Mgr. Věra Kloudová, Ph.D.

 

Kontakty:

 • e-mail: kloudova at ujc.cas.cz
 • tel.: 225 391 410 

 

Odborné zaměření:

 • lexikografie a lexikologie, kontrastivní a korpusová lingvistika, translatologie
 •  

Vzdělání:

 • 2007–2010: doktorské studium (Ph.D.), Filozofická fakulta Karlovy Univerzity v Praze, Ústav germánských studií
  • obor studia: germánské jazyky a literatury
 • 2001–2007: magisterské studium (Mgr.), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Ústav české literatury a komparatistiky, Ústav germánských studií
  • obory studia: český jazyk a literatura – německý jazyk a literatura
  •  

Dosažená praxe:

 • 2019 – dosud: oddělení současné lexikologie a lexikografie, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
  • členka autorského kolektivu Akademického slovníku současné češtiny
 • 2010 – dosud: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav translatologie
  • odborná asistentka (výzkumná, pedagogická a organizační činnost); výuka lingvisticky a překladatelsky zaměřených předmětů
 • od 2004 lexikografická práce na Velkém německo-českém akademickém slovníku (vedení doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.)
 • 2009–2010: Pedagogická fakulta Karlovy Univerzity v Praze, Katedra germanistiky
 • 2003 – dosud: pedagogická, překladatelská a korektorská činnost, na volné noze
 •  

Zahraniční stáže:

 • 2019: výukový a výzkumný pobyt na Universität Leipzig
 • 2018: výukový a výzkumný pobyt na Universität Leipzig
 • 2009: v rámci doktorského studia stipendium DAAD: Universität Mannheim, Das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS) in Mannheim
 •  

Publikační činnost:

Monografie, kolektivní publikace:

 • ŠEMELÍK, Martin – KLOUDOVÁ, Věra et al. (2019, v tisku): Deutsche Grammatik. Eine Text- und Aufgabensammlung für Fortgeschrittene. Praha: Karolinum.
 • ŠEMELÍK, Martin – KLOUDOVÁ, Věra et al. (2019): Deutsche Grammatik. Ein Übungsbuch für Fortgeschrittene. Praha: Karolinum.
 • ŠIMEČKOVÁ, Alena – ŠEMELÍK, Martin et al. (2017): (Neue) Bibliographie zum deutsch-tschechischen Sprachvergleich. Praha: Karolinum.
 • KLOUDOVÁ, Věra (2015): Synonymie und Antonymie. Literaturhinweise zur Linguistik. Heidelberg: Winter.
 • MARKOVÁ, Věra (2012): Synonyme unter dem Mikroskop: Eine korpuslinguistische Studie. (CLIP 2). Tübingen: Narr.
 •  

Články v časopisech a příspěvky ve sbornících:

 • KLOUDOVÁ, Věra (2019): Syntax mluvené češtiny. Jazykovědné aktuality 56, č. 3–4, s. 109–113.
 • ŠEMELÍK, Martin – KLOUDOVÁ, Věra – KOPTÍK, Tomáš (2017): K novým možnostem zprostředkování slovní zásoby ve výuce němčiny jakožto cizího jazyka, Cizí jazyky 60, s. 5–18.
 • VACHKOVÁ, Marie – ŠEMELÍK, Martin – KLOUDOVÁ Věra (2014): K výzkumu slovotvorné antonymie na základě Kookurenční databanky CCDB. In: Radost z jazyků. Sborník příspěvků k 75. narozeninám prof. Františka Čermáka. Praha: Ústav Českého národního korpusu / Nakladatelství Lidové noviny, s. 74–88.
 • ŠEMELÍK, Martin – VACHKOVÁ, Marie – KLOUDOVÁ, Věra (2013): Zur Erforschung und lexikographischen Erfassung der substantivierten Infinitive auf der Grundlage neuer korpusanalytischer Methoden, Aussiger Beiträge 7, s. 191–209.
 • KLOUDOVÁ Věra – ŠEMELÍK, Martin (2013): Kookurenční databanka CCDB jako nástroj kontrastivní analýzy a překladu z češtiny do němčiny, Časopis pro moderní filologii 1/95, s. 35–47.
 • MARKOVÁ, Věra – VACHKOVÁ, Marie (2011): Zu korpuslinguistischen Voraussetzungen der Ermittlung von lexikalischen Beziehungen und deren mögliche Umsetzung im deutsch-tschechischen Sprachvergleich. In: Peloušková, Hana – Káňa, Tomáš (ed.): Deutsch und Tschechisch im Vergleich. Korpusbasierte linguistische Studien II. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, s. 7–14.
 • MARKOVÁ, Věra (2011): Beiträge zur Ermittlung der Beziehungen zwischen semantisch nahen Adjektiven. In: Sammelband aus der internationalen Konferenz Die Stellung der Germanistik in der Tschechischen Republik nach der Bologna-Reform, Prag 16.–17. 9. 2010, s. 59–72.
 • MARKOVÁ, Věra (2011): Zur neuen Bestimmung von synonymischen Reihen mit Hilfe der korpuslinguistischen Tools (Self-Organizing Maps, Contrasting Near-Synonyms). In: Germanistica Pragensia XXII/2, Praha FF UK, s. 59–66.
 • ŠEMELÍK, Martin – VACHKOVÁ Marie – MARKOVÁ, Věra (2011): Parallelkorpora in universitärer Lehre und Forschung. Erste Erfahrungen mit dem deutsch-tschechischen InterCorp, Zeitschrift für Mitteleuropäische Germanistik, Nr. 2, Jg. 1, s. 131–149.
 • VACHKOVÁ, Marie – ŠEMELÍK, Martin – MARKOVÁ, Věra (2011): InterCorp-Based Contrastive Linguistics in Lexicography, Research and Classroom. In: František Čermák (ed.): Korpusová lingvistika Praha 2011 – InterCorp (Bd. 1). Praha: Nakladatelství Lidové noviny / Ústav Českého národního korpusu, s. 73–89.
 • ČONOSOVÁ, Edita – MARKOVÁ, Věra – ŠEMELÍK, Martin (2010): Substantiva ve Velkém německo-českém akademickém slovníku a nové korpusové nástroje. In: Ročenka Kruhu moderních filologů 2010, s. 131–144.
 • MARKOVÁ, Věra (2010): Zur Ermittlung der lexikalischen Beziehungen zwischen semantisch nahen Adjektiven, ÚGS FF UK (dizertační práce).
 • VACHKOVÁ, Marie – MARKOVÁ, Věra – BELICA, Cyril (2008): Korpusbasierte Wortschatzarbeit im Rahmen des fortgeschrittenen Germanistikunterrichts. In: Zielsprache Deutsch, 3, s. 20–35.
 •  

Editorská a redakční činnost:

 • ŠEMELÍK Martin – KLOUDOVÁ, Věra – VACHKOVÁ, Marie (ed., 2017): Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Germanistica Pragensia XXIV. Themenheft Lexikographie. Karls-Universität Prag: Karolinum Verlag.
 •  

Recenze:

 • MARKOVÁ, Věra (2009): Marie Vachková (ed.): Beiträge zur bilingualen Lexikographie. In: Jazykovědné aktuality, 1, 2, s. 65–67.
 •  

Překladatelská činnost:

 • 2003 – dosud: překlady neliterárních textů (historie, církevní problematika, strojírenství, divadlo apod.) a literárních textů (poezie, B. Brecht), DE-CS, EN-CS, EN-DE, CS-DE
 • 2003 – dosud: překlady vícero odborných statí, článků a resumé – ve výběru:
  • MAREK, Jindřich – BOLDAN, Kamil (ed., 2012): Libri catenati Egrenses. Knihy a knihovna chebských františkánů v pozdním středověku a raném novověku, Praha. Překlad úvodní studie a obsažených resumé.
  • Die „Quaestio“ des Magisters Prokop von Pilsen über die kirchliche Autorität (Jindřich Marek). In: BOBKOVÁ-VALENTOVÁ, Kateřina – DOLEŽALOVÁ, Eva – CHODĚJOVSKÁ, Eva – HOJDA, Zdeněk – SVATOŠ, Martin (ed., 2009), Roma-Praga, Praha-Řím. Ommaggio a Zdeňka Hledíková, Praga, s. 159–172. (= Bolletino dell'Istituto Storico Ceco di Roma, supplemento 2008). Překlad resumé (s Vlastou a Hubertem Reitterer).
  • Schriften des utraquistischen Konsistoriums aus den Jahren 1471–1489 in der Nationalbibliothek der Tschechischen Republik. Prolegomena zur zukünftigen Studie über die utraquistische Kirchenverwaltung im Zeitalter der Jagiellonen (Jindřich Marek). In: KRAFL, Pavel (ed., 2008). Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII–XV. Praha, s. 545–556.
  • TVRDÍK, Milan – STAŠKOVÁ, Alice (ed., 2008): Goethe dnes / Goethe heute. Pavel Mervart.
  • Daj Pane Bože jasný večer, když náš život zacházie. K recepci artis moriendi ve staročeských rukopisných textech pozdního středověku (Jindřich Marek). In: RADIMSKÁ, Jitka (ed., 2006). K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. Vita morsque et librorum historia. Opera Romanica 9. České Budějovice, s. 109–126. Překlad resumé, s. 124–126.
  • Zlomky rukopisů v Národní knihovně České republiky. Praha, 2006 [vyd. 2007]. Překlad resumé, s. 135–143.
  • Bratrská nauka o posledních věcech člověka a smrt pana Kunráta Krajíře z Krajku (1487–1542). Miscellanea Oddělení rukopisů a starých tisků, 19, 2005–2006 [vyd. 2007], s. 33–59. Překlad resumé, s. 55–57.
  •  

Projekty, granty:

Členka řešitelského týmu

 • 2018–2019: Tlumočení mezi německými kolonialisty a místním obyvatelstvem v Namibii během období, kdy byla německou kolonií (Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze, č. 268218, hlavní řešitelka: Jelizaveta Getta)
 • 2017–2019: Jazyk v proměnách času, místa, kultury. (Progres č. 4, Univerzita Karlova, hlavní řešitel: doc. Petr Čermák, Ph.D.)
 • 2015: GRAM-LINE. Online cvičebnice německé gramatiky pro pokročilé (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, č. FF 15 TO1 029, hlavní řešitel: Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.)
 • 2012: Německo-česká lexikální databáze: Adjektiva online (Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze, č. 566912, hlavní řešitel: Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.)
 • 2011: (Nová) Bibliografie k německo-českému lingvistickému srovnání 2.0 (v rámci projektového účelového stipendia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, hlavní řešitel: Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.)
 • 2010: Materiálová studie k aktuálnímu stavu německo-českého jazykového srovnání (v rámci projektu Problém času v humanitních a sociálních vědách: projekt řešený na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze pod číslem 261107 a financovaný z prostředků tzv. specifického vysokoškolského výzkumu, hlavní řešitel: Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.)
 • 2009–2011: Velký německo-český akademický slovník (GA ČR 405/09/1280, hlavní řešitelka – doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.)
 • 2006–2008: Velký německo-český akademický slovník (GA ČR 405/06/585, hlavní řešitelka – doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.)
 • 2003–2005: Velký německo-český akademický slovník (GA ČR 405/03/1452, hlavní řešitelka – doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.)

 

Popularizační činnost

 • od 2020: spoluautorka rubriky Slovo v Pátku Lidových novin a Jazykový koutek v časopise Vesmír
 • ŠEMELÍK, Martin – VACHKOVÁ, Marie – KLOUDOVÁ, Věra (2019): Povídání o synonymech. In: M. Lišková – M. Šemelík (eds.), Jak se píší slovníky aneb Lexikografie pro každého. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 121–133.