Archív aktualit

Chcete-li dostávat newsletter s aktualitami ÚJČ, zadejte Váš e-mail:

 

Nová monografie o struktuře v jazyce

11. 1. 2018

V prosinci loňského roku vydala Technická univerzita v Liberci monografii Struktura v jazyce, jazyk v komunikaci (ed. Oldřich Uličný). Na knize, která navazuje na domácí tradice funkčně strukturní jazykovědy a tvořivě je překračuje, se významně podíleli i pracovníci Ústavu pro jazyk český. Najdeme zde např. studii Martina Proška, jenž se zamýšlí nad současným stavem jazykové kultury, či Kamily Smejkalové, jež se vyjadřuje ke kodifikaci proprií, naopak diachronním tématům se věnují např. Alena M. Černá a Štěpán Šimek.


Vesmír: Je francouzský král holohlavý?

10. 1. 2018

V logice a jazykovědě se někdy rozlišují dva typy záporu: vnitřní, který se nedotýká presupozic věty (nevyslovených předpokladů, které nejsou vlastním významem věty), a vnější, který se jich dotýká. Uvedený protiklad není teoretickým konstruktem, ale jevem reálně doložitelným v úzu. Více se dočtete ve sloupku Vojtěcha Veselého v časopise Vesmír (2018/1).
 


Výpravná publikace o Karlu IV.

5. 1. 2018

V prosinci 2017 vyšla výpravná kniha Karel IV. a Emauzy. Liturgie – text – obraz. Dobu Karla IV., zejména ve vztahu k slovanskému živlu a emauzskému klášteru, představují textovou i obrazovou formou slavisté, uměnovědci, muzikologové, lingvisté a literární vědci. Kniha soustřeďuje poznatky prezentované pěti ústavy AV ČR na mezinárodní konferenci pořádané v rámci oslav 700. výročí narození Karla IV. v emauzském klášteře v Praze. Ústav pro jazyk český reprezentují tři kapitoly pracovníků oddělení vývoje jazyka (Martiny Jamborové, Petra Nejedlého a Kateřiny Volekové).


Nové číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie

3. 1. 2018

V prosinci vyšlo šestnácté číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie. Václava Kettnerová a Markéta Lopatková se ve svém článku věnují koreferenci u komplexních predikátů s kategoriálním slovesem. Lucie Kopáčková hodnotí pronikání koncovky do plurálových tvarů desubstantivních adjektiv typu otcův, matčin. Pavel Sojka analyzuje slovesa 4. prézentní třídy ve vybraných textech Bohumila Hrabala a Josef Štěpán předkládá sémanticko-syntaktickou klasifikaci souvětí se souřadnými vedlejšími větami.


Vyšlo nové číslo časopisu Slovo a slovesnost

20. 12. 2017

Na konci listopadu vyšlo letošní poslední číslo Slova a slovesnosti (roč. 78, 2017, č. 4). František Tůma se v něm zabývá střídáním kódů (češtiny a angličtiny) ve výuce angličtiny na základní škole. Konstantin Lifanov zkoumá otázky jazykového kontaktu mezi slovenštinou a češtinou, a to se zaměřením na jev, který nazývá asymetrická divergence. Petr Plecháč, Jaroslava Hlaváčová, Kristýna Merthová a Robert Kolár analyzují distribuci předpon v českém sylabotónickém trocheji. Kompletní obsah čísla naleznete zde.


Živa: Hafo výrazů k vyjádření množství

19. 12. 2017

Množství můžeme vyjádřit nejrůznějšími výrazy. Pro neformální komunikaci máme vedle číslovek k dispozici bohatou zásobu obrazných vyjádření. Příspěvek Anny Černé v časopise Živa (2017/6) se zaměřuje na ty z nich, jimiž udáváme přibližné hodnoty, a to jak pro vyjádření míry velké (např. hromada, kupa, habaděj), tak malé (ždibec, krapet) či zcela zanedbatelné (ani zbla, starou belu). Více se dočtete pod tímto odkazem.


Vyšla Naše řeč 5/2017

14. 12. 2017

Vyšla Naše řeč 5/2017

V posledním letošním čísle Naší řeči najdete pět článků a jednu drobnost. Marie Kopřivová analyzuje různé funkce imperativů slovesa počkat v mluveném diskurzu, Helena Özörencik porovnává českou a slovenskou situaci udělování rodných jmen z jazykověpolitické perspektivy, Tereza Klemensová se zabývá německými stopami v zeměpisných jménech na Jesenicku, Štěpán Šimek rozkrývá původ slova kuchař a Petr Nejedlý se zabývá případy na okraji slovotvorného systému starší češtiny. Veronika Vytlačilová pak ve své drobnosti rozebírá délku samohlásek v humanistické a barokní češtině. Celý obsah čísla najdete zde.


Návštěva předsedkyně Akademie věd

11. 12. 2017

V pátek 1. 12. 2017 navštívila Ústav pro jazyk český předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová s místopředsedou Pavlem Baranem. Mezi témata setkání patřil například široký záběr působení ústavu a jeho obraz v očích veřejnosti, postavení kodifikačních příruček v konkurenčním prostředí i výhledy pro další směřování ÚJČ. Reportáž z návštěvy si můžete přečíst zde.


Vyšel časopis Acta onomastica

7. 12. 2017

Letošní ročník časopisu Acta onomastica přináší mimo jiné třináct statí od autorů z devíti zemí, které jsou věnovány např. autorské produkci literárních proprií (R. Adam, Praha), etymologii místního jména Kadaň (H. Bichlmeier, Halle), středověkým místním jménům se vztahem k církvi (A. Bölcskei, Budapešť) nebo změnám vlastních jmen německého původu po roce 1945 (J. Matúšová, Praha). Svazek uzavírá bibliografie onomastických příspěvků uveřejněných v časopise Naše řeč v letech 1917–1945, zpracovaná M. Novákovou.


Vesmír: Spojky podle Péti Bajzy

7. 12. 2017

Spojky jako slova s gramatickou funkcí nebývají v textech většinou příliš výrazné. Barbora Štěpánková ve sloupku pro časopis Vesmír (2017/12) poukazuje na příklady z beletrie a publicistiky, které dokládají, že spojky mohou být i velmi nápadné (ať už jde o autorův záměr, či omyl). Plnou verzi článku najdete pod tímto odkazem.