Mgr. Lucie Jílková, Ph.D.

Datum narození: 27. 1. 1972jilkova-lucie-m.jpg

Vzdělání:
Filozofická fakulta UK Praha (1990-1995), obor obecná lingvistika - fonetika - maďarská filologie (Mgr.), téma diplomové práce: Vybrané aspekty komunikace v multilingvním prostředí
Filozofická fakulta UK Praha (2001-2009), obor obecná lingvistika (Ph.D.), téma disertační práce: Obraz Romů a obraz letského koncentračního tábora v internetových textech

Dosažená praxe:
1995-1996 Gymnázium Říčany, učitelka němčiny
1996-dosud Ústav pro jazyk český AV ČR, oddělení stylistiky a textové lingvistiky

Vydané publikace:
1994
Hašová, L.: Nejdek 1994, Čeština doma a ve světě, 3/94, s. 133-135
1995
Hašová, L.: Népek önmagukról és egymásról, Prágai Tükör, 1995/5, s. 43-50
Hašová, L.: Jak lidé mluví o sobě a o jiných, Amicus IV/4 1995, s. 86-93, V/1 1996, s. 35-37
1996
Hašová, L.: Z výzkumu jazykové situace v Nejdku u Karlových Varů, Časopis pro moderní filologii 2, 1996, s. 88-96
1997
Hašová, L.: Romové, nebo Cikáni? Výsledky dotazníkového průzkumu, Naše řeč 1997, č. 4, s. 195-201
Hašová, L.: O posloupnostech témat a kategorizování v běžném rozhovoru, Zborník zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov, prosinec 1997, s. 236 - 250
1998
Hašová, L.: Dreifaches Deutsch und das Aneignen des Tschechischen (Eine Sprachbiographie), sborník z konference Polyslav II, Berlín, říjen 1998, s. 129-134
1999
Hašová, L.: O nepřipraveném autobiografickém vyprávění, in Varia VIII, Bratislavská jazykovedná spoločnosť při SAV, 1999, s. 190 - 199
Hašová, L.: Obraz romského etnika v běžném rozhovoru, in: Čechová, M. – Moldanová, D. (eds.), Jinakost, cizost v jazyce a literatuře, Ústí n. Labem, UJEP 1999, s.122-128
2000
Hašová, L.: Eine Fernsehdiskussion über interethnische Beziehungen, sborník z konference Polyslav III, Toruň, München 2000, Verlag Otto Sagner, s. 110-120
Hašová, L.: K otázce korekcí v narativním interview, Jazykovědné aktuality – zvláštní číslo, roč. 37, 2000, s. 28–36
Hašová, L. : Jak píší studenti své diplomové práce, Češtinář, r. 10, č. 2, 1999/2000, s. 47-53
Hašová, L.: K jednomu případu česko-německé interference, (Prolínání němčiny a češtiny z fonetického hlediska), Časopis pro moderní filologii 1/2000, s. 22 - 28
Hašová, L.: Televizní diskusní pořad o mezietnických vztazích (Na hraně 26. 4. 1999), Lidé města 5/2001, s. 105-122
2001
Hašová, L.: Zur Verwendung des Ethnonymums der Tscheche, die Tschechen in den Fernsehdiskussionen, Kazimierz, Polyslav IV, Verlag Otto Sagner, Mnichov, 2001, s.108-113
Hašová, L.: K problematice střídání a míšení kódů (na česko-maďarském jazykovém materiálu), Jazykovědné aktuality, č. 4, roč. 38, 2001, s. 52-57
Hašová, L.: Obraz sebe a druhého v narativním interview, in: Naše a cizí v interetnické a interpersonální komunikaci, Ostravská univerzita, Filosofická fakulta, 2001, s. 121-127
2002
Hašová L.: Kufřík a balíček v televizních diskusních pořadech, in: Varia IX, Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2002, s. 64-79
Hašová, L.: Jak se (také) pojmenovávají Pražané, Naše řeč č. 3. roč. 85, 2002, s. 164 – 166
Hašová, L.: Romové v písničkách, Naše řeč č. 3. roč. 85, 2002, s. 130-142
Hašová, L.: Lásky jedné esemesky, Naše řeč, č. 4, 85, 2002, s. 207-212
2003
Hašová, L.: Jak a o čem se diskutuje v internetovém čtenářském klubu (BTW. např. přechodníků je IMHO škoda), Naše řeč 86, 2003, s. 57-70
Eőry V., Hašová, L.: Hungarians in the Czech Republic. On the emergence of a „new“ linguistic minority after division of Czechoslovakia, in: Nekvapil, J., Čmejrková, S. (eds.), International Journal of the Sociology of Language, 162, 2003, s. 85–102
2004
Čmejrková, S. – Jílková, L. – Kaderka, P.: Mluvená čeština v televizních debatách: korpus DIALOG. Slovo a slovesnost 65, 2004, s. 243-269.
Hašová, L.: Eine mitteleuropäische Sprachbiographie. in: Franceschini, R., Miecznikowski, J. (hrsg./éds.), Leben mit mehreren Sprachen/Vivre avec plusieurs langues, Sprachbiographien/Biographies langagières,. Nakladatelství Peter Lang, Bern 2004, s. 173-186.
Hašová, L.: Šufunky gang aneb naběračka plná funkové hudby, Naše řeč 87, 2004, s. 49-50.
Hašová, L.: Bemerkungen zum "Ethnonym" Čecháček. in: M. Bayer - M. Betsch - J.
Błaszczak (Hrsg.), Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 7.
München: Verlag Otto Sagner, 2004, s. 80-87.
Hašová L.: České etnikum na pozadí obrazu jiných etnik (na materiálu televizních diskusních pořadů), in: Pořízka, P. – Polách, V. P. (eds.) Vztah langue a parole v perspektivě „interaktivního obratu“ v lingvistickém zkoumání, UP Olomouc, 2004, s. 222-227
Hašová, L. Češtinářský internetový klub, in: Termina 2003, Technická univerzita Liberec, s. 72-77
Jílková, L.: Víte, kdo je to frikulín?, Naše řeč 87, 2004, s. 110-111.
Jílková, L.: Ze slovníku Vysokoškolského uměleckého souboru Univerzity Karlovy (nos autem – ucho vlakem), Naše řeč 87, 2004, s. 225-232.
[text on-line]

2005 

Jílková, L.: Češi v písničkách, in: Jazyky v kontaktu/jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor, Sborník ze 4. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2005, s. 91-97
Jílková, L.: Přijímání a odmítání etnického stereotypu v televizních diskusních pořadech, in: Varia XII, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2005, s. 130-138
2006
Jílková, L.: Krásný ztráty v podobě knižní a v korpusu DIALOG, Naše řeč 89, 5/2006, s. 242-257
[text on-line]

Jílková, L.: Несколько наблюдений над деятельностью Інтернет-клуба „Čeština“, in: Гловализация – этнизация, Москва Наука, 2006, книга 1, s. 418-431 2007
Jílková, L.: Dotazníkový dialog mezi nejstarší a nejmladší generací, in: Čeština v dialogu generací, J. Hoffmannová, O. Müllerová (eds.), Academia, Praha, 2007, s. 177-218
Jílková, L.: Čeština v mobilech, in: O češtině, edice České televize, Praha, 2007, s. 56-61
Jílková, L.: Co to znamená, když je článek (na Wikipedii) pahýl?, Naše řeč, 5/2007, s. 270-271
Jílková, L.: Svatební list – překlad na půl cesty?, Naše řeč 90, 2/2007, s. 107-111
2009
Jílková, L.: O češtině Jana Jakuba Ryby, Chataři a frikulíni, Mobilní telefony, Názvy hudebních skupin, Podstatná jména ve dvou rodech, Ke skloňování číslovek, Exonyma, Ke jménům Filip, Dalibor a Jan, K vlastním jménům v biblismech, Turci v češtině, Aliterace, Pleonasmy, in: Každý den s češtinou, Jan Králík (ed.), Lidové noviny, 2009
2011
Vítečková, M., Jílková, L.: Nesezdané soužití - otázka pojmenování, Lidé města/Urban people 2011/1, s. 73-86.
[text on-line]

Jílková, L.: Blog (a také log). Naše řeč, 94, 5, s. 221-223.
2012
Klímová, J. –  Jílková, L.: Tahání z kapes daňových poplatníků nejen v korpusu DIALOG, Jazykovědné aktuality 1–2, s. 5–18.

Jílková, L.: Trollové na internetu aneb k jedné chatové metafoře. Přednášky z 55. běhu LŠSS. Praha: FFUK 2012, s. 4756. [text on-line]

2013
Jílková, L.: Ženský hlas optikou Goffmanových teatrologických metafor.
In: K. Klímová - I. Kolářová - J. M. Tušková (eds.), Stylistika v kontextu historie a současnosti, Brno: Masarykova univerzita, s. 193-197.

Jílková, L.: Bílej kůň, žlutej drak: diskurz o autorství. In: S. Čmejrková - J. Hoffmannová - J. Klímová (eds.), Čeština v pohledu synchronním i diachronním, Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, Karolinum, Praha, s.  749-754.

Jílková, L.: O internetovém šeptání (bylo by dobrý aby šeptání bylo zelenou barvou), Naše řeč 2, 96, s. 110-115.

Jílková, L.: Šeptání v komunikaci. Přednášky z 56. běhu LŠSS. Praha: FFUK 2013, s. 57–66.

Jílková, L.: Jak v češtině vyslovujeme slova franchising a franchisa?, ПРОБЛЕМИ НА НЕОЛОГИЯТА В СЛАВЯНСКИТЕ ЕЗИЦИ  / PROBLEMS OF NEOLOGY IN SLAVIC LANGUAGES. Българска Академия на науките / Bulgarian Academy of Sciences, Diana Blagoeva - Sia Kolkovska - Michaela Lišková (eds.), s. 242-256

2014

Jílková, L.: K výslovnostnímu úzu výrazu management (nejen na základě dokladů z korpusu DIALOG). Korpus - gramatika - axiologie, 9/2014, s. 30-40.

Jílková, L.: Výslovnostně problematická či zajímavá cizí jména (z pohledu pracovníků Českého rozhlasu). Přednášky z 57. běhu LŠSS. Praha: FFUK 2014, s. 40–49.

Duběda, T. – Havlík, M. – Jílková, L. – Štěpánová, V.: Loanwords and foreign proper names in Czech: a phonologist’s view. In: J. Emonds–M. Janebová (eds.): Language Use and Linguistic Structure. Proceedings of the Olomouc Linguistic Colloquium 2013. Univerzita Palackého: Olomouc, 2014. [pdf]

Jílková, L.: Nářeční prvky v časopiseckých interview. In: Urbanová, S. - Dokoupil, L., - Ivánek, J. - Kadlec, P. (eds.), VALAŠSKO historie a kultura. Filosofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Ostrava 2014, s. 244-252.

Duběda, T. – Havlík, M. – Jílková, L. – Štěpánová, V.: Průzkum výslovnostního úzu u výpujček a cizích jmen metodologické otázky. Jazykovědné aktuality, LI, č. 34, s. 125141. [pdf]

Hoffmannová, J. Jílková, L.: Symetrie/asymetrie jako stylotvorný faktor. In: Kesselová, J. – Imrichová, M. – Ološtiak, M. (eds.),  Registre jazyka a jazykovedy. Na počesť Daniely Slančovej. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, s. 80–87. 

2015

Jílková, L.: Vejdu do pokoje svých synů a ptám se šeptem "Spíš?": K možnostem výzkumu šeptání v běžné komunikaci. Slovo a slovesnost, 76, s. 39–58. [pdf]

Havlík, M. – Jílková, L. – Štěpánová, V.: Management výslovnosti pravopisně neintegrovaného lexika. Slovo a slovesnost, 76, 107–128. [pdf]
Jílková, L.: Vy jste mi z té otázky utekl! (analýza jednoho způsobu vymáhání odpovědi s využitím korpusových dokladů). Časopis pro moderní filologii, 97, s. 31–41. [text on-line]

Jílková, L.: Cyganskij lager´v Letach v istoričeskich tekstach i v tekstach seti Int´ernet, Aktual'nyje etnojazykovyje i etnokul'turnyje problemy sovremennosti, Kniga II, Moskva 2015, s. 278-296

2016

Štěpánová, V. – Duběda, T. – Havlík, M. – Jílková, L. (2016). K výzkumu výslovnosti přejatých slov. In: Svobodová, D. – Bańko, M. (eds.). Skryté přednosti přejatých slov. Ukryte zalety wyrazów obcych. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, s. 121–125. [pdf]

Jílková, L. Každodenní psaná komunikace, in Hoffmannová et al., Stylistika mluvené a psané češtiny, Praha: Academia, 2016, s. 79–143.

Jílková, L: Výslovnostně problematická nebo zajímavá cizí jména a přejatá slova (z pohledu pracovníků České televize); Přednášky z 59. běhu Letní školy slovanských studií, s. 77–92.

Jílková, L.: Pronunciation of Hungarian Proper Names in Czech, in: Names and Their Environment. Proceedings of the 25th International Congress of Onomastic Sciences, Glasgow, 15-19 August 2014, s. 60–68.

Jílková, L.: K přízvukování ve zkratkách (na základě dokladů z korpusu DIALOG, z terénního výzkumu v České televizi a z Databáze výslovnostního úzu cizích slov), Časopis pro moderní filologii 1/2016, s. 23-44. [text online]
Jílková, L.: Výslovnost maďarských jmen u českých mluvčích: korespondence předchozí znalosti a realizované výslovnosti, Acta onomastica, s. 121-132. [pdf]

Jílková, L.: Výzkum výslovnosti v České televizi: slovanská antroponyma, Slavia, r. 58, sešit 2, s. 217-223. [pdf]

Jílková, L.: K přízvukování poslední slabiky ve zkratkách (na základě terénního výzkumu v České televizi), Od počátků k současnosti (1955-2015), 60 let bohemistiky na ELTE, Oleg Fedoszov - Agnieszka Janiec-Nyitrai - Zuzana Muchová (eds.), ELTE BTK, Szláv filológiai tanszék, Budapest, s. 127-132.

2017

Jílková, L.: Tak v současných mediálních mluvených rozhovorech: ty zákony co se vztahujou teďkon na nás soukromníky tak to asi budu muset zavřít (část 1), Korpus – gramatika – axiologie 14, s. 12–33.

Jílková, L.: Tak v současných mediálních mluvených rozhovorech: ty zákony co se vztahujou teďkon na nás soukromníky tak to asi budu muset zavřít (část 2), Korpus – gramatika – axiologie 15, s. 31–46.

Jílková, L.: K výslovnosti vybraných maďarských jmen v Českém rozhlase, Hungarobohemica pragensia. Studie k 60. narozeninám Evžena Gála / Tanulmányok Gál Jenő 60. születésnapjára, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 60. svazek řady Varia, s. 72–79.

Jílková, L.: Ne/přízvukování slov no a jo, Naše řeč 3, s. 177–185. [pdf]

Jílková, L.: Slovo takže v současných epistolárních a mediálních textech: takže o čem ty volby jsou, Přednášky z 60. běhu Letní školy slovanských studií, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, s. 83–92.

Jílková, L. Ne/přízvučné slovo tak ve dvou televizních talk show. Jazykovědné aktuality LIV 3/4, s. 4–20. [text on-line]
Hoffmannová, J. – Jílková, L.: Z Výzkumu mluvené syntaxe: drobty, které by neměly spadnout pod stůl, Jazyk a jazykoveda v súvislostiach, Orgoňová, O. – Bohunická, A. – Múcsková, G. – Muziková, K. – Popovičová Sedláková, Z. (editorky), Univerzita Komenského v Bratislave, s. 288–303.
Jilkova, L. (Йилкова, Л.) (2017). Лингвистический анализ телепередач как пример организованного языкового менеджмента [A linguistic analysis of TV broadcasting as an instance of organized language management]. In Г.П. Нещименко (ред.) Актуальные этноязыковые и этнокультурные проблемы современности: этнокультурная и этноязыковая ситуация - языковой менеджмент - языковая политика. Книга III. Москва: Издательский дом ЯСК, 85–92.

2018
Jílková, L.: K výslovnosti th ve slově smoothie, Naše řeč, s. 112–115. [pdf] [zvuková nahrávka]
Jílková, L.: Slovní spojení až tak v současné mluvené češtině, Korpus - gramatika - axiologie 17/28 s. 23–41. [text on-line]

Jílková, L.: K syntaxi soukromých dopisů: příklad slova no, Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Zborník materiálov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii, P. Odaloš (ed.), Banská Bystrica: Belianum, s. 183–190.
Jílková, L.: Z výzkumu výslovnostního úzu: výslovnost vybraných francouzských jmen. Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Zborník materiálov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii, P. Odaloš (ed.), Banská Bystrica: Belianum, s. 191–197.

Jílková, L.: Jak čeští mluvčí vyslovují maďarská vlastní jména? (výsledky první fáze výzkumu), in: Česko-maďarské ob(z)ory. Kapitoly z dějin česko-maďarských univerzitních vztahů,  J. Januška (editor), Univerzita Karlova: Karolinum, s. 190-198.

 

Recenze:
1995
Hašová, L.: Irena Bogoczová:  Jazyková komunikace mládeže na dvojjazyčném území českého Těšínska. Zpráva o dotazníkovém průzkumu. Časopis pro moderní filologii 77, 1, s. 56-59.
1997
Hašová, L.: Karin Bott-Bodenhausen (Hg.): Unterdrückte Sprachen. Linguistica Pragensia 1997, č. 1, s. 55-56.
Hašová, L.: Marek Czyżewski, Elisabeth Gülich, Heiko Hausendorf, Maria Kastner (Hrsg.): Nationale Selbst- und Fremdbilder im Gespräch. Kommunikative Prozesse nach der Wiedervereinigung Deutschlands und dem Systemwandel in Ostmitteleuropa. Slovo a slovesnost, 58, 3, s. 228-233.
1998
Hašová, L.: Zdeněk Salzmann: Jazyk, kultura a společnost. Úvod do lingvistické antropologie. Slovo a slovesnost, 59, č. 3, s. 212-215.
2000
Hašová, L.: Jana Hoffmannová, Olga Müllerová, Jiří Zeman: Konverzace v češtině při rodinných a přátelských návštěvách. Naše řeč 83, 2000, 3, s. 161-164.
Králík, J. – Hašová, L.: Magyar szókincstár. Časopis pro moderní filologii 82, 1, s. 59-61.
2003
Hašová, L.: Georgia Lepper: Categories in Text and Talk, A Practical Introducing to Categorization Analysis. Časopis pro moderní filologii 85, 1, s. 46-48.
2011
Jílková, L.: Eva Jandová – Jaroslav David – Jana Hoffmannová – Olga Müllerová – Diana Svobodová: Čeština na WWW chatu. Naše řeč 1, s. 38-42
Jílková, L.: Jiří Homoláč: Internetové diskuse o cikánech a Romech. Naše řeč 4.
2012
Jílková, L.: Světla Čmejrková, Jana Hoffmannová (eds): Mluvená čeština: hledání funkčního rozpětí. Časopis pro moderní filologii 94, s. 111-116.

2013

Jílková, L.: Člověk mluvící (recenze na stejnojmennou knihu Jiřího Krause), Naše řeč 5, s. 261-265.

2014 

Jílková, L.: Styl mediálních dialogů (S. Čmejrková, M. Havlík, J. Hoffmannová, O. Müllerová, J. Zeman). Časopis pro moderní filologii 96, s. 257-262.
2016

Jílková, L.: Německá vlastní jména v češtině (J. Matúšová), Jazykovědné aktuality 53, č.3/4, s. 116-121.

Jílková, L.: Analýza diskurzu a mediální text (S. Schneiderová), Korpus - gramatika - axiologie 13, s. 84-87. [text online]

Jílková, L.: Jozef Tancer: Rozviazané azyky. Ako sme hovorili v starej Bratislave, Slovart, Bratislava 2016, 303 s., Lidé města, 2017, 19/1, s. 156-160. [text online]

2018

Jílková, L.: Ty jo, to seš dobrá! Jak se skládají komplimenty v češtině, Klára Dvořáková, Praha: Academia, 2017, 177 s., Jazykovědné aktuality 1 a 2, r. 55, s. 30-33. [text online]

 

Další:
autorka námětů a scénářů televizního pořadu O češtině (2006–2012)
lektorka Kurzu základů vědecké práce v Akademii věd ČR (2011-2014)
autorka dětské knihy Housenka na kdouloni čili pohádkové hrátky s češtinou, 2012, nakladatelství Burian a Tichák, ilustrace Magda Štajnerová

jazykové koutky pro Mediažurnál (od roku 2014) [archiv časopisu on-line] 

členka Hlavního výboru Jazykovědného sdružení ČR (od r. 2015), http://www.jazykovednesdruzeni.cz/

předsedkyně soutěže Student a věda (od r. 2015), http://mladilingviste.upol.cz/#student