Mgr. Martin Beneš, Ph.D.

silueta.jpg

Datum narození: 11. 9. 1983

 

Vzdělání:

2009–2017 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
doktorské studium, obor: český jazyk
2003–2009 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
magisterské studium, obory: český jazyk a literatura – východoslovanská studia se specializací polonistika
1999–2003 Gymnázium a sportovní gymnázium Přípotoční 1337, Praha 10 – Vršovice
1990–1999 FZŠ Brdičkova 08, Praha 13 – Lužiny

 

Dosažená praxe

2006–dosud Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
2010–2017 výkonný redaktor časopisu Studie z aplikované lingvistiky
2018–dosud vedoucí redaktor časopisu Naše řeč
2018–dosud člen redakčního kruhu ASSČ

 

Publikace:
Monografie a kolektivní práce:

 

2012 – spoluautoři Anna ČERNÁ, Ondřej DUFEK, Jan CHROMÝ, Jakub KOPECKÝ, Markéta PRAVDOVÁ, Hana PROKŠOVÁ, Martin PROŠEK, Kamila SMEJKALOVÁ, Ivana SVOBODOVÁ, Veronika ŠTĚPÁNOVÁ a Ludmila UHLÍŘOVÁ. Jsme v češtině doma? Praha: Academia.
2014 – spoluautoři Robert ADAM, Ivana BOZDĚCHOVÁ, Pavlína JÍNOVÁ, František MARTÍNEK, Hana PROKŠOVÁ a Lucie SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ. Úvodní jazykový seminář: Výklad a cvičení (s terminologickým slovníkem) [skripta; elektronická publikace]. Praha: Karolinum. Cit. 25. 10. 2018. Dostupné z WWW: <https://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=podrobnosti&id=12729&zalozka=6>.
2014 – 16 Z historie českého pravopisu; 52 Morfematika; 117 Tvary zájmena já. In: Markéta Pravdová – Ivana Svobodová (eds.), Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, s. 81–85; 189–200; 382–383.
2016 – spoluautoři Jan BALHAR, Anna ČERNÁ, Libuše ČIŽMÁROVÁ, Ondřej DUFEK, Klára DVOŘÁKOVÁ, Martina IREINOVÁ, Stanislava KLOFEROVÁ, Hana KONEČNÁ, Jakub KOPECKÝ, Adam KŘÍŽ, Markéta PRAVDOVÁ, Hana PROKŠOVÁ, Martin PROŠEK, Kamila SMEJKALOVÁ, Ivana SVOBODOVÁ, Milena ŠIPKOVÁ, Pavel ŠTĚPÁN a Veronika ŠTĚPÁNOVÁ. Čeština nově od A do Ž. Praha: Academia.
2017 – spoluautoři Robert ADAM, Ivana BOZDĚCHOVÁ, František MARTÍNEK, Hana PROKŠOVÁ a Pavlína SYNKOVÁ. Gramatické rozbory češtiny: Výklad a cvičení s řešeními. Praha: Karolinum.


Časopisecké a sborníkové publikace:

 

2009 – Kdo je laureátem (Nobelovy ceny)? Naše řeč, 92(5), s. 268–270. Cit. 29. 10. 2018. Dostupné z WWW: <http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=8066>.
2010 – Perspektivismus a jeho kontrola. Na příkladu lingvistiky. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 1(1), s. 69–89. Cit. 29. 10. 2018. Dostupné z WWW: <http://sites.ff.cuni.cz/studiezaplikovanelingvistiky/wp-content/uploads/sites/19/2016/03/Martin_Benes_69-89.pdf>.
2011 – spoluautor Martin PROŠEK. Ke konceptu minimální intervence. Slovo a slovesnost, 72(1), s. 39–55.
2011 – K problému kompozicionality jazykového významu. Naše řeč, 94(2), s. 57–70. Cit. 29. 10. 2018. Dostupné z WWW: <http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=8168>.
2011 – Implicitnost jazykové normy a možné způsoby jejího zjišťování [anotace]. In: Mezinárodní konference Čeština v pohledu synchronním a diachronním (Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český): Anotace příspěvků, s. 3.
2011 – Furlan(d)sko, Furlánsko, nebo Friulsko? Naše řeč, 94(4), s. 215–221.
2012 – Psaní velkých písmen v tzv. druhové složce pojmenování. Naše řeč, 95(4), s. 169–180.
2012 – Základní pojmy morfematiky v přístupném a návodném metodickém výkladu. Didaktické studie, 4(1), s. 69–77.
2012 – Zápis rumunských vlastních jmen s monofunkčním písmenem e v koncové slabice. Naše řeč, 95(5), s. 265–271.
2012 – Jazyková norma a možné způsoby jejího zjišťování. In: Světla Čmejrková – Jana Hoffmannová – Jana Klímová (eds.), Čeština v pohledu synchronním a diachronním: Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha: Karolinum, s. 807–811.
2013 – Kategorie jedinečnosti ve vztahu k psaní velkých písmen v českém pravopise. In: Slavomír Ondrejovič – Júlia Vrábľová – Anežka Krausová (eds.), Jazyk a diskurz v kutúrnom a  politickom kontexte [Sociolinguistica Slovaca, 7]. Bratislava: Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, s. 268–274.
2013 – Grafémika a česká grafická soustava. In: Oldřich Uličný (ed.), Studie k Moderní mluvnici češtiny: 5, K české fonetice a pravopisu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, s. 122–138.
2013 – spoluautorka Kamila SMEJKALOVÁ. Úvahy nad současným českým pravopisem. In: Oldřich Uličný (ed.), Studie k Moderní mluvnici češtiny: 5, K české fonetice a pravopisu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, s. 170–188.
2013 – spoluautoři Martin PROŠEK a Kamila SMEJKALOVÁ. Kodifikace a její role v současné společnosti. In: Oldřich Uličný (ed.), Studie k Moderní mluvnici češtiny: 2, Komunikační situace a styl. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, s. 15–24.
2013–2014 – Jak (také) na psaní velkých písmen. Český jazyk a literatura, 64(4), s. 162–169.
2014 – Teorie přirozeného sémantického metajazyka (Doslov k českému vydání). In: Anna Wierzbicka, Sémantika: Elementární a univerzální sémantické jednotky. Praha: Karolinum, s. 489–497.
2015 – spoluautoři Martin PROŠEK a Kamila SMEJKALOVÁ. Jazyková kultura v mluvnici. In: Oldřich Uličný et al., Preliminária k moderní mluvnici češtiny. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. 47–49.
2015 – spoluautoři Martin PROŠEK a Kamila SMEJKALOVÁ. Český pravopis – teorie i aplikace. In: Oldřich Uličný et al., Preliminária k moderní mluvnici češtiny. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. 329–343.
2015 – Vlastní jména a psaní velkých písmen v češtině. In: Ivana Svobodová et al., Psaní velkých písmen v češtině. Praha: Academia, s. 31–62.
2015 – Státní útvary, jejich územní části a útvary jejich správního rozdělení. In: Ivana Svobodová et al., Psaní velkých písmen v češtině. Praha: Academia, s. 117–145.
2015 – Český zápis problematických pádů polských proprií s jednofunkčním písmenemv koncové slabice. Naše řeč, 98(3), s. 129–138.
2015 – Máme se vzdát dichotomického pohledu na „jazyk“? Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 6(2), s. 181–191. Cit. 29. 10. 2018. Dostupné z WWW: <https://studiezaplikovanelingvistiky.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/19/2017/12/Martin-Bene%C5%A1_181-191.pdf>.
2016 – Zdroje a kritéria stylových charakteristik jazykových prostředků a jak je zjistit. In: Michaela Lišková – Veronika Vodrážková – Zuzana Děngeová (eds.), Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu aneb Slovníky a jejich uživatelé v 21. století: Sborník abstraktů z workshopu konaného ve dnech 29.–30. 11. 2016 v Praze. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., s. 22–23.
2016 – Jak a proč sociologizovat pohled na jazykovou kulturu. Naše řeč, 99(5), s. 227–242.
2017 – Co dál s jazykovou kulturou? Několik poznámek ke kritériím jazykové správnosti. In: Oldřich Uličný (ed.), Struktura v jazyce, jazyk v komunikaci. Liberec: Technická univerzita v Liberci, s. 109–118.
2017 – spoluautoři Martin PROŠEK, Kamila SMEJKALOVÁ a Veronika ŠTĚPÁNOVÁ. Interaction between language users and a language consulting center: challenges for Language Management Theory research. In: Jiří Nekvapil – Lisa Fairbrother – Marián Sloboda (eds.), Language Management Approach: Special Focus on Research Methodology. New York, NY, et al.: Peter Lang, s. 119–140.
2017 – Nesoulad pravidel a vět o pravidlech jako problém jazykové kultury. In: Oľga Orgoňová – Alena Bohunická – Gabriela Múcsková – Katarína Muziková – Zuzana Popovičová Sedláčková (eds.), Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: Jazyk a jazykoveda v súvislostiach: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra slovenského jazyka, 11. – 12. 9. 2017. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra slovenského jazyka, s. 275–287. Cit. 29. 10. 2018. Dostupné z WWW: <http://stella.uniba.sk/texty/JaJvS.pdf>.
2018 – Kalamáry. Naše řeč, 101(4), s. 238–243.
2018 – Enantiosémie z perspektivy lingvistických teorií intersubjektivity. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 9(T), s. 124–134.

 

Recenze a zprávy:

 

2010 – Časopis Naše řeč 2006, 2007 a 2008 [zpráva]. Český jazyk a literatura, 60(5), s. 250–254.
2010 – Jak psát dějiny lingvistiky. Lingvistické myšlení Ferdinanda de Saussura jako předmět koncepce dějin lingvistiky E. F. K. Koernera [recenze]. Naše řeč, 93(4–5), s. 260–265. Cit. 29. 10. 2018. Dostupné z WWW: <http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?lang=en&art=8154>.
2010 – Dorota Zielińska – Proceduralny model języka [zpráva]. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 1(1), s. 176–177. Cit. 29. 10. 2018: Dostupné z WWW: <https://studiezaplikovanelingvistiky.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/19/2016/03/Martin-Bene%C5%A1-Dorota-Zieli%C5%84ska_Proceduralny-model-j%C4%99zyka.pdf>.
2010 – Letní škola lingvistiky 2010 v Dačicích [zpráva]. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 1(2), s. 156–160. Cit. 29. 10. 2018: Dostupné z WWW: <https://studiezaplikovanelingvistiky.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/19/2016/03/Letn%C3%AD-%C5%A1kola-lingvistiky-2010-v-Da%C4%8Dic%C3%ADch-Martin-Bene%C5%A1.pdf>.
2011 – Časopis Naše řeč – Obsah 92. ročníku [zpráva]. Český jazyk a literatura, 61(4), s. 195–198.
2011 – Jazykový instinkt od Stevena Pinkera v češtině [zpráva]. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 1(2), s. 161–162. Cit. 29. 10. 2018: Dostupné z WWW: <https://studiezaplikovanelingvistiky.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/19/2016/03/Jazykov%C3%BD-instinkt-od-Stevena-Pinkera-v-%C4%8De%C5%A1tin%C4%9B-Martin-Bene%C5%A1.pdf>.
2011 – spoluautorka Eva LEHEČKOVÁ. Pražské přednášky Denisy Bordag [zpráva]. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2(1), s. 151–156. Cit. 29. 10. 2018: Dostupné z WWW: <https://studiezaplikovanelingvistiky.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/19/2016/03/Pra%C5%BEsk%C3%A9-p%C5%99edn%C3%A1%C5%A1ky-Denisy-Bordag-Martin-Bene%C5%A1-%E2%80%93-Eva-Lehe%C4%8Dkov%C3%A1.pdf>.
2011 – Petr Kaderka – Česká nekomerční reklama v sociálním kontextu [zpráva]. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2(1), s. 160–161. Cit. 29. 10. 2018: Dostupné z WWW: <https://studiezaplikovanelingvistiky.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/19/2016/03/Petr-Kaderka-%C4%8Cesk%C3%A1-nekomer%C4%8Dn%C3%AD-reklama-v-soci%C3%A1ln%C3%ADm-kontextu-Martin-Bene%C5%A1.pdf>.
2011 – Renata Dybalska – Sekundarne gatunki mowy w reklamie [zpráva]. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2(1), s. 161–162. Cit. 29. 10. 2018: Dostupné z WWW: <https://studiezaplikovanelingvistiky.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/19/2016/03/Renata-Dybalska-Sekundarne-Gatunki-mowy-w-reklamie-Martin-Bene%C5%A1.pdf>.
2012 – spoluautorka Eva LEHEČKOVÁ. Pražské přednášky Martina Haspelmatha [zpráva]. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 3(1–2), s. 175–180. Cit. 29. 10. 2018: Dostupné z WWW: <https://studiezaplikovanelingvistiky.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/19/2016/03/Pra%C5%BEsk%C3%A9-p%C5%99edn%C3%A1%C5%A1ky-Martina-Haspelmatha-Martin-Bene%C5%A1-%E2%80%93-Eva-Lehe%C4%8Dkov%C3%A1.pdf>.
2012 – spoluautorka Eva LEHEČKOVÁ. Tematická čísla časopisu NŘ [recenze]. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 3(1–2), s. 161–167. Cit. 29. 10. 2018: Dostupné z WWW: <https://studiezaplikovanelingvistiky.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/19/2016/03/Martin_Benes_161-167.pdf>.
2012–2013 – Časopis Naše řeč – obsah 93. a 94. ročníku [zpráva]. Český jazyk a literatura, 63(2), s. 91–95.
2013 – Úskalí odborné lingvistické komunikace: Pavel Novák: Lingvistika a jazyková realita [recenze]. Naše řeč, 96(3), s. 151–160.
2013 – Analogie jazyka a DNA [recenze]. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 4(2), s. 118–127. Cit. 29. 10. 2018: Dostupné z WWW: <https://studiezaplikovanelingvistiky.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/19/2016/03/Analogie-jazyka-a-DNA-Martin-Bene%C5%A1.pdf>.

 

Překlady odborných textů:

 

2010 – BARTMIŃSKI, Jerzy: Úhel pohledu, perspektiva, jazykový obraz světa. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 1(1), s. 111–130. Cit. 29. 10. 2018: Dostupné z WWW: <https://studiezaplikovanelingvistiky.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/19/2016/03/Martin_Benes_111-130.pdf>.
2014 – ZIELIŃSKA, Dorota: Procedurální model jazyka: Lingvistika z pohledu teorie modelů empirických věd [edice Qfwfq, sv. 33; online]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 268 s. Cit. 28. 10. 2018. Dostupné z WWW: <http://oltk.upol.cz/wp-content/uploads/2013/06/Zielinska-Proceduralni_model_jazyka.pdf>.
2014 – WIERZBICKA, Anna: Sémantika: Elementární a univerzální sémantické jednotky. Praha: Karolinum, 550 s.
2015 – ITKONEN, Esa: Ústřední role normativity v jazyce a v lingvistice. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 6(2), s. 95–117. Cit. 22. 10. 2018. Dostupné z WWW: <https://studiezaplikovanelingvistiky.ff.cuni.cz/magazin/2015-6-2-2>.
2015 – ITKONEN, Esa: O roli vědomí v jazyce a v lingvistice. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 6(2), s. 118–133. Cit. 22. 10. 2018. Dostupné z WWW: <https://studiezaplikovanelingvistiky.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/19/2017/12/Martin-Bene%C5%A1_118-133.pdf>.
2017 – překlad polských dopisů pro edici korespondence Karla Havlíčka (dosud vydán jen první díl: ADAM, Robert et al. (eds.) (2017): Karel Havlíček: Korespondence I: 1831–1842. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.).

 

Edice:

 

2013 – spolueditoři Lucie BENEŠOVÁ, Jan KŘIVAN, Hana PROKŠOVÁ, Kamila SMEJKALOVÁ a Magdaléna ZÍKOVÁ. Lingvistika Praha 2013: Sborník příspěvků [online]. Cit. 23. 10. 2018. Dostupné z WWW: <http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz/node/164>.
2014 – spolueditoři Lucie BENEŠOVÁ, Jan KŘIVAN, Hana PROKŠOVÁ, Kamila SMEJKALOVÁ a Magdaléna ZÍKOVÁ. Lingvistika Praha 2014: Sborník příspěvků [online]. Cit. 23. 10. 2018. Dostupné z WWW: <http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz/node/196>.
2015 – spolueditoři Lucie BENEŠOVÁ, Jan KŘIVAN, Hana PROKŠOVÁ, Kamila SMEJKALOVÁ a Magdaléna ZÍKOVÁ. Lingvistika Praha 2015: Sborník příspěvků [online]. Cit. 25. 10. 2018. Dostupné z WWW: <http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz/node/561>.

 

Popularizační texty:

 

2012 – Názvy ulic jako logo? Literární noviny, 4 (26. ledna), s. 16.
2012 – Kolik tam dneska je? Literární noviny, 8 (23. února), s. 16.
2012 – Váňa bez Váni, nebo Váňa bez Váňi? Literární noviny, 13 (29. března), s. 15.
2012 – O změnách v jazyce. Literární noviny, 17 (26. dubna), s. 22–23.
2012 – Hyperkorektní vzpomínka. Literární noviny, 20 (17. dubna), s. 15.
2012 – O záchraně jednoho exonyma. Literární noviny, 24 (14. června), s. 19.
2012 – Bělorusko, Ukrajina a Londýn. Literární noviny, 32 (9. srpna), s. 15.
2012 – Chtějte mi rozumět... Literární noviny, 36 (6. září), s. 16.
2012 – Celé to změnili! Literární noviny, 40 (4. října), s. 16.
2012 – Česko-polsky. Literární noviny, 46 (15. listopadu), s. 15.
2012 – Co je morbidní? Literární noviny, 48 (29. listopadu), s. 19.
2013 – Prezidentská kampaň. Literární noviny, 3 (17. ledna), s. 19.
2013 – Nešťastní dnové. Literární noviny, 12 (21. března), s. 21.
2013 – Kam se podělo -ch? Literární noviny, 14 (4. dubna), s. 19.
2013 – Mileta, Velveta, Modeta… Literární noviny, 19 (10. května), s. 19.
2013 – Písmeno s pomníkem. Literární noviny, 31 (1. srpna).
2013 – Nechme spisovnou češtinu na pokoji. HN Future [online]. Cit. 25. 10. 2013. Dostupné z WWW: <http://tech.ihned.cz/hnfuture/c1-59831750-nechme-spisovnou-cestinu-na-pokoji>.
2013 – Vysokým větám nízké koncovky uškodí. HN Future [online]. Cit. 25. 10. 2013. Dostupné z WWW: <http://tech.ihned.cz/c1-59867000-vysokym-vetam-nizke-koncovky-uskodi>.
2014 – Jazykové zákampí: Památník Otto Wichterle. Literární noviny [online], sobota 22. února. Cit. 22. 10. 2018. Dostupné z WWW: <http://literarninoviny.cz/offline/178-offline/16901-jazykove-zakampi-pomnik-otto-wichterle>.
2014 – Jazykové zákampí: Crêperie a boutique aneb Cizí jazyk ve veřejném prostoru. Literární noviny [online], sobota 5. dubna. Cit. 22. 10. 2018. Dostupné z WWW: <http://www.literarky.cz/offline/jazykove-zakampi/17209-jazykove-zakampi-creperie-bageterie-a-boutique-aneb-cizi-jazyk-ve-verejnem-prostoru>.
2014 – Jazykové zákampí: O čem a jak píší čeští maturanti? Komentář ke komentářům. Literární noviny [online], sobota 26. dubna. Cit. 22. 10. 2018. Dostupné z WWW: <http://literarninoviny.cz/offline/178-offline/17359-jazykove-zakampi-o-em-a-jak-pii-eti-maturanti-komenta-ke-komentam>.
2014 – Sdílené znalosti. Literární noviny, 6 (12. června), s. 20.
2014 – Jazykové zákampí: Příští zastávka Hostivice-U hřbitova! Literární noviny [online], sobota 20. září. Cit. 20. 9. 2014. Dostupné z WWW: <http://literarky.parlamentnilisty.cz/offline/jazykove-zakampi/18328-jazykove-zakampi-piti-zastavka-hostivice-u-hbitova>.

 

Výuka na VŠ:

 

ZS 2010–2011 – úvodní jazykový seminář; ÚČJTK FF UK v Praze.
LS 2010–2011 – seminář k historickému vývoji češtiny; ÚČJTK FF UK v Praze.
LS 2010–2011 – vybrané přístupy k jazyku; ÚČJTK FF UK v Praze.
ZS 2011–2012 – úvodní jazykový seminář; ÚČJTK FF UK v Praze.
LS 2011–2012 – praktika odborného diskursu; ÚČJTK FF UK v Praze.
LS 2011–2012 – český jazyk pro odborný diskurs (spolu s Evou Lehečkovou);ÚČJTK FF UK v Praze.
LS 2011–2012 – diskuse nad přednáškami o jazyce (spolu s Evou Lehečkovou); ÚČJTK FF UK v Praze.
ZS 2012–2013 – jazykové poradenství v Česku (spolu s Veronikou Štěpánovou); ÚČJTK FF UK v Praze.
LS 2012–2013 – praktika odborného diskursu; ÚČJTK FF UK v Praze.
LS 2012–2013 – český jazyk pro odborný diskurs; ÚČJTK FF UK v Praze.
ZS 2013–2014 – český jazyk pro odborný diskurs (spolu s Pavlínou Jínovou); ÚČJTK FF UK v Praze.
ZS 2013–2014 – jazykové poradenství v Česku (spolu s Veronikou Štěpánovou); ÚČJTK FF UK v Praze.
ZS 2013–2014 – aktuální otázky jazykové kultury; ÚČJTK FF UK v Praze.
LS 2013–2014 – praktika odborného diskursu; ÚČJTK FF UK v Praze.
ZS 2014– 2015 – český jazyk pro odborný diskurs (spolu s Pavlínou Jínovou); ÚČJTK FF UK v Praze.
ZS 2014–2015 – jazykové poradenství v česku (spolu s Veronikou Štěpánovou); ÚČJTK FF UK v Praze.
ZS 2014–2015 – normativita v jazyce a v lingvistice; Katedra obecné lingvistiky FF UP v Olomouci.
ZS 2015–2016 – normativita v jazyce a v lingvistice; ÚČJTK FF UK.
ZS 2016–2017 – jazykové poradenství v Česku (spolu s Veronikou Štěpánovou); ÚČJTK FF UK.
ZS 2017–2018 – co sdílíme, když mluvíme: intersubjektivita v interakci (spolu s Evou Lehečkovou); ÚČJTK FF UK.

 

Granty:

 

2006–2007 – Čeština a bulharština v kontextu informační společnosti; vedoucí: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., PhDr. Ludmila Uhlířová, CSc., koordinátorka: Albena Rangelova, CSc.; za Ústav pro bulharský jazyk BAV: prof. dr. Emilija Perniška, prof. dr. Petja Kostadinova, koordinátorka: dr. Svetla Koeva.

2006–2008 – Jazyková poradna na internetu; reg. č.: 1ET200610406; poskytovatel: AV ČR; hlavní řešitelka: PhDr. Ivana Svobodová; člen řešitelského týmu.

2008–2010 – Čeština a bulharština v kontextu informační společnosti; vedoucí: PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D.; za Ústav pro bulharský jazyk BAV vedoucí prof. dr. Petja Kostadinova, koordinátor: dr. Milen Tomov.
2010–2013 – Vzdělávací cyklus Moderní mluvnice češtiny; reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0275, N. č.: P 481; poskytovatel: ESF; hlavní řešitel: prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc; člen řešitelského týmu.
2010–2015 – LINDAT/CLARIN; reg. č.: LM2010013; poskytovatel: MŠMT ČR; hlavní řešitel: prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., spoluřešitel: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.; člen řešitelského týmu.
2011–2013 – Psaní velkých písmen v češtině; reg. č.: P406/11/2017; poskytovatel: GA ČR; hlavní řešitelka: PhDr. Ivana Svobodová; člen řešitelského týmu.
2016–2019 – Zpřístupnění dotazů jazykové poradny v lingvisticky strukturované databázi; identifikační kód projektu: DG16P02B009; poskytovatel: MK ČR, program NAKI II; hlavní řešitelské pracoviště: ÚJČ AV ČR, v. v. i., partnerské spoluřešitelské pracoviště: ZČU; hlavní řešitel: PhDr. Martin Prošek, Ph.D., spoluřešitel: doc. Ing. Luděk Müller, Ph.D.; člen řešitelského týmu.

 

Další:

 

Člen badatelského týmu Experimental Research on Central European Languages Lab (ERCEL Lab) při FF UK.
Spolupráce s organizací CERMAT na přípravě a validaci maturitních a přijímacích testů na SŠ.
Tvorba odborných posudků pro lingvistické časopisy Naše řeč, Slovo a slovesnost Studie z aplikované lingvistiky.
Tvorba posudků a vyjádření zpracovaných v rámci jazykověporadenské činnosti OJK ÚJČ AV ČR, v. v. i.
Pravidelné telefonické odpovídání na jazykové dotazy veřejnosti v rámci jazykověporadenské činnosti OJK ÚJČ AV ČR, v. v. i.