Mgr. Martin Havlík, Ph.D.

Vzdělání:silueta.jpg
1996–2004 Filozofická fakulta v Praze (český jazyk a literatura, lingvistika a fonetika)
 2004–2012 doktorské studium v Ústavu lingvistiky a ugrofinistiky FF UK; téma disertace: Sekvenční a prozodické aspekty rozhovoru [pdf]

Dosažená praxe:
od 8/1999 ÚJČ AV ČR, oddělení stylistiky a lingvistiky textu
2011–2012  FSV UK

Vydané publikace:
 
2018
Oloff, F. – Havlík, M.: An initial description of syntactic extensions in spoken Czech. Pragmatics, 28 (3): 361–390.
2017
Havlík, M. – Wilson, J.: Sociolinguistic Variation in Loanword Pronunciation in Czech. Slavonic and East European Review, 95 (2): 181–220.
Zaepernicková. E. – Havlík, M.: Prozodické aspekty reprodukované řeči v konverzačních příbězích. Studie z aplikované lingvistiky, 8 (2): 36–62.

2016

Havlík, M. – Zaepernicková, E.: Vzájemné ovlivňování prozódie a syntaxe v překryvech replik. Naše řeč, 99 (1): 33–44.[pdf]
Havlík, M.: Sociálně motivované variování výslovnosti cizích slov. Časopis pro moderní filologii, 98 (2): 157–173.
Havlík, M.: Can Czechs Read Polish Names? Problems with the Adaptation of Foreign Anthroponyms and Toponyms. In: Hough, C. – Izdebska, D. (eds.), Names and Their Environment. Proceedings of the 25th International Congress of Onomastic Sciences, Glasgow, 15-19 August 2014. Vol. 4. Theory and Methodology. Socio-onomastics. Glasgow: University of Glasgow, s. 41–50.
Havlík, M.: Proč muži chodí po tréningu na pivo a ženy jezdí na tréninkový pobyt. In: Fedoszov, O. – Janiec-Nyitrai, A. – Muchová, Z. (eds.). "Od počátků k současnosti (19552015)" 60.let bohemistiky na ELTE. BUdapešť: ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, s. 65–72.
2015
Havlík, M. – Jílková, L. – Štěpánová, V.: Management výslovnosti pravopisně neintegrovaného lexika v Českém rozhlasu. Slovo a slovesnost, 76 (2): 107–128. 

2014

Duběda, T. – Havlík, M. – Jílková, L. – Štěpánová, V.: Průzkum výslovnostního úzu u výpujček a cizích vlastních jmen – metodologické otázky. Jazykovědné aktuality, LI, č. 3 a 4, s. 125–141. [pdf]
Duběda, T. – Havlík, M. – Jílková, L. – Štěpánová, V.: Loanwords and foreign proper names in Czech: A phonologist's view. In: J. Edmonds – M. Janebová (eds.): Language Use and Linguistic Structure. Proceedings of the Olomouc Linguistic Colloquium 2013. Univerzita Palackého: Olomouc, s. 313–321. [pdf]
Hájek, M. – Havlík, M. – Nekvapil, J.: Problém relevance v orientovaném interview: případ orálněhistorických životopisných rozhovorů. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 50 (1), s. 29–56. [pdf]
2013
Havlík, M.: Dvojí řád střídání replik mluvčích v televizních politických debatách. In: S. Čmejrková et al., Styl mediálních dialogů. Praha: Academia, s. 196–229.
2012
Hájek, M. – Havlík, M. – Nekvapil, J.: Narativní analýza v sociologickém výzkumu: přístupy a jednotící rámec. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 48(2) s. 199–223. [pdf]
Havlík, M: The role of prosody in a Czech talk-show. In: C.-U. Lorda – P. Zabalbeascoa (eds.): Spaces of Polyphony. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins, s. 143–160.
2011
Havlík, M.: Prozódie a projektivita. In: S. Čmejrková – J. Hoffmannová (eds.), Mluvená čeština: hledání funkčního rozpětí. Praha: Academia, s. 232–251.
Havlík, M.: Výslovnost. In: S. Čmejrková – J. Hoffmannová (eds.), Mluvená čeština: hledání funkčního rozpětí. Praha: Academia, s. 206–209.
2010
Kaderka, P. – Havlík, M.: Vytváření televizních zpráv: pracovní postupy v systému žánrových norem. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 46 (4): 537–567.
2009
Havlík, M.: Diskurzní praktiky křesťanských kazatelů při konstituování standardního relačního páru „my“ – „oni“. Slovo a slovesnost , 70 (2): 83–99. [pdf]
2008
Havlík, M.: Poznámky k práci moderátorů televizních politických debat a rozhlasových interview. Jazykovědné aktuality, XLV (1-2): 4–32.
Havlík, M.: Otázky Václava Moravce. In: Jaklová, A. (ed.), Člověk - jazyk - text. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, s. 195–199. [pdf]
Kaderka, P. – Havlík, M. – Svobodová, Z. – Peterek, N. – Havlová, E. – Klímová, J. – Kubáčkový, P.: Minulost, současnost a budoucnost kurpusu DIALOG. In: F Štícha – M. Fried (eds.), Grammar & Corpora / Gramatika a korpus 2007. Praha: Academia, s. 181–189.
2007
Havlík, M.: Tempo řeči seniorů. In: J. Hoffmannová, O. Müllerová (eds.), Čeština v dialogu generací. Praha: Academia, s. 299-338. [pdf]
Havlík, M.: "Slušný" Bursík a "neslušný" Železný v Otázkách Václava Moravce. Biograf, 43-44: 33-68. [pdf]
Havlík, M.: Současná konverzační analýza na konferenci v Helsinkách. Slovo a slovesnost, 68 (2): 153-159. [pdf]
2006
Havlík, M.: Specifičnost tempa seniorů/seniorek: překrývání replik v rozhovorech mezi mladší/m a starší/m komunikantkou/komunikantem. In: A. Jaklová (ed.), Komunikace – styl – text. České Budějovice: Jihočeská universita v Českých Budějovicích, s. 131–135.
2005
Havlík, M.: Kategorizační práce v kázáních. In: S. Čmejrková, I. Svobodová (ed.): Oratio et Ratio. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, s. 99–113.
Havlík, M.: Ke stylu kázání. Jazykovědné aktuality. XLII: 18-31.
2003
Havlík, M.: K intonačnímu průběhu otázek v kázáních. Jazykovědné aktuality. XL: 16–33.
2001
Havlík, M.: Pauzy v kázání. Jazykovědné aktuality. XXXVIII (4): 70–77.
 
recenze:
Havlík, M. (2015): A. Duchêne, M. Moyer, and C. Roberts (eds.): Language, migration and social inequalities: A critical sociolinguistic perspective on institutions and work, 2013, Bristol, Buffalo, Toronto: Multilingual Matters, 282pp.
Multilingua, 34(3): 443–447.
Havlík, M. (2010): Emanuel A. Schegloff: Sequence Organization in Interaction. Volume 1. A Primer in Conversation Analysis. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 46 (4): 662–666.
Havlík, M. (2010): Cecilia E. Ford: Women Speaking Up. Getting and Using Turns in Workplace Meetings. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 46 (4): 670–674.
Havlík, M. (2007): Elizabeth Couper-Kuhlen – Cecilia E. Ford (eds.): Sound Patterns in Interaction: Cross-Linguistics Studies from Conversation. Slovo a slovesnost, 68 (3): 211-218. [pdf]
Havlík, M. (2006): Gene H. Lerner (ed.): Conversation Analysis: Studies from the First Generation. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. 42 (2): 443–447.
Havlík, M. (2006): Ladefoged Peter: Phonetic Data Analysis. An Introduction to Fieldwork and Instrumental Techniques. Slovo a slovesnost. 67 (4): 309-312.
 

popularizační a jiné:

Havlík, M. (2010): To jsou k nám hostky. Lidové noviny (příloha Orientace), XXIII, 31, 6. 2. 2010: 24 .

Havlík, M. (2009): Posudek Ódy na manžela Petry Paroubkové. MF Dnes, XX, 178, 1. 8. 2009: C3.

Havlík, M. (2008): Nepřesné metafory a nic neříkající klišé. Parlamentní zpravodaj, 12 (4): 54–55.
Havlík, M. (2008): Nešťastné televizní debaty. Parlamentní zpravodaj, 12 (5): 34–35.
Havlík, M. (2008): Šroubované politické prázdno. Parlamentní zpravodaj, 12 (8): 62.

Havlík, M. (2008): Jazyk politiků pod drobnohledem. Parlamentní zpravodaj, 12 (11): 56.

Havlík, M. (2007): Čeština jako nástroj politiků. Parlamentní zpravodaj, 11 (12): 65.

Granty:

2019–2021 Podíl syntaktických, prozodických a neverbálních prostředků na sekvenčním utváření rozhovorů v češtině. (GA ČR, reg. č. 19-21523S, řešitel: Martin Havlík).
2016–2018 Fonologie českých anglicismů. (GA ČR, reg. č. 16-06012S, řešitel: Aleš Bičan).
2015–2017 Syntax mluvené češtiny. (GA ČR, reg. č. 16-06012S, řešitelka: Jana Hoffmannová).
2013–2015 Výslovnost neintegrovaného lexika v češtině. (GA ČR, reg. č. 13-00372S, řešitel: Martin Havlík).
2011–2012  Instituce v životních příbězích. Víceúrovňová srovnávací analýza biografických vyprávění tří skupin aktérů české společnosti 2. poloviny 20. století. (GA ČR, reg. č. P404/10/0790, řešitel: Martin Hájek).
2009–2011 Styl mediálních dialogů (GA ČR, reg. č. GA405/09/2028, řešitelka: Světla Čmejrková).
2007–2009 Mluvená čeština ve veřejných dialozích: dobudování, zpřístupnění a průzkum korpusu DIALOG (juniorský badatelský grantový projekt GA AV ČR, reg. č. KJB900610701, řešitel: Petr Kaderka).
2006–2008 Mluvená čeština: hledání systému a funkčního rozpětí (GA ČR, reg. č. GA405/06/1468, řešitelka: Světla Čmejrková).
2003–2005 Autobiografická vypravování příslušníků nejstarší generace (GA ČR, reg. č. 405/03/0133, řešitelka: O. Müllerová).
2003–2007 Jazyk a diskurz (doktorský grant GA ČR, reg. č. GD405/03/H053, řešitel: Jiří Nekvapil, spoluřešitelka: Světla Čmejrková).
 

Konference:

 

Havlík, M. Zaepernicková, E.: Luxury and necessary Anglicisms in Czech. 2nd International Conference on Sociolinguistics: Insights from Superdiversity, Complexity and Multimodality. Budapest, 6.–8. 9. 2018.

Zaepernicková, E. – Havlík, M.: Effectivness of L2 English pronunciation training in Czech schoolchildren. International Child Phonology Conference. Chania, 18.–20. 6. 2018.

Havlík, M.: Variation in the pronunciation and perception of the voiced and voiceless dental fricative ([ð] and [θ]) in anglicisms in Czech. The Twelfth Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society. Ljubljana, 21.–24. 9. 2017. 

Havlík, M. – Jílková, L.: The meaning and function of the words "takže" and "hele" in the turninitial position in Czech talk-in-interactions. 15th International Pragmatics Conference. Belfast, 16.–21. 7. 2017.

Havlík, M. Zaepernicková, E.: Sekvenčnost a souběžnost v rozhovorech: jazykové prostředky projektování, překryvů replik, dodatků a oprav v českých neformálních rozhovorech. Konference 100let Naší řeči, Praha, 9.11. 1. 2017.

Zaepernicková, E. Havlík, M.: Voice quality as a stylistic variable: The use and perception of reported speech. 1st International Conference on Sociolinguistics. Insights from Superdiversity, Complexity and Multimodality. Budapešť, 1.–3. 9. 2016.

Havlík, M. – Zaepernicková, E.: Sociolinguistic variation in production and perception of Anglicisms in Czech. 1st International Conference on Sociolinguistics. Insights from Superdiversity, Complexity and Multimodality. Budapešť, 1.–3. 9. 2016.

Hoffmannová, J. - Havlík, M.: Hledání jednotky mluveného projevu: replika, výpověď, promluva. (Socio)lingvistika - Perspektívy, limity a mýty. Smolenice, 11.–13. 4. 2016.

Havlík, M.: The impact of social categories on variation of loanword's pronunciation: The case of loanwords in Czech. The Ninth Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society. Heidelberg, 2015
Havlík, M.: Sociolinguic aspects of loanword's pronunciation in the Czech political discourse. Language in Politics in Slavic speaking countries. Jena 28.–29. 5. 2015.
Havlík, M.: Can Czechs Read Polish Names? Problems with the adaptation of foreign Anthroponyms and Toponyms. 25th International Congress of Onomastic Sciences. Glasgow, 15.–19. 8. 2014.
Havlík, M. Jílková, L.: Pronunciation of Polish and Hungarian proper names in Czech: Phonological approximation or spelling pronunciation? Eighth Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society. Štětín, 25.27. 10. 2013.
Havlík, M. Jílková, L. Štěpánová, V.: Language management in Czech Radio: The case of pronunciation of loanwords and foreign proper names. Third International Language Management Symposium. Praha. 13.–14. 9. 2013.
Duběda, T. – Havlík, M. – Jílková, L. – Štěpánová, V.: Loanwords and foreign proper names in Czech: A phonologist’s view. Olomouc Linguistics Colloquium: Olinco 2013. Olomouc, 6.–8. 6. 2013.
Havlík, M.: Addressing a city of unbelievers: Discursive practises of Christian preachers in the constitution ot 'us' and 'them'. Sociolinguistics Symposium 19, Berlín, 21.–24. 8. 2012.
Havlík, M.: Narrative truth: talking about past according to known History. Constructing Narratives of Continuity and Change conference, Canterbury, 12. 5. 2012
Havlík, M.: Kaderka, P. – Havlík, M.: Performing genre knowledge: Achieving orderliness in television news production. 10th Conference of the International Institute for Ethnomethodology and Conversation Analysis, Fribourg, 10.–14. 7. 2011.
Havlík, M . – Oloff, F.: Máte slovo: Competitive overlapping talk in a Czech TV talkshow. Approaches to Slavic Interaction. Postupim, 16.–18. 3. 2011.
Havlík, M.: Ridiculing with the help of non-verbal resources: the case of a tv talk show. International Conference on Conversation Analysis, ICCA10. Mannheim, 4.–8. 7. 2010.
Havlík, M.: The role of prosody in a Czech talk-show. The 12th International Conference on Dialogue Analysis, Barcelona, 15. –18. 9. 2009.
Havlík, M.: Prozodická (ne)kooperace v češtině. Užívání a prožívání jazyka. Konference k 90. narozeninám prof. PhDr. Františka Daneše, DrSc. Praha, 15.–17. 4. 2009.
Havlík, M.: Otázky Václava Moravce. Člověk – jazyk – text, České Budějovice, 18.–22. 9. 2007.
Kaderka, P. –   Havlík, M. –  Svobodová, Z. –  Peterek, N. – Havlová, E. –  Klímová, J. –  Kubáčková, P.: Minulost, současnost a budoucnost korpusu DIALOG. Grammar & Corpora, Liblice, 25.–27. 9. 2007.
Havlík, M.: Otázky Václava Moravce. Člověk – jazyk – text, České Budějovice, 18.–22. 9. 2007.
Havlík, M.: Specifičnost tempa seniorů/seniorek: překrývání replik v rozhovorech mezi mladší/m a starší/m komunikantkou/komunikantem. Komunikace – styl – text, České Budějovice, 20.–22. 9. 2005.