PhDr. Aleš Bičan Ph.D.

Kontakt:

100let-roky.gife-mail: bican at phil.muni.cz

 

Odborné zaměření:

fonetika a fonologie, etymologie, obecná jazykověda


Vzdělání:
2012: doktorská zkouška (Phonotactics of Czech), obor Obecná jazykověda (FF MU)

2008: rigorózní zkouška (Phonematics of Czech: An axiomatic-functionalist view), obor Obecná jazykověda (FF MU)

2006-2012: doktorské studium, obor Obecná jazykověda (FF MU)

2001-2006: Mgr. - Obecná jazykověda – Anglický jazyk a literatura (Filozofická fakulta, Masarykova univerzita)

Dosažená praxe:
Od 2005 vědecký pracovník etymologického oddělení ÚJČ AV ČR
Od 2009 asistent a od r. 2012 odborný asistent Ústavu jazykovědy a baltistiky FF MU

 

Zahraniční stáže:

Studijní pobyt a výuka na sheffieldské univerzitě (University of Shefield, Velká Británie, 2010, 2011, 2013, 2015)

Vydané publikace:

 

A. Monografie

 

2013

1 Phonotactics of Czech. Frankfurt am Main: Peter Lang. (obsah a abstrakt)

 

 

B. Spoluúčast na monografiích

 

1 Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Sešit 14, 15, 16, 17, 18, 19. Praha - Brno 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018.

 


C. Články a kapitoly v knize


2006
1 “Phoneme and Alternations: Different Views”. Teorie a empirie. Bichla pro Krčmovó (eds. Ondřej Šefčík, Tomáš Hoskovec & Radim Sova), 281-95. Brno: Masarykova univerzita.
2 “Notes on Diaereme”. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 54.31-42. online
2007
3 “Signum-theory in Axiomatic Functionalism”. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 55.5-18. online
2008
4 “Ne-volnost přízvuku v češtině”. Varia Slavica, Sborník příspěvků k 80. narozeninám Radoslava Večerky (eds. Ilona Janyšková & Helena Karlíková), 27-39. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
5 “Accent and diaereme in Czech”. La Linguistique 44:2.45-66.
2009
6 “Phonology in Axiomatic Functionalism”. Linguistica Brunensia 57:1-2.21-35.
7 “Mulder and Hervey’s Postulates for Axiomatic Functionalism: An introduction to the new edition”. Linguistica ONLINE.

2010

8 "Phonematics of Czech". La Linguistique 46:1.19-41.

9 “Čím je Petr zvláštní aneb kombinovatelnost slabičného /r/ v češtině". Karlík a továrna na lingvistiku (eds. Aleš Bičan et al.), 49–68. Brno: Host - Masarykova univerzita.

10 "Struktura konsonantických kombinací v češtině". Bohemica Olomucensia 2:2.60-70.

2011
11 “Distribution and combinations of Czech consonants”. Zeitschrift für Slawistik 56:2.153-171.

12 “Structure of syllables in Czech”. Formalization of Grammar in Slavic Languages (eds. Peter Kosta - Lilia Schürcks), 13-28. Frankfurt am Main : Peter Lang.

13 "Distribuční a kombinační vlastnosti /ř/ v současné češtině”. m*OST 2009. Österreichische StudierendenTagung für SlawistInnen. Austriacka Studencka Konferencja Slawistyczna (ed. Dagmar Heeg), 36–42. München – Berlin: Verlag Otto Sagner.

14 [s Paulem Rastallem] "Axiomatic Functionalism - History, philosophy and contributions to the approach". Axiomatic Functionalism: Theory and Application (eds. Aleš Bičan - Paul Rastall), 1-54. Bern: Peter Lang.

15 "Distributional unit: Hypothesis and testing". Axiomatic Functionalism: Theory and Application (eds. Aleš Bičan - Paul Rastall), 103-42. Bern: Peter Lang.

2012

16 "Vlastnosti konsonantických kombinací v češtině". Čeština v pohledu synchronním a diachronním (eds. Světla Čmejrková - Jana Hoffmannová - Jana Klímová), 135-140. Praha: Karolinum.

2013

17 “Possible and potential syllables in Czech”. Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 16 (= Die Welt der Slaven 49) (eds. Sonja Ulrich et al.), 19–25. München: Verlag Otto Sagner.

2014

18 "Word Phonology in Czech". Czech Language News (spring 2014).

19 "K pojmu fonologické slovo v češtině". Sophia Slavica (eds. Vít Boček - Bohumil Vykypěl), 13-23. Brno: Tribun. download

20 "On the Czech Nuclear /r/ and /l/". New Insights into Slavic Linguistics (eds. Jacek Witkoś - Sylwester Jaworski), 21-33. Frankfurt am Main: Peter Lang. download

2015

21 "Distribution of vocalic quantity in Czech". Grazer Linguistische Studien 83.133-138. download
22 "Kvantitativní fonotaktická analýza názvů českých obcí a jejich částí". Slovo a slovesnost 76:4.243-264. download
23 [s Lenkou Bičanovou] "Nástin typologie fonologických změn na úrovni slova". Linguistica Brunensia 63:2.7-25. download
24 "Kvantitativní analýza slabiky v českém lexikonu". Linguistica Brunensia 63:2.87-107. download
25 "Corpus-based analysis of the Czech syllable". Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 18 (eds. Guetiérrez Rubio, Enrique et al.), 26-36. München - Berlin - Washington: Harrasowitz Verlag. download
26 "Fonologický lexikální korpus češtiny a slabičná struktura českého slova". Bohemica Olomucensia 7:3-4.45-59. download

2016

27 "Phonological properties of Czech verse and prose compared". Beiträge zum 19. Arbeitstreffen der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) (eds. Guetiérrez Rubio, Enrique et al.), 27-37. München - Berlin - Washington: Harrasowitz Verlag.

2017

28 "Defektivní distribuce". Nový encyklopedický slovník češtiny. online
29 "Dierém". Nový encyklopedický slovník češtiny. online
30 "Fonématika". Nový encyklopedický slovník češtiny. online
31 "Fonologické slovo". Nový encyklopedický slovník češtiny. online
32 "Fonologický korpus češtiny". Nový encyklopedický slovník češtiny. online
33 "Fonotaktika". Nový encyklopedický slovník češtiny. online
34 "Kardinální vokály". Nový encyklopedický slovník češtiny. online
35 "Konsonant". Nový encyklopedický slovník češtiny. online
36 "Neutralizace znělosti". Nový encyklopedický slovník češtiny. online
37 "Para-fonotaktika".  Nový encyklopedický slovník češtiny. online
38 [s Lenkou Bičanovou] "Sandhi". Nový encyklopedický slovník češtiny. online
39 "Sekundární artikulace". Nový encyklopedický slovník češtiny. online
40 "Slabikování". Nový encyklopedický slovník češtiny. online
41 "Sonorizace". Nový encyklopedický slovník češtiny. online
42 "Spojení jazykových jednotek". Nový encyklopedický slovník češtiny. online
43 "Verberanta". Nový encyklopedický slovník češtiny. online
44 "Vokál". Nový encyklopedický slovník češtiny. online

2018

45 "Etymologie a fonologie: Případ Mathesiova fonotaktického pravidla". Vesper Slavicus. Sborník k nedožitým devadesátinám prof. Radoslava Večerky (ed. Petr Malčík), 13-31. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

 


D. Recenze, zprávy, varia


2007
1 Krčmová, Marie: Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty (Ostrava, 2006). In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 55.367-71.

 

2012

2 "60 let etymologického oddělení". Akademický bulletin 9 (2012), 24. online

 


E. Edice


2008
1 [s Vítem Bočkem] Radoslav Večerka: Biografickobibliografické medailonky českých lingvistů: bohemistů a slavistů. 2. vydání. Linguistica ONLINE
2009
2 [s Evou Havlovou] František Kopečný: Dobrodružství etymologie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

2010

3 [s Petrou Macurovou, Janem Klaškou a Janou Zmrzlíkovou] Kárlík a továrna na lingvistiku. Brno: Host - Masarykova univerzita.

2011

4 [s Paulem Rastallem] Axiomatic Functionalism: Theory and Application. Bern: Peter Lang.

 

Projekty, granty:
Řešitel
2013–2015: Problémy ve fonologii slova v češtině, grant Grantové agentury ČR

2016–2018: Fonologie českých anglicismů, grant Grantové agentury ČR

 

Spolupracovník
2010–2012: Teorie a empirie v slovanské diachronní jazykovědě, grant Grantové agentury ČR, č. P406/10/1346.
2005–2011: Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav), MŠMT LC546.

2013–2017: Etymologický slovník jazyka staroslověnského: završení generačního projektu, grant Grantové agentury ČR

Další:
Od 2006 editor elektronického časopisu Linguistica ONLINE

Držitel Prémie Otto Wichteleho za rok 2014.