Archív aktualit

Chcete-li dostávat newsletter s aktualitami ÚJČ, zadejte Váš e-mail:

 

Z Jazykovědných aktualit

8. 1. 2021

V novém čísle Jazykovědných aktualit najdete recenzi Jana Křivana na knihu D. Geeraertse Teorie lexikální sémantiky, dále drobnost Kamily Smejkalové o činnosti jazykové poradny v době nouzového stavu a drobnost Michaely Liškové a Martina Šemelíka věnovanou slovníkovým heslům majícím spojitost s aktuální pandemií. V rubrice Kronika Janě Hoffmannové k narozeninám gratuluje Petr Mareš a Františku Štíchovi Miloslav Vondráček; informaci o online přednáškách Jazykovědného sdružení napsala Lucie Jílková. Celý časopis si můžete přečíst zde.


Vyšla kniha Korunovační řád Karla IV.

4. 1. 2021

Monografie Korunovační řád Karla IV. (Martina Jamborová (ed.), Michal Dragoun, Tomáš Gaudek, Kateřina Voleková, Václav Žůrek), kterou vydalo nakladatelství Scriptorium, předkládá kritické vydání stejnojmenného textu na základě všech osmi dochovaných českých rukopisných pramenů. Dále obsahuje pět odborných statí, jež zasazují editované dílo do historického kontextu, zabývají se dochováním a datací jednotlivých rukopisů, věnují se výtvarné výzdobě řádu, charakterizují jazyk staročeského překladu a analyzují vztah českého znění k latinské předloze.


Živa: Koalice s jepičákem

17. 12. 2020

Poradenské dotazy na to, zda je možné užívat slovo jepičák a zda v češtině existuje jednoslovné pojmenování pro samici koaly, se staly inspirací pro téma jazykového koutku Anny Černé v poslední letošní Živě (6/2020). Přestože se přechylování týká především názvů osob a výrazně méně často zvířat, je příspěvek zaměřený právě na možnosti, jak rozlišujeme pohlaví v zoologických názvech.


Vyšla Naše řeč 5/2020

15. 12. 2020

Vyšla Naše řeč 5/2020

V poslední letošní Naší řeči Martin Beneš prozkoumává vztah jazykových pravidel v myslích lidí a jejich popisů v kodifikaci, Eva Lehečková a Jiří Januška porovnávají konstrukce typu okoupat se neokoupu v jazycích středoevropského prostoru a Barbora Štěpánková rozebírá zachycování pragmatické složky významu slov označujících etnickou nebo rasovou příslušnost. Číslo doplňují dvě recenze, jedna zpráva a drobnost Barbory Martinkovičové o tom, kolikaletý je vlastně mezi dvouletým a tříletým. Celý obsah najdete zde.


Aktuální informace k soudnímu znalectví

15. 12. 2020

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., je od 1. 1. 2021 nucen do odvolání přerušit přijímání žádostí o vystavení znaleckých posudků ověřujících podoby jmen a příjmení. Důvodem je nutný přechod na nový zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, účinný od 1. 1. 2021. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo spravedlnosti dosud (ke 2. 12. 2020) nezveřejnilo potřebné vyhlášky a prováděcí předpisy, není bohužel reálné včas uskutečnit všechny nutné změny, které nové právní normy vyžadují. Omlouváme se za případné komplikace.


Přerušení provozu jazykové poradny v závěru roku

15. 12. 2020

Upozorňujeme, že v tomto roce bude jazyková poradna odpovídat na dotazy naposledy v úterý 22. 12. Poté bude poradna opět v běžném režimu až od pondělí 4. 1. 2021. Děkujeme za pochopení a přejeme hezké vánoční svátky.


Knižní pocta Janě Hoffmannové

11. 12. 2020

Kniha Jak je důležité míti styl. Pocta Janě Hoffmannové vychází v nakladatelství NLN u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Jany Hoffmannové, DrSc., přední osobnosti naší i zahraniční jazykovědy. Monografie je rozčleněna do pěti oddílů. Ty pokrývají jednak teorii stylu a hlavní oblasti stylistického výzkumu (texty psané, mluvené, umělecké, mediální), jednak oddíly ilustrují způsoby, jakými jsou poznatky z oblasti výzkumu stylu užívány v dalších oborech lingvistiky (např. gramatice, syntaxi, lexikologii, sociolingvistice).


Akademický slovník současné češtiny

10. 12. 2020

Na začátku prosince byla publikována další hesla z Akademického slovníku současné češtiny. K výrazům s náslovím a- (2017) a b- (2019) přibylo téměř dva a půl tisíce výrazů s náslovím c- a č-, mezi nimi nově i  vybraná vlastní jména. Zároveň byla drobně upravena grafická podoba slovníku.


Vesmír: Dvojí život zkratek

8. 12. 2020

Podle čeho se řídí rod iniciálových zkratek, např. zkratky HDP nebo ČVUT? Známe-li z úzu rodů více, který z nich je ten správný? A jakými způsoby můžeme tyto zkratky číst? Zkratkám, jejich rodu a dalším jejich aspektům, zejména těm slovotvorným, je věnován jazykový sloupek Věry Kloudové v časopise Vesmír (2020/12), který si můžete přečíst zde.


Nové číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie

8. 12. 2020

Vyšlo 22. číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie. Jana Bílková v něm představuje výsledky korpusového výzkumu zaměřeného na funkce výrazu což v současných česky psaných textech. Subkategorizaci adverbiálních určení s časovým významem se věnují Jarmila Panevová a Marie Mikulová. Tématem článku Pavla Sojky je skloňování zájmen týž/tentýž. Příspěvkem k výzkumu jazykové dynamiky je případová studie Luboše Veselého a Vojtěcha Veselého věnovaná kvantifikaci pomnožného jména dveře.