Mgr. Vít Boček, Ph.D.

Datum narození: 1980 100let-roky.gif

 

 

Osodní stránka na Google

 


Vzdělání:
1999–2005: Mgr. – český jazyk a literatura, obecná jazykověda (FF MU v Brně)
2002–2005: Bc. – historie (FF MU v Brně)
2006–2009: Ph.D. – indoevropská srovnávací jazykověda (FF MU v Brně; disertační práce: Studie k nejstarším romanismům ve slovanských jazycích; školitel: prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.; oponenti: prof. PhDr. Radoslav Večerka, DrSc., Prof. Dr. Ranko Matasović)
říjen–prosinec 2007 stipendium Aktion Österreich – Tschechische Republik, ÖAD, Universität Wien

Dosažená praxe:
Od září 2005 pracovník etymologického oddělení ÚJČ AV ČR.

Vydané publikace:
MONOGRAFIE

1 Studie k nejstarším romanismům ve slovanských jazycích. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2010. 180 stran. objednat

ÚČAST NA MONOGRAFII

1 Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Sešit 14, 15. Praha 2008, 2010.

ČLÁNKY

2006
1 La tipología del español y rumano – el sistema nominal. In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity L 27, 2006, 37–50.
2 Člen v rumunštině. In: Rara Avis II. Zborník z 2. a 3. medzinárodnej konferencie študentov a doktorandov Trnava, apríl 2005, 2006. Trnava 2006, 101–106.
online
2007
3 La tipología del español y rumano – el sistema verbal. In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity L 28, 2007, 217–233.
2008
4 K staročeským názvům pro Anthriscus cerefolium. In: Varia Slavica. Sborník příspěvků k 80. narozeninám Radoslava Večerky. Ed. I. Janyšková, H. Karlíková. Praha 2008, 65–70.
online
5 K otázce nejstarších románských výpůjček ve slovanských jazycích. In: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 11. Ed. E. Graf, N. Thielemann, R. Zimny. München 2008, 1–7. (Die Welt der Slaven. Sammelbände/Сборники. 33.)
2009
6 Hláskové substituce v nejstarších romanismech ve slovanských jazycích. In: Studia etymologica Brunensia 6. Ed. I. Janyšková, H. Karlíková. Praha 2009, 59–65.
7 Einige Bemerkungen zur Prager Typologie und der integralen Typologie. In: Recherches fonctionnelles et structurales 2009. Ed. B. Vykypěl, V. Boček. München 2009, 81–92. (Travaux linguistiques de Brno. 5.)
8 Ještě ke kulturnímu kontextu pražské školy: lingvistika a typografie. Linguistica ONLINE. Issue Eleven, Miscellanea II. Ed. A. Bičan. online
2010
9 K etymologii slovanského *mьša. Slavia 79, 2010, 15–20.
10 Typologie Josepha H. Greenberga a pražské školy aneb možnosti, které čekají. In: Užívání a prožívání jazyka. K 90. narozeninám Františka Daneše. Ed. S. Čmejrková, J. Hoffmannová, E. Havlová. Praha 2010, 51–56.

11 Chorvatsko-románské jazykové vztahy. In: à la croate. Sborník vybraných příspěvků z konference Setkání mladých kroatistů konané v Brně 13. 4. 2010. Ed. J. Villnow Komárková. Brno: 2010, 95–100.
2011
12 On combination of typological properties or Theory and empiricism in Prague School typology. In: Libellus memorabilis Jaroslao Popelæ, linguistæ diligenti, octo et octogenario ab amicis oblatus. Ed. V. Boček, B. Vykypěl. Brno 2011, 15–22. objednat

13 "Etymologie praslovanských slov pro 'lázeň': poznámky k etymologickému zkoumání synonym”. In: m*OST 2009. Österreichische StudierendenTagung für SlawistInnen. Austriacka Studencka Konferencja Slawistyczna. Ed. Dagmar Heeg. München – Berlin: 2011, 17–23.
v tisku:
[s M. Medvedevem] Sněhové jazyky aneb je jazyk vždy nástrojem komunikace nebo ji může i ztěžovat? In: Linguistica Siberiana, Magnitogorsk. [odevzdáno v lednu 2004]

RECENZE, ZPRÁVY, VARIA

2005
1 [s Janou Komárkovou] Etymologické symposion Brno 2005. In: Akademický bulletin, č. 11, 2005, 6. online
2007
2 Bohumil Vykypěl: Essais zur Prager Typologie (mit einer Bibliographia typologica Pragensis). München 2006. In: Linguistica Brunensia. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 55, 2007, 326–328. online
3 Studia etymologica Brunensia 3. Ed. I. Janyšková, H. Karlíková, Praha 2006. In: Linguistica Brunensia. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 55, 2007, 336–339. online
2008
4 Petr Vavroušek: O rekonstrukci praindoevropštiny. Praha 2007. Glosář praindoevropštiny. Praha 2007. In: Linguistica Brunensia. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 56, 2008, 257–259.
5 Georg Holzer: Historische grammatik des Kroatischen. Einleitung und Lautgeschichte der Standardsprache. Frankfurt am Main 2007. In: Linguistica Brunensia. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 56, 2008, 268–271.
6 [s Janou Villnow Komárkovou] Vzpomínka na Ludmilu Pacnerovou. Opera Slavica. Slavistické rozhledy XVIII, 2008, č. 4, 56–57.
2009
7 [s Janou Villnow Komárkovou] Etymologické symposion Brno 2008. Slavia 78, 2009, 171–174.
8 Slavomír Ondrejovič: Jazyk, veda o jazyku, societa. Sociolingvistické etudy. Bratislava 2008. In: Linguistica Brunensia 57, 2009, 300–304.
9 A. Ciorănescu: Dicţionarul etimologic al limbii române (Bucureşti 2007) v kontextu rumunské etymologické lexikografie. In: Linguistica Brunensia 57, 2009, 316–317.
10 Sikimić, Biljana – Ašić, Tijana (ed.): The Romance Balkans. Collection of papers presented at the international conference The Romance Balkans, 4–6 November 2006. Belgrade 2008. In: Linguistica Brunensia 57, 2009, 289–291.
2010
11 Philip Durkin: The Oxford Guide to Etymology. Oxford 2009. In: Linguistica Brunensia 58, 2010, 350–351.
12 Elisabeth Birk – Jan Georg Schneider (Hg.): Philosophie der Schrift. Tübingen 2009. In: Linguistica Brunensia 58, 2010, 351–352.
13 Andrew Robinson: Writing and Script: A Very Short Introduction. Oxford 2009. In: Linguistica Brunensia 58, 2010, 352–353.
14 Andrea-Eva Ewels: Areallinguistik und Sprachtypologie im Ostseeraum. Die phonologisch relevante Vokal- und Konsonantenquantität. Frankfurt am Main 2009. In: Linguistica Brunensia 58, 2010, 353–355.
15 Jiří Rejzek: The Proto-Slavic Word-Initial x-. Praha 2008. Lidová etymologie v češtině. Praha 2009. Opera Slavica. Slavistické rozhledy XX, 2010, č. 2, 54–56.
16 Petr Čermák: Tipología del español actual a la luz de la teoría de Vladimír Skalička. Praha 2009. Studia Romanistica 10/1, 2010, 97-98. (Universitas Ostraviensis, Facultas Philosophica)

17 Radoslav Večerka: Jazyky v komparaci 1. Nástin české jazykovědné slavistiky v mezinárodním kontextu. Praha 2008. Slavia 79, 2010, 202–204.
2011
18 Zemřela významná etymoložka. Slovanský jih XI, 2011, č. 1, 29–30.


EDICE

2006
1 [s Bohumilem Vykypělem] Jaroslav Popela: Skaličkova jazyková typologie. Vydali Bohumil Vykypěl a Vít Boček. Brno: Masarykova univerzita 2006. 46 s. ISBN 80-210-4019-X. online
2008
2 [s Janou Zemanovou] Soupis prací Radoslava Večerky. Redakční a ediční činnost Radoslava Večerky. Práce o Radoslavu Večerkovi. In: Varia Slavica. Sborník příspěvků k 80. narozeninám Radoslava Večerky. Ed. I. Janyšková, H. Karlíková. Praha 2008, 241–273. online
3 [s Alešem Bičanem] Radoslav Večerka: Biografickobibliografické medailonky českých lingvistů: bohemistů a slavistů. 2. vydání. Linguistica ONLINE, Electronic journal of the Department of Linguistics and Baltic Languages at Masaryk University. online
2009
4 [s Bohumilem Vykypělem] Recherches fonctionnelles et structurales 2009. Ed. B. Vykypěl, V. Boček, München 2009. (Travaux linguistiques de Brno 5.)
5 [s Petrou Novotnou] Václav Blažek – a Bibliography of his Writings for the Years 1982–2008. Linguistica Brunensia 57, 2009, 183–198.
2010
6 [s Bohumilem Vykypělem] Das Problem der sprachlichen Elementarverwandtschaft. Ed. B. Vykypěl, V. Boček, München 2010. (Travaux linguistiques de Brno 7.)

2011
7 [s Bohumilem Vykypělem] Libellus memorabilis Jaroslao Popelæ, linguistæ diligenti, octo et octogenario ab amicis oblatus. Brno 2011. objednat
8 [s Petrem Malčikem] Václav Machek: Korespondence I, II. Praha 2011.


Granty:
Řešitel:
2011–2013: Praslovanština v zrcadle jazykového kontaktu: fonologie a gramatika, grant Grantové agentury ČR, č. P406/11/P670.
Spolupracovník:
2010–2012: Teorie a empirie v slovanské diachronní jazykovědě, grant Grantové agentury ČR, č. P406/10/1346.
2005–2011: Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav), MŠMT LC546.

Další:
kontakt:
Vít Boček
Ústav pro jazyk český AV ČR
etymologické oddělení
Veveří 97
602 00 Brno
email: vitbocek at gmail.com