Archív aktualit

Chcete-li dostávat newsletter s aktualitami ÚJČ, zadejte Váš e-mail:

 

Přednáška: Kdo jsou boží bojovníci?

17. 2. 2020

Zveme vás na přednášku Petra Nejedlého (oddělení vývoje jazyka ÚJČ) s názvem Kdo jsou boží bojovníci? (Nad druhým svazkem kritické edice Jistebnického kancionálu), kterou pořádá Kruh přátel českého jazyka a uskuteční se ve středu 26. února 2020 od 18:00 v posluchárně č. 18 na Filozofické fakultě UK, náměstí Jana Palacha 2, Praha 1. Anotaci přednášky naleznete zde.


Nová etymologická publikace

6. 2. 2020

V těchto dnech v Nakladatelství Lidové noviny vyšel 24. svazek publikační řady Studia etymologica Brunensia, vznikající v etymologickém oddělení ÚJČ v Brně, Teorie a praxe české etymologické lexikografie (B. Vykypěl – V. Boček, eds.). Příspěvky v této publikaci, z nichž většina zazněla v Brně během lexikografického odpoledne v červnu 2019, jsou věnovány různým aspektům české etymologické lexikografie, zasazeným zejména do obecného a komparativního kontextu. Svazek se nabízí jako inspirace pro další práci na tomto poli.


Vesmír: K čemu jsou nám asi relativní časy?

5. 2. 2020

Přemýšleli jste někdy, proč je ve vedlejších větách jako Péťa se radoval, že jsou Vánoce přítomný čas, když se přece jedná o minulost? V češtině se totiž na rozdíl třeba od angličtiny, kde v nepřímé řeči platí tzv. časová souslednost, užívají relativní časy a právě tomuto gramatickému jevu je věnován jazykový koutek Marty Koutové v časopise Vesmír (2020/2).


Prezentace a přednáška dialektologického oddělení

31. 1. 2020

Od 3. 2. do 1. 3. 2020 dialektologické oddělení ÚJČ představí ve výloze knihkupectví Academia (nám. Svobody 13, Brno) mezinárodní jazykové atlasy: dokončený Karpatský jazykový atlas a vznikající Evropský jazykový atlas a Slovanský jazykový atlas. Ve středu 19. 2. se v Literární kavárně Academia (tamtéž) uskuteční stejnojmenná přednáška M. Ireinové, která vás blíže seznámí s těmito nadnárodními atlasovými projekty, jež patří k nejvýznamnějším výstupům jazykového zeměpisu, a s podílem pracovníků dialektologického oddělení na jejich vzniku.


Kritická edice Jistebnického kancionálu

31. 1. 2020

Dlouhodobý mezioborový průzkum unikátního rukopisu českých i latinských písní husitského období byl shrnut v druhém svazku kritické edice Jistebnický kancionál: 2. Cantionale, na které se za Ústav pro jazyk český podílel Petr Nejedlý (oddělení vývoje jazyka). Kromě samotné kritické edice 127 písní a liturgických zpěvů publikace přináší v češtině i angličtině psané studie, jejichž autoři hodnotí kancionál po stránce kulturněhistorické, hudební, slovesné i věroučné; poprvé tak seznamují s tímto významným středověkým dílem v širokém kulturním kontextu.


Z časopisu Jazykovědné aktuality

30. 1. 2020

V posledním čísle Jazykovědných aktualit najdete mimo jiné článek Lucie Jílkové Toponyma v rozhlasovém dopravním zpravodajství, drobnost Michaely Liškové nazvanou Rubrika Slovo v Magazínu Pátek Lidových novin v roce 2018 a 2019, dále recenzi Věry Kloudové na knihu Syntax mluvené češtiny a recenzi Barbory Procházkové na knihu Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky II. Metafory, stereotypy a kulturní rozrůzněnost jazyků jako obrazů světa. Celý časopis je k dispozici zde.


Nový mezinárodní výzkumný projekt

29. 1. 2020

Pracovníci oddělení jazykové kultury Kamila Smejkalová a Martin Beneš se budou podílet na tříletém prestižním mezinárodním projektu nazvaném Feast and Famine: Confronting Overabundance and Defectivity in Language, který je financován britskou institucí Arts and Humanities Research Council. Projekt vede profesor University of Sheffield Neil Bermel a zúčastní se ho vědecké instituce britské, české (vedle ÚJČ též Ústav Českého národního korpusu FF UK), estonské a chorvatské.


Vesmír: „Bez přísloví věk neproživeš!“ aneb Výlet do světa paremií

7. 1. 2020

Přísloví mívají sice nádech čehosi zastaralého, ve skutečnosti se jim ale daří i dnes: Jednak se mnohá přísloví, která jsou často stará celá staletí, stále používají, jednak vznikají jejich aktualizace (Všude dobře, s WiFi nejlíp nebo Kdo se moc ptá, málo googlí.). Příslovím je věnován jazykový sloupek Martina Šemelíka v časopise Vesmír (2020/1), který si můžete přečíst zde.


Pozvánka na Staročeský dýchánek

6. 1. 2020

Zveme vás na Staročeský dýchánek nazvaný Řiedký jest, kto by čta je nekrhal. Biblické předmluvy ve staročeském překladu. Andrea Svobodová a Kateřina Voleková (oddělení vývoje jazyka) ve své přednášce promluví k překladu biblických prologů, věnovacích, výkladových nebo obranných úvodů, které ve středověké Vulgátě stály před jednotlivými biblickými knihami. Setkání se uskuteční v úterý 7. ledna v 17:00 v horním zasedacím sále Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Na Florenci 3, Praha 1).


Vyšlo 20. číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie

2. 1. 2020

Ve 20. čísle časopisu Korpus – gramatika – axiologie sledují H. Goláňová a M. Waclawičová vybrané hláskové jevy severovýchodočeské nářeční oblasti. Konkurenci tvarů predikativního substantiva je věnován článek M.  Janečky. M.  Mikulová a J. Panevová představují metodologii stanovení sémanticko-syntaktických funkcí jednotek ve větě. L. Veselý a V. Veselý analyzují šest případů nesouladu mezi spisovným územ a kodifikací. Článek M. Vondráčka je věnován problematice neúplného paradigmatu ohebných slovních druhů.