PhDr. Bc. Věra Dvořáčková, Ph.D. (roz. Chudomelová)

Kontakty:

 • e-mail: dvorackova at ujc.cas.cz
 • tel.: 225 391 433


Odborné zaměření:

 • lexikologie a lexikografie


Vzdělání:

 • 2005–2011 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, doktorské studium (obor: český jazyk, titul Ph.D.)
 • 2003–2007 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, bakalářské studium (obor: archivnictví a pomocné vědy historické, titul Bc.)
 • 1998–2005 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, magisterské studium (obor: český jazyk a literatura – dějepis, titul Mgr.)


Dosažená praxe:

 • od 2014 odborná pracovnice oddělení dějin Akademie věd Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i.
 • od 2006 koordinátorka výuky českého jazyka pro cizince v programu POJOK FHS UK – Uniprep
 • od 2005 odborná pracovnice oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, v. v. i.

 

Publikace:

 

Monografie, kolektivní publikace:

 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra. RILEM 1961. The First Post-war Symposium of the International Organisation of Research in Construction Materials in a Socialist Bloc Country. In: DVOŘÁČKOVÁ, Věra – FRANC, Martin (eds.). Science overcomes borders? Praha: MÚA AV ČR, v. v. i ., 2018, s. 229–245. ISBN 978-80-87782-87-3.

 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra – MÁDLOVÁ, Vlasta – ŠOUKAL, Jiří. Věda pod Rokoskou. Praha: MÚA AV ČR, v. v. i. – ÚSMH AV ČR, v. v. i., 2018, 228 s. ISBN 978-80-87782-88-0 (MÚA), ISBN 978-80-907299-0-2 (ÚSMH).
 • MÁDLOVÁ, V. – TOMEŠ, J. – BAHENSKÁ, M. – BOHÁČEK, J. – BRÁDLEROVÁ, D. – DVOŘÁČKOVÁ, V. – FABINI, P. – FRANC, M. – HÁLEK, J. – JOSEFOVIČOVÁ, M. – JŮNOVÁ MACKOVÁ, A. – KÁBOVÁ, H. – KLEČACKÝ, M. – KOKEŠOVÁ, H. – KVĚTOVÁ, M. – PAVLÍČEK, T. W. Slavní i zapomenutí. Čeští vědci a umělci 19. století v kresbách Maxe Švabinského a Arna Naumana. Praha: Academia, 2015. 167 s. ISBN 978-80-200-2532-6.
 • BEKOVÁ, Eva – DVOŘÁČKOVÁ, Věra – KŘIŠŤANOVÁ, Dita – LESÁK, Josef – LIŠKOVÁ, Michaela – VOBORSKÁ, Milada. Čeština křížem krážem 1, 2, 3. 2. vyd. Praha: Uniprep – POJOK FHS UK, 2013, 176 s. ISBN 978-80-260-4603-5. 256 s. ISBN 978-80-260-4604-2. 192 s. ISBN 978-80-260-4605-9.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Neologický charakter hesel v Dodatcích k Příručnímu slovníku jazyka českého. In: Blagoeva, D., Kolkovska, S. a Lišková M., ed. Problemi na neologijata v slavjanskite ezici. Sofija: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 2013, s. 323–330. ISBN 978-954-322-636-8.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Osudy Ústavu pro jazyk český: dějiny ÚJČ ČSAV a jeho předchůdců ve světle archivních pramenů. Praha: ÚJČ AV ČR, v. v. i., 2011. 271 s. ISBN 978-80-86496-53-5.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra – KŘIŠŤANOVÁ, Dita – PODRUHOVÁ, Eva – LESÁK, Josef. Čeština křížem krážem 1, 2. Praha: Uniprep – POJOK FHS UK, 2009. 171 s.; 187 s.
 • CHUDOMELOVÁ, Věra – MATĚJŮ, Karin. Maturitní otázky: český jazyk. Praha: Fragment, 2008. 96 s. ISBN 978-80-253-0602-4.

 

Článek v časopise:

 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra. „Bez Havránka si nikdo ani neškrtl.“ Poválečné vztahy katedry českého jazyka pražské filozofické fakulty a akademického Ústavu pro jazyk český. Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis, 2017 (v tisku).
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Bohuslav Havránek očima svých současníků. Didaktické studie, 2017, roč. 9, č. 1, s. 22–38.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Technické obory a jejich začleňování do vznikající Československé akademie věd. Práce z dějin Akademie věd, 2017, roč. 9, č. 2, s. 1–18.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Změny organizační struktury a umístění Ústavu teoretické a aplikované mechaniky ČSAV. Práce z dějin Akademie věd, 2016, roč. 8, č. 2, s. 193–210.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Nostalgie po dobách nedávno minulých. Naše řeč, 2016, roč. 99, č. 4, s. 218–223.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Šmejdy a šmejdi. Naše řeč, 2015, roč. 98, č. 5, s. 267–271.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Selfie, selfies, selfíčko. Naše řeč, 2015, roč. 98, č. 4, s. 216–220.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Berlusconizace po česku. Naše řeč, 2015, roč. 98, č. 2, s. 107–111.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Akademické počátky české jazykovědné bohemistiky. Práce z dějin Akademie věd, 2015, roč. 7, č. 1, s. 47–60.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra. K činnosti komisí fonografické, ortoepické a fonetické České akademie věd a umění. Práce z dějin Akademie věd, 2014, roč. 6, č. 1, s. 47–60. ISSN 1803-9448.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Invakuace v Čechách. Naše řeč, 2013, roč. 96, č. 4, s. 219–220. ISSN 0027-8203.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra. "Znovunalezené" Dodatky k Příručnímu slovníku jazyka českého. Práce z dějin Akademie věd, 2013, roč. 5, č. 1, s. 47–54. ISSN 1803-9448.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Cesta ke vzniku Ústavu pro jazyk český. Homo bohemicus, 2011, č. 2–4, s. 141–152.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Proměny organizační struktury Ústavu pro jazyk český (1946–1989). Práce z dějin Akademie věd, 2011, roč. 3, č. 1, s. 37–52. ISSN 1803-9448.

 

Článek ve sborníku:

 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra. K počátkům institucionalizace českého jazykovědného bádání. In: Čmejrková S., Hoffmannová J. a Klímová J., ed. Čeština v pohledu synchronním a diachronním – Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum 2012, s. 15–20. ISBN 978-80-246-2121-0.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Profesor Bohumil Ryba, mezi vědou a vězením. In: Kremličková, L., ed. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha, 2010, s. 227–274. ISBN 978-80-254-9125-6.
 • BIRKHAHNOVÁ, Edith – CHUDOMELOVÁ, Věra. K návrhu lexikografického popisu termínů v lexikální databázi LEXIKON 21. In: Rangelova, A., Světlá, J. a Jarošová, A., ed. Lexikografie v kontextu informační společnosti: sborník příspěvků z pracovního setkání: Praha, 4.–6. 6. 2007. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2008, s. 47–57. ISBN 978-80-86496-41-2.
 • BIRKHANHNOVÁ, Edith – CHUDOMELOVÁ, Věra. The possibilities of the lexicographic description of terms in the lexical database LEXIKON 21. In: Levická, J. a Garabík, R., ed. Computer treatment of Slavic and East European languages: fourth international seminar: Bratislava, Slovakia, 25–27 October 2007: proceedings. Bratislava: Tribun, 2007, s. 13–20. ISBN 978-80-87139-05-9.

 

Editorská a redakční činnost:

 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra – FRANC, Martin (eds.). Science overcoming borders. Praha: MÚA AV ČR, v. v. i., 2018, 275 s. ISBN: 978-80-87782-87-3.

 

Recenze:

 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra (rec.). Jiří Zeman: Padesát let pobočky Jazykovědného sdružení v Hradci Králové (1965–2015). Ústí nad Orlicí: Oftis, 2015, 120 s. Slovo a slovesnost, 2018, roč. 79, č. 4, s. 357–360.
 • CHUDOMELOVÁ, Věra (rec.). Ivanová-Šalingová, Mária. Homonymický slovník. Bratislava: Samo AAMM, 2005. 213 s. ISBN 80-967524-2-1. Slavia, 2006, roč. 75, č. 3, s. 308–310. ISSN 0037-6736.

 

Projekty, granty:

 • 2005–2011 účast na výzkumném záměru Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století (AV0Z90610521), řešitel: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
 • 2013–2016 účast na grantovém projektu NAKI Nová cesta k modernímu jednojazyčnému výkladovému slovníku současné češtiny, řešitelka: PhDr. Pavla Kochová
 • 2016–2017 udělení Mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AV ČR na projekt Postavení technických oborů v ČSAV. Ústav teoretické a aplikované mechaniky (1953–1992), 2016–2017.
 • 2016–2020 účast na grantovém projektu NAKI Abeceda českých reálií, řešitelka: prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc.
 • 2017–2019 účast na grantovém projektu GA ČR Habitus českých vědců v letech 1918–1968. Příklad dvou generací, řešitel: doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D.

 

Členství ve vědeckých společnostech:

 • Česká archivní společnost
 • Společnost pro dějiny věd a techniky
 • Jazykovědné sdružení ČR
  • Lexikografická sekce Jazykovědného sdružení ČR

 

Popularizace:

 • Největší výkladový slovník českého jazyka. In: Lišková, Michaela – Šemelík, Martin (eds.): Jak se píší slovníky aneb Lexikografie pro každého. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 222–237.
 • od 2017 spoluautorka rubriky Slovo v Magazínu Pátek Lidových novin

 

Jiné:

 

Jazyková redakce publikací:

 • VAŠEK, Richard. „Račte to podepsat libovolnou šifrou“. Prezident Masaryk jako anonymní publicista (1918–1935). Praha: Academia, 2019 (v tisku).
 • BRÁDLEROVÁ, Daniela. Vojáci nebo podnikatelé? Ekonomické aktivity československých legií během anabáze v Rusku. Praha: Academia, 2019 (v tisku).
 • TOMEŠ, Josef. Nás bylo málo jen, než přišly tisíce... Česká strana státoprávně pokroková (1908–1918). Praha: Academia, 2018, s. 416. ISBN 978-80-200-2894-5.
 • BOLDAN, Kamil. Počátek českého knihtisku. Praha: Scriptorium, 2018, 320 s. ISBN 978-80-88013-69-3.
 • KUBŮ, Eduard – ŠOUŠA, Jiří (eds.). Rozmluvy s Antonínem Švehlou a o Švehlovi. Vzpomínky agrárního diplomata Karla Mečíře. Praha: Karolinum, 2018, 348 s. ISBN: 978-80-246-4099-0.
 • KLEČACKÝ, Martin (ed.). Úředník sluhou mnoha pánů? Nacionalizace a politizace veřejné správy ve střední Evropě 1848–1948. Praha: CEVRO Institut – MÚA AV ČR, v. v. i., 2018, 268 s. ISBN: 978-80-87782-98-9.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra – MÁDLOVÁ, Vlasta – ŠOUKAL, Jiří. Věda pod Rokoskou. Praha: MÚA AV ČR, v. v. i. – ÚSMH AV ČR, v. v. i., 2018, 228 s. ISBN 978-80-87782-88-0 (MÚA), ISBN 978-80-907299-0-2 (ÚSMH).

 

Software:

 • BLAŽEK, Petr – RANGELOVA, Albena – GOLÁŇOVÁ, Hana – TICHÁ, Zdeňka – HABROVÁ, Martina – DVOŘÁČKOVÁ, Věra. LEXIKO: webové hnízdo o novodobé české slovní zásobě a výkladových slovnících [online]. Verze 1.8.2. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2009. Dostupné z: <http://lexiko.ujc.cas.cz>.