prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc.

Datum narození: 18. 11. 1950silueta.jpg


Vzdělání:
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha (1968–1973), obor čeština – dějepis
UK Praha (1975) – práce Metajazyk a metařeč v publicistice a korespondenci K. Čapka – PhDr.
ČSAV (1983) – práce Sémantické a pragmatické aspekty koherence textu – CSc.
UK Praha (2002) – práce Konverzace a institucionální dialog – DrSc.
UK Praha (2005) – práce Stylistika aktuálních komunikačních situací – doc.
UK Praha (2010) – prof.

Dosažená praxe:
Od r. 1973 Ústav pro jazyk český AV ČR

Výuka
Filozofická fakulta UK – Ústav translatologie: kurz Čeština pro překladatele II. (stylistika, textová lingvistika; do r. 2018)
Filozofická fakulta UK – Ústav českého jazyka a teorie komunikace: volitelný seminář Mluvené a psané texty ve vzájemných vztazích (do r. 2013)
Fakulta humanitních studií UK: kurz Kultura písemného projevu (do r. 2006)

Členství ve vědeckých společnostech
- členka International Association for Dialogue Analysis (do r. 2010)
- členka Pražského lingvistického kroužku
- členka hlavního výboru Jazykovědného sdružení ČR

- členka stylistické komise při Mezinárodním komitétu slavistů

Práce v orgánech AV a VŠ
- místopředsedkyně vědecké rady ÚJČ AV ČR (od r. 2002 do r. 2017)
- členka podoborové komise Grantové agentury ČR (2002–2008)
- předsedkyně podoborové komise Grantové agentury ČR (2007–2008)
- členka oborové komise pro společenské vědy Grantové agentury ČR (2005–2008)

- členka dozorčí rady Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. (v letech 2007–2012)
- předsedkyně komise pro udělování hodností DSc. v oboru český jazyk (2006–2013)
- členka oborové rady doktorského studijního programu Filologie studijního oboru Germánské jazyky (při Ústavu germánských studií FF UK – od r. 2003)
- členka oborové rady doktorského studijního programu Filologie, obor Český jazyk (při Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK a ÚJČ AV ČR – od r. 2006)
- členka oborové rady doktorského studijního programu Filologie, obor Translatologie (při Ústavu translatologie FF UK – od r. 2007)
- členka oborové rady doktorského studijního programu Filologie, obor Obecná jazykověda a teorie komunikace (FF UP Olomouc – od r. 2009)

- členka oborové rady doktorského studijního programu Filologie, studijního oboru Jazyky zemí Asie a Afriky (FF UK v Praze – od r. 2010 do r. 2016)
- členka oborové rady doktorského studijního programu Filologie, studijního oboru Slovanské filologie na FF UK v Praze – od r. 2013
- členka vědeckého okruhu Ediční rady Slovanského ústavu AV ČR (od r. 2013)
V r. 2012 členka hodnotícího panelu v rámci akreditačního hodnocení vědeckých ústavů Slovenské akademie věd v Bratislavě.

Práce v redakčních radách

Zahraniční časopisy

Stylistyka (Opole, Polsko – od r. 1992)
Stil (Beograd, Srbsko – od r. 2002 do r. 2013)

Domácí časopisy
Slovo a slovesnost (od r. 1990)
Jazykovědné aktuality (zástupkyně vedoucího redaktora od r. 1992; členka red. rady od r. 2013)

Vydané publikace:

Knižní publikace
Hoffmannová, J.: Sémantické a pragmatické aspekty koherence textu. Praha: ÚJČ ČSAV 1983.
Müllerová, O. – Hoffmannová, J. – Schneiderová, E.: Mluvená čeština v autentických textech. Praha: H+H 1992.
Müllerová, O. – Hoffmannová, J.: Kapitoly o dialogu. Praha: Pansofia 1994.
Kraus, J. – Hoffmannová, J.: Písemnosti v našem životě. Praha: Fortuna 1996, 2. vyd. 2005.
Hoffmannová, J.: Stylistika a... Praha: Trizonia 1997.
Hoffmannová, J. – Müllerová, O.: Dialog v češtině. München: Otto Sagner 1999.
Hoffmannová, J. – Müllerová, O. – Zeman, J.: Konverzace v češtině. Praha: Trizonia 1999.
Hoffmannová, J. – Müllerová, O.: Jak vedeme dialog s institucemi. Praha: Academia 2000.
Čmejrková, S. – Hoffmannová, J. (eds.): Jazyk, média, politika. Praha: Academia 2003.
Hoffmannová, J. – Müllerová, O. (eds.): Čeština v dialogu generací. Praha, Academia 2007.

Čmejrková, S. – Hoffmannová, J. (eds.): Mluvená čeština: hledání funkčního rozpětí. Praha: Academia 2011.
Čmejrková, S. – Havlík, M. – Hoffmannová, J. – Müllerová, O. – Zeman, J.: Styl mediálních dialogů. Praha: Academia 2013.
Podíl na Mluvnici češtiny III (Praha: Academia 1987) a na Encyklopedickém slovníku češtiny (Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2002).

Podíl na Akademické gramatice spisovné češtiny (Praha: Academia 2013).

Podíl na Novém encyklopedickém slovníku češtiny (Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2016).

Podíl na Slovníku literárněvědného strukturalismu (Brno: Host 2018).

 

Editorka a spolueditorka
Čmejrková, S. – Hoffmannová, J. – Havlová, E. (eds.): Užívání a prožívání jazyka (K 90. narozeninám Františka Daneše). Praha: Karolinum 2010.
Čmejrková, S. – Hoffmannová, J. (hostující editorky): Intertextualita, polyfonie, heteroglosie. Slovo a slovesnost 73, 2012, č. 4 (monotematické číslo). Společná úvodní stať obou editorek na s. 245–252.
Čmejrková, S. – Hoffmannová, J. – Klímová, J. (eds.): Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha: Karolinum 2012.


Učební texty vysokoškolské
Kořenský, J. – Hoffmannová, J. – Müllerová, O. – Jaklová, A.: Komplexní analýza komunikačního procesu a textu. Vysokoškolský učební text. České Budějovice: PF 1987 (+ dvě reedice).

Houžvičková, M. – Hoffmannová, J.: Čeština pro překladatele (základy teorie, interpretace textů, praktická cvičení). Praha: FF UK 2012.

Kořenský, J. – Hoffmannová, J. – Müllerová, O.: Analýza komunikačního procesu a textu. Učební text pro výběrové semináře filologických oborů. Olomouc: Univerzita Palackého 2013.


Ostatní učební texty
Zd. Hlavsa a kol.: Český jazyk pro střední školy. I.-IV. ročník. Praha: SPN 1995 (+ řada dalších vydání).
Müllerová, O. – Hoffmannová, J. – Schneiderová, E.: Dialog v hodinách češtiny 1. Cvičebnice mluveného projevu pro žáky 3.-5. ročníku ZŠ. Praha: Pansofia 1996.
Hoffmannová, J. – Müllerová, O.: Dialog v hodinách češtiny 2. Cvičebnice mluveného projevu pro žáky 6.-9. ročníku a nižšího gymnázia. Praha: Pansofia 1998.
Hoffmann, B. – Hoffmannová, J. – Müllerová, O.: Český jazyk – soubor učebnic. Literatura a komunikace 6, 7, 8, 9. Procvičujeme, opakujeme 6, 7, 8, 9. Praha: SPL Práce 1998–2001.
Hoffmann, B. – Hoffmannová, J.: Český jazyk, česká a světová literatura (pro maturanty a zájemce o studium na vysokých školách). Nitra: Enigma 2008.
Hoffmannová, J. – Ježková, J. – Vaňková, J.: Komunikace a sloh. Učebnice českého jazyka pro střední školy. Plzeň: Fraus 2009.

Studie a články (za období od r. 2005)
Hoffmannová, J.: K lingvistické etice, axiologii, ekologii. In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach. Univerzita Komenského, Bratislava 2005, 39–48.
Hoffmannová, J. – Müllerová, O.: Einige Stereotype in der Ausdrucksweise der ältesten Tschechen. In: K. Berwanger – P. Kosta (ed.): Stereotyp und Geschichtsmythos in Kunst und Sprache. Die Kultur Ostmitteleuropas in Beiträgen zur Potsdamer Tagung, 16.-18. Januar 2003. Peter Lang, Frankfurt am Main et al. 2005, 669–679.
Hoffmannová, J. – Hoffmann, B.: O drsné (nekonvenční) dramatice a nekonvenční (drsné) češtině na českých jevištích. In: Přednášky z XLVIII. běhu LŠSS, UK, Praha 2004, 85–114.
Hoffmannová, J.: Jak přesvědčit ženy? Strategie a prostředky persvaze v ženských časopisech. In: Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích. FF OU, Ostrava 2005, 79–86.
Hoffmannová, J.: Pár slov k poststrukturalistické stylistice. Stil (Beograd) 4, 2005, 157–165.
Hoffmannová, J.: Interviews in Zeitungen und Zeitschriften: Frage- und Antwortbeziehungen. In: A. Betten – M. Dannerer (eds.), Dialogue Analysis IX: Dialogue in Literature and the Media. Part 2: Media. Max Niemeyer Verlag, Tübingen 2005, 149–159.
Hoffmannová, J.: Výstavba interview z hlediska textové syntaxe a stylistiky. In: Aktuálne otázky súčasnej syntaxe. Ed. M. Šimková. Veda, Bratislava 2005, 127–138.
Hoffmannová, J.: Jak a proč “stárne“ jazyk, řeč, styl. In: Čas v jazyce a v literatuře. UJEP, Ústí nad Labem 2005, 29–35.
Hoffmannová, J.: Styl komunikaci codziennej. In: Rozwój języka czeskiego po aksamitnej rewolucji. Państwowa wyższa szkoła zawodowa, Racibórz 2005, 157–171.
Hoffmannová, J.: Intertextualita v současné elektronické komunikaci. In: Teorie a empirie. Bichla pro Krčmovó. MU, Brno 2006, 163–174.
Hoffmannová, J.: Strukturace dialogických vypravování seniorů (se zaměřením na opakovací sekvence). In. Komunikace – styl – text. Ed. A. Jaklová. Jihočeská univerzita, České Budějovice 2006, 123–129.
Hoffmannová, J. – Hoffmann, B.: Dedikace a intertexty ve Strojopisné trilogii. Česká literatura 54, 2006, č. 2-3, 329–341.
Hoffmannová, J.: Interakce při narativním interview (prolínání spisovnosti a nespisovnosti v opakovacích a koprodukčních sekvencích). In: Język i literatura czeska w interakci – Český jazyk a literatura v interakci. Państwowa wyższa szkoła zawodowa , Racibórz – Ratiboř 2006, 47–57.
Hoffmannová, J.: Interview v českém tisku: otázky a různé typy reakcí. In: Współczesne analýzy diskurzu. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, 160–168.
Hoffmannová, J.: Hra s jazykem a její časový rozměr. In: Hra, věda a filosofie. Filosofia, Praha 2006, 163-169.
Hoffmannová, J.: Vliv cool dramatiky a „drsný“ jazyk současných českých her. In: Otázky českého kánonu. Sborník z III. kongresu literárněvědné bohemistiky, sv. 1. ÚČL AV ČR, Praha 2006, 588–598.
Hoffmannová, J.: Ironický rozměr stylu internetové komunikace (se zaměřením na intertextovou signalizaci ironie). ČDS 14, 2006, 35–41.
Hoffmannová, J.: Internacionalizacija, kollokvializacija, vlijanije reklamy (Češskij jazyk i jego ipostasi v aktual´nych kommunikativnych situacijach). In: Globalizacija – etnizacija: Etnokul´turnyje i etnojazykovyje procesy. Kniga I. Nauka, Moskva 2006, 396–417.
Hoffmannová, J.: Symetrie a asymetrie (konverzace a institucionální diskurz). In: Style konwersacyjne. Red. B. Witosz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katovice 2006, 30–40.
Hoffmannová, J.: Emoce v internetovém dialogu. In: Wyrażanie emocji. Red. K. Michalewski. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, 126–132.
Hoffmannová, J. – Kolářová, I.: Slovo prý/prej: možnosti jeho funkční a sémantické diferenciace. In: Gramatika a korpus – Grammar & Corpora 2005. Ed. F. Štícha – J. Šimandl. ÚJČ, Praha 2007, 93–102.
Hoffmannová, J. – Hoffmann, B.: Česká literární klasika, moderna a postmoderna v komiksovém hávu. Přednášky z 50. běhu LŠSS. UK – FF, Praha 2007, 70–85.
Hoffmannová, J. – Hoffmann, B.: Frazémy a idiomy v korespondenci V+W. Sborník příspěvků věnovaných prof. M. Čechové. Red. D. Moldanová – M. Balowski. Pedagogická fakulta UJEP, Ústí nad Labem 2007, 103–111.
Hoffmannová, J. – Müllerová, O.: Läden und ihre Kunden in der intergenerativen Kommunikation. In: Sprache und Diskurs in Wirtschaft und Gesellschaft: Slawistische Perspektiven. Ed. U. Doleschal – E. Hoffmann – T. Reuther. Wiener Slawistischer Almanach – Sonderband 66. O. Sagner, München – Wien 2007, 207–221.
Hoffmannová, J. – Kolářová, I.: Kombinatorika temporálních konektorů: jejich sémanticko-pragmatická a stylistická profilace (získaná interpretací korpusových dat). Stylistyka XVI, 2007 (Styl i czas), 79–91.
Hoffmannová, J.: Vysvětlovací sekvence v asymetrické interakci. In: Přednášky z doktorand-ských dnů I. ÚČJTK FF UK, Praha 2007, 81–97.
Hoffmannová, J. – Müllerová, O.: Některé situační, strategické a textově typologické charakteristiky komunikace na www chatu. In: E. Jandová a kol.: Čeština na www chatu. FF Ostravské univerzity, Ostrava 2006, 159–224.
Hoffmannová, J.: Čet jako konverzace. In: Zborník materiálov zo 6. medzinárodnej konferencie o komunikácii: Kontinuitné a diskontinuitné otázky jazykovej komunikácie. Ed. P. Odaloš. Univerzita M. Bela, Banská Bystrica 2007, 25–31.
Hoffmannová, J.: Politický komentář z hlediska funkční stylistiky a kritické analýzy diskurzu. In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach II. Ed. O. Orgoňová. Univerzita Komenského, Bratislava 2007, 77–86.
Hoffmannová, J. – Šimandl, J.: „Euročeština“ v lucemburských překladech dokumentů Evropského parlamentu. NŘ 91, 2008, 113–126.
Hoffmannová, J.: Současné možnosti a trendy popisu mluvené češtiny (se zaměřením na kolokvializaci a konverzacionalizaci). In: Česká slavistika. Příspěvky k XIV. mezinárodnímu sjezdu slavistů. Slavia 77, 2008, sešit 1-3, 63–75.
Hoffmannová, J. – Müllerová, O.: Čeština v marketingu – dříve a dnes, v realitě a v literatuře. In: Język v marketingu. Ed. K. Michalewski. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, 289–302.
Hoffmannová, J.: Identita mluvčího/pisatele a volba kódu v české jazykové situaci. In: Tożsamość a język w perspektywie slawistycznej. Ed. S. Gajda. Uniwersytet Opolski, Opole 2008, 391–410.
Hoffmannová, J. – Hoffmann, B.: Dialog přes oceán (česko-americká korespondence Jiřího Voskovce a Jana Wericha z let 1945 – 1962). Přednášky z 51. běhu LŠSS, FF UK, Praha 2008, 92–104.
Hoffmannová, J.: Sociolekt, věkový styl a komunikace na chatu. In: Jazyk a jazykoveda v pohybe. Na počest Slavomíra Ondrejoviča. Veda, Bratislava 2008, 103–109.
Hoffmannová, J. – Kolářová, I.: Reprodukce cizí/vlastní řeči v mluvených projevech. In: Čeština v mluveném korpusu. Ed. M. Kopřivová – M. Waclawičová. Studie z korpusové lingvistiky 7. Nakladatelství Lidové noviny - ÚČNK, Praha 2008, 115–123.
Hoffmannová, J. – Kolářová, I.: Složené temporální konektory založené na komponentech NEŽ, CO. In: Grammar & Corpora – Gramatika a korpus 2007. Ed. F. Štícha – M. Fried. Academia, Praha 2008, 353–364.
Hoffmannová, J.: Jazyková neformálnost a „kolokvializace“ v českých médiích. JA 45, 2008, č. 3-4, 101–110.
Hoffmannová, J.: Vágnost, neurčitost, nepřesnost, nejistota… ve vztahu k mluveným projevům a jejich zkoumání. In: Člověk – jazyk – text. Ed. A. Jaklová. Sborník z mezinár. ling. konference konané u příležitosti životního jubilea J. Kořenského. Jihočeská univerzita, České Budějovice 2008, s. 229–234.
Hoffmannová, J.: Čeština v Lucemburku (K překládání dokumentů Evropského parlamentu). In: Český jazyk a literatura v evropském kulturním kontextu – Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym. Ed. M. Balowski – J. Svoboda. Racibórz – Ratiboř: Państwowa wyższa szkoła zawodowa 2008, 81–89.
Hoffmannová, J.: Reprodukce cizí/vlastní řeči: od L. Doležela k současným výzkumům komunikačním a korpusovým. In: J. Králová, Z. Jettmarová et al.: Tradition versus Modernity. From the Classic Period of the Prague School to Translation Studies at the Beginning of the 21st Century. Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensia vol. VII. UK, Praha 2008, 101–123.
Hoffmannová, J.: Role českého prý/prej/pré při vyjadřování reproduktivních a modálních významů. Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 72. Hg. B. Wiemer. München – Wien: Verlag Otto Sagner 2008, 149–164.
Hoffmannová, J.: Vývoj češtiny a zásahy lingvistů do něj (evolucionismus vs. intervencionismus). In: Evoluce a věda. Ed. J. Nosek – V. Havlík. Nymburk: OPS, 2008, 293–306.
Hoffmannová, J. – Hoffmann, B.: Odcházení politika a návrat dramatika (Poslední divadelní hra Václava Havla). Přednášky z 52. běhu LŠSS, FF UK, Praha 2009, 77–89.
Čmejrková, S. – Hoffmannová, J.: The ninetieth birthday of professor František Daneš and the konference in his honour. Linguistica Pragensia XIX, 2009, č.2, 89–95.
Hoffmannová, J.: Von není vode mě vo moc vono mu táhne na vosumdesát… Protetické v- ve vyprávění starých Středočechů. In: Lehečková, E. - Táborský, J. (eds.).: Struktura, variety, funkce. Sborník k 70. narozeninám prof. Oldřicha Uličného. Acta Universitatis Carolinae, Philologica 2, 2006. Slavica Pragensia XLI. Karolinum, Praha 2009, 29–36.

Hoffmannová, J.: Letmé srovnání překladů Ataly. Bohemica Olomucensia 4, Olomouc 2009, 27–36.
Hoffmannová, J.: Řeč o hudbě v koncertních programech. In: Čmejrková, S. – Hoffmannová, J. – Havlová, E. (eds.): Užívání a prožívání jazyka (K 90. narozeninám Františka Daneše). UK, Karolinum, Praha 2010, 435–441.
Hoffmannová, J.: Intertextualita v různých typech mediálních (televizních) dialogů. In: Jan Mazur (ed.): Intertekstualność we współczesnej komunikaci językowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010, 47–59.
Hoffmannová, J.: České jako a slovenské ako/akože v mluvených projevech (malý konfrontační pokus). In: Mária Šimková (ed.): Slovo – Tvorba – Dynamickosť. Na počest Kláry Buzássyovej. Veda, vydavatelstvo SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra, Bratislava 2010, 359–371.
Hoffmannová, J. – Hoffmann, B.: Oscarový scenárista, populární prozaik a textař Zdeněk Svěrák. + B. Hoffmann. Přednášky z 53. běhu LŠSS, FF UK, Praha 2010, 130–152.
Hoffmannová, J.: Obranné a únikové techniky v mediálním dialogu. In: Jana Klincková (ed.): Odkazy a výzvy modernej jazykovej komunikácie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela 2010, 248–260.
Hoffmannová, J.: Styl mediálního dialogu a vyjednávání pozic (na příkladu jedné české talk show). Stylistyka XIX (Opole), 2010, 79–96.
Hoffmannová, J. – Hoffmann, B.: 3 interpretace do příručky R. Ibrahim a kol., Interpretace textů: (nejen) ke státní maturitě. Praha: Filip Tomáš – Akropolis, 2010, 101–107, 109–115, 125–133. + B. Hoffmann.
Hoffmannová, J.: Mystifikace v mediálním a reklamním dialogu: kódové a stylové předstírání (a jeho proměny v čase). In: Odbicie ważnych wydarzeń historycznych w jazyku i w literaturze czeskiej. Red. M. Balowski. Bohemica Posnaniensia fasc. 5. Poznań: Institut Filologii Slowiańskiej Uniw. Im. A. Mickiewicza + Wydawnictwo PRO, 2010, 215–225.
Hoffmannová, J.: Jsou romány Michala Viewegha „pro ženy“, nebo „pro muže“? In: Česká literatura v perspektivách genderu. Ed. Jan Matonoha. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. – Nakladatelství Akropolis, 2010, 265–277.
Hoffmannová, J.: Různé podoby současné komunikace: mezi mluveností a psaností (1., 2. část). Český jazyk a literatura 61, 2010–2011, č. 2, 62–70; č. 4, 176–184.
Hoffmannová, J.: Prezentace kultury a jejích představitelů v českých televizních talk-show. In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach III. Ed. Oľga Orgoňová. Bratislava: Univerzita Komenského, 2011, 106–115.
Hoffmannová, J. – Kolářová, I.: Kombinatorika temporálních konektorů. In: Kapitoly z české gramatiky. Ed. F. Štícha. Praha: Academia 2011, 1081–1120.
Hoffmannová, J. – Hoffmann, B.: Velký český sportovec Emil Zátopek vypráví – a jiní vyprávějí o něm. Přednášky z 54. běhu LŠSS, FF UK, Praha 2011, 105–122.
Hoffmannová, J. – Hoffmann, B.: Lída Baarová a její zapletení do dějin. In: Psáno do oblak. Sborník k nedožitým sedmdesátinám prof. Jana Kuklíka. Praha: Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum, 2011, 119–131.
Hoffmannová, J. – Mikulová, M.: Korpusy mluvené češtiny a možnosti jejich využití pro poznání rozdílných „světů“ mluvenosti a psanosti. In: Korpusová lingvistika. 2. Výzkum a výstavba korpusů. Ed. F. Čermák. Praha: Nakl. Lidové noviny + ÚČNK, 2011, 78–92.
Hoffmannová, J.: Rod v jazyce a jazykovědě. In Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2011. Praha: Akropolis, 2011, 137–150.
Hoffmannová, J.: Pozice „stylu psaného“ a „stylu mluveného“ v klasifikaci stylů. Stylistyka XX, 2011, 67–79.
Hoffmannová, J. – Štícha, F.: O jazyku a stylu korespondence Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Korpus – Gramatika – Axiologie 05/2012, 3–33.
Hoffmannová, J. – Hoffmann, B.: Karel Čapek a Roboti (K 90. výročí premiéry hry R. U. R.). Přednášky z 55. běhu LŠSS, FF UK, Praha 2012, 76-88.
Čmejrková, S. – Hoffmannová, J.: Intertextuality as a means of positioning in a talk show. In: Lorda, C.-U. – Zabalbeascoa, P. (eds.), Spaces of Polyphony. Dialogue Studies 15. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins, 161–172.
Čmejrková, S. - Hoffmannová, J.: Intertextualita a její podíl na vyjednávání pozic účastníků talk show. Slovo a slovesnost 73, 2012, č. 4 (monotematické číslo), 263–284.
Hoffmannová, J.: České mluvené projevy: norma a antinorma. Studia Slavica – Slovanské studie XVI, Opole: Uniwersytet Opolski 2012, 61–67.
Hoffmannová, J.: „Vkládání do úst“ jako součást individuálního stylu českého politického komentátora Jiřího Hanáka. In: Jazykoveda v pohybe. Ed. A. Bohunická. Univerzita Komenského, Bratislava 2012, 185–194.
Hoffmannová, J.: Současná česká kultura (styl básnických a dramatických textů) a kultura/kultivovanost jazyka/řeči. Stylistyka (Opole) 21, 2012, 83–96.
Hoffmannová, J.: Projevy generační asymetrie v české talk-show (vzájemná kategorizace účastníků, vyjednávání pozic). In: Konflikt pokoleń a różnice cywilizacyjne w jazyku i w literaturce czeskiej. Ed. M. Balowski. Bohemica Posnaniensia fasc. 10. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 2012, 323–333.
Hoffmannová, J.: Podíl frazémů na stylu dopisového dialogu J. Voskovce a J. Wericha. In: Slovo v slovníku. Aspekty lexikálnej sémantiky – gramatika – štylistika (pragmatika). Na počesť Alexandry Jarošovej. Ed. K. Buzássyová – B. Chocholová – N. Janočková. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 2012, 118–125.
Hoffmannová, J.: Syntaktická stylistika mluvených projevů. In: Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Eds.: S. Čmejrková – J. Hoffmannová – J. Klímová. Praha: UK, Karolinum 2012, 707–713.
Čmejrková, S. – Hoffmannová, J.: Constructed dialogue as a means of manipulation. In: Dialogue: State of the Art. Studies in Memory of Sorin Stati. Ed.: Sibilla Cantarini. LINCOM Studies in Pragmatics 22, München: LINCOM GmbH 2012, 62–72.
Hoffmannová, J.: Miroslav Červenka – badacz strukturalista, poeta, diarysta. In: Strukturalizm w Europie środkowej i wschodniej. Wizje i rewizje. Ed. D. Ulicka – W. Bolecki. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2012, 240–251 .
Hoffmannová, J.: Jakou cestou se ubírat ke stylistice mluvených projevů? In: Stylistika v kontextu historie a současnosti. Docentce Evě Minářové k životnímu jubileu. Eds.: K. Klímová – I. Kolářová – J. M. Tušková. Brno: MU 2013, 103–113.
Hoffmannová, J.: Soukromý dopis: mezi psaným textem a mluveným dialogem. (Pragmalingvistický a stylisticko-syntaktický přístup ke korespondenci). In: Z. Hladká a kol.: Soukromá korespondence jako lingvistický pramen. Brno: MU 2013, 153–176.
Hoffmannová, J. – Kolářová, I.: Se vám to nelíbí? Jednoslabičné začátky českých výpovědí / dialogických replik: v běžně mluvené češtině a beletristické stylizaci. Korpus – Gramatika – Axiologie 07, 2013, 36–47.
Hoffmannová, J.: Česká hovorovost a hovorová čeština (v kontextu dalších slovanských jazyků). In: Česká slavistika. Příspěvky k XV. mezinárodnímu sjezdu slavistů, Minsk 20. – 27. 8. 2013. Slavia 82, sešit 1-2, 2013, 125–136.
Hoffmannová, J.: Radost z vícejazyčnosti. Slovo a slovesnost 74, 2013, 211–220.
Hoffmannová, J. – Hoffmann, B.: Žánr milostného dopisu v korespondenci některých českých umělců. + B. Hoffmann. Přednášky z 56. běhu LŠSS, FF UK, Praha 2013, 97–114.
Hoffmannová, J.: Výrazová ekonomie a procesy redukce v internetové češtině. In: Tschechisch in den Medien. Beiträge zum 6. Bohemicum Dresdense. Ed. H. Kusse – H. Kosourová. München – Berlin – Washington, D.C.: Verlag Otto Sagner 2013, 11–19.
Hoffmannová, J.: Nepřipravené mluvené projevy: neurčitost, vágnost, ne-řád, chaos? In: Tygramatika. Soubor studií věnovaných prof. Janu Kořenskému k 75. narozeninám. Ed. D. Faltýnek – V. Gvoždiak. Praha: Dokořán 2013, 212–229.
Hoffmannová, J.: Jubileuszowy tom zbiorowy („Festschrift”) jako interakcyjny i intertekstualny gatunek komunikacji naukowej. Tekst i dyskurs (Warszawa – Rzeszów), 6, 2013, 359–372.
Hoffmannová, J. – Kolářová, J.: Hypokoristika na -ča dříve a dnes. In: Vlastní jména v textech a kontextech. Ed. E. Minářová – D. Sochorová – J. Zídková. Brno: MU 2014, 141–146.
Hoffmannová, J.: Nepřítomný popis: kompenzace jeho evokační a identifikační funkce. In: O popisu. Ed. A. Jedličková. Praha: Filip Tomáš – Akropolis 2014, 9–16.
Hoffmannová, J.: The absent description: compensating for its evocative and identifying function. In: On Description. Ed. A. Jedličková. Praha: Filip Tomáš – Akropolis 2014, 10–20.
Hoffmannová, J. – Hoffmann, B.: Pražský písničkář Karel Hašler. Přednášky z 57. běhu LŠSS, Praha: FF UK 2014, 92–108.
Hoffmannová, J.: Stylistická profilace sféry odborné komunikace: kolik neformálnosti snese současný vědecký text? In: Polarity, paralely a prieniky jazykovej komunikácie. Zborník príspevkov z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii konanej 6. – 7. 9. 2012 v Banskej Bystrici. Ed. V. Patráš. Banská Bystrica: Belianum (Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela), 31–42.
Hoffmannová, J.: Stileobrazujuščije faktory vo včerašnej i segodnjašnej stilistike. In: Stilistika segodnja i zavtra. Materialy konferenciji, časť I. Moskva: Fakultet žurnalistiki MGU 2014, 47–58.
Hoffmannová, J.: Metajazyk, metařeč, metatext, stylizace komunikačních jevů v textu: Karel Hausenblas a žáci jeho. Jazykovědné aktuality, 51, 2014, 97–106.
Hoffmannová, J. – Jílková, L.: Symetrie/asymetrie dialogu jako stylotvorný faktor. In: Registre jazyka a jazykovedy, 1. sväzok, Ed. J. Kesselová – M. Imrichová – M. Ološtiak. Prešov: FF Prešovskej univerzity 2014, 80–88.
Hoffmannová, J.: Interpretace indexikálních výrazů v českém dialogu. In: Jazyk a jazykoveda v interpretácii. Ed. O. Orgoňová – A. Bohunická – Z. Popovičová Sedláčková. Bratislava: Univ. Komenského 2014, 195–202.
Hoffmannová, J. – Richterová, O.: Si představ, by mě zajímalo, ti to ukážu: Jednoslabičné začátky syntaktických segmentů v mluvené češtině. Časopis pro moderní filologii 97, č. 1, 2015, 9–20.
Hoffmannová, J.: Koncepcija stileobrazujuščich faktorov i vozmožnosti jejo modifikacii v nastojaščeje vremja. Aktual´nyje problémy stilistiki 1, 2015, 51–57.
Hoffmannová, J.: Ustnyj češskij jazyk v zerkale „pis´mennogo obščenija“ v čate. In: Aktual´nyje etnojazykovyje i etnokul´turnyje problemy sovremennosti II. Ed. G. P. Neščimenko. Moskva: Rukopisnyje pamjatniki drevnej Rusi 2015, 259–277.
Hoffmannová, J. – Hoffmann, B.: Pozdní dílo významného českého (francouzského) umělce (básníka a výtvarníka) Jiřího Koláře (K 100. výročí narození). Přednášky z 58. běhu LŠSS, Praha: FF UK 2015, 154–172.
Hoffmannová, J.: Implicitnost a (stereo)typizace v každodenní mluvené komunikaci. In: Doświadczanie codzienności w języku i w literaturze czeskiej. Ed. M. Balowski. Bohemica Posnaniensia 12. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2015, 289–301.
Hoffmannová, J.: Dialogicality and continuity in academic discourse (as demonstrated by the festschrift genre). In: Academic (Inter)genres: between Texts, Contexts and Identities. Ed. A. Duszak – G. Kowalski. Studies in Language, Culture and Society, Vol. 6. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang 2015, 135–152.
Hoffmannová, J.: Promluvy a diskurzy v textech Daniely Hodrové. In: Vyvolávání točitých vět. Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Ed. A. Jedličková – S. Fedrová. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR 2016, 21–33.
Hoffmannová, J. – Hoffmann, B.: Sportovní tematika v současném českém dramatickém umění. Přednášky z 59. běhu Letní školy slovanských jazyků. Praha: FF UK 2016, 115–132.
Hoffmannová, J.: Internetová čeština: ekonomie a redukce vyjadřování, explicitnost a implicitnost. In: Interaktion von Internet und Stilistik, Internet und Stil. Ed. B. Tošović – A. Wonisch, Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität 2016, 55–63.
Hoffmannová, J.: Syntax mluvené češtiny jako nástroj subjektivizačních postupů v prózách P. Soukupové. Stylistyka (Opole) 25, 2016, 229–252.
Hoffmannová, J.: Výzkum syntaxe mluvené češtiny: hledání pravidelností a struktur ve (zdánlivém?) chaosu. In: Chaos i ład w języku i w literaturze czeskiej. Ed. M. Balowski. Poznań: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Instytut Filologii Słowiańskiej 2016, 319–326.
Hoffmannová, J.: Úřední (administrativní) čeština pod vlivem evropské integrace. In: Človek a jeho jazyk 3. Inšpirácie profesora Jána Horeckého. Ed. M. Šimková. Bratislava: Veda 2015, 198–205.
Hoffmannová, J. – Zeman, J.: Výzkum syntaxe mluvené češtiny: vstupní inventarizace problémů. Slovo a slovesnost 78, 2017, 45–66.
Hoffmannová, J. – Hoffmann, B.: Jazyková komika a intertextovost v pozdních písňových textech Jiřího Suchého. In: Sborník k životnímu jubileu profesorky Marie Čechové. Červený Kostelec: Pavel Mervart 2017, 47–56.
Hoffmannová, J. – Komrsková, Z. – Poukarová, P.: Reprodukce řeči/myšlení v mluvených projevech jako předmět korpusového výzkumu. Korpus – Gramatika – Axiologie 15, 2017, 3–25.
Hoffmannová, J. – Komrsková, Z. – Poukarová, P.: „Reprodukce“ řeči v mluveném projevu (řeč přímá, nepřímá, ev polopřímá téměř sto let po Hallerovi). Naše řeč 100, 2017, 168–176.
Hoffmannová, J. – Hoffmann, B.: Dramatik Ladislav Stroupežnický: autor veseloher (Naši furianti aj.) a historických her. Přednášky z 60. běhu Letní školy slovanských studií, Praha: FF UK 2017, 122–140.
Hoffmannová, J.: Vnitřní monology a vnitřní dialogy, ich-forma, du-forma a er-forma (ve vztahu k teorii subjektů a perspektivizačních center A. Macurové). Studie z aplikované lingvistiky 8, č. 1, 2017, 21–31.
Hoffmannová, J.: „Malá slova“ a jejich podíl na stylu mluvených projevů. Stylistyka (Opole) 26, 2017, 173–181.
Hoffmannová, J. – Jílková, L.: Z výzkumu mluvené syntaxe: drobty, které by neměly spadnout pod stůl. In: Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Ed. O. Orgoňová et al. Bratislava: Univerzita Komenského, 2017, 288–303.
Hoffmannová, J. – Havlík, M.: Hledání jednotky mluveného projevu: replika, výpověď, promluva. In: Jazyk a jazykoveda v pohybe II. Na počesť Slavomíra Ondrejoviča. Ed. B. Chocholová – L. Molnár Satinská – G. Múcsková. Bratislava: Veda 2017, 433–441.
Hoffmannová, J.: Tekst mówiony, dyskurs, dialog, konwersacja w kontekście stylistyki i typologii tekstów. Przekład K. Błażejczak. In: Metafora – Tekst – Dyskurs. Ed. G. Grochowski – J. Kordys – J. Leociak – M. Prussak. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN 2017, 181–197.
Hoffmannová, J.: Ustnyj češskij jazyk v reči s vysšimi kommunikativnymi celjami. In: Aktual´nyje etnojazykovyje i etnokul´turnyje problémy sovremennosti III. Ed. G. P. Neščimenko. Moskva: Izdatel´skij Dom JaSK 2017, 93–108.
Hoffmannová, J.: Heterogennost jako stylová charakteristika mluvených dialogů. (Mluvení s dětmi, o dětech, za děti.) Slavia, 87, 2018, sešit 1 – 3, 109–125.
Hoffmannová, J.: Metodologie zkoumání syntaktických jevů v mluvené komunikaci. In: Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Zborník materiálov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii. Ed. P. Odaloš. Banská Bystrica: Belianum 2018, 12–19.

Granty:

Spoluřešitelství grantů GA ČR
Mluvená čeština v současné komunikaci. (Řešitelka O. Müllerová.) 1991–1993.
Mluvená čeština v Čechách a na Moravě. Grant č. 405/95/0009. (Řešitelka O. Müllerová.) 1995–1997.
Dialog ve světě lidí a strojů. Grant č. 405/96/K096. (Řešitel J. Kraus.) 1996–2001.
Autobiografická vypravování příslušníků nejstarších generací (jako součást mezigeneračního dialogu). Grant č. 405/03/0133. (Řešitelka O. Müllerová.) 2003–2005.
Možnosti a meze gramatiky češtiny ve světle Českého národního korpusu. Grant č. 405/03/0377. (Řešitel Fr. Štícha.) 2003–2005.
Lingvistické aspekty jednoho typu komunikace na Internetu (čeština na chatu). Grant č. 405/04/1035. (Řešitelka E. Jandová, FF Ostravské univerzity.) 2004–2006. Kapitoly z české gramatiky. Grant č. 405/06/1057. (Řešitel Fr. Štícha.) 2006–2008.
Mluvená čeština: hledání systému a funkčního rozpětí. Grant č. 405/03/0133. (Řešitelka S. Čmejrková.) 2006–2008.
Styl mediálních dialogů. Grant č. 405/09/2028. (Řešitelka S. Čmejrková.) 2009–2011.

Stylistika mluvené a psané češtiny. Grant č. 406/12/1829. (Řešitelka S.Čmejrková, od r. 2013 J. Hoffmannová.) 2012–2014.

Řešitelka grantu GA ČR Syntax mluvené češtiny Grant č. 15-011165. 2015 – 2017.

Spoluřešitelka grantu GA ČR Míšení stylů, žánrů a diskurzů v současné české veřejné komunikaci. Grant č. 18-08651S.(Řešitel J. Homoláč.) Od r. 2018.


Spoluřešitelství grantů GA AV ČR
Text a styl v systému sémiotických kategorií. Grant č. A 0096152. (Řešitel J. Kraus.) 1991-1993.
Institucionální diskurz. Grant č. A 0061501. (Řešitelka O. Müllerová.) 1995-1997.
Rod v jazyce a komunikaci: specifika češtiny. Grant č. A 9061303. (Řešitelka S. Čmejrková.) 2003-2005.

Další typy vědeckých a výzkumných projektů
Czech and Slovak Public Oral Speech in the 90´s. Projekt Research Support Scheme, Open Society Foundation. (Řešitelka S. Čmejrková.) 1998-2000.
Účast na výzkumném záměru FF UK č. 112100003: podzáměr „Mezijazyková komunikace v podmínkách kulturní asymetrie“.
Účast na výzkumném záměru FF UK MSM 0021620825 „Jazyk jako lidská činnost, její produkt a faktor“.

Mezinárodní spolupráce
- dlouholetá spolupráce na tématu Diskurz – jeho různé formy v životě společnosti a v literatuře (prioritní téma spolupráce AV ČR a PAN, prof. T. Dobrzyńska, Instytut badań literackich)
- dlouhodobý podíl na projektu Etnicko-jazykové problémy v kontextu globalizačních a etnodiferenciačních procesů v současném světě (s RAN, prof. G. Neščimenko): příspěvky do pravidelně vydávaných sborníků.

Účast na projektech
Das Bild der Gesellschaft im Slawischen und Deutschen - typologische Spezifika (s Humboldt-Universität Berlin, prof. W. Gladrow)
Čeština na přelomu 20. a 21. století (Państwowa Wyżsa Szkoła Wałbrzych, bohemistický projekt prof. M. Balowského)

Další:

Účast na konferencích
Dosud více než 100 konferencí, z toho mj.:
- Mezinárodní kongres lingvistů v Berlíně 1987
- 5 Mezinárodních sjezdů slavistů (Bratislava 1993, Krakov 1998, Lublaň 2003, Ochrid 2008, Minsk 2013)
- 9 kongresů a zasedání IADA (International Association for Dialogue Analysis): Basilej 1992, Paříž 1994, Praha 1996, Erlangen 1997, Lugano 1998, Birmingham 1999, Bologna 2000, Salzburg 2003, Barcelona 2009)
- asi 15 stylistických konferencí v Polsku (Opole, Katovice, Lodž, Varšava, Wałbrzych, Rzeszów, Racibórz, Lublin)
- nejméně 10 pravidelně konaných mezioborových konferencí Filosofického ústavu AV ČR.
Více než 30 konferencí představuje vystoupení typu „invited speaker“ s plenárním referátem (Praha, Brno, Ostrava, Banská Bystrica, Nitra, Prešov, Opole, Katovice, Rzeszów, Wałbrzych, Racibórz, Vídeň, Tübingen aj.).
V posledních letech pravidelné přednášky také na Letní škole slovanských studií na FF UK v Praze.

Stipendijní výzkumné pobyty
1987: Finsko - Helsinki, Turku: stáž na pracovištích A. Hakulinenové a N. E. Enkvista (1 měsíc)
1991: SRN - Bielefeld: účast na kurzu „Methodologie der Gesprächsanalyse“ (E. Gülichová) - 1 měsíc
1992: Velká Británie - Londýn, York, Birmingham, Lancaster, Norwich: pobyty na pracovištích D. Wilsonové, P. Drewa, M. Coultharda a J. Sinclaira, M. Shorta, R. Fowlera - 1 měsíc
1994: Nizozemí - Wassenaar: půlroční pobyt na stipendium Nadace A. Mellona v NIAS (The Netherlands Institute for Advanced Studies) - mj. s návštěvami pracovišť T. A. van Dijka (Amsterdam), S. C. Levinsona (Nijmegen) a s absolvováním kursu P. Drewa „Conversation Analysis“ na univerzitě v Leydenu
1996: Švédsko - Göteborg, Linköping: pobyt na katedře slavistiky u R. Laskowského a v Ústavu pro výzkum komunikace u P. Linella – 2 týdny
1999: Velká Británie - Londýn, York, Stirling, Sheffield: pobyty na pracovištích P. Drewa, I. Markové a na slavistických katedrách u D. Shorta a N. Bermela – 3 týdny