Časopisy

Slovo a slovesnost

 

Vydává: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Slovo a slovesnost je recenzovaný vědecký časopis věnovaný otázkám teorie a kultury jazyka. Vychází od r. 1935, kdy byl založen jako orgán Pražského lingvistického kroužku. Přináší původní české i zahraniční práce zabývající se sémiotikou, sémantikou, gramatikou, pragmatikou, sociolingvistikou, psycholingvistikou, textovou lingvistikou, teorií překladu aj. Díky rozvíjení pražské funkcionalistické tradice patří dnes k nejvýznamnějším středoevropským lingvistickým a sémiotickým časopisům.
Vychází čtyřikrát do roka.
Impact factor (2015 JCR Social Science Edition): 0,679

Stránky časopisu: http://sas.ujc.cas.cz

 


Naše řeč

Naše řeč

 

Vydává: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Naše řeč je recenzovaný odborný časopis věnovaný češtině jako mateřskému jazyku. Vychází od roku 1916. Přináší česky, výjimečně i slovensky psané stati nejen o češtině současné, ale i s ohledem na její vývoj, věnuje se otázkám české gramatiky a slovní zásoby, problémům pravopisu, české stylistice obecně i jazyku jednotlivých literárních děl, textové lingvistice; pozornost věnuje spisovné varietě češtiny ve vztahu k jazykovým útvarům ostatním. V popředí je vhled do otázek jazykové kultury češtiny i jazykové kultury obecně a zřetel k vývojové dynamice češtiny, k problémům úzu, normy a kodifikace. Časopis rozvíjí diskuse na aktuální jazykovědná témata.  
Vychází pětkrát do roka.
Naše řeč je on-line k dispozici v databázi CEEOL a v digitální knihovně AV ČR.
Stránky časopisu: http://nase-rec.ujc.cas.cz

 


Acta onomastica

 

Vydává: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Acta onomastica (dříve Onomastický zpravodaj) je jediným onomastickým časopisem v České republice, je vysoce ceněný jak domácími, tak zahraničními vědci. Byl založen v r. 1960 V. Šmilauerem a J. Svobodou. Od samého počátku je toto periodikum recenzovaným odborným časopisem. Původně vycházelo pět čísel ročně, v současné době vychází jedenkrát ročně v rozsahu cca 300 stran. Má rozsáhlou síť domácích přispěvatelů, publikují v něm i pracovníci nejazykovědných vědních oborů z České republiky, přispívají do něj také zahraniční onomastikové. Původní stati, recenze a zprávy v něm otiskované se týkají všech oblastí výzkumu vlastních jmen.

 


Korpus – gramatika – axiologie

 

Vydává: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., a Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
Časopis KORPUS – GRAMATIKA – AXIOLOGIE je profilován jako vědecké lingvistické periodikum, které není ani úzce speciální jako např. Acta onomastica, ani polytematické jako např. Naše řeč a Slovo a slovesnost.
Vznik tohoto časopisu byl motivován novou orientací části lingvistické obce na empirické a do značné míry objektivizované metody vědeckého výzkumu jazyka prostřednictvím rozsáhlé a žánrově pestré materiálové báze, již poskytují velké elektronické korpusy textů. Na rozdíl od tradičních českých lingvistických časopisů je náš časopis orientován výhradně na dvě oblasti výzkumu a teorie jazyka: korpusový výzkum češtiny i jiných jazyků a hodnocení jazykových prostředků a textů.