Bc. Ondřej Batka

 

Kontakty
batka@ujc.cas.cz
tel: 225 391 459
academia.edu: https://cuni.academia.edu/Ond%C5%99ejBatka

 

Odborné zaměření
staročeská a středněčeská textologie

 

Vzdělání
od 2017 navazující magisterské studium, obor Český jazyk a literatura, FF UK 
2015 School of Humanities, School of Modern Languages and Cultures, University of Glasgow (semestrální studijní pobyt v rámci projektu Erasmus+)
2013–2017 bakalářské studium, obor Český jazyk a literatura, FF UK, téma bakalářská práce Rozmlouvání člověka stavu rytířského s pánem Jeho Milosti o hospodářství a důchodích pivovářských – edice, ortografický a jazykový rozbor textu z roku 1604
2012–2014 bakalářské studium, obor Dějiny evropské kultury, KTF UK (nedokončeno)

 

Dosažená praxe
od 2018 odborný pracovník oddělení vývoje jazyka

 

Publikace
Online databáze:
Kučera, K. – Řehořková, A. – Stluka, M.: DIAKORP: Diachronní korpus. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2015. Dostupný z: http://www.korpus.cz

Články:
Rukopis lékařské příručky ze sbírek Městského muzea Antonína Sovy v Pacově. In: Sborník Městského muzea Antonína Sovy v Pacově (v tisku)

 

Projekty a granty
od 2018: Ediční příprava vybraných českých rukopisných alchymistických textů z období raného novověku, Studentské vědecké stipendium, FF UK.

od 2017: Bohemikální hagiografie o českých světcích od Tridentina do reforem osvícenského katolicismu, GA ČR č. 17-06507S, (řešitelka Mgr. Marie Škarpová, Ph.D.), člen týmu.
2013-2015 účast na grantu GA ČR Příprava a vydání Repertoria rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách III (P–Š), GA ČR č. P406/11/0782, (řešitelé Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D. a Mgr. Tomáš Bernhardt), člen týmu.

 

Konferenční výstupy bez tištěného výstupu
2018: Den mladé vědy, referát Ediční příprava vybraných českých rukopisných alchymistických textů z období raného novověku.
2018: Student a věda – lingvistika, referát Rukopis lékařské příručky ze sbírek Městského muzea Antonína Sovy v Pacově.

 

Popularizace
2018: Den češtiny, referát Čeština 16. a 17. století.
2017: Studentský workshop Žďárek, referát Jak na edici památek starší české literatury?.