Mgr. Hana Goláňová, Ph.D.

silueta.jpg

Vzdělání:

1992–1997 – Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity (obor: český jazyk a literatura – historie)

2005 – 2013 – doktorské studium – Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK (obor: český jazyk; disertační práce: Nářeční slovník jihozápadního Vsetínska)

Dosažená praxe:

1998–2003 – učitelka na soukromé Střední škole Kostka, s. r. o ve Vsetíně (český jazyk – dějepis)

2003–2004 – Život 90 (Senior telefon – krizová a poradenská linka pomoci seniorům)

2004 –2011 – odborná pracovnice oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

od 2012 – oddělení dialektologické Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., od r. 2014 vědecký asistent

2005–2013 – koordinační práce na elektronických korpusech: Schola, Skript – Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK

od května 2013 – koordinační práce na korpusu Dialekt – Ústav českého národního korpusu FF UK

Články:

Interdisciplinární pohled na knihu „Moudrost starých Valachů“. In: Sedová, T. (ed.), Sociálne vedy a humanistika očami mladých. Zborník zo stretnutia v Třešti 14.–16. 3. 2005. Bratislava: Veda, 2006. s. 245–249.

Nářeční mluva mladé generace na Vsetínsku. In: Polách, V. P. (ed.), Funkce – funkčnost – funkcionalismus. Sborník příspěvků z 6. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 16.–18. května 2005. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. s. 76–81.

Územně příznakové jednotky v Lexikální databázi češtiny 21. století. In: Polách, V. P. (ed.), Jazyková interakce a jazykové rozhraní a strategie „cutting-edge. Sborník příspěvků z 8. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 14.–16. května 2007. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. s. 104–109.

GOLÁŇOVÁ, H. –  MATĚJŮ, K.: Sociolingvistické aspekty koncepce Korpusu školní komunikace a Korpusu neformální komunikace dětí a mládeže. In: Kopřivová, M. – Waclawičová, M. (eds.), Čeština v mluveném korpusu. Studie z korpusové lingvistiky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. s. 83–88.

Ke zpracování regionálních lexikálních jednotek v LDB Pralex. In: J. Světlá – A. Jarošová – A. Rangelova (eds.), Česká a slovenská výkladová lexikografie počátku 21. století. Brno: Tribun EU, 2011. s. 77–84.

K věcněvýznamovému zpracování slovní zásoby v nářečních slovnících In: Z. Holub – R. Sukač (eds.), Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě. Frýdek-Místek: Kleinwächter, 2011. s. 106–115.

Novočeský lexikální archiv a excerpce v průběhu let 1911–2011. Slovo a slovesnost, 2011, 72, s. 287–300.

Popularizační články:

Řekni mi, co čteš... aneb současný stav periodik v okrese Vsetín. Valašsko – vlastivědná revue. 1998, 1, č. 1, s. 40–42.

Východomoravské nářeční prvky ve světě internetu I. Valašsko – Vlastivědná revue. 2006, 17, č. 2, s. 40–41.

Východomoravský dialekt na internetu. Čeština doma a ve světě. 2006, 14, č. 1–4, s. 64–67.

Východomoravské nářeční prvky ve světě internetu II. Valašsko – Vlastivědná revue. 2007, 18, č. 1., s. 39–40.

Východomoravské nářeční prvky ve světě internetu III. Valašsko – Vlastivědná revue. 2007, 19, č. 2., s. 36–37.

TICHÁ, Z.– GOLÁŇOVÁ, H.: Od kanceláře slovníku k Ústavu pro jazyk český. Akademický bulletin, 2011, 6, s. 6–7.

Agresor nebo agresorka?. Literární noviny (jazykové zákampí), 2013, 26. 9. , s. 21

Mýtus sršně agresora. Literární noviny (jazykové zákampí), 2013, 3. 10., s. 19

Silvestr Kazmíř a jeho dialektologické dílo. Valašsko: Vlastivědná revue. 2013, 31, č. 2., s. 27.

Zprávy:

Zlínská konference ke 100. výročí úmrtí Františka Bartoše. Naše řeč, 2007, 90, č. 2, s. 101–103.

Přístupové aplikace, korpusy, databáze:

BLAŽEK, P. – RANGELOVA, A. – GOLÁŇOVÁ, H. – TICHÁ, Z. – HABROVÁ, M. – DVOŘÁČKOVÁ,V.: LEXIKO: webové hnízdo o novodobé české slovní zásobě a výkladových slovnících. Praha 2009.

ŠEBESTA, K. – GOLÁŇOVÁ, H.: SCHOLA2011. Elektronický korpus vyučovacích hodin. Praha 2010.

ŠEBESTA, K. – GOLÁŇOVÁ, H.: SRIPT2012. Elektronický korpus školních písemných prací. Praha 2013.

ŠŤASTNÝ, K. – GOLÁŇ, M. – ŠEBESTA, K. – GOLÁŇOVÁ, H.: Akces. Databanka akvizičních korpusů češtiny. Praha 2013.

Další:

– ediční práce a jazykové úpravy v knize: VRÁŽELOVÁ, L.: Moudrost starých Valachů. Vsetín: Malina, 2005.

GOLÁŇOVÁ, H. – WACLAWIČOVÁ, M. – rozhovor s PhDr. Janem Balharem, CSc. pro publikaci: Lehečková, E., Chromý, J. (eds.): Rozhovory s českými lingvisty II. Praha: Akropolis, 2009.

GOLÁŇOVÁ, H. – WACLAWIČOVÁ, M. – rozhovor s Prof. PhDr. Rudolfem Šrámkem, CSc. pro publikaci: Lehečková, E., Chromý, J. (eds.): Rozhovory s českými lingvisty III. Praha: Akropolis, 2010.