PhDr. Věra Dvořáčková, Ph.D. (roz. Chudomelová)

Datum narození: 20. 2. 1980 silueta.jpg

Vzdělání:
1998–2005 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (obor: český jazyk a literatura – dějepis)
2003–2008 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (obor: archivnictví a pomocné vědy historické)
2005–2011 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, doktorské studium (obor: filologie - český jazyk, školitel: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.)

Dosažená praxe:
2002–2003 učitelka dějepisu na na Gymnáziu TGM v Litvínově
2004–2005 archivářka Státního ústředního archivu v Praze
od 2005 odborná pracovnice oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, v. v. i.

2005–2011 účast na výzkumném záměru: AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století, řešitel: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.

Vydané publikace:

 

Odborná kniha:

BEKOVÁ, Eva, DVOŘÁČKOVÁ, Věra, KŘIŠŤANOVÁ, Dita, LESÁK, Josef, LIŠKOVÁ, Michaela a VOBORSKÁ, Milada. Čeština křížem krážem 1. 2. vyd. Praha: Uniprep – POJOK FHS UK, 2013, 176 s. ISBN 978-80-260-4603-5.


BEKOVÁ, Eva, DVOŘÁČKOVÁ, Věra, KŘIŠŤANOVÁ, Dita, LESÁK, Josef, LIŠKOVÁ, Michaela a VOBORSKÁ, Milada. Čeština křížem krážem 2. 2. vyd. Praha: Uniprep – POJOK FHS UK, 2013, 256 s. ISBN 978-80-260-4604-2.

BEKOVÁ, Eva, DVOŘÁČKOVÁ, Věra, KŘIŠŤANOVÁ, Dita, LESÁK, Josef, LIŠKOVÁ, Michaela a VOBORSKÁ, Milada. Čeština křížem krážem 3. 2. vyd. Praha: Uniprep – POJOK FHS UK, 2013, 192 s. ISBN 978-80-260-4605-9.

 

DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Osudy Ústavu pro jazyk český: dějiny ÚJČ ČSAV a jeho předchůdců ve světle archivních pramenů. Praha: ÚJČ AV ČR, v. v. i., 2011. 271 s. ISBN 978-80-86496-53-5.

 

DVOŘÁČKOVÁ, Věra, KŘIŠŤANOVÁ, Dita, PODRUHOVÁ, Eva a LESÁK, Josef. Čeština křížem krážem 1. Praha: Uniprep – POJOK FHS UK, 2009. 171 s.

DVOŘÁČKOVÁ, Věra, KŘIŠŤANOVÁ, Dita, PODRUHOVÁ, Eva a LESÁK, Josef. Čeština křížem krážem 2. Praha: Uniprep – POJOK FHS UK, 2009. 187 s.

 

CHUDOMELOVÁ, Věra a MATĚJŮ, Karin. Maturitní otázky: český jazyk. Praha: Fragment, 2008. 96 s. ISBN 978-80-253-0602-4.

 

Kapitola v odborné knize

DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Neologický charakter hesel v Dodatcích k Příručnímu slovníku jazyka českého. In: Blagoeva, D., Kolkovska, S. a  Lišková M., ed. Problemi na neologijata v slavjanskite ezici. 1. vyd. Sofija: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 2013, s. 323–330. ISBN 978-954-322-636-8.  

 

Článek v časopise:

DVOŘÁČKOVÁ, Věra. K činnosti komisí fonografické, ortoepické a fonetické České akademie věd a umění. Práce z dějin Akademie věd, 2014, roč. 6, č. 1, s. 47–60. ISSN 1803-9448.

 

DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Invakuace v Čechách. Naše řeč, 2013, roč. 96, č. 4, s. 219–220. ISSN 0027-8203.

 

DVOŘÁČKOVÁ, Věra. "Znovunalezené" Dodatky k Příručnímu slovníku jazyka českého. Práce z dějin Akademie věd, 2013, roč. 5, č. 1, s. 47–54. ISSN 1803-9448.

 

DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Cesta ke vzniku Ústavu pro jazyk český. Homo bohemicus, 2011, č. 2–4, s. 141–152.

 

DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Proměny organizační struktury Ústavu pro jazyk český (1946–1989). Práce z dějin Akademie věd, 2011, roč. 3, č. 1, s. 37–52. ISSN 1803-9448.

 

Článek ve sborníku:

DVOŘÁČKOVÁ, Věra. K počátkům institucionalizace českého jazykovědného bádání. In: Čmejrková S., Hoffmannová J. a  Klímová J., ed. Čeština v pohledu synchronním a diachronním – Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum 2012, s. 15–20. ISBN 978-80-246-2121-0.

 

DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Profesor Bohumil Ryba, mezi vědou a vězením. In: Kremličková, L., ed. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha, 2010, s. 227–274. ISBN 978-80-254-9125-6.

 

BIRKHAHNOVÁ, Edith a CHUDOMELOVÁ, Věra. K návrhu lexikografického popisu termínů v lexikální databázi LEXIKON 21. In: Rangelova, A., Světlá, J. a Jarošová, A., ed. Lexikografie v kontextu informační společnosti: sborník příspěvků z pracovního setkání: Praha, 4.6. 6. 2007. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2008, s. 47–57. ISBN 978-80-86496-41-2.

 

BIRKHANHNOVÁ, Edith a CHUDOMELOVÁ, Věra. The possibilities of the lexicographic description of terms in the lexical database LEXIKON 21. In: Levická, J. a Garabík, R., ed. Computer treatment of Slavic and East European languages: fourth international seminar: Bratislava, Slovakia, 2527 October 2007: proceedings.  Bratislava: Tribun, 2007, s. 13–20. ISBN 978-80-87139-05-9.


Recenze:

CHUDOMELOVÁ, Věra (rec.). Ivanová-Šalingová, Mária. Homonymický slovník. Bratislava: Samo AAMM, 2005. 213 s. ISBN 80-967524-2-1. Slavia, 2006, roč. 75, č. 3, s. 308–310. ISSN 0037-6736.

 

Software:

BLAŽEK, Petr, RANGELOVA, Albena, GOLÁŇOVÁ, Hana, TICHÁ, Zdeňka, HABROVÁ, Martina a DVOŘÁČKOVÁ, Věra. LEXIKO: webové hnízdo o novodobé české slovní zásobě a výkladových slovnících [online]. Verze 1.8.2. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2009. Dostupné z: <http://lexiko.ujc.cas.cz/index.php>.