Archív aktualit

Chcete-li dostávat newsletter s aktualitami ÚJČ, zadejte Váš e-mail:

 

Z Jazykovědných aktualit 2019/1–2

16. 7. 2019

V novém čísle Jazykovědných aktualit si můžete přečíst dvě recenze od Lucie Jílkové, z nichž první se věnuje knize Hacknutá čeština (Martin Kavka, Michal Škrabal a kol.) a druhá monografii Martiny Bodnárové Zámená v neinštitucionálnej dialogickej komunikácii dospelých na východnom Slovensku. Ve třetí recenzi se Hana Mžourková zaměřila na knihu Františka Štíchy O věrnosti překladu. Celé číslo časopisu najdete zde.
 


Z Časopisu pro moderní filologii

15. 7. 2019

Ve druhém letošním čísle Časopisu pro moderní filologii najdete článek Martina Havlíka Módní a nezbytné anglicismy ve vztahu k sociálním oblastem a k jejich výslovnosti a pravopisu, dále studii Sylvy Nzimby nazvanou Současný vývoj sémantiky prefixu pro- a recenzi Martina Šemelíka na knihu Hacknutá čeština 2.0. Obsah celého čísla je k dispozici zde.


Publikace o spisovné češtině a jazykové kultuře

15. 7. 2019

Vyšel sborník Spisovná čeština a jazyková kultura 2018 (ed. Ondřej Bláha), který obsahuje příspěvky ze stejnojmenné konference konané na FF Univerzity Palackého v Olomouci ve dnech 18. a 19. října 2018. Na pořádání konference se podílel i Ústav pro jazyk český AV ČR a Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF Univerzity Karlovy v Praze.


Živa: Červená

24. 6. 2019

Společným prvkem slovních spojení červený seznam, červená kniha, červená knihovna, čtvrť červených luceren, skončit v červených číslech, táhne se jako červená nit, červený kohout je přítomnost jedné z nejvýraznějších barev – červené. A protože etymologické slovníky poukazují i na možnou spojitost názvu měsíců června a července s touto barvou, je jí věnován jazykový koutek Anny Černé v červnovém čísle Živy (2019/3).


Ocenění pro Sdružení moravských pracovišť AV ČR

23. 6. 2019

V rámci oslav 100 let existence Masarykovy univerzity byla Sdružení moravských pracovišť AV ČR udělena pamětní medaile, kterou 13. 6. převzal místopředseda sdružení doc. Radomír Vlček. Ocenění bylo navrženo Filozofickou fakultou MU a zdůvodněno dlouhodobou spoluprací zejména s pracovišti Ústavu pro jazyk český, Ústavu pro českou literaturu, Ústavu dějin umění, Historického ústavu, Archeologického ústavu, Psychologického ústavu a Etnologického ústavu.


Vyšlo 19. číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie

21. 6. 2019

V 19. čísle časopisu Korpus – gramatika – axiologie Ondřej Bláha sleduje gramatická specifika a vývojovou dynamiku českých iterativ. Alena M. Černá analyzuje osm českých textů založených na Albrantově koňském lékařství. Tématem článku Leny Ivančové je systém hodnocení a kategorizace zvukových charakteristik akusticko-auditivních komunikátů na pozadí sedmi univerzálních binárních opozic. (Informace k dalším textům naleznete zde.)


Prázdninový provoz jazykové poradny

21. 6. 2019

Upozorňujeme, že po dobu letních prázdnin bude telefonický provoz jazykové poradny Ústavu pro jazyk český AV ČR omezen. Na jazykové dotazy budeme odpovídat každou středu v 9–12 a 13–15 hodin. Děkujeme za pochopení.
 


Nová kniha o mluvené češtině

21. 6. 2019

Nakladatelství Academia vydalo knihu Syntax mluvené češtiny (J. Hoffmannová, J. Homoláč, K. Mrázková, eds.). Autorský tým monografie se při zkoumání syntaktické a textové výstavby mluvených projevů zaměřil mj. na vztah výpovědních jednotek (s jejich neostrými hranicemi) k dialogickým replikám, na některé prozodické prostředky nebo na rozsáhlou kategorii „diskurzních markerů“. Data pro výzkum byla čerpána hlavně z korpusů mluvené češtiny, ale i dalších zdrojů.


Kulatý stůl Teorie a praxe české etymologické lexikografie

18. 6. 2019

Etymologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR pořádá kulatý stůl Teorie a praxe české etymologické lexikografie (K nedožitým devadesátinám Evy Havlové a 30. výročí vydání prvního sešitu Etymologického slovníku jazyka staroslověnského). Setkání se bude konat 25. června 2019 od 13 do 17 hodin v prostorách Ústavu analytické chemie AV ČR (Veveří 97, Brno). Celý program najdete zde.


Kritická edice jednoho z nejstarších česky psaných cestopisů

13. 6. 2019

V nakladatelství Arbor vitae societas vyšla kniha Martin Kabátník: Cesta z Čech do Jeruzaléma a Egypta r. 1491–1492. Kritickou edici jednoho z nejstarších českých nepřekladových cestopisů připravila Miloslava Vajdlová (Ústav pro jazyk český AV ČR). Edici doplňují průvodní stati Martina Boštíka (Regionální muzeum v Litomyšli) a Miloslavy Vajdlové, ediční poznámka a slovníček méně obvyklých staročeských výrazů.