautorka Martina Ireinová
• Na nohy lyže, ale na auto ližiny! (6. 11. 2014, přednáška v rámci Týdne vědy a techniky 2014, Literární kavárna Knihkupectví Academia, Brno); spoluautorka Martina Ireinová
• Studium českého jazyka a internet (Přednáška na XLVII. běhu LŠSS, Brno 2014); spoluautor Adrian Jan Zasina
• Co je Internetová jazyková příručka a jak s ní pracovat (Přednáška na XLVIII. běhu LŠSS, Brno 2015)
• Dialektologie včera, dnes a zítra (17. 6. 2015, přednáška na jazykové konferenci Den českého jazyka, České centrum Praha); spoluautorka Martina Ireinová
• Co je Internetová jazyková příručka a jak s ní pracovat (Přednáška na XLIX. běhu LŠSS, Brno 2016)
• K několika nářečním pojmenováním označujícím lakomého člověka (9.–11. 1. 2017, konference 100 let časopisu Naše řeč, Praha)
• jazykověporadenská činnost