PhDr. Stanislava Kloferová, CSc.

Vzdělání:
• 1974–1979: Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Brno (obory: německý jazyk – český jazyk, diplomová práce: Die Rolle der alltagssprachlichen Elemente im neueren deutschen Prosastil, dargestellt an Ulrich Plenzdorfs „Die neuen Leiden des jungen W.“)
• 1982–1983: studijní pobyt, Ústav pro jazyk český ČSAV, dialektologické oddělení
• 1983: PhDr., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Brno (obor: učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů ČJ)
• 1984–1987: interní vědecká aspirantura, ÚJČ ČSAV
• 1991: CSc., ÚJČ ČSAV, Praha, obor: bohemistika (disertace: Jazyková situace v nově dosídleném severomoravském pohraničí)
 

Dosažená praxe:
• 1982–2000: Ústav pro jazyk český AV ČR (dříve ČSAV), 1993–2000 vedoucí dialektologického oddělení, Brno
• 2000–2003: Institut für Slawistik der Universität Wien, Rakousko, lektorka českého jazyka
• 2003 – doposud: vědecká pracovnice, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dialektologické oddělení, Brno

Zahraniční stáže:
• 1996: září – listopad, studijní pobyt v Institutu für deutsche Sprache, Deutscher Sprachatlas, Marburg, Německo (DAAD)

Vydané publikace:
• Knižní monografie:

Mluva v severomoravském pohraničí. Masarykova univerzita, Brno 2000.
(Spolu s J. Balharem a J. Vojtovou:) U nás ve Vídni. Vídeňští Češi vzpomínají. Masarykova univerzita, Brno 1999.

• Části knih:
Český jazykový atlas 1, Academia, Praha 1992, dotisk: Academia, Praha 2004 (členka autorského kolektivu, 5 zpracovaných statí)
Český jazykový atlas 2, Academia, Praha 1997 (členka autorského kolektivu, 19 zpracovaných statí)
Český jazykový atlas 3, Academia, Praha 1999 (členka autorského kolektivu, 28 zpracovaných statí).
Český jazykový atlas 4, Academia, Praha 2002 (členka autorského kolektivu, 47 zpracovaných statí).
Český jazykový atlas 5, Academia, Praha 2005 (členka autorského kolektivu, 2 zpracované stati + kapitola Svazky izoglos v nářečích s 15 mapovými listy).¨
Český jazykový atlas – Dodatky, Academia, Praha 2011 (členka autorského kolektivu).
Běžná mluva v severomoravském pohraničí. In: Daneš, F. et al., Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha 1997, s. 250–255.
(Hesla:) Atlas jazykový, s. 48–50; Dialekt, s. 109–110; Dialektologie, s. 110; Dotazník, s.116-117; (s J. Balharem a M. Šipkovou:) Enkláva českého jazyka, s.124–126; Hranice
nářeční, s. 170–171; Izoglosa, s. 189; Jádro nářečí, s. 191; (s J. Balharem:) Krátkost
moravská, s. 236–237; Metoda jazykovězeměpisná, s. 261–262; Nářečí přechodová, s. 279; (s R. Večerkou a D. Šlosarem:) Proteze; Skupina nářeční, s. 392–393; Skupina nářeční východomoravská, s. 401–404; Zeměpis jazykový, s. 564–565). In: Karlík, P. –
Nekula, M. – Pleskalová, J. (eds), Encyklopedický slovník češtiny. Lidové noviny, Praha 2002.
Nářečně různorodá oblast. In: Dokoupil L., Myška, M., Svoboda, J. (eds.), Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy II (N-Ž). Repronis, Ostrava 2005, s. 23–25.
Vídeňská čeština? Das Wiener Tschechisch? In: Basler, H. – Brandeis, M., Kroupa, J. K. –
Starek, J. (eds.), Die Wiener Tschechen 1945–2005. Zur Geschichte einer
Volksgruppe / Vídeňští Češi 1945–2005. K dějinám národnostní menšiny. Band /
Svazek 1. Tschechisches kulturhistorisches Institut / České kulturněhistorické
centrum: Wien – Praha 2006, s. 191–206, 421–433.
Dialektologie. In: Pleskalová, J. – Krčmová, M. – Večerka, R. – Karlík, P. (eds.), Kapitoly
z dějin české jazykovědné bohemistiky. Academia, Praha 2007, s. 336–376.
Nářečí. In: Ondráčková, M. – Stalmach, L. (eds.), Vír v údolí Svratky. Obec Vír, Vír 2008, s. 160–164.
Nářečí na Boskovicku. In: Válka, M. (ed.) a kol., Lidová kultura a nářečí na Boskovicku. Vlastivěda Boskovicka. Svazek 2. Muzeum Boskovicka v nakladatelství Albert, Boskovice 2009, s. 293–311.
Mapping the Slavic languages. In: Lameli, A. – Kehrein, R. – Rabanus, S. (eds.), Language and Space. An International Handbok of Linguistic Variation. Volume 2. Language Mapping. De Gruyter, Berlin – New York 2010, s. 317–333. 

Dušek, Vavřinec Josef. In: Vošahlíková, Pavla a kol., Biografický slovník českých zemí. 14. seš. Dot–Dvo. Libri, Praha 2011.

Ertl, Václav. In: Makariusová, Marie (ed.), Biografický slovník českých zemí. 16. seš. Ep–Fe. Libri, Praha 2013, s. 20–21.

Hádky o Hádky. In: Minářová, E. – Sochorová, D.– Zítková, J. (eds.), Vlastní jména v textech a kontextech. Masarykova univerzita, Brno 2014, s. 122–126.

(Hesla:) Atlas jazykový, Dialekt, Dialektologie, Dotazník (s J. Balharem a M. Šipkovou:) Enkláva českého jazyka, Hranice nářeční, Izoglosa, Jádro nářečí, Karpatismus  (s J. Balharem), Krátkost moravská, Metoda jazykovězeměpisná, Nářečí přechodová (s R. Večerkou a D. Šlosarem), Proteze, Skupina nářeční, Skupina nářeční východomoravská, Zeměpis jazykový. In: Karlík, P. – Nekula, M. – Pleskalová, J. (eds), Nový encyklopedický slovník češtiny. NLN, Praha 2016. Též: Nový encyklopedický slovník češtiny online: http://www.czechency.org

 

• Stati v zahraničních periodikách a sbornících:
K nářeční nivelizaci. In: Buzássyová (ed.), Varia I. Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 1992, s. 82–85.
Deutsche Sprachreflexe in der tschechischen Lexikographie. In: Bremer, E. – Hildebrandt, R. (eds.), Stand und Aufgaben der deutschen Dialektlexikographie. Walter de Gruyter,
Berlin – New York 1996, s. 49–56.
Der Tschechische Sprachatlas. In: Book of Abstracts (2nd International Congress of
Dialectologics & Geolinguists, Amsterdam, The Netherlands, July 28 – August 1, 1997. Vrije Universiteit, Amsterdam 1997, s. 72.
Zum Problem der Synonymie im Tschechischen anhand des Tschechischen Sprachatlasses. In: Größe, R. (ed.), Bedeutungserfassung und Bedeutungsbeschreibung in historischen
und dialektologischen Wörterbüchern (=Abhandlungen der Sächsischen Akademie der
Wissenschaften zu Leipzig, Philologisch-historische Klasse, Bd. 75, Hf 1). Stuttgart/Leipzig 1998, s 197–198.
Die Struktur der Benennung im Sprachkontakt. In: Tatzreiter, H. – Hornung, M. – Ernst, P.
(eds.), Erträge der Dialektologie und Lexikographie. Festgabe für Werner Bauer zum 60. Geburtstag. Edition Praesens, Wien 1999, s. 289–302.
Die Sprache der Wiener Tschechen. Forschungsstand und Ausblick. Wiener Slavistisches Jahrbuch 46, 2000, s. 107–115.
Die sprachliche Interferenz in Dialekten (anhand des „Tschechischen Sprachatlas“). In:
Abstract Book (3rd International Congress of Dialektologicsc and Geolinguists). Maria Curie–Skłodowska University Press, Lublin 2000, s. 90.
Sprachatlanten im Kontakt – Tschechisch – Deutsch. In: Eichler, E. (ed.), Selecta Bohemico
Germanica. Tschechisch-deutsche Beziehungen im Bereich der Sprache und Kultur. LIT Verlag, Münster – Hamburg –London 2003, s. 39–53.
Sprachareale und ihr Charakter bei der Erforschung von Sprachkontakterscheinungen.
Anhand des Tschechischen Sprachatlasses. In: Greule, A. – Nekula, M. (eds.),
Deutsche und tschechische Dialekte im Kontakt. Edition Praesens, Wien 2003, s. 21-36.
Dialektale Entlehnungen aus dem Deutschen im Tschechischen als Spiegel kultureller
Beziehungen (Dialektale Areale und Sprachkontakterscheinungen). In: Hausner, I. – Wiesinger, P. (eds.), Deutsche Wortforschung als Kulturgeschichte. Edition Praesens,
Wien 2005, s. 275–286.
Grenzen der Sprachgrenzen. In: Höhne, S. – Nekula, M. – Tvrdík, M. – Cvrkal, I. (eds.),
Brücken. Neue Folge 13. Germanistisches Jahrbuch. Tschechien – Slowakei 2005. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2006, s. 47–58.
Česká dialektologie po roce 1945. In: Koletnik, M. – Smole, V. (eds.), Diahronija in sinhronija v dialektoloških raziskavah. Slavistično društvo, Maribor 2006, s. 62–69.
Česká dialektologie ve slovanském kontextu. Česká slavistika. Příspěvky k XIV. mezinárodnímu sjezdu slavistů, Ochrid 10.–16. 9. 2008, s. 93–103 (= Slavia 77, 2008).
K nepřeneseným víceslovným pojmenováním v nářečích. In: Čornejová, M. – Kosek, P. (eds.), Jazyk a jeho proměny. Prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu. Host: Brno 2008, s. 110–120.
Propriale und nichtpropriale Sprachareale: Einheit in der Vielfältigkeit / Proprial and non-proprial linguistic areal. Unity in divergence. In: Koletnik, Mihaela (ed.), 6. kongres SIDG = 6th SIDG Congress: 14. – 18. 9. 2009, Maribor, Slovenija. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 2009, s. 59.
Propriale und nichtpropriale Sprachareale: Einheit in der Vielfältigkeit, Slavia Centralis 3, 2010, s. 52–60.
Die Semantik im Sprachkontakt. In: Akten der 10. Arbeitstagung für bayerisch-österreichische Dialektologie (Klagenfurt, 19.–22. September 2007), Klagenfurter Beiträge zur Sprachwissenschaft 34–36, 2008–2010, s. 194–204.
K dialektologickým aspektům české onymie. In: Sierociuk, Jerzy (ed.), Gwary dziś 6. Aktualne problemy dialektologii słowiańskiej. Práce Komisiji Dialektologicznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. PTPN,  Poznań 2012, s. 145–154.
Ein neues dialektologisches Projekt des Tschechischen: Das Wörterbuch der tschechischen Dialekte in Böhmen, Mähren und Schlesien. In: Wandl-Vogt E. – Winterstein, S. – Schrödl, Ch. – Singer, A. (eds.), dialekt/dialect 2.0. 7. Kongress der Internationalen Gesellschaft für Dialektologie und Geolinguistik (SIDG) / VIIth Congress of the International Sociaty for Dialectogy and Geolinguistics (SIDG). Praesens, Wien/Vienna 2012, s. 125.


• Stati v domácích periodikách a sbornících:
O mluvě mladé generace v nově osídleném severomoravském pohraničí. Naše řeč 70, 1987, s. 237–248.
Nářeční pojmenování plodů lopuchu v češtině. Naše řeč 73, 1990, s. 235–241.
O vývoji dialektismů v severomoravském pohraničí. Sborník prací Filozofické fakulty
brněnské univerzity A 37–38, 1990, s. 142–148.
Deantroponymická pojmenování malých kamínek v češtině. Onomastický zpravodaj 32–33, 1992, s. 38–40.
O názvech německého původu v české nářeční zemědělské terminologii. Naše řeč 77, 1994, s. 179–185.
K německým výpůjčkám v nářečích. Slovo a slovesnost 55, 1994, s. 202–207.
Co nového v pohraničí? Čeština doma a ve světě 3, 1995, s. 256–258.
Adaptace slov cizího původu v českých nářečích. In: Karlík, P. – Pleskalová, J. – Rusínová, Z.
(eds.), Pocta prof. Dušanu Šlosarovi. Albert, Boskovice 1995, s. 118–122.
K fungování jazykových útvarů v mluvě mládeže. In: Jančáková, J. – Komárek, M. – Uličný, O. (eds.), Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. FF UK, Praha 1995, s. 104–105.
Ta, či ten sršeň? Naše řeč 79, 1996, s. 187–191.
Nářeční slovní zásoba a status spisovnosti. In: Šrámek, R. (ed.), Spisovnost a nespisovnost
dnes. Masarykova univerzita, Brno 1996, s. 142–144.
Nad Českým jazykovým atlasem. In: Rusinová, E. (ed.), Přednášky a besedy z XXIX. běhu LŠSS. Masarykova univerzita, Brno 1996, s. 43–46.
Jak dnes mluví mladí vídeňští Češi I, II. Naše řeč 81, 1998, s. 61–72, 169–178.
K současné české dialektologii. In: Rusinová, E. (ed.), Přednášky a besedy z XXXI. běhu LŠSS. Masarykova univerzita, Brno 1998, s. 43–49.
Mluva mladé generace vídeňských Čechů. Kultura českých enkláv ve světě (= Estetika 36, 1 –3), 1999, s. 155–159.
Vlastní jména v Českém jazykovém atlase. Naše řeč 83, 2000, s. 10–16.
Zombi(e), ale mumie. Naše řeč 83, 2000, s. 104–105.
Areálová lingvistika, etymologie a šťastné dřevo. In: Janyšková, I. – Karlíková, H. (eds):
Studia etymologica Brunensia 1. Euroslavica, Praha 2000, s. 277–282.
Nářečí v kontaktu. In: Karlík, P. – Hladká, Z. (eds.), Čeština – univerzália a specifika 2. Masarykova univerzita, Brno 2000, s. 47–52.
Přehláska ’a>e v lexikálních svazcích Českého jazykového atlasu. Naše řeč 84, 2001, s. 171–174.
Nad svazky izoglos v Českém jazykovém atlase. Naše řeč 86, 2003, 5–18.
Český jazykový atlas: neznámé nářeční areály. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity A 51, 2003, s. 203–212.
Areálová lingvistika a sémantické tvoření slov. In: Janyšková, I. – Karlíková, H. (eds), Studia etymologica Brunensia 2. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2003, s.365–376.
Český jazykový atlas. In: Rusinová, E. (ed.), Přednášky a besedy z XXXVI. běhu LŠSS. Masarykova univerzita, Brno 2003, s.66–72
Svazky izoglos v Českém jazykovém atlase: Formální deminutiva. In: Karlík, P. – Pleskalová, J. (eds.), Život s morfémy. Sborník studií na počest Zdenky Rusínové. Masarykova
univerzita, Brno 2004, s. 101–109.
K morfologickým moravismům. In: Minářová, E. – Ondrášková, K. (eds.), Spisovnost a
nespisovnost. Zdroje, proměny a perspektivy. Masarykova univerzita, Brno 2004, s.50–54.
Vy neznáte rýsováček? Naše řeč 88, 2005, s. 217–220
Jak se mluví na Moravě? In: Rusinová, E. (ed.), Přednášky a besedy z XXXIII. běhu LŠSS. Masarykova univerzita, Brno 2005, s. 66–72.
K počátkům dialektologie na Moravě. In: Čmejrková, S.– Svobodová, I. (eds.), Oratio et ratio. Sborník k životnímu jubileu Jiřího Krause. Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha 2005, s.191–196.
Český jazykový atlas a výzkum běžné mluvy aneb Co máme a co nemáme. Naše řeč 89, 2006, s. 11–14.
Vy neznáte Cajzla? (K původu a významu přezdívky). Naše řeč 89, 2006, s. 191–197.
Areálová lingvistika: Svazky izoglos ve službách etymologie. In: Janyšková, I. – Karlíková, H. (eds.), Studia etymologica Brunensia 3. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2006, s. 143–148.
Bartošova Dialektologie moravská a Český jazykový atlas. In: Prudká, A. – Uhlíková, L.
(eds.), František Bartoš, dialektolog, pedagog, etnograf. Konference k 100. výročí
úmrtí. Sborník z konference, Zlín 25.–26. dubna 2006. Muzeum jihovýchodní Moravy
ve Zlíně, Zlín 2006, s. 27–31 (= Acta musealia Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně,
suplementa 2006/1).
Spitznamen im Kontakt. In: Muzikant, M. (ed.), Deutsche Dialekte in Tschechien, ihre
Gemeinsamkeiten und Besonderheiten im Vergleich zum Mutterboden. Beiträge zu
einem internationalen Symposium an der Masaryk-Universität, 26. bis 27. Januar 2006. Masarykova univerzita, Brno 2007, s. 127–133.
Basy a housle v onomastice a dialektologii (Příspěvek k dialektologii pomístních jmen). In: Harvalík, M. – Minářová, E. – Tušková, J. M. (eds.), Teoretické a komunikační aspekty proprií. Masarykova univerzita, Brno 2009, s. 237–245.
Pomístní jména odvozená od osobních jmen v kontextu onomastickém dialektologickém. Acta onomastica LI, 1, s. 106–139.
Čeština a její dialekty: Český jazykový atlas a Slovník nářečí českého jazyka. In: Rusinová, E. (ed.), Přednášky a besedy ze XLIV. běhu LŠSS. Masarykova univerzita, Brno 2011, s. 102–108.
K územnímu rozrůznění předložek v pomístních jménech na Moravě a ve Slezsku. Acta onomastica 52, 2011, s. 92–01.
Onymický areál: paralelnost, či identičnost? In: Holub, Z.– Sukač, R. (eds.) Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě. Kleinwächter (ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě), Frýdek-Místek 2011, s. 164–72.

Český jazykový atlas a čeština. In: S. Čmejrková, Světla – Hoffmannová, Jana -  Klímová, Jana (eds.), Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha:  Univerzita Karlova - Nakladatelství Karolinum, 2012, s. 297–302.

Překážet, nebo zavazet? K nářečním jevům v soudobé češtině. In: Rusinová, Eva (ed.), Přednášky a besedy ze XLVI. běhu LŠSS. Masarykova univerzita: Brno 2013, s. 93–99.
Současná česká dialektologie: po Českém jazykovém atlasu Slovník nářečí českého jazyka. Česká slavistika. Příspěvky k XV. mezinárodnímu sjezdu slavistů. Minsk 20.–27. 8. 2013 (Slavia 82, 2013, sešit 1-2), s. 169–174.

Nářeční kontakty německo-české ve třetím tisíciletí (k výzkumu historických německých nářečí v České republice), Slovo a slovesnost, 75, 2014, s. 127–141.

Dobrodružství dialektologie: bur, burák, burášek, ořech, oříšek. Naše řeč, 98, 2015, s. 71–78.

Slovník nářečí českého jazyka – úskalí lexikografické a dialektologické abstrakce. In: Lišková, M. – Vodrážková, V. – Děngeová, Z. (eds.), Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu aneb Slovníky a jejich uživatelé v 21. století. Sborník abstraktů z workshopu konaného ve dnech 29.–30. 11. 2016 v Praze. Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha 2016, s. 38–39.

Existují ještě dnes tradiční dialekty? In: Rusinová, Eva (ed.), Přednášky a besedy z L. (jubilejního) ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Masarykova univerzita: Brno 2017, s. 138–143.


• Recenze:
J. Štolc, Atlas slovenského jazyka II. Flexia. Bratislava 1978–1981. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity A 34, 1986, s. 148–150
Kniha o dichotomii spisovnosti a nespisovnosti v českém národním jazyce. Naše řeč 70, 1987, s. 40–44 (J. Chloupek: Dichotomie spisovnosti a nespisovnosti, Praha 1987).
Monika Glettler, Böhmisches Wien. Naše řeč 78, 1995, s. 257–260.
Kolik tváří má čeština, Naše řeč 84, 2001, s. 261–265 (I. Bogoczová, K. Fic, J. Chloupek, E. Jandová, M. Krčmová, O. Müllerová, Tváře češtiny. Ostrava 2000).
I. Bogoczová, K. Fic, J. Chloupek, E. Jandová, M. Krčmová, O. Müllerová, Tváře češtiny. Ostrava 2000. Wiener Slavistisches Jahrbuch 47, 2001, s. 262–266.
Menzel, T., Hentschel, G.: Wörterbuch der deutschen Lehnwörter im Teschener Dialekt des
Polnischen. Oldenburg 2003. Kritikon Litterarum 1/2, 31, 2004, s. 55–57.
Jarmila Vojtová: Slovník středomoravského nářečí horského typu, Masarykova univerzita, Brno 2008, 279 stran (ISBN 978-80-210-4674-0). Linguistica Brunensia 57, 2009, s. 306–309.

Monografie o současné češtině. Eva Minářová, Jana Marie Tušková et al.: Čeština v pohybu. Kapitoly ke zkoumání jejího stavu a proměn. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 153 s. Naše řeč, 100, 2017, s. 46–51.

 

• Zprávy
J. Orlovský: Stredogemerské nárečia. Jazykovědné aktuality, 20, 1983, s. 115–116.
Jana Pleskalová, Tvoření pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Čeština doma a ve světě, č. 3, 1995, s. 279–280.
Konference František Bartoš, dialektolog, pedagog a národopisec (Zlín 25.–24. 4. 2006). Český lid 94, 2007, č. 1, s. 71–72.

• Příspěvky v denním tisku:

Zvykneme si na nové prostředí? Rovnost, Brno 28. 1. 1984
Budeme cestovat do Jeseníku a Šumperku? Rovnost, Brno 22. 2. 1985.
Trápit se úlohou i s úlohou. Rovnost, Brno 29. 11. 1985.
Volejbalové ohlédnutí. Rovnost, Brno 10. 4. 1987.
Znáte kudlibabku? Rovnost, Brno 29. 4. 1988
Vincek s honzíkem. Rovnost, Brno 11. 11. 1988.
O šmoulování, a nejen o něm. Rovnost, Brno 23. 12. 1989.
Vídeň neznámá I. Rovnost, Brno 22. 7. 1994, s. 8.
Vídeň neznámá II. Rovnost, Brno 29. 7. 1994, s. 8.
Vídeň neznámá III. Rovnost, Brno 19. 8. 1994, s. 8.
Sliby chyby. Rovnost, Brno 18. 11. 1994, s. 8.
Dialekty zatím televizi odolávají. Lidové noviny 214, roč. 17, 13. 9. 2004, příloha Život na
Moravě, s. II.
Jak se kde mluví. Nářečí v České republice. Lidové noviny 258, roč. 20, 5. 11. 2007, příloha Čeština v práci (společně s L. Čižmárovou a M. Šipkovou).


Granty:

• Projekty v rámci zahraniční spolupráce (Ost-West-Programm):
Tschechisch-österreichische Sprachkontakterscheinungen/Česko-rakouské
jazykové kontakty (s Institutem für Österreichische Dialekt- und
Namenlexika der ÖAW, 1991–1994, hlavní řešitelka projektu za českou
stranu)
Die Sprache der Wiener Tschechen/Mluva vídeňských Čechů (s Institutem für
Slawistik der Universität Wien, 1994–1997, účast na projektu)
Atlas německých nářečí na území ČR / Atlas der historischen Mundarten in der
Tschechischen Republik (Univerzita Regensburg, Univerzita Vídeň,
Masarykova univerzita Brno, od 2001 přizvána jako konzultantka)

• Projekty GA ČR:
účast na grantu GA ČR č. 91695 Vývoj nářeční zemědělské terminologie (1992–1994)
účast na grantu GA ČR č. 405/93/1223 Český jazyk v Evropě na konci tisíciletí (1993–1995)
účast na grantu GA ČR č. 405/95/0013 Morfologický systém českých nářečí (1995–1997)
účast na grantu GA ČR č. 405/98/0211 Hláskoslovný systém českých nářečí (jazykovězeměpisná studie) (1998–2000)
účast na grantu GA ČR č. 405/98/0746 Čeština v jazykovědných pojmech (1998–2000)
účast na grantu GA ČR č. 405/01/0110 Završení jazykovězeměpisného výzkumu českých dialektů (2001–2003)
účast na grantu GA ČR č. 405/03/1418 Dějiny české jazykovědné bohemistiky (2003–2005)
účast na grantu GA ČR č. 405/05/2065 Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku (2005–2007)
hlavní řešitelka grantu GA ČR č. 405/06/0293 Český jazykový atlas – Dodatky (2006–2007)
účast na grantu GA ČR č. 405/08/0703 Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku II (teoretické a interpretační aspekty) (2008–2010)

hlavní řešitelka grantu GA ČR č. 406/11/1786 Slovník nářečí českého jazyka (2011–2015)

hlavní řešitelka grantu GA ČR č. 16-04648S Odraz života našich předků v mizejících slovech (2016–2018)

Další:
Pedagogická činnost:
• Ústav českého jazyka FF MU Brno
1990–1998: semináře k současnému tvoření slov
1990–1998, 2004: semináře k současné české morfologii
2003–doposud: semináře k dialektologii
vedení diplomových a disertačních prací z dialektologie

• Letní škola slovanských studií při FF MU Brno
1983–1998, 2000–2002: lektorka českého jazyka.
1996–1998, 2003–2013: přednášky na téma česká dialektologie.

• Univerzita Vídeň
Institut für Slawistik der Universität Wien
2000–2003: lektorka českého jazyka (kurzy pro začátečníky a pokročilé, semestrální jazyková praktika s tématy jazyk českých psaných a mluvených médií, běžně mluvený jazyk, tvoření slov v češtině)
Institut für Übersetzen und Dolmetschen der Universität Wien
2000–2003: lektorka českého jazyka (překladatelské kurzy ČJ-NJ, NJ-ČJ)

Jiné univerzitní aktivity
• 1997–2000: členka Vědecké rady FF MU
• 2002 – doposud: členka oborové komise pro doktorský studijní program pro obor český jazyk na FF MU

Přednášková a popularizační činnost:
• Přednášky
Mluva vídeňských Čechů. Přednáška pro Klub České menšiny ve Vídni. Vídeň 6. 11. 1999.
Práce na projektu Mluva vídeňských Čechů. Ústavní seminář v ÚJČ AV ČR. Praha 2. 12.
1999.
Mluva na Moravě. Přednáška pro studenty z Univerzity ve Vídni 3. 11. 2005
(Österreichisches Institut, Brno).
Český jazykový atlas a čeština. Přednáška pro ostravskou pobočku Jazykovědného sdružení. 8. 11. 2006 (Filozofická Fakulta Ostravské univerzity).
Vystoupení v pořadu Brněnského rozhlasu Naše nářečí. 11. 2. 1995.
Vystoupení v pořadu Českého rozhlasu Praha Česká nářečí na Hané. 9. 3. 1997.
Vystoupení v televizním pořadu Dobré ráno: Nářečí. 23. 9. 2005.
Vystoupení v televizním pořadu O češtině: Není kostka jako kostka. 18. 10. 2008.

Český jazykový atlas. Přednáška v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR, Gymnázium Terezy Novákové, Brno-Řečkovice. 2. 11. 2010.

Česká nářečí: jsou, či nejsou? Přednáška pro Kruh přátel českého jazyka. 16. 5. 2012 Praha (Filozofická fakulta UK).

Nářečí nenávratně mizí. Rozhovor s Davidem Povolným. muni.cz. Měsíčník Masarykovy univerzity, www.online.muni.cz, květen 2012, rubrika Aktuálně, s. 8.

Současná čeština a její nářečí. Přednáška pro českobudějovickou pobočku Jazykovědného sdružení. 4. 12. 2013 České Budějovice (Filozofická fakulta Jihočeské univerzity).

Jak se dnes kde mluví, http://tech.ihned.cz/hnfuture/c1-59777110-jak-se-dnes-kde-mluvi (duben 2013).

Někde létají pouze muchy. Rozhovor s Bárou Procházkovou. Bel’Mondo 2, 2013, č. 10, říjen 2013, s. 10–13.

Dialekte im Kontakt. Přednáška pro Bohemicum Regensburg – Passau. 8. 7. 2015 Regensburg, Německo.

Nářečí v naší řeči. Hyde Park Civilizace. ČT 24, 18. 7. 2015, 20:00–21:00 (společně s E. Jandovou a M. Pravdovou, reprízováno 19. 8. 2015).

Dobrodružství dialektologie. Přednáška pro Jazykovědné sdružení. 19. 11. 2015 Praha (Filozofická fakulta UK).

„Neboť nic se tak nezapomíná jako nářečí.” (František Bartoš). Přednáška pro Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. 24. 11. 2016 Zlín (Muzeum jihovýchodní Moravy). 

Die Dialekte im modernen Tschechisch. Přednáška pro České centrum v Berlíně. 8. 2. 2017 Berlin, Německo (České centrum).