Mgr. Kateřina Heřmanská

Kontakty
e-mail: hermanska@ujc.cas.cz
tel.: 225 391 455

Odborné zaměření
lexikologie, střední čeština

Vzdělání
2008–2016: český jazyk a literatura, FF UK (téma diplomové práce „Instrukcí neb Krátké naučení mladému hospodáři“ Šimona Lomnického z Budče)

Dosažená praxe v ÚJČ
2013–dosud: odborný pracovník (oddělení vývoje jazyka)

Publikace
Slovníky a on-line databáze:
Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i, 2012–. Dostupné z: http://madla.ujc.cas.cz; člen autorského kolektivu.

Články v časopisech a sbornících:
Poznámky k vývoji sekundárních imperfektiv s formantem -ova. In: Varia 22: Zborník plných príspevkov z 22. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra 5.–7. 12. 2012). Nitra, FF Univerzita Konštantína Filozofa 2014, s. 117–123.

Projekty, granty
2015–2017: Slovotvorný vývoj deverbativních substantiv ve staré a střední češtině, GA ČR č. 15-00987S, členka řešitelského týmu.
2010–2012: Česká slovní zásoba v období humanismu a baroka: vývojové aspekty, GA ČR č. P406/10/1165, členka řešitelského týmu.