Archív aktualit

Chcete-li dostávat newsletter s aktualitami ÚJČ, zadejte Váš e-mail:

 

Přednášky L. Jílkové v Sofii

12. 4. 2019

Lucie Jílková (oddělení stylistiky a sociolingvistiky) vystoupí 23. a 24. dubna v Českém centru Sofie se dvěma přednáškami. V první, nazvané Výslovnost v České televizi, se zaměří na zásady ortoepické výslovnosti v češtině, ve druhém vystoupení (Variety češtiny) na úryvcích ze současné beletrie představí konkrétní jazykové variety. Přednášky jsou určeny studentům jazykových kurzů v Českém centru Sofie a studentům bohemistiky Sofijské univerzity. Více informací najdete pod tímto odkazem.


Udělení ceny Jakubu Slámovi

10. 4. 2019

Jakub Sláma (oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ) převzal 8. dubna od rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy Cenu prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů. Oceněnému kolegovi gratulujeme a přejeme mnoho dalších studijních i pracovních úspěchů.
 


Pozvánka na dvoudenní workshop

5. 4. 2019

Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS) pořádá 9. a 10. května 2019 v Kampusu Hybernská workshop Základy XML TEI. Cílem akce pro nejvýše 20 účastníků je rozšířit povědomí o standardu XML TEI mezi českými akademickými pracovníky včetně studentů. Prosíme zájemce o workshop, aby se registrovali do 10. dubna 2019 pomocí přihlašovacího formuláře, který je k dispozici i s podrobnějšími informacemi pod tímto odkazem.


Vyšel časopis Acta onomastica 1/2019

4. 4. 2019

Aktuální tematické číslo časopisu Acta onomastica obsahuje 13 anglicky psaných statí věnovaných politickým a sociálním vlivům na evropskou toponymii v 19. a 20. století. Mimo jiné přináší článek Žanety Dvořákové o místním jménu Polná, které se do naší kulturní encyklopedie zapsalo jako místo vraždy Anežky Hrůzové, dále příspěvek Martiny Ptáčníkové o náměstí Jana Palacha, jež se stalo symbolem lidového protestu, nebo stať Pavla Štěpána o proměnách venkovské krajiny a jmen v důsledku kolektivizace zemědělství. Úplný obsah čísla najdete zde.


Vesmír: Není nutno, aby bylo přímo veselo

3. 4. 2019

Pro vyjádření stavů – objektivních i subjektivních – máme v češtině zvláštní typ příslovcí, např. Venku je horko. Je mi chladno. V odborné terminologii se jim říká predikativa, protože jejich typickou funkcí ve větě je být součástí přísudku – predikátu. Jejich formě, významu i gramatickým vlastnostem je věnován jazykový sloupek Barbory Štěpánkové v časopise Vesmír (2019/4).


Pozvánka na přednášky o psané češtině

27. 3. 2019

Zveme vás na dvě přednášky Dimitrije Timofejeva (oddělení vývoje jazyka ÚJČ) s názvem Psaná čeština v 18. století. První se koná v úterý 2. dubna od 14:00 hod. na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v učebně C12, druhá v pondělí 8. dubna od 15:00 hod. na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v učebně 1.42. Tématem přednášek budou otázky pravopisu, hláskosloví a tvarosloví v knihách historiografických zápisků. Více informací naleznete zde.


Pozvánka na kulatý stůl

22. 3. 2019

Etymologické oddělení ÚJČ pořádá kulatý stůl Teorie a praxe české etymologické lexikografie. Zasedání k nedožitým devadesátinám Evy Havlové a k 30. výročí vydání prvního sešitu Etymologického slovníku jazyka staroslověnského se uskuteční dne 25. 6. 2019 od 13 hod. v budově Ústavu analytické chemie AV ČR, Veveří 97, Brno. Akce proběhne pod záštitou České společnosti pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s., a Etymologické komise při Mezinárodním komitétu slavistů.


Přednáška o jazykových varietách

14. 3. 2019

Srdečně vás zveme na přednášku Lucie Jílkové Variety češtiny, kterou pořádají Ústav slavistiky Vídeňské univerzity a České centrum Vídeň. Přednáška se uskuteční 20. 3. od 14:00–15:30 hod. v prostorách centra translatologie Vídeňské univerzity a přednášející se zaměří na specifické výrazové prostředky jednotlivých jazykových útvarů i na spisovnou a hovorovou výslovnost. Podrobné informace naleznete zde.


Výzva k zasílání příspěvků

13. 3. 2019

Časopis Naše řeč vyzývá k zasílání příspěvků do speciálního čísla 1/2020, které bude věnováno problematice popisu a/nebo výkladu gramatického systému češtiny. Vítány jsou studie, které popisují aktuální teoretická východiska popisu české gramatiky i jejího vývoje, zaměřují se na důsledky těchto východisek pro nakládání s materiálem, kriticky reflektují soudobé metodologické rámce apod. Příspěvky zasílejte do pondělí 20. května 2019 na adresu naserec@ujc.cas.cz. Více zde.


Vesmír: Beztoho se bez toho neobejdeme

5. 3. 2019

Většina tzv. spřežek vzniká z předložkových spojení. Tato spojení splynou v jedno slovo bez jakékoli tvaroslovné změny základových slov (zpočátku, načase, bezpochyby), někdy však dojde ke změně významové. O spřežkách z předložkových spojení s výrazem bez, o jejich významu i grafické podobě se dočtete v jazykovém sloupku Pavly Kochové v časopise Vesmír (2019/3).