Archív aktualit

Chcete-li dostávat newsletter s aktualitami ÚJČ, zadejte Váš e-mail:

 

Jazyková poradna mimo provoz

25. 3. 2019

Z technických důvodů je momentálně jazyková poradna ÚJČ mimo provoz. Naše IT oddělení na nápravě pracuje, omlouváme se za způsobené potíže a děkujeme vám za pochopení.


Pozvánka na kulatý stůl

22. 3. 2019

Etymologické oddělení ÚJČ pořádá kulatý stůl Teorie a praxe české etymologické lexikografie. Zasedání k nedožitým devadesátinám Evy Havlové a k 30. výročí vydání prvního sešitu Etymologického slovníku jazyka staroslověnského se uskuteční dne 25. 6. 2019 od 13 hod. v budově Ústavu analytické chemie AV ČR, Veveří 97, Brno. Akce proběhne pod záštitou České společnosti pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s., a Etymologické komise při Mezinárodním komitétu slavistů.


Přednáška o jazykových varietách

14. 3. 2019

Srdečně vás zveme na přednášku Lucie Jílkové Variety češtiny, kterou pořádají Ústav slavistiky Vídeňské univerzity a České centrum Vídeň. Přednáška se uskuteční 20. 3. od 14:00–15:30 hod. v prostorách centra translatologie Vídeňské univerzity a přednášející se zaměří na specifické výrazové prostředky jednotlivých jazykových útvarů i na spisovnou a hovorovou výslovnost. Podrobné informace naleznete zde.


Výzva k zasílání příspěvků

13. 3. 2019

Časopis Naše řeč vyzývá k zasílání příspěvků do speciálního čísla 1/2020, které bude věnováno problematice popisu a/nebo výkladu gramatického systému češtiny. Vítány jsou studie, které popisují aktuální teoretická východiska popisu české gramatiky i jejího vývoje, zaměřují se na důsledky těchto východisek pro nakládání s materiálem, kriticky reflektují soudobé metodologické rámce apod. Příspěvky zasílejte do pondělí 20. května 2019 na adresu naserec@ujc.cas.cz. Více zde.


Vesmír: Beztoho se bez toho neobejdeme

5. 3. 2019

Většina tzv. spřežek vzniká z předložkových spojení. Tato spojení splynou v jedno slovo bez jakékoli tvaroslovné změny základových slov (zpočátku, načase, bezpochyby), někdy však dojde ke změně významové. O spřežkách z předložkových spojení s výrazem bez, o jejich významu i grafické podobě se dočtete v jazykovém sloupku Pavly Kochové v časopise Vesmír (2019/3).


Živa: O bacilech a virech

15. 2. 2019

Jed, otravná šťáva, sliz, hůlkamalý život tvoří základ slov, jejichž frekvence v tomto období zvýšeného výskytu respiračních onemocnění vrůstá. Jsou zajímavá nejenom tím, že se ví, kdy se objevila poprvé a kdo je jejich „autorem“, ale i tím, jak s nimi dnes v jazyce zacházíme. Jde o výrazy virus/vir, bacil, bakterie, mikrob, jimž je věnován první letošní jazykový koutek Anny Černé v časopise Živa (1/2019).


Vesmír: Na počátku bylo... gesto

7. 2. 2019

Co spojuje frazeologické výrazy kroutit nad něčím hlavou, držet někomu palce, ukazovat si na někoho prstem, zaťukat na dřevo nebo mít něčeho až pocuď? Vyjadřujeme jimi náš postoj, názor nebo hodnocení a často je doprovázíme typickým gestem. Lexikálním jednotkám tohoto typu, tj. frazémům založeným na určitém posunku, je věnován jazykový sloupek Zdeňky Opavské v časopise Vesmír (2019/2).


Kritická edice staročeského překladu díla Mikuláše z Lyry

4. 2. 2019

V nakladatelství Scriptorium vyšla kniha Výklad Mikuláše z Lyry na evangelium sv. Matouše. Kritickou edici staročeského překladu připravil pětičlenný tým pracovníků oddělení vývoje jazyka ÚJČ. Vydání je doprovozeno přehledem rukopisného dochování Lyrových děl v bohemikálním prostředí a studií věnovanou staročeskému překladu uvedené části Lyrovy Postilly, který je jedinečnou a svébytnou památkou českého předhusitského písemnictví.


Nový svazek Starých letopisů českých

1. 2. 2019

V rámci obnovené řady Fontes rerum Bohemicarum vyšel druhý svazek rozsáhlého souboru kronik Staré letopisy české, který editovali Alena M. Černá, Petr Čornej a Markéta Klosová. Kniha obsahuje šest textů, které prozrazují vztah k východočeskému regionu, historický a lingvistický komentář, osobní a místní rejstřík a diferenční slovník.

 


Orthographia Bohemica a náměšťská mluvnice

31. 1. 2019

Kateřina Voleková připravila pro nakladatelství Akropolis edici latinského traktátu o českém pravopise Orthographia Bohemica, pojednávajícího o užívání diakritik v češtině 15. století. Text je doplněn překladem do češtiny a do angličtiny. Zároveň s tímto traktátem vychází v samostatném svazku edice nejstarší mluvnice češtiny, nazývaná podle místa vydání „náměšťská“. Tuto Gramatiku českou (1533), která je ve svazku doplněna českou a německou studií, k vydání připravil Ondřej Koupil.