PhDr. Milada Homolková, Ph.D.

 

 

Kontakty
e-mail: homolkova@ujc.cas.cz
tel.: 225 391 458


Odborné zaměření
diachronní lexikologie a lexikografie, analýza a editování staročeských textů, dějiny české filologie


Vzdělání
2000–2007 doktorské studium (Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně) téma disertační práce Staročeský překlad evangelia svatého Matouše s výkladem Mikuláše Lyry
1980 rigorózum (Filosofická fakulta, Univerzita Karlova), téma rigorózní práce Vyjádření o jazyce a řeči v díle Františka Halase
1970–1975 studium oboru čeština – latina (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova), téma diplomové práce Vyjádření o jazyce a řeči v poezii Františka Halase
1967–1970 Střední všeobecně vzdělávací škola v Chebu

 

Dosažená praxe v ÚJČ
1974–dosud: vědecký pracovník

 

Publikační činnost (výběrově od r. 2000)
Soupis všech prací za léta 1976–2011. In: Cesty slov, P. Nejedlý – M. Vajdlová (eds.), Praha: Ústav pro jazyk český 2012, s. 271–278 (sestavila J. Housová Chotovinská).

 

slovníky a on-line databáze:
Elektronický slovník staré češtiny; Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR v. v. i., 2005–. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx; členka autorského kolektivu
Staročeský slovník, sešit 10–26, Praha: Academia, 1978–2008; členka autorského kolektivu

Vokabulář webový – webové hnízdo pramenů k poznání historické češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i, 2006–. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz; členka autorského kolektivu

 

monografie:

Nejedlý, Petr a kol.: Slovotvorný vývoj deverbálních substantiv ve staré a střední češtině, Praha: Academia, 2019. ISBN 80-200-3087-0; členka autorského kolektivu.
Výklad Mikuláše Lyry na evangelium sv. Matouše. Praha: Scriptorium 2018 (vedoucí autorského kolektivu, autorka stati „Staročeský překlad Lyrovy Postilly litteralis“, spoluautorka edice).
Tabule staré a nové barvy Mikuláše z Drážďan ve staročeském překladu. Praha: Scriptorium 2016 (vedoucí autorského kolektivu; spoluautorka dvou kapitol a edice).

 

edice:
s J. Pečírkovou, H. Sobalíkovou, M. Pytlíkovou, †V. Kyasem, V. Kyasovou eds.: Staročeská Bible drážďanská a olomoucká 5/1 Izaiáš – Daniel, 5/2 Ozeáš – 2. Makabejská. Praha: Academia 2009. ISBN 978-80-200-1822-9.
s K. Boldanen, P. Brodským,  M. Dragounem, I. Hlaváčkem, P. Mutlovou, M. Studničkovou, K. Stejskalem, F. Šmahelem, M. Vlkem: Jenský kodex. Komentář, Praha: Gallery 2009. ISBN 978-80-86990-96-5.

 

články:
List svatého Jeronýma knězi Paulinovi v Bibli svatováclavské. In: G. Zand a S. M. Newerkla, eds.: Jezuitská kultura v českých zemích – Jesuitische Kultur in den böhmischen Ländern, Brno: Host 2018, s. 211–231. ISBN 978-80-7577-698-3. 

s A. Svobodovou: Vladimír Kyas a staročeská bible. In: Práce z dějin Akademie věd 10, č. 1 2018, Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR 2018, s. 33–52. ISSN 1803-9448.

s I. Bily: Neueste Forschungen zum Sächsischen Weichbildrecht mit Glosse. In: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 73, č. 2, 2017, s. 553–638.

Kdo hanobil mistra Jeronýma?. In: Naše řeč 100, č. 3, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR 2017, s. 130–138. ISSN 0027-8203.

s K. Volekovou: Staročeské biblické prology: argumenta k listům sv. Pavla. In: Listy filologické 139, 2016, s. 91–120. ISSN 0024-4457.

Kalich v staročeských překladech bible. In: O. Halama a P. Soukup, eds.: Kalich jako symbol v prvním století utrakvismu, Praha: Filosofia 2016, s. 17–38. ISBN 978-80-7007-474-9. 

Jan Hus a páté přikázání. In: D. Soukup a M. Jaluška eds.: Jan Hus, husitství a husitské války a jejich dopad na českou kulturu, Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Acropolis 2016, s. 54–63. ISBN 978-80-88069-16-4.

s Š. Šimkem: Прилагательные с суффиксом *-kъ в старославянском и древнечешском языках. In: I. Janyšková, H. Karlíková eds.:  Etymological Research into Old Church Slavonic, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2015, s. 367–384.  ISBN 978-80-7422-381-5.

Spalův votipera a jeho staročeské příbuzenstvo. In: H. Chýlová a V. Viktora eds. Dva z prvních. Jaromír Spal, Miloslav Šváb – respektované osobnosti vysokoškolské bohemistiky, Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni 2015, s. 58–67. ISBN 978-80-261-0452-0.
Mezi gramatikou a sémantikou: staročeská slovesa s kořenem *ględ-. In: M. Gębka-Wolak, J. Kamper-Warejko, A. Moroz eds.: Leksyka języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych,  Toruń: Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2014, s. 197–206. 
Staročeský traktátek o křivé přísaze. In: Studie o rukopisech 44, 2014, s. 379–386. ISBN 978-80-87782-32-3.
Prology ve staročeském překladu části postily Mikuláše Lyry ve vztahu k prologům ve staročeských biblích. In: O. Halama ed.:  Amica Sponsa Mater. Bible v čase reformace, Praha: Kalich 2014, s. 9–23. ISBN 978-80-7017-213-1.

Píseň Věrní křesťané v Jenském kodexu. In: K. Horníčková a M. Šroněk eds.: In puncto religionis. Konfesní dimenze předbělohorské kultury Čech a Moravy, Praha: Artefactum 2013, s. 103–115. ISBN  978-80-86890-57-9.
s Š. Šimkem: Реконструкция формального вида старочешских слов как этимологическая проблема. In: I. Janyšková a H. Karlíková eds.:Theory and Empiricism in Slavonic Diachronic Linguistics, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2012, s. 37–49. ISBN 978-80-7422-185-9. 
Staročeský překlad Tabulí Mikuláše z Drážďan. In: S. Čmejrková, J. Hoffmannová, J. Klímová eds.: Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, Praha: Nakladatelství Karolinum 2012, s. 163–167. ISBN 978-80-246-2121-0.
O pravopise staročeských veršovaných legend z doby lucemburské. In: M. Čornejová, L. Rychnovská, J. Zemanová eds.: Dějiny českého pravopisu (do r. 1902), Brno: Host 2010, s. 80–102. ISBN 978-80-7294-508-5.
s K. Volekovou: Ze staročeského slovníku: zdrušec a živodně. In: Listy filologické 133, 2010, s. 391–395. ISSN 0024-4457.
Staročeská verba dicendi na příkladu sloves *osloviti a hovořiti. In: S. Čmejrková, J. Hoffmannová, E. Havlová eds.: Užívání a prožívání jazyka. K 90. narozeninám Františka Daneše, Praha: Nakladatelství Karolinum 2010, s. 177–181. ISBN 978-80-246-1756-5.

Staročeská slova přídruha a přídružě. In: I. Janyšková a H. Karlíková eds.: Studia etymologica Brunensia 6, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2009, s. 127–133. ISBN 978-80-7106-209-7.
Slovo čtenář ve staré češtině. In: M. Čornejová a P. Kosek eds.: Jazyk a jeho proměny. Prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu, Brno: Host 2008, s. 64–69. ISBN 978-80-7294-301-2. 
Biblické jméno Syrtis a jeho staročeské reflexe. Acta onomastica 49, 2008, s. 135–142. ISBN 978-80-86496-44-3.
Latinské osobní jméno Adauctus a jeho české paralely. Acta onomastica 47, 2006, s. 233–238. ISBN 80-86496-34-1.
Český název zbraně kuše. Pokus o etymologický výklad. In: I. Janyšková a H. Karlíková eds.: Studia etymologica Brunensia 3, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2006, s. 109–118. ISBN 978-80-7106-209-7.

Padesátník ze staročeského hlaholského Comestora. In: Slavia 74, 2005, s. 285–291. ISSN ISSN 0037-6736.
Záludnosti staročeské předpony přě-. In: P. Nejedlý a M. Vajdlová eds.: Verba et historia. Igoru Němcovi k 80. narozeninám, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR 2005, s. 129–136. ISBN 80-86496-20-1.
K epištolní části tzv. Lekcionáře (Evangeliáře) Olomouckého. In: Studia Moravica 1, Olomouc: Univerzita Palackého 2004, s. 31–45. ISSN 1801-7061.
O staročeském slovese přěmoci (K integraci kalkových významů do lexikálně sémantických struktur). In: 
I. Janyšková a H. Karlíková eds.: Studia etymologica Brunensia 2, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2003, s. 191–200. ISBN 978-80-7106-209-7.

K staročeskému slovu žizn. In: Slavia 70, 2001, s. 357–360. ISSN 0037-6736.
Möglichkeiten der Erkennung und Beschreibung lexikalisch-semantischer Strukturen (am Beispiel des Alttschechischen). In: Wiener Slavistisches Jahrbuch 46, 2000, s. 175–184. ISSN 0084-0041.

 

příspěvky k dějinám oboru:
Listy filologické. In: Nový encyklopedický slovník češtiny, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2016, s. 992–996. ISBN 978-80-7422-480-5. Dostupné z: https://www.czechency.org/slovnik/.
Jan Gebauer. In: Biografický slovník českých zemí 19 (Fu–Gn), Praha: Academia a Historický ústav AV ČR 2016, s. 584–585. ISBN 978-80-7286-283-2. 

Staročeské překlady bible – trvalý badatelský úkol. In: H. Kuße ed.: Die tschechische Bibel. Ihre Bedeutung in der Sprach- und Kulturgeschischte, München – Berlin – Leipzig –Washington, D.C.: Verlag Otto Sagner, 2015, s. 33–42.
Jaroslava Pečírková septuagenaria. In: Jazykovědné aktuality 48, 2011, s. 138–141. ISSN 1212-5326.
Igor Němec – medailon. In: R. Dittmann, H. Sobalíková, M. Vajdlová eds.: Igor Němec: Práce z historické jazykovědy, Praha: Academia 2009, s. 484–487.  ISBN 978-80-200-1820-5.
s J. Pečírkovou, M. Pytlíkovou, H. Sobalíkovou: Die kritische Edition der alttschechischen Bibel vor dem Abschluss. In: Wiener Slavistisches Jahrbuch 55, 2009, s. 245–252. ISSN 0084-0041.
Historická lexikografie. In: J. Pleskalová, M. Krčmová, R. Večerka, P. Karlík eds.: Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky, Praha: Academia 2007, s. 199–242. ISBN 978-80-200-1523-5.
Igor Němec (12. 6. 1924 – 11. 7. 2005). Slavia 75, 2006, s. 113–116. ISSN 0037-6736.


recenze:
Bičan A. a Havlová E. eds.: Dobrodružství etymologie. Články Františka Kopečného z prostějovského časopisu Štafeta, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2009. ISBN 978-80-7422-005-0. Listy filologické 134, 2011, s. 432–434.

Pacnerová L. ed.: Staročeský Hlaholský Comestor, Praha: Slovanský ústav AV ČR a nakladatelství EUROSLAVICA 2002. ISBN 80-86420-06-X. Slavia 73, 2004, s. 168–171.
Šefčík O. a Vykypěl B. eds.: GRAMMATICVS. Studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata, Brno: Masarykova univerzita 2001. ISBN 80-210-2649-9. Listy filologické 126, 2003, s. 340–342.
Pacnerová L. ed.: Česká bible Hlaholská (bible Vyšebrodská), Praha: Slovanský ústav AV ČR a nakladatelství EUROSLAVICA 2000. ISBN 80-85494-49-3. Slavia 70, 2001, s. 113–116.


Projekty, granty

2015–2017: Staročeské biblické prology, GA ČR č. 15-06405S, členka týmu
2015–2017: Slovotvorný vývoj deverbativních substantiv ve staré a střední češtině, GA ČR č. 15-00987S), členka týmu
2012–2018: Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období, GA ČR č. P405/12/G148, členka týmu
2010–2014: Slovní zásoba staré češtiny a její lexikografické zpracování, GA ČR č. P406/10/1153, členka týmu
2010–2014: Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází), GA ČR č. P406/10/1140, členka týmu
2009–2011: Pět staročeských veršovaných legend doby lucemburské (komplexní kritická edice), GA ČR č. 405/09/1354, řešitelka projektu
2008–2009: Knihy prorocké a Knihy makabejské v nejstarším českém překladu bible (kritická edice), GA ČR č. 405/08/0877, členka týmu
2005–2011: Výzkumné centrum staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů až po současný stav), MŠMT ČR LC546, členka týmu
2005–2007: Nejstarší český překlad bible. Knihy prorocké a Knihy makabejské, GA ČR č. 405/05/2528, členka týmu
1999–2001: Elektronizace postupů diachronní lexikografie (na materiálu Staročeského slovníku), GA ČR č. 405/99/0540, členka týmu
1994–1996: Sémantické modely staročeských předponových sloves, GA ČR č. 405/94/1367, členka týmu
1994–1996: Systém staročeských částic a jeho lexikografický popis, GA ČR č. 405/94/1089, řešitelka projektu

 

Členství v redakčních radách

2003–dosud Naše řeč

1997–dosud Listy filologické 


Výuka

1994–2008 vedení výběrových seminářů pro Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK (témata: Staročeský slovník, Historická lexikografie a lexikografie, Staročeský překlad bible)
1990–1992 výuka základů latiny pro posluchače FF UK