PhDr. Libuše Čižmárová, CSc.

cizmarova.jpgVzdělání:
• 1971–1976: Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Brno; obory: český jazyk-německý jazyk, diplomová práce: Příjmení v Brně-Komíně
• 1978–1984: Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Brno; rozšiřovací studium anglického jazyka
• 1984: PhDr., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Brno (obor: učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů ČJ)
• 1986–1994: externí vědecká aspirantura, ÚJČ ČSAV, Praha
• 1995: CSc., ÚJČ ČSAV, Praha, obor: bohemistika (disertace: Vývoj nářečí na území znojemského typu a okolí s využitím jazykovězeměpisné metody)

Dosažená praxe:
• 1976–1982: učitelství na středních školách (Gymnázium Třebíč, Střední ekonomická škola Velké Meziříčí, Střední odborné učiliště Náměšť nad Oslavou)
• 1983–doposud: vědecká pracovnice, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. (dříve ČSAV), dialektologické oddělení, Brno

Vydané publikace:
Knižní monografie:
Jazykový atlas jihozápadní Moravy. Masarykova univerzita, Brno 2000, 446 s.

Brožura:
Jak se jmenuje naše vlast. Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., 2016. 24 s.

Části knih:
Český jazykový atlas 1, Academia, Praha 1992, dotisk Praha 2004 (členka autorského kolektivu, 16 zpracovaných statí; spoluautorka úvodní části, zejména 5. a 6. kapitoly).
Český jazykový atlas 2, Academia, Praha 1997 (členka autorského kolektivu, 21 zpracovaných statí; spoluautorka úvodní části).
Český jazykový atlas 3, Academia, Praha 1999 (členka autorského kolektivu, 23 zpracovaných statí, spoluautorka úvodní části).
Český jazykový atlas 4, Academia, Praha 2002 (členka autorského kolektivu, 45 zpracovaných statí, spoluautorka úvodní části).
Český jazykový atlas 5, Academia, Praha 2005 (členka autorského kolektivu, 50 zpracovaných statí, spoluautorka úvodní části).
Český jazykový atlas – Dodatky, Academia, Praha 2011 (členka autorského kolektivu).
A Brief Synthesis on the Names for ‘liver’ in European Dialects (s M. Šipkovou). In: Kodukeel ja keele kodu – Home Language and the Home of Language (publikace k 75. narozeninám estonské lingvistky Helmi Neetar), Eesti Keele Sohtasutus, Tallin, Estonsko, 2009, s. 33–44.
Диалекты юго-западной Моравии – их развитие во второй половине ХХ в. Kapitola v knize Актуальные этноязыковые и этнокультурные проблемы современности, s. 289–306, Moskva 2015
Komentář k mapě: 1.102 Foie (QI: 181). Carte de motivations (s M. Šipkovou).. Atlas linguarum Europae I-9 (Vol 1, Neuvième fascicule: Commentaires), ed. Saramandu N. – Nevaci M. – Geană I., Editura Universităţii din Bucureşti, s. 391–426, Bukurešť 2015.
Mapa a legenda: 1.102 Foie (QI: 181). Carte de motivations (s M. Šipkovou). Atlas linguarum Europae I-9 (Vol 1, Neuvième fascicule: Commentaires), ed. Saramandu N. – Nevaci M. – Geană I., Editura Universităţii din Bucureşti, s. 206–223, Bukurešť 2015.
Jak se kde říkalo...? S. 87, 91, 95, 99, 103, 107. In: Pravdová M. (ed.): Čeština nově od A do Ž, Lidové noviny, Academia 2016.
Jak zapisovat nářeční ukázky ze Slovácka I. Malovaný kraj 2016/3, s. 14–15.
Jak zapisovat nářeční ukázky ze Slovácka II. Malovaný kraj 2016/4, s. 17.
Česká nářečí a pomístní jména aneb jak rytíř (?) Močihuba získal a opět pozbyl své jméno. Acta onomastica LVI, s. 52–61, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha 2016.

Články v zahraničních periodikách a sbornících:
Metodologické postupy při zpracovávání Českého jazykového atlasu.
In: Naukovi zapiski, Prjašiv 1993, s. 205–210.
Mistä sanat Bohemia ja Čech ovat tulleet? Několik poznámek ke jménům Bohemia a Čech. In: Bohemia 2/2001, Helsinki 2001, s. 19–22, 24–25.
Morphological Differences in Czech Dialects as Reflected in the Czech Linguistic Atlas, Part IV. In: Proceedings of the Third International Congress of Dialectologists and Geolinguists, Maria Curie-Sklodowska University Press, Lublin 2003, 1. svazek, s.163–167.
The 5th Volume of the Czech Linguistic Atlas: Phonological Differences in Czech Dialects. In: Book of Abstracts for the 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists, Riga 2003, s. 207.
Die südwestmährischen Dialekte im Kontakt mit der deutschen Sprache. Anhand des Sprachatlasses von Südwestmähren und unter Berücksichtigung des Tschechischen Sprachatlasses (Jihozápadomoravské dialekty v kontaktu s němčinou na základě Jazykového atlasu jihozápadní Moravy). In.: Deutsche und tschechische Dialekte im Kontakt, eds. Greule, Albrecht – Nekula, Marek. Edition Praesens, Wien 2003, s. 37–44.
Vývoj nářečí na území znojemského typu a okolí podle Jazykového atlasu jihozápadní Moravy. In: Gwary dziś 2, Regionalne sŀowniki i atlasy gwarowe, Poznaň 2003, s. 109–121.
The Czech Linguistic Atlas – Culmination of the Geolinguistic Efforts of Czech Dialectologists. In: Dialectologia et Geolinguistica – Journal of the International Society for Dialectology and Geolinguistics, 12/2004, s. 25–37, Mouton de Gruyter, Berlin/New York 2005.
Současné tendence ve vývoji jazyka jihozápadomoravské vesnice. In: Gwary dziś 3, Wewnętrzne zróznicowanie języka wsi, ed. Jerzy Sierociuk. Poznaň 2006, s. 59–68.
The 5th Volume of the Czech Linguistic Atlas: Phonological Differences in Czech Dialects. In: Proceedings of the 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists, ed. A. Timuška. Latvian Language Institute, University of Latvia, Riga 2006, s. 112–117.
A Short Report on the 38th Editorial Board Meeting of the Atlas Linguarum Europae. In: Dialectologia et Geolinguistica – Journal of the International Society for Dialectology and Geolinguistics, 14, Mouton de Gruyter, Berlin/New York 2006, s. 118–120.
Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku – digitalizace materiálu a metodologie zpracování. In: Nowe nazwy własne. Nowe tendencje badawcze (konferenční sborník – XV Ogólnopolska Konferencja Onomatyczna, Kraków, 21.–23. 9. 2006), s. 325–333. Krakov 2007.
Reflexe kvantity na územi dnešního českého Slezska (na základĕ materiálu „Českého jazykového atlasu”). In: Gwary dziś 4. Konteksty dialektologii, ed. J. Sierociuka. Poznań, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2007, s. 129–137.
Interactive Digital Version of the Dictionary of Moravian and Silesian Anoikonyms (Minor Place Names). In: Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences, August 17–22, York University, Toronto, Canada. York University, Toronto 2009, s. 192–200.
A Brief Synthesis on the Names for ‘liver’ in European Dialects (s M. Šipkovou). In: Kodukeel ja keele kodu – Home Language and the Home of Language (sborník k 75. narozeninám estonské lingvistky Helmi Neetar), Eesti Keele Sohtasutus, Tallin, Estonsko, 2009, s 33–44.
Processing Methodology and Dialectological Aspects of the Dictionary of Moravian and Silesian Anoikonyms (Minor Place Names). In: Book of Abstracts for the 6th SIDG Congress, 14.–18. 9. 2009, Maribor, Slovinsko, 2009.
О методических принципах работы над Словарем микротопонимов Моравии и Силезии. In: Материалы международной научной конференции Этнолингвистика – Ономастика – Этимология, Екатеринбург 8-12 центября 2009. Jekatěrinburk, Издатлъство Уралъского университета, 2009, s. 280–282.
Metodologie konstrukce heslových slov ve „Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku“. In:Nazwy własne a społeczeństwo I, II. Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łask 2010, s. 185–194.
Tvorba elektronické podoby Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. In: J. Hladký a I. Valentová (eds.), Lexika slovenskej onymie. Zborník materiálov zo 17. slovenskej onomastikej konferencie, Trnava 12.–14. 9. 2007. Jazykovedný ústav Ľudivíta Štúra SAV, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, VEDA – vydavateľstvo Slovenskej akadéme vied, Bratislava 2010, s. 31–40.
Processing Methodology and Dialectological Aspects of the Dictionary of Moravian and Silesian Anoikonyms (Minor Place Names). Slavia Centralis 3, 2010, s. 183–195, Univerza v Mariboru, Maribor, Slovinsko.
О методологических принципах работы над ‹‹Словарем микротопонимов Моравии и Силезии››, Вопросы ономастики Nо 8, 2010, s. 67–77, Издателььство Уральского университета, Ekaterinburg, Rusko.
Диалекты юго-западной Моравии – их развитие во второй половине ХХ в. Článek v knize Актуалъные этноязыковые и этнокулътурные проблемы современности  s.289–306, Moskva 2011
Reflection of Dialect in Moravan and Silesian Anoikonyms. In: Dialekt ǀ dialekt 2.0, VIIth Congress of the International Society for Dialectology and Geolinguistics: Abstracts. Preasens, Wien 2012, s. 88–89.
Dialektologické aspekty Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. In: Gwary dziś 6. Aktuálne problemy dialektologii słowiańskiej. Prace Komisji Dialektologicznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów pod redakcjąJerzego Sierociuka, Poznań 2012, s. 117–130.
Branzole a brazoleta: k dvěma českým a slovenským přejímkám a jejich nářečním variantám. In: Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty, Jazykovedné štúdie XXXII, Veda, Bratislava 2015, s. 110–115.
 

Články v domácích periodikách a sbornících:
Ty, či ta Nedvědice? Naše řeč 68, 1985, s. 229–233.
Mlha, kouřmo, zákal, smog. Naše řeč 69, 1986, s. 72–77.
Vyjadřování intenzifikace významu u nářečních ekvivalentů adjektiv velikánský a maličký. Naše řeč 71, 1988, s. 135–142.
Video. Naše řeč 73, 1990, s. 135–140.
Pojmenování kura domácího v českých dialektech ve srovnání se spisovnou češtinou a ostatními západoslovanskěmi jazyky. SPFFBU, A 42, 1994, s. 69–74.
Kapitola o nářečích I., Malovaný kraj (Národopisný a vlastivědný časopis Slovácka), roč.36, č. 6, Břeclav 1998, s. 38–39.
Kapitola o nářečích II., Malovaný kraj (Národopisný a vlastivědný časopis Slovácka), roč. 37, č. 1, Břeclav 1999, s. 14–15.
Kapitola o nářečích III., Malovaný kraj (Národopisný a vlastivědný časopis Slovácka), roč. 37, č. 2, Břeclav 1999, s. 14.
Kapitola o nářečích IV., Malovaný kraj (Národopisný a vlastivědný časopis Slovácka), roč. 37, č. 3, Břeclav 1999, s. 43.
K peripetiím vývoje názvů našeho státu a postojů k nim od roku 1918, Naše řeč 82, 1999, s. 1–15.
K územní diferenciaci příčestí minulého v našich nářečích. In: SPFFBU, A 48, Brno 2000, s. 121–126.
K nářeční morfologii kolektivního označení rodiny v češtině. In: Naše řeč 84, 2001, s. 206–212.
Úvaha k rekonstrukci vývoje kvantity v našich nářečích. Linguistica Brunensia – SPFFBU, A 51, Masarykova univerzita, Brno 2003, s. 213–221.
Úvaha nad knihou Zbyňka Holuba „Lexikon nejjižnějšího úseku českých nářečí“, Naše řeč 87, 2004, s. 240-252.
Česko v Senátu ČR. In: Geografické rozhledy, roč. 14, 1/2004-2005, s. 24–25
Názvy jater v dialektech evropských jazyků (s M. Šipkovou). In: Studia etymologica Brunensia 6, ed.: Ilona Janyšková, Helena Karlíková, Nakladatelství Lidové Noviny, Praha 2009, s. 67–76.
Tvorba elektronického Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku, Acta onomastica 51, 1, 2010, s. 79–93.
Ke konstrukci heslových slov ve Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku, Acta onomastica 51, 1, 2010, s. 94–105.
Dialektologie a Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. In: Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny ústavu pro jazyk český.  Praha 2012, s. 359–363.
History of and Popular Attitudes towards Names for Czech-Speaking Territory. AUC Geographica 1/2015, s. 7–22.

Drobné popularizační příspěvky v časopisech a denním tisku
O bobech a bobování. Rovnost, 18. 2. 1984
Kapitolka o přechodnících I. Rovnost, 19. 5. 1984
Kapitolka o přechodnících II. Rovnost, 2. 6. 1984
Ustanovující, nebo ustanovovací dekret? Rovnost, 11. 8. 1984
„České perfektum“. Rovnost, 25. 8. 1984
O příponách -ální a –ární. Rovnost, 1. 2. 1985
Ten, či ta Třebíč, Břeclav? Rovnost, 8. 2. 1985
Ten, či ta Bystrc, Kuřim, Jilem? Rovnost, 15. 2. 1985
Smog. Rovnost, 8. 3. 1985
Kouřmo. Rovnost, 13. 5. 1985
Nářaďový, napěťový, lešeňový. Rovnost, 19. 7. 1985
O zkratkách. Rovnost, 22. 11. 1985
Zprůjezdnit, zprůtočnit. Rovnost, 17. 1. 1986
Raný, ranný, ranní. Rovnost, 7 .2. 1986
Bicí, žestě, dechy, smyčce, dřeva. Rovnost, 26. 3. 1986
O větných příjmeních. Rovnost, 8. 5. 1986
Polytechnika, ale poliklinika. Rovnost, 6. 6. 1986
Pasant. Rovnost, 19. 9. 1986
V městě, nebo ve městě? Rovnost, 7. 11. 1986
Pilot a slova příbuzná. 14. 11. 1986
Sidekar, či sajdkára? Rovnost, 21. 11. 1986
Popelárna, či odpadkárna? Věda a život, 2/1986, s. 144
Čepobití. Věda a život, 9/1986, s. 675
Báň, baňka, baňa. Naše řeč 69, 1986, s. 219–222
Co znamená slovo „humanitární“? Rovnost, 30. 4. 1987
Lámání chleba. Rovnost, 15. 5. 1987
Sova pálená, pálená sova. Rovnost, 12 .6. 1987
Čajítko? Rovnost, 31. 7. 1987
Video. Rovnost, 23. 10. 1987
Video (2). Rovnost, 30. 10. 1987
Znamená „vokál“ pouze samohlásku? Naše řeč 70, 1987, s. 50–52
Hydrokrak. Rovnost, 2.12.1988
Sidekar, sajdkár, sajdkára. Naše řeč 71, 1988, s. 55–56
Nedílná, či neoddělitelná součást? Rovnost, 28.4.1989
Design, či dizajn? Designer, designér, či dizajnér? Naše řeč 75, 1992, s. 166–167
Česko, Romové a medvěd. Lidové noviny, 14. 4. 1993
Bez titulu: ohlas na úvahu Jana Trefulky A znovu Česko. Právo, 26. 2. 1998
Ano, mluvme, jak nám zobák narost, ale jen mezi svými (reakce na článek V. Cvrčka a P. Vybírala „Mluvme, jak nám zobák narost“ v LN 13. 8. 2005). LN 30. 8. 2005

Recenze a zprávy:
Arnošt Lamprecht – Dušan Šlosar – Jaroslav Bauer: Historická mluvnice češtiny. Universitas, 6/1987, s. 105-106.
Adolf Erhart: Das indoeuropäische Verbalsystem. Universitas 3/1992, s. 77–78.
Dana Davidová a kol.: Mluvená čeština na Moravě. Naše řeč 81, 1998, s. 206–210.
Janusz Siatkowski: Obce nazwy geograficzne w języku czeskim i polskim: Studium konfrontatywne. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistiki, Instytut Sławistyki Zachodniej i Południowej, 2006. 170 s. Slovo a slovesnost 70, 2009, s. 73–76.
Úvaha (nejen) nad knihou Mateje Šekliho Zemljepisna in osebna lastna imena v kraju Livek in njegovi okolici, Acta onomastica 51, 1, 2010, s. 384–396.
Jazykovědec a pedagog Jan Balhar. Naše řeč 94, 2011, s. 101–103.
Sebrané spisy Václava Machka 1 a 2. Ed.: I. Janyšková, H. Karlíková, E. Havlová †, R. Večerka. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2011. Linguistica Brunensia 61, 2013, 1–2. s. 240–242.
Janusz Siatkowski: Słowiańskie nazwy części ciała w historii i dialektach. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistiki, Instytut Sławistyki Zachodniej i Południowej, 2012. 355 s. Opera Slavica XXIV, 4, 2014, s. 60–63.
 

Granty:
• Podíl na dlouhodobých úkolech ÚJČ viz Výzkum

Projekty GA ČR:
účast na grantu GA ČR č. 91695 Vývoj nářeční zemědělské terminologie (1992–1994)
účast na grantu GA ČR č. 405/95/0013 Morfologický systém českých nářečí (1995–1997)
účast na grantu GA ČR č. 405/98/0211 Hláskoslovný systém českých nářečí (jazykovězeměpisná studie) (1998–2000)
účast na grantu GA ČR č. 405/01/0110 Završení jazykovězeměpisného výzkumu českých dialektů (2001–2003)
účast na grantu GA ČR č. 405/05/20D5 Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku (2005–2007)
účast na grantu GA ČR č. 405/06/0293 Český jazykový atlas - Dodatky (2006–2007)
účast na grantu GA ČR č. 405/08/0703 Slovník pomístních jmen na Moravě ve Slezsku II (teoretické a interpretační aspekty) (2008–2010)
účast na grantu GA ČR č. 406/11/1786 Slovník nářečí českého jazyka (2011–2015)
účast na grantu GA ČR č. 16-04648S Odraz života našich předků v mizejících slovech (2016–2018)


Mezinárodní spolupráce:
• Členka české národní komise Evropského jazykového atlasu, od r. 2002 (účast na 35.– 39., 42.–45., 48. pracovním zasedání redakční rady ALE (Lublaň 2002, Riga 2003, Brest ve Francii 2004, Šlapanice 2005, Dubrovník 2006, Glasgow 2009. Krakov 2010, Leeuwarden 2011, Riga 2012, Sofia 2015); spoluautorka (s dr. Šipkovou) mapy „I-181 játra“ pro 9. svazek ALE, autorka mapy „I-159 zub“ pro 10. svazek ALE
• Členka Mezinárodní společnosti pro dialektologii a geolingvistiku (SIDG) (od 1998)
• Členka Jazykovědného sdružení České republiky

Další:
Pedagogická činnost
• Letní škola slovanských studií při FF UJEP Brno, 1986: výuka češtiny pro cizince
• Katedra jazyků MU Brno: 1992–1993: výuka němčiny pro studenty Právnické fakulty MU
• Ústav českého jazyka FF MU Brno, školitelství bakalářských a diplomových prací: 2006, 2007 – bakalářské diplomové práce: Renata Vlčková, Adéla Rybnikárová; 2008 – bakalářská diplomová práce: Terezie Stoszková;  2009 –  magisterská diplomová práce: Renata Vlčková – Slovní zásoba spojená s církevními svátky na Rožnovsku); 2010 – magisterská diplomová práce: Renata Vlčková – Zvyky, obyčeje a tradice v lexiku nářeční mluvy nejstarší generace na Rožnovsku)

• Ústav slavistiky FF MU Brno, výuka dialektologie: přednáška Dialektologie bulharštiny a chorvatštiny, jarní semestr 2008; Přednáška Úvod do dialektologie v rámci předmětu Slovanská dialektologie, podzimní semestr 2009, jarní semestr 2011, podzimní semestr 2012, podzimní semestr 2014, jarní semestr 2016


Přednášková a popularizační činnost:
• 18. 5. 2001 účast na tiskové konferenci pořádané Českou geografickou společností s cílem osvětlit správnost angl. názvu Česka, tj. Czechia
• 7 x (září - listopad 2001) vystoupení v pravidelné relaci ČR Brno Jak se u vás mluví
• Česko a Czechia, Literární noviny 8. prosince 2003
• Jméno Česko je už běžné. Právo 17. 5. 2004
• Česko se už v Česku ujalo. MF Dnes 29. 5. 2004
• 26. 8. 2005 – vystoupení v pořadu České televize Dobré ráno z Moravy a Slezska (6:00-8:00) na téma Naše nářečí a jejich dnešní stav, Český jazykový atlas
• 18. 10 2005 – vystoupení v pořadu Českého rozhlasu 2 – Radiožurnál: Radiofórum (18:20-19:00) na téma Současný stav češtiny, její vývojové tendence
• 11. 11. 2005 – nahrávka rozhovoru o jménu Česko pro vysílání 2. programu České televize
• Bratislava, 11. a 12. října 2007 – semináře v Jazykovedném ústavu Ľudovíta Štúra SAV o práci na Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Prezentace elektronické podoby Slovníku (powerpoint).
• Praha, 24. října 2007 – seminář v onomastickém oddělení ÚJČ AV ČR, v. v. i., o práci na Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Prezentace elektronické podoby Slovníku v průběhu jeho tvorby: digitalizace materiálu, generování a formulace hesel, možnosti pokročilého vyhledávání, mapová projekce.
• Praha, 24. října 2007 – přenáška pro Klub přátel českého jazyka na FF UK o práci na Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Prezentace elektronické podoby Slovníku (powerpoint).
• Jak se kde mluví. Nářečí v České republice. Lidové noviny 258, roč. 20, 5. 11. 2007, příloha Čeština v práci (společně se S. Kloferovou a M. Šipkovou).
• Ostrava, 12. prosince 2007 – přednáška v Jazykovědném sdružení FF a PF Ostravské univerzity o práci na Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Prezentace elektronické podoby Slovníku (powerpoint).
• Olomouc, 4. března 2008 – přednáška v Jazykovědném sdružení FF Univerzity Palackého o práci na Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Prezentace elektronické podoby Slovníku (powerpoint).
Vystoupení v televizním pořadu O češtině: středomoravská nářečí, Znojemsko (16. 1. 2010)
Přednáška v Jazykovědném sdružení FF MU: Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku (11. 3. 2009).
Středomoravská nářečí v pořadu České televize O češtině. ČT 2, 16. 1. 2010.
Příjmení v nářečích v pořadu České televize O češtině. ČT 2, 31. 7. 2010 
Rozhovor pro Český rozhlas 3, 21. 2. 2012– Vltava o Českém jazykovém atlase a dalších atlasových projektech dial. odd. (http://www.rozhlas.cz/mozaika/veda/_zprava/1021427)
Rozhovor pro Český rozhlas 3, 23. 3. 2012– Vltava o Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku (http://www.rozhlas.cz/mozaika/veda/_zprava/1036154)
Vystoupení v pořadu televize Prima Reportéři na vaší straně, 10. 8. 2013 (téma: česká nářečí)
Rozhovor pro MF Dnes o dialektu v seriálu Vinaři, který přetiskl Blesk pod titulkem Popletení Vinaři míchají několik nářečí: Postránecký mluví ze všech nejhůř! 2. září 2014
Rozhovor pro Týden o jednoslovném jménu našeho státu v angličtině, otištěno 24. 8. 2014
Přednáška na UP Olomouc 18. 3. 2015: On-line projekty: Český jazykový atlas a Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku.
Přednáška Elektronické verze Českého jazykového atlasu a online Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Seminář Elektronické informační zdroje Akademie věd ČR o společnosti a kultuře, 2.–3. dubna 2015, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3, Praha 1
Přednáška k položce ALE I-159 dent/tooth/zub pro ALE I-10, 48. zasedání redakční rady Evropského jazykového atlasu (the 48th Editorial Board Meeting), 10.–13. června 2015, Institute for Bulgarian Language, 52 Shipenski Prohod Blvdr., Sofia 1113, Bulharsko
Přednáška na UP Olomouc 30. 11.2015: Czechia & Czech Republic.
Přednáška na workshopu Od Karlova mostu ke Gottwaldovu – Osobní jména v názvech měst a míst, Historický ústav AV ČR, v. v. i., 9. 12. 2015: Osobní jména v anoikonymech Moravy a Slezska.Překladatelská činnost
• Překlady z angličtiny:
Jackie Collinsová: Svět je plný ženatých mužů (The World Is Full Of Married Men), Quintet, Praha 1993; 2. vydání Alpress, Frýdek-Místek 1998, 245 s.
Penny Vincenziová: Hříšné radosti 1 (The Wicked Pleasures – Part 1), INA, Bratislava 1994, 416 s.
Anka Radakovichová: Klub divokých koček (The Wild Girls Club), Oldag, Ostrava 1996, 203 s.
Wensley Clarkson: Oko za oko, zub za zub (An Eye For An Eye), Mustang, Plzeň 1996, 239 s.
Sean O´Faolain: Můžu poprosit o trochu marmelády? (May I Have Some Marmelade, Please?) V souboru povídek: Playboy Stories, Mustang, Plzeň 1996, 20 s.
Joyce Brothersová: Pozitivní plus (Positive Plus), Oldag, Ostrava 1996, 235 s.
Gordon Thomas: Cesta k šílenství (The Journey Into Madness ), Oldag, Ostrava 1998, 390 s.
Gordon Thomas, Max Morgan Witts: Pouť zatracených (Voyage of the Damned), Oldag, Ostrava 1999, 321 s.
Gordon Thomas: Chaos pod nebesy (Chaos under Heaven), Oldag, Ostrava 2000, 390 s.
Edwin P. Hoyt: Slyšte, slyšte (Now Hear This), Oldag, Ostrava 2000, 250 s.
Edwin P. Hoyt: Bowfin, Oldag, Ostrava 2001, 193 s.
Harry Bingham: Honba za milionem (The Money Makers), BB/art, Praha 2002, 407 s.
Robin Neillands: Válka bombardérů (The Bomber War), Oldag, Ostrava 2002, 467 s.
Jillian Hunterová: Prohřešek (Indiscretion), Oldag, Ostrava 2003, 235 s.
Bonnie McDougalová: Zklamaná důvěra (Breach of Trust), Oldag, Ostrava 2003, 385 s.
Jillian Hunterová: Potěšení (Delight), Oldag, Ostrava 2003, 228 s.
Bonnie McDougalová: Něco není v pořádku (Out of Order), Oldag, Ostrava 2004, 473 s.
Lee Vyborny, Don Davis: V temných vodách (Dark Waters), Oldag, Ostrava 2004, 264 s.
Bonnie McDougalová: Úhel dopadu (Angel of Impact), Oldag, Ostrava 2004, 343 s.
Steve Alten: MEG: V pradávných vodách (MEG: Primal Waters), BB/art, Praha 2005, 388 s.
Alex Barclayová: Zrádný maják (Darkhouse), BB/art, Praha 2006, 323 s.
Jay Ingram: Rychlost medu (The Velocity of Honey), Oldag, Ostrava 2007, 228 s.
P. J. Parrish: Bezměsíčné noci (Dark of the Moon), BB/art, Praha 2007, 363 s.
Cynthia Victor: My tři (The Three of Us), Oldag, Ostrava 2007, 410 s.
Yehuda Nir: Zmařené dětství (The Lost Childhood), Millennium, Chomutov, 2008.
Alex Barclayová: The Caller (Návštěvník), BB/art, Praha, 2008.
Kolektiv autorů: 100 nejslavnějších vědců (The 100 Most Influential Scientists), Encyclopaedia Britannica, JOTA, Brno, 2009.
Perri Klass/Klassová: Doktorka Lucy (Mercy Rule), Ostrava, Oldag 2010, 310 s.
Elizabeth Strout/Stroutová: Olive Kitteridgeová (Olive Kitteridge), Brno, JOTA 2010, 296 s.

Jude Morgan: Chuť soužení (The Taste of Sorrow), Brno, JOTA 2010, 508 s.
Cynthia Victor: Hry osudu (Relative Sins), Ostrava, Oldag 2011, 438 s.
Karen Thompsonová Walkerová: Věk zázraků (The Age of Miracles), Brno, Jota 2012, 270 s.
Caroline Stoessingerová: Století moudrosti (A Century of Wisdom), Brno, Jota 2012, 264 s.
Džít Tháil: Narkopolis (Narkopolis), Brno, Jota 2013, 296 s.
Cat Wintersová: Ve stínu černých ptáků (In the Shadows of Black birds), Brno, Jota 2014, 352 s.

Julie Jamesová: Nezvladatelná láska (Love Irresistibly), Ostrava, Oldag 2014, 272 s.
Lisa O’Donnellová: Smrt včel (The Death of Bees), Ostrava, Oldag 2015, 293 s.
Imbolo Mbue: Touhy Džendeho Džongy (Behold the Dreamers), Kniha Zlín, Zlín 2016, 407 s.
Julie Jamesová: Nejvíc sexy chlap (Just the Sexiest Man Alive), Ostrava, Oldag 2016, 285 s.
Julie Jamesová: Na ostří nože (Practice Makes Perfect), Ostrava, Oldag 2017, 256 s.

Julie Jamesová: Cosi o tobě (Something About You), Ostrava, Oldag 2017, 259 s.

Julie Jamesová: O té noci (About That Night), Ostrava, Oldag 2017, 276 s.


• Překlady z němčiny:
Alina Bronsky: Nejostřejší pokrmy tatarské kuchyně (Die schärfsten Gerichte der tatarischen Küche), Brno, Jota 2011, 220 s.
Josef Haslinger: Jáchymov, Brno, Jota 2012, 228 s.