Mgr. Zuzana Děngeová

Datum narození: 3. 3. 1986
 
Vzdělání:
2006–2011 Pedagogická fakulta UK v Praze (obory: český jazyk a literatura a základy společenských věd)
od 2011 Filozofická fakulta MU v Brně, doktorské studium (obor: český jazyk)
 
Dosažená praxe:
2007–2011 excerptorka, excerpční úsek Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
od 2013 odborná pracovnice, oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

 

Granty:

2013 Konference studentů českého jazyka 2013 (MUNI/B/0796/2012), podpořeno Grantovou agenturou MU (spoluřešitelka grantu)

2013–2016 účast na grantovém projektu uděleném Ministerstvem kultury ČR Nová cesta k modernímu jednojazyčnému výkladovému slovníku současné češtiny, řešitelka: PhDr. Pavla Kochová

 

Vydané publikace:

 

Článek v časopise:

DĚNGEOVÁ, Zuzana. Josef Filipec v Brně a Chocni. Jazykovědné aktuality, 2015, roč. 52, č. 3–4, s. 147–150. ISSN 1212-5326.

 

DĚNGEOVÁ, Zuzana. Brněnská konference mladých jazykovědců. Jazykovědné aktuality, 2014, roč. 51, č. 3–4, s. 159–161. ISSN 1212-5326.

 

DĚNGEOVÁ, Zuzana. Nová pojmenování motivovaná příjmením Jiřího Čunka. Naše řeč, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR Praha, 2011, roč. 94, č. 5, s. 267–271. ISSN 0027-8203.

 

DĚNGEOVÁ, Zuzana. Nové lexikální jednotky motivované jmény českých politiků. Bohemistyka, Poznań: Instytut Filologii Slowiańskej UAM + Pro, 2010, roč. 10, č. 3, s. 167–186. ISSN 1642-9893.

 

Příspěvek ve sborníku:

LIŠKA, Tomáš – BARBIERIK, Kamil – BODLÁK, Martin – DĚNGEOVÁ, Zuzana – JARÝ, Vladimír – LIŠKOVÁ, Michaela – NOVÝ, Josef – VIRIUS, Miroslav (2017): Cache Module for the Dictionary Writing System. In: J. Kacprzyk (ed.), Proceedings of the 2015 Federated Conference on Software Development and Object Technologies. Cham: Springer International Publishing AG, s. 122–132. ISBN 978-3-319-46534-0.

 
DĚNGEOVÁ, Zuzana. Revize hesel v prostředí webové aplikace Alexis. In: M. Lišková – V. Vodrážková – Z. Děngeová (eds.), Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu aneb Slovníky a jejich uživatelé v 21. století: Sborník abstraktů z workshopu. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016, s. 28–29. ISBN 987-80-88211-02-0.
 
DĚNGEOVÁ, Zuzana. Nová pojmenování motivovaná výrokem Václava Havla. In: Barnová, K., Chomová, A.: Varia XXI: Zborník príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica - Šachtičky 30. 11. - 2. 12. 2011). Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2015, s. 44-50. ISBN 978-80-557-0879-9.
 
DĚNGEOVÁ, Zuzana. Internet a nová slovesná pojmenování. In Z. Děngeová, P. Vališová (eds.), Proměna jazyka a jeho výzkumu v době nových médií a technologií [online]. Praha: Ústav pro jazyk český, 2015. s. 67-72. ISBN 978-80-86496-87-0.
 
BARBIERIK, Kamil, BODLÁK, Martin, DĚNGEOVÁ, Zuzana, JARÝ, Vladimír, LIŠKA, Tomáš, LIŠKOVÁ, Michaela, NOVÝ, Josef , VIRIUS, Miroslav: The Current Status of the Development of the ALEXIS Dictionary Writing System. In: Gajdošová, K., Žáková, A. (eds.): Natural Language Processing, Corpus Linguistics, Lexicography. Lüdenscheid : RAM-Verlag, 2015, s. 17-25. ISBN 978-3-942303-32-3.
 
PAPCUNOVÁ, Jana: Bibliografie prací Josefa Filipce za léta 1948–2003 (medailon napsala Zuzana Děngeová, bibliografii sestavila Jana Papcunová). Praha: Ústav pro jazyk český, 2015, 24 s. ISBN 978-80-86496-85-6.
 

BARBIERIK, Kamil, DĚNGEOVÁ, Zuzana, JARÝ, Vladimír, LIŠKA, Tomáš, LIŠKOVÁ, Michaela, VIRIUS, Miroslav: Dictionary Writing System: Output and Editorial Modules. In: Proceeding of IT for Practice 2014, 9–10 October 2014, Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2014, ISBN 978-80-248-3555-6, s. 1723.

 

BARBIERIK, Kamil, DĚNGEOVÁ, Zuzana, HOLCOVÁ HABROVÁ, Martina, JARÝ, Vladimír, LIŠKA, Tomáš, LIŠKOVÁ, Michaela a VIRIUS, Miroslav. Simple and Effective User Interface for the Dictionary Writing System. In: Abel, A., Vettori, C., Ralli, N., ed. Proceedings of the XVI EURALEX International Congress: The User in Focus. 15–19 July 2014, Bolzano/Bozen, s. 125–135. ISBN 978-88-88906-97-3.

 

DĚNGEOVÁ, Zuzana. Uplatnění anglického sufixálního formantu -ing v Korpusu soukromé korespondence. In: K. Dudová (ed.), Varia XXII: zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov: Nitra, 5.–7. 12. 2012. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF a Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV, 2014, s. 38–43. ISBN 978-80-558-0565-8.

 

DĚNGEOVÁ, Zuzana. Některá nová kompozita v české publicistice. In Ladislav Janovec, Eva Hájková, Ilona Gwóźdź-Szewczenko, Manuela Maciołek. Problematika českého jazyka, literatury a kultury očima mladých doma i ve světě. Brno: Tribun EU, 2010. s. 153–159, 6 s. ISBN 978-80-7399-995-7.

 

Recenze:

DĚNGEOVÁ, Zuzana, LIŠKOVÁ, Michaela, OPAVSKÁ, Zdeňka a VESELÝ, Vojtěch (rec.). Buzássyová, Klára, Chocholová, Bronislava a Janočková, Nicol, ed. Slovo v slovníku: Aspekty lexikálnej sémantiky – gramatika – štylistika (pragmatika): Na počesť Alexandry Jarošovej. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 2012. 300 s. ISBN 978-80-224-1269-1. Slovo a slovesnost, 2015, roč. 76, č. 1, s. 71–78. ISSN 0037-7031.

 

DĚNGEOVÁ, Zuzana (rec.). Ivašina, Natalia, Janovec, Ladislav a Rudenka, Alena: Kolokabilita neslovesných adjektiv v češtině a běloruštině. Praha: Karolinum: 2011. 136 s. In: Linguistica Brunensia, Brno, Masarykova univerzita, ročník 61, 2013, číslo 1–2. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 251–253, 3 s. ISBN 978-80-210-6254-2.

 

Editorská a redakční činnost:
DĚNGEOVÁ, Zuzana,  VALIŠOVÁ, Pavlína (eds.): Proměna jazyka a jeho výzkumu v době nových médií a technologií [online]. Praha: Ústav pro jazyk český, 2015. 105 s. ISBN 978-80-86496-87-0.

 

Pedagogická činnost:

od 2011 externí výuka na Filozofické fakultě MU v Brně


Popularizační činnost:

Čeština pod vlivem internetu, rozhovor pro Český rozhlas Brno, 2013.

DĚNGEOVÁ, Zuzana. Pozor na tuniské datle! Vesmír, 2016, roč. 95, č. 1, s. 58. ISSN 0042-4544.