PhDr. Pavla Kochová

Datum narození: 1. 11. 1973
 
Vzdělání:
1992–1997 – Pedagogická fakulta UK Praha (obory český jazyk a literatura – hudební výchova)
2000 – rigorózní řízení (PhDr.)
 
Dosažená praxe:
od r. 1997 odborná pracovnice oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i
od prosince 2012 do října 2017 vedoucí oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, v. v. i.
 
Granty a projekty:
odpovědná řešitelka projektu:
2013–2016  projekt udělený Ministerstvem kultury ČR Nová cesta k modernímu jednojazyčnému výkladovému slovníku současné češtiny (DF13P01OVV011)
 
členka řešitelského týmu projektů:
od 1997–2001 Čeština ve věku počítačů: Textové korpusy a lexikální i gramatická základna pro rozvoj češtiny v 21. století (GA ČR, r. č. GV405/96/K214, 1996–2001, řešitelka: prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc., řešitel: RNDr. J. Králík, CSc., řešitel: doc. PhDr. Karel Pala, CSc.)
1998–2000 Systémotvorné procesy neologizmů v současné češtině (GA AV ČR, r. č. A0061803, řešitelka: PhDr. O. Martincová, CSc.)
2001–2003 Internacionalizmy v nové slovní zásobě češtiny (GA AV ČR, r. č. B9061101, řešitelka: PhDr. Z. Tichá)
2003–2005 Slovní poklad češtiny v informační společnosti(405/03/0086, řešitel: RNDr. Jan Králík, CSc., Ústav pro jazyk český AV ČR, spoluřešitel: doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
2010–2011 účast na výzkumném záměru: AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století, řešitel: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
 
Vydané publikace:
 
Odborná kniha:
MARTINCOVÁ, Olga, MEJSTŘÍK, Vladimír, JANOVEC, Ladislav, MRAVINACOVÁ, Jitka, OPAVSKÁ, Zdeňka, RANGELOVA, Albena, SVĚTLÁ, Jindra, ŠMÍDOVÁ, Pavla a TICHÁ, Zdeňka. Nová slova v češtině: slovník neologizmů 2. Praha: Academia, 2004. 568 s. ISBN 80-200-1168-4.
 
MARTINCOVÁ, Olga, MEJSTŘÍK, Vladimír, OPAVSKÁ, Zdeňka, RANGELOVA, Albena, SVĚTLÁ, Jindra, ŠMÍDOVÁ, Pavla a TICHÁ, Zdeňka. Neologie a neografie: výběr z národních bibliografií s Dodatkem. 2., rozšířené vyd. Praha: ÚJČ AV ČR, 1999. 97 s. ISBN 80-901673-8-1.
 
Kapitola v odborné knize:
KOCHOVÁ, Pavla. Nové iniciálové zkratky. In: Martincová, O.,  Rangelova, A. a Světlá, J., ed. Neologizmy v dnešní češtině. Praha: ÚJČ AV ČR, 2005. s. 242–248. ISBN 80-86496-21-X.
 
KOCHOVÁ, Pavla. Prefixace u nových substantiv. In: Martincová, O., Rangelova, A a Světlá, J., ed. Neologizmy v dnešní češtině. Praha: ÚJČ AV ČR, 2005. s. 76–84. ISBN 0-86496-21-X.
 
Článek v časopise:

KOCHOVÁ, Pavla, OPAVSKÁ, Zdeňka a MICHALEC, Vít. Na cestě k jednojazyčnému výkladovému slovníku v době počítačové. Jazykovědné aktuality, 2015, roč. 52, č. 3–4, s. 132–141. ISSN 1212-5326.

 
OPAVSKÁ, Zdeňka a KOCHOVÁ, Pavla. Stylistická charakteristika lexikálních jednotek v českých výkladových slovnících. Jazykovědné aktuality, 2013, roč. 50, č. 3–4, s. 141–147. ISSN 1212-5326.
 
ŠMÍDOVÁ, Pavla. Radixoid tele- v informační společnosti. Jazykovědné aktuality, 2001, roč. 38, č. 3, s. 59–65. ISSN 1212-5326.
 
KRÁLÍK, Jan a ŠMÍDOVÁ, Pavla. Elektronická podoba Slovníku spisovného jazyka českého. Slovo a slovesnost, 2000, roč. 61, č. 4, s. 318–320. ISSN 0037-7031.
 
ŠMÍDOVÁ, Pavla. Kvantifikačně-intenzifikační významy prefixoidů (na materiálu současné češtiny). Jazykovědné aktuality, 2000, roč. 37, zvláštní číslo, s. 87–95. ISSN 1212-5326.
 
Příspěvek ve sborníku:
KOCHOVÁ, Pavla – OPAVSKÁ, Zdeňka. Akademický slovní současné češtiny. In: M. Lišková – V. Vodrážková – Z. Děngeová (eds.), Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu aneb Slovníky a jejich uživatelé v 21. století: Sborník abstraktů z workshopu. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016, s. 40–42. ISBN 987-80-88211-02-0.
 
KOCHOVÁ, Pavla, OPAVSKÁ, Zdeňka a HOLCOVÁ HABROVÁ, Martina. At the Beginning of a Compilation of a New Monolingual Dictionary of Czech (A Report on a New Lexicographic Project). In: Abel, A., Vettori, C., Ralli, N., ed. Proceedings of the XVI EURALEX International Congress: The User in Focus. 15–19 July 2014, Bolzano/Bozen, s. 1145–1151. ISBN 978-88-88906-97-3.
 
BARBIERIK, Kamil, HOLCOVÁ HABROVÁ, Martina, KOCHOVÁ, Pavla, LIŠKA, Tomáš, OPAVSKÁ, Zdeňka a VIRIUS, Miroslav. A New Path to a Modern Monolingual Dictionary of Contemporary Czech: the Structure of Data in the New Dictionary Writing Systém. In: Gajdošová, K., Adriána Žáková, A., ed. Natural Language Processing, Corpus Linguistics, E-learning, Lüdenscheid: RAM-Verlag 2013, s. 9–26. ISBN 978-3-942303-18-7.
 
BARBIERIK, Kamil, HOLCOVÁ HABROVÁ, Martina, JARÝ, Vladimír, KOCHOVÁ, Pavla, LIŠKA, Tomáš, OPAVSKÁ, Zdeňka a VIRIUS, Miroslav. Development of Dictionary Writing System. In: Molhanec, M., Bejček, M., Voráček, J., ed. SDOT 2013 (Proceedings of federated conference on 39th Software Development and 17th Object Technologies). Jihlava, College of Polytechnics 2013, s. 133–147. ISBN 978-80-86847-66-5. 
 
KOCHOVÁ, Pavla. Nové cesty lexikografického popisu (ke zpracování desubstantivních vztahových adjektiv ve výkladovém slovníku). Prosloveno na konferenci Slovník a používatelia jazyka, Smolenice, 8. –10. 10. 2012. [v tisku]
 
KOCHOVÁ, Pavla. Prefixoidace v češtině (k svébytnému tvoření nových slov na materiálu neologismů). Varia XXI: zborník materiálov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov: Banská Bystrica – Šachtičky, 30. 11.–2. 12. 2011. [v tisku]
 
KOCHOVÁ, Pavla. Iniciálové zkratky ve vztahu k internacionalizaci. In: Šimková, M. a Gajdošová, K., ed. Varia XIII: zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov: Modra-Piesok, 3.–5. 12. 2003. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2006, s. 113–119. ISBN 80-89037-04-6.
 
KOCHOVÁ, Pavla. Internacionální iniciálové zkratky. In: Tichá, Z. a Rangelova, A., ed. Internacionalizmy v nové slovní zásobě: sborník příspěvků z konference: Praha, 16.–18. června 2003. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2003, s. 157–165. ISBN 80-86496-11-2.
 
KOCHOVÁ, Pavla. Morfologické varianty v přívlastkové pozici (k lexikálním prostředkům internacionální povahy). In: Šimková, M., ed. Varia XII: zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov: Modra-Piesok, 4.–6. 12. 2002. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2005, s. 36–41. ISBN 80-89037-04-6.
 
ŠMÍDOVÁ, Pavla. Ke vztahu multiverbálnosti a internacionalizace (na příkladu multiverbálních spojení s výrazem scéna). In: Šimková, M., ed. Varia XI: zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov: Spišská Nová Ves, 28.–30. 11. 2001. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2004, s. 258–262. ISBN 80-89037-04-6.
 
ŠMÍDOVÁ, Pavla. Ke vztahu juxtapozice a prefixace u neologismů. In: Nábělková, M. a Šimková, M., ed. Varia X: zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov: Modra-Piesok, 22.–24. 11. 2000. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2003, s. 179–183. ISBN 80-89037-04-6.
 
ŠMÍDOVÁ, Pavla. Uplatnění řeckých a latinských komponentů prefixálního typu v nových slovech současné češtiny. In: Nábělková, M. a Šimková, M., ed. Varia IX: zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov: Modra-Piesok, 1.–3. 12. 1999. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2002, s. 217–222. ISBN 80-89037-04-6.
 
ŠMÍDOVÁ, Pavla. Synonymie izolexémních slov s morfémy anti-, bez- a ne- ve výkladových slovnících. In: Martincová, O. a Světlá, J., ed. Nová slovní zásoba ve výkladových slovnících. Sborník příspěvků z konference. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2000, s. 62–74. ISBN 80-86496-00-7.
 
Recenze:
BARBIERIK, Kamil - JARÝ, Vladimír - KOCHOVÁ, Pavla - LIŠKOVÁ, Michaela (rec.). 16. kongres Euralexu v Itálii. Slovo a slovesnost, č. 4, 76, 2015, s. 311-314. ISSN 0037-7031.
 
OPAVSKÁ, Zdeňka a KOCHOVÁ, Pavla (rec.). Hladká, Zdeňka a Martincová, Olga. Slova v soukromých dopisech. Lexikografická sonda. Brno: Masarykova univerzita 2012. 139 s. ISBN 978-80-210-6112-5. Hladká, Zdeňka a kol. Soukromá korespondence jako lingvistický pramen. Brno: Masarykova univerzita 2013. 188 s. ISBN 978-80-210-6140-8. Hladká, Zdeňka a kol. 111 let českého dopisu v korpusovém zpracování. Brno: Masarykova univerzita 2013. 2 CD. ISBN 978-80-210-6140-8. Jazykovědné aktuality, 2013, roč. 50, č. 3–4. s. 162–166. ISSN 1212-5326. 
 
Popularizační práce:
KRAUS, Jiří,SVOBODOVÁ, Ivana,TICHÁ, Zdeňka,MEJSTŘÍK, Vladimír,ŠMÍDOVÁ, Pavla, HOLUBOVÁ, Václava, KRÁLÍK, Jan a OPAVSKÁ, Zdeňka. Správně česky. Právo. Roč. 9, pravidelný koutek (1999), s. 10. ISSN 1211-2119.