Archív aktualit

Chcete-li dostávat newsletter s aktualitami ÚJČ, zadejte Váš e-mail:

 

Výsledky 1. veřejné soutěže TA ČR

21. 2. 2018

V únoru byly vyhlášeny výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Mezi ty, jež v soutěži uspěly, patří i projekt Publish and Flourish: Podpora publikační činnosti doktorandů a školitelů, jehož spoluřešitelkou je Kamila Etchegoyen Rosolová z kabinetu studia jazyků ÚJČ AV ČR. Úspěšné žadatelce gratulujeme. Více informací o projektu a jeho anotaci naleznete zde.


Živa: Diskuse o symbióze aneb O psaní s a z v přejatých slovech

21. 2. 2018

Seriál článků v rubrice K výuce v časopise Živa bude letos zaměřen na symbiózu, kterou současná biologie chápe šířeji, než tomu bylo koncem 19. století, kdy se tento termín dostal do slovníku přírodovědců, či v polovině 20. století, kdy byl uveden v Příručním slovníku jazyka českého. Příspěvek Anny Černé (Živa 2018/1) je věnován nejenom etymologii výrazu symbióza, ale především shrnutí platných doporučení pro psaní sz ve zdomácnělých slovech cizího původu.


Vesmír: Když se řekne geek

9. 2. 2018

Naše řeč se v dnešní době dynamicky proměňuje. Svědčí o tom i soustavné přejímání nových slov z cizích jazyků, zejména z angličtiny. Barbora Procházková se v jazykovém koutku pro časopis Vesmír (2018/2) věnuje jednomu z takových výrazů, kterým je geek. O jeho původu, významu a užití v současné češtině se můžete dočíst zde.


Z Jazykovědných aktualit 2017/3–4

2. 2. 2018

V novém čísle Jazykovědných aktualit najdete mimo jiné přehledový článek J. Slámy věnovaný tzv. (polo)automatické excerpci neologismů, text L. Jílkové o umísťování přízvuku na slově tak; v rubrice Drobnosti M. Lišková analyzuje některé exemplifikace ve Slovníku současné češtiny (dostupném na int. stránce nechybujte.cz) a táž autorka přispěla i recenzí knihy Language Periphery: Monocollocable words in English, Italian, German and Czech, jejímiž autory jsou F. Čermák, J. Čermák, Z. Obstová a M. Vachková. Více se dočtete zde.


Výzva k zasílání příspěvků

31. 1. 2018

Bohemistický časopis Naše řeč vyzývá k zaslání příspěvků do speciálního čísla 1/2019, které se zaměří na problematiku (české) lexikografie v širokém smyslu slova. Texty by měly být orientovány primárně metodologicky. Vítány jsou studie týkající se například výběru a třídění lexikálního materiálu, popisu významu, přístupu ke zpracování slovní zásoby v její přirozené dynamice, způsobu zveřejnění/zveřejňování již hotových výstupů nebo češtiny v překladových slovnících. Více informací a kontakt na redakci naleznete zde, výzvu k zasílání příspěvků zde.


Nová monografie o struktuře v jazyce

11. 1. 2018

V prosinci loňského roku vydala Technická univerzita v Liberci monografii Struktura v jazyce, jazyk v komunikaci (ed. Oldřich Uličný). Na knize, která navazuje na domácí tradice funkčně strukturní jazykovědy a tvořivě je překračuje, se významně podíleli i pracovníci Ústavu pro jazyk český. Najdeme zde např. studii Martina Proška, jenž se zamýšlí nad současným stavem jazykové kultury, či Kamily Smejkalové, jež se vyjadřuje ke kodifikaci proprií, naopak diachronním tématům se věnují např. Alena M. Černá a Štěpán Šimek.


Vesmír: Je francouzský král holohlavý?

10. 1. 2018

V logice a jazykovědě se někdy rozlišují dva typy záporu: vnitřní, který se nedotýká presupozic věty (nevyslovených předpokladů, které nejsou vlastním významem věty), a vnější, který se jich dotýká. Uvedený protiklad není teoretickým konstruktem, ale jevem reálně doložitelným v úzu. Více se dočtete ve sloupku Vojtěcha Veselého v časopise Vesmír (2018/1).
 


Výpravná publikace o Karlu IV.

5. 1. 2018

V prosinci 2017 vyšla výpravná kniha Karel IV. a Emauzy. Liturgie – text – obraz. Dobu Karla IV., zejména ve vztahu k slovanskému živlu a emauzskému klášteru, představují textovou i obrazovou formou slavisté, uměnovědci, muzikologové, lingvisté a literární vědci. Kniha soustřeďuje poznatky prezentované pěti ústavy AV ČR na mezinárodní konferenci pořádané v rámci oslav 700. výročí narození Karla IV. v emauzském klášteře v Praze. Ústav pro jazyk český reprezentují tři kapitoly pracovníků oddělení vývoje jazyka (Martiny Jamborové, Petra Nejedlého a Kateřiny Volekové).


Nové číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie

3. 1. 2018

V prosinci vyšlo šestnácté číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie. Václava Kettnerová a Markéta Lopatková se ve svém článku věnují koreferenci u komplexních predikátů s kategoriálním slovesem. Lucie Kopáčková hodnotí pronikání koncovky do plurálových tvarů desubstantivních adjektiv typu otcův, matčin. Pavel Sojka analyzuje slovesa 4. prézentní třídy ve vybraných textech Bohumila Hrabala a Josef Štěpán předkládá sémanticko-syntaktickou klasifikaci souvětí se souřadnými vedlejšími větami.


Vyšlo nové číslo časopisu Slovo a slovesnost

20. 12. 2017

Na konci listopadu vyšlo letošní poslední číslo Slova a slovesnosti (roč. 78, 2017, č. 4). František Tůma se v něm zabývá střídáním kódů (češtiny a angličtiny) ve výuce angličtiny na základní škole. Konstantin Lifanov zkoumá otázky jazykového kontaktu mezi slovenštinou a češtinou, a to se zaměřením na jev, který nazývá asymetrická divergence. Petr Plecháč, Jaroslava Hlaváčová, Kristýna Merthová a Robert Kolár analyzují distribuci předpon v českém sylabotónickém trocheji. Kompletní obsah čísla naleznete zde.